You are here

История на Europass

​През 1998г. Европейската Комисия и Cedefop създават Европейски форум за прозрачност на професионалните квалификации с цел да обединят социалните партньори и представители на националните образоватилни власти около идеята за прозрачност.

Задачите на форума бяха:

 • Да бъдат премахнати пречките пред мобилността, причинени от липсата на прозрачност на професионалните квалификации
 • Да бъде стимулиран диалога относно съществуващи инициативи, механизми на работа и институции
 • Да бъде подпомагано прилагането на съществуващи политически решения
 • Да бъдат обсъждани нови инициативи

Резултат от работата на форума беше изработването на:

 • Два документа (Европейското CV и Приложението към Сертификати)
 • Мрежа от Национални Консултационни Звена за Професионална Квалификация (НКЗ)

Europass включва и три други документа, разработени на Европейско ниво в края на 90-те години.

 • Приложението към Дипломата беше създадено съвместно между Европейската Комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО, с цел да бъде използвано от Висшите учебни заведения в Европа и извън нея като допълнение към получената степен. Използването на Приложението е препоръчано, наред с други документи, в Декларацията от Болоня от 1999г.и от Препоръката на Съвета и Европейския Парламент от 2001г. относно мобилността на студенти, учащи, доброволци, учители и обучители в Европа (OJ L 215 of 9.8.2001); Приложението към Дипломата спечели почва във Висшите учебни заведения и Европейските държави взеха решение за широкото му използване (виж Комюнике на решението на Министрите в Берлин). Видът и начина на използване на Приложението са тясно свързани с Европейската Система за Трансфер на Кредити.
 • Europass Езиковият Паспорт е включен в страницата като част от Европейското Езиково Портфолио, разработено от Съвета на Европа, в което гражданите могат да отбелязват езиковите си познания на база Общата Европейска Езикова Рамка.
 • Europass Мобилността, включена в страницата, заменя Europass Обучението, създадено по Решение 1999/51/EC на Съвета и което влезе в в сила през 2000г. Europass Обучението беше документ, в който се отбелязваха периоди на стажуване в чужбина като част от програми за образование и обучение. Повече от 100 000 документа за Europass Обучение бяха издадени в периода 2000-2004г. Europasss Мобилността има по-широк обхват - в нея могат да се отбелязва и друго, освен стажуване, напр. периоди на следване в чужбина.

През 2002, Европейският форум за прозрачност на професионалните квалификации бе заменен от техническа работна група, чиято задача - следвайки целите, определени в Декларацията от Копенхаген беше следната:"засилване на прозрачността в професионалното образование и обучение чрез прилагане и реализиране на информационни методи и мрежи, включително интегрирането на съществуващи мерки, като Европейското СV, Приложенията към дипломите и сертификатите, Общата Европейска Езикова Рамка и Europass в единна мрежа."

За да се справи с тази амбициозна задача, работната група разработи модел на единна рамка и прототип на интернет страница.

През 2003, след продължителни консултации с ноционалните власти и социалните партньори, Европейската Комисия подготви предложение за Решение на Европейският Парламент и на Съвета на Европа за създаване на единна рамка за прозрачност на квалификациите и компетенциите (Europass), което беше прието от Парламента и Съвета през Декември 2004. В това решение е включено и създаването на интернет страница.

Прочетете тук текста на Решението за създаване на Europass.

Февруари 2005: Официално стартиране на интернет адреса на Европас на конференция в Херцогство Люксембург, което по това време председателства Съвета на ЕС.

Декември 2011: Интернет адресът на Европас претърпява промяна на своя дизайн, с нова, модерна графична идентичност. Подобрената навигация осигурява достъп до най-популярната информация.

Декември 2012:

- В употреба е пусната нова бланка на документа Европас Автобиография и нов онлайн редактор. Подобренията включват:

 • по-лесен за употреба он-лайн интерфейс с директен преглед на крайната версия на документа;
 • нови подсекции: личен сайт, съобщения, езиков сертификат(и);
 • подобрени насоки за по-ясно структуриране на информацията: описание на проекти, конференции, публикации и др.;
 • по-добра графична идентичност за по-ясна четливост на генерираната Европас Автобиография: нов шрифт, цветове, опростени функции и др.

Европейският паспорт на уменията става наличен за употреба заедно с новата автобиография. Европейският паспорт на уменията представлява лесна за употреба електронна папка, която подпомага студенти, лица на пазара на труда или търсещите работа да създадат собствено модулно описание на придобитите личните умения и квалификации.

Европейският паспорт на уменията може да съдържа набор от документи (Езиков Паспорт, копия на удостоверения и дипломни, атестации от предишна работа и др.). Като приложение към Европас автобиографията, Европейският паспорт на уменията носи добавена стойност към автобиографията като изложи доказателства за изброените умения и квалификации.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.