You are here

Мога ли да поискам документ за Europass мобилност за престой в чужбина по програма au pair или за участие в езикови курсове?

Да.

Документът Europass мобилност представлява описание на периоди на обучение в други европейски страни. Заявленията за Europass мобилност обикновено се подават от училища, професионални училища, центрове за професионално обучение, звена за международен обмен във висши училища, отдели за човешки ресурси в дружества и университети.Важно е да бъдат изпълнени предвидените в Решението за създаване на Europass критерии за качество по отношение на периода на обучение в чужбина. Тези критерии са, както следва:

  • писмено споразумение между изпращащата институция и приемащата организация относно съдържанието, целите и продължителността на периода на обучение;
  • подходяща езикова подготовка на участниците;
  • осигуряване на наставник в чужбина, който да предоставя съдействие и да изпълнява функциите на партньор за контакт;
  • всички участващи страни трябва да са държави-членки на ЕС или страни от ЕАСТ/ЕИП.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.