You are here

Национални консултационни звена

Националните консултационни звена предоставят достъп до информация относно професионалните квалификации и съществуват във всяка държава (Европейски съюз, Европейска икономическа зона и много скоро, в страните - кандидатки). Всички Национални консултационни звена са обединени в мрежа.

Основните дейности са:

  • да осигуряват пряк достъп до информация относно въпроси, свързани с националните квалификации, сертификати и Приложения към сертификат;
  • да осигуряват достъп до необходимата информация или да служат за посредници при контакта с национални структури и организации;
  • да участват като национален партньор в Европейската мрежа от Национални консултационни звена.