You are here

Oikeudellinen huomautus - Kielipolitiikka

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke, tekijänoikeudellisesti suojattu sekä tietosuojaa koskevia määräyksiä.

Vastuuvapauslauseke

Cedefopin (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus) verkkosivusto pyrkii parantamaan yleisön mahdollisuuksia saada tietoja Cedefopin aloitteista ja yleisesti Euroopan unionin politiikoista. Tavoitteenamme on pitää tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. Pyrimme korjaamaan tietoomme tulleet virheet. Cedefop ei kuitenkaan voi olla vastuussa tämän sivuston tiedoista.

Nämä tiedot:

 • ovat yleisiä eivätkä ole osoitettu erityisesti jonkin luonnollisen henkilön tai yhteisön erityisiin olosuhteisiin;
 • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia;
 • sisältävät joskus linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole Cedefopin valvonnassa ja joista Cedefop ei vastaa;
 • eivät sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (jos tarvitsette erityisiä neuvoja, ottakaa aina yhteyttä pätevään ammattihenkilöön).

Huomatkaa, ettei voida taata sitä, että verkossa suorakäytössä (online) oleva asiakirja vastaa täydellisesti virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallinen lehti painetussa laitoksessa julkaistu Euroopan unionin lainsäädäntö on todistusvoimaista.

Tavoitteenamme on minimoida teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat. Jotkin tiedot sivustollamme on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon, tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, ja emme voi taata, ettei palvelumme keskeydy tai etteivät kyseiset ongelmat muutoin vaikuttaisi siihen. Cedefop ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisiin sivustoihin tehtyjen linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa komission vastuuta vastoin sovellettavan kansallisen lain vaatimuksia tai poistaa komission vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei voida poistaa sovellettavan kansallisen lain mukaan.

© Euroopan unioni, 2002-2018

Jollei toisin määrätä, tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde (© Euroopan unioni) ja Internet-osoite (http://europass.cedefop.europa.eu) mainitaan.

Huom: Europass-kielipassin tekijänoikeudet ovat Euroopan neuvostolla ja Euroopan yhteisöillä yhteisesti. Jäljentäminen on sallittua samoin edellytyksin, kunhan lähde (© Euroopan unioni ja Euroopan neuvosto) ja Internet-osoite (http://europass.cedefop.europa.eu ja http://www.coe.int/portfolio) mainitaan.

Silloin kun teksti- ja multimedia-aineiston (ääni-, kuva-, ohjelmisto- ym. aineiston) jäljentäminen edellyttää ennakkolupaa, edellä mainittu yleinen lupa jäljentää aineistoa ei ole voimassa, koska ennakkoluvan vaatiminen osoittaa, että aineiston käyttöön liittyy rajoituksia.

Tietosuoja

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan televiestintäverkon käyttäjien yksityisyyden suojan.

Tämä perustuu yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 18. joulukuuta 2000 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001.

Periaatetta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin toimielinten Internet-sivustoihin, joiden verkkotunnuksen yhteinen loppuosa on eu.

Vaikka näitä sivustoja voi selata antamatta itsestään minkäänlaisia henkilötietoja, joidenkin e-palvelujen käyttäminen edellyttää henkilötietojen antamista.

Annettuihin henkilötietoihin sovelletaan edellä mainitussa asetuksessa esitettyjä periaatteita. Lisäksi sivustossa on esitettävä yksilöidyt tietosuojaperiaatteet joissa selitetään, mihin tietoja käytetään.

Tämä merkitsee seuraavaa:

 • Rekisterinpitäjä selvittää jokaisen e-palvelun osalta, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita;
 • Eri toimielimissä tietosuojasta vastaavat henkilöt varmistavat, että asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja neuvovat rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa (ks. asetuksen 24 artikla);
 • Kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu (ks. asetuksen 41-45 artikla).

EU:n toimielinten verkkosivuilta (joiden verkkotunnuksen loppuosa on europa.eu) on linkkejä muihin Internet-sivustoihin. Koska EU ei valvo näitä sivustoja, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Mitä tarkoittaa e-palvelu?

Europass-palvelimen e-palvelulla tarkoitetaan Internetin välityksellä tarjottavaa palvelua tai apukeinoa, jonka tavoitteena on parantaa tiedonkulkua kansalaisten ja yritysten sekä EU:n toimielinten välillä.

Europass-sivustoilla on kolmenlaisia e-palveluja:

 1. Tietopalvelut, joiden avulla kansalaiset, tiedotusvälineet, yritykset, viranomaiset ja muut päättäjät saavat tietoja vaivattomasti ja tehokkaasti; näin parannetaan EU:n avoimuutta ja EU:n politiikan ja toiminnan tuntemusta;
 2. Vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, joilla pyritään helpottamaan EU:n yhteydenpitoa kansalaisiin, yrityksiin sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon edustajiin; näin edistetään eri alojen politiikkaa koskevaa mielipidevaihtoa, kehitetään palautekanavia ja helpotetaan osallistumista EU:n politiikan, toiminnan ja palveluiden suunnitteluun;
 3. Asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa mm. EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä asioita, ilmoittautua EU:n järjestämiin tapahtumiin, hankkia asiakirjoja jne.

Europassin sähköisen palvelun yksityisyydensuojalauseke

1. Mitä sähköisiä palveluja Europass-sivustolla tarjotaan?

Europass-ansioluettelon ja kielipassin 'Sähköinen luominen' sivuilla käyttäjillä on mahdollisuus syöttää tietojaan ja saada itselleen Europass-muodossa nämä tiedot sisältävä tiedosto.

Europassin palvelimet eivät säilytä ansioluetteloita, kielipasseja tai European Skills Passport-kokonaisuuksia, jotka on luotu sähköisen muokkausohjelman avulla. European Skills Passport-kokonaisuuksiin kuuluvat asiakirjat säilytetään kuitenkin seitsemän päivän ajan varmuuskopiointisyistä (esim. tietoliikenteen ongelmat), jonka jälkeen ne tuhotaan lopullisesti ja peruuttamattomasti.

Jos käyttäjä valitsee Tallenna-vaihtoehdon, luodaan levytiedosto (esim. CV-2559.doc) Europass-palvelimen väliaikaiseen kansioon. Kun tiedosto on toimitettu käyttäjälle HTTP-yhteyden kautta tai lähetetty käyttäjän määrittämään sähköpostiosoitteeseen, tiedosto poistetaan pysyvästi palvelimelta, eikä sitä voi saada takaisin.

Kaikki Europassin sähköisen palvelun tietojenkäsittely täyttää yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 kaikki edellytykset.

2. Mitä henkilökohtaisia tietoja keräämme, mihin tarkoitukseen ja teknisesti millä tavalla?

Käyttäjien ei tarvitse syöttää mitään henkilökohtaisia tietoja päästäkseen Europass-sivustolle. Halutessaan käyttäjillä on kuitenkin mahdollisuus syöttää henkilötietoja ja muita tietoja 'Sähköinen luominen' sivujen kaavakkeisiin. Tietojen syöttämisen jälkeen käyttäjä voi saada tiedoston itselleen Europass-muodossa. Henkilötietojen syöttäminen pelkästään tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden luoda ja ladata ja/tai lähettää sähköpostilla asiakirjoja erityisessä Europass-muodossa.

IP-osoite (Internetin protokollaosoite), Ikää, sukupuolta, kielitaitoa, työkokemuksen kestoa, kansalaisuutta ja asuinmaata koskevia tietoja kerätään ja tallennetaan ainoastaan tilastollisia tarkoituksia varten asianomaisen henkilöllisyyttä paljastamatta. Tilastojen käyttö noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Käyttäjien Europassin yhteydenottolomakkeen kautta lähettämät viestit käsitellään pilvipalvelussa sijaitsevan Freshdesk -asiakastukijärjestelmän kautta. Lue lisää Freshdeskin yksityisyydensuojasta.

3. Kenellä on pääsy tietoihisi?

Europass-Internetpalvelin käsittelee tietojasi lyhyen aikaa ilman että yksikään fyysinen henkilö näkee tai käsittelee niitä. Pääsy Europass-palvelimelle on rajattu teknisille operaattoreille, jotka hallinnoivat ja ylläpitävät järjestelmää sekä Europass-ohjelmistoa ja palveluja. Europassin teknisen henkilöstön sopimuksiin sisältyy erityisiä sitovia luottamuksellisuutta ja salassapitovelvollisuutta koskevia lausekkeita.

4. Kuinka suojaamme ja turvaamme tiedot?

Sähköinen luominen -istunnon aikana vaihdetut tiedot on suojattu luvattomalta ja laittomalta pääsyltä siirron aikana SSL (HTTPS) -salauksella.

Huom: On teknisesti vaikeaa soveltaa salausta sähköpostiin, jonka mukana lähetetään täydennettyjä ansioluettelo- ja kielipassiasiakirjoja. Sähköpostiin ei näin ollen sovelleta salausta.

Europass-palvelimen sivustolla on käytössä tavanomaiset turvallisuustoimenpiteet, toisin sanoen viimeisin paikattu ja päivitetty käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto, virustorjunta, palomuuri, säännöllinen turva-auditointi ja verkon turvallisuusskannaus, siihen sovelletaan tieturvallisuuspolitiikkaa, haavoittuvuustestausta ja läpäisyn jäljitysjärjestelmää.

5. Kuinka voit tarkistaa, muokata ja poistaa henkilökohtaisia tietojasi?

Kuten edellä on selitetty, henkilökohtaisia tietoja ei säilytetä pysyvästi Europass-palvelimilla. Käyttäjät voivat ladata täydennetyn Europass-ansioluettelon tai kielipassin tietokoneeltaan Europass-palvelimelle ja tarkistaa, muokata sekä poistaa Europass-asiakirjan sisältämiä tietoja. Tämäkin menettely on vain väliaikaista ja siihen sovelletaan edellä mainittuja suojelusääntöjä (ks. myös kohta 1).

6. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Kuten edellä on selitetty, mitään käyttäjien syöttämiä tietoja ei säilytetä pysyvästi Europass-palvelimilla.

7. Yhteystiedot

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on erityisiä oikeuksia. Jos haluat käyttää oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää tai valitettavaa, ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään valitsemalla 'Mielipiteesi'-sivu Europass-sivuston päävalikosta.

Henkilökohtaisia tietojasi kerätään vain siinä määrin, kuin vastaaminen edellyttää. Jos Europass-sivuston ylläpitäjät eivät pysty vastaamaan kysymykseesi, he toimittavat sähköpostisi edelleen toiseen yksikköön. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse (jos olet antanut sähköpostiosoitteen) mihin yksikköön kysymyksesi on toimitettu. Jos sinulla on kysyttävää sähköpostisi tai siihen liittyvien henkilökohtaisten tietojen käsittelystä, muista liittää kysymyksesi viestiisi.

8. Evästeet

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.

1. Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.

2. Miten evästeitä käytetään?

Monilla verkkosivustoillamme käytetään evästeitä, joihin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • näyttöasetuksesi, kuten kontrasti- ja väriasetukset ja fonttikoko;
 • oletko jo vastannut palauteruutuun, jossa tiedustellaan, oliko sivusta hyötyä vai ei (tieto vastaamisesta tallennetaan evästeeseen, jotta ruutu ei tulisi enää uudestaan näkyviin);
 • oletko hyväksynyt evästeiden käytön sivustolla.

Myös joissakin verkkosivustoillamme olevissa videoissa käytetään evästeitä, joilla kerätään anonyymisti tietoa sivulle pääsemiseksi valitusta polusta ja katsotuista videoista.

Näiden evästeiden hyväksyminen ei ole sivuston toiminnan kannalta ehdottoman välttämätöntä, mutta ne helpottavat sivujen selaamista. Voit poistaa tai torjua evästeet, mutta tällöin jotkin sivuston toiminnot eivät mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla.

Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen, ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot ovat täysin sivuston verkkovastaavan hallinnassa. Evästeitä käytetään ainoastaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

  3. Käytetäänkö sivuilla muita evästeitä?

  Joillakin verkkosivuilla tai alasivustoilla voidaan käyttää edellä kuvattuja täydentäviä tai niistä poikkeavia evästeitä. Tällöin evästeistä annetaan tarkemmat tiedot kyseisellä sivulla. Sinua voidaan pyytää hyväksymään näiden evästeiden tallentaminen laitteellesi.

  4. Kuinka voit hallita evästeitä?

  Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

  Kielipolitiikka

  Europass-portaali on käytettävissä kaikilla kielillä, jotka ovat oheisten tahojen virallisia kieliä:

  • Euroopan unioni (jäsenmaat, hakijamaat ja mahdolliset hakijamaat) riippuen solmituista sopimuksista;
  • Euroopan vapaakauppa-alue / Euroopan talousalue (Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi).