You are here

Правна информация

Информацията на тази страница е обект на отговорност, авторски права и правилата, свързани със защита на личните данни.

Отговорност

Cedefop (Европейски Център за Развитие на Професионалното Обучение) поддържа тази страница с цел да подпомага публичния достъп до информация относно своите инициативи и политиките Европейския Съюз като цяло. Нашата цел е информацията да е точна и актуална. Ако ни бъде сигнализирано за пропуски и грешки, ще се опитаме да ги отстраним.Въпреки това Cedefop не носи юридическа или друга отговорност за публикуваната информация в тази страница.

Тази информация е:

 • От общ характер и не е адресирана към определено физическо или юридическо лице.
 • Не е задължително подробна, изчерпателна, точна или актуална.
 • В някои случаи е свързана с препратки към други страници, които са извън контрола и отговорността на Cedefop.
 • Няма стойност на професионална или правна консултация (ако имате нужда от специфично консултиране, се обърнете към съответен квалифициран специалист).

Обърнете внимание на това, че не е гарантирано текста на документите онлайн да отговарят точно на официално - приетите текстове. Само публикуваните на хартия в Официалния Вестник на Европейския Съюз решения се смятат за автентични.

Наша цел е да ограничим до минимум пробиви, причинени от технически грешки. Въпреки това е възможно някои данни или информация на страницата да са структурирани във файлове или формати, при които са възможни системни грешки и по тази причина не можем да гарантираме безпроблемната работа на предоставяните услуги. Cedefop не носи отговорност за възникването на подобни проблеми при използването на тази страница или други, свързани с нея.

Тези общи условия нямат за цел да ограничат отговорността на Cedefop при противоречие с разпоредбите на съответното национално законодателство или да изключва отговорност в случаи, в които се нарушава пряко съответен закон.

© Европейски съюз, 2002-2019.

Възпроизвеждането и използването на материалите в страницата е разрешено само при изрично упоменаване на източника (© Европейски Общности) и интернет адреса (https://europass.cedefop.europa.eu).

NB: Европейският Съвет и Европейските Общности притежават правата върху Europass Езиковия Паспорт. Използването е разрешено при същите условия, при упоменаване на източника (© Европейски Общности и Съвет на Европа) и адресите на страниците (https://europass.cedefop.europa.eu и https://www.coe.int/web/portfolio).

В случаите, когато е необходимо специално разрешение за разпространение и използване на текстови и мултимедийни материали (звук, образи, софтуер и др.), това разрешение отменя посоченото по-горе общо такова и ясно отразява всички ограничения при използването.

Защита на личните данни

Европейският Съюз спазва правото на поверителност на личните данни.

Всички лични данни, събирани от Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), се обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

Тази обща политика засяга всички интернет страници на институциите на Европейския Съюз с домейна europa.eu.

Въпреки, че може да посещавате повечето от тези интернет страници без да давате каквато и да е информация за себе си, в някои случаи е необходимо да въведете личите си данни за да получите достъп до съответните е-услуги.

Интернет страниците, които изискват такава информация, я използват съобразно разпоредбите в споменатото по-горе Решение и предоставят информация за използването на Вашите данни в общите правни условия за използване.

Във връзка с това:

 • При всяка специфична е-услуга се контролират от длъжностно лице - контрольор, целта и начина на използване на личните данни и се гарантира това да не противоречи на общите условия за защита на данните.
 • Във всяка институция съществува длъжностно лице, което отговаря за защита на данните, за прилагане на разпоредбите в Решението и за работата на контролиращите служители при изпълнение на служебните им задължения.
 • За всички институции съществува Европейски Супервайзор за Защита на Данните, което представлява независим контролен орган.

Всички интернет страници на институциите на Европейския Съюз с домейна europa.eu имат връзка с други страници. Тъй като нямаме контрол над тях, Ви съветваме да се запознаете с техните общи уславия за ползване.

Какво е е-услуга?

Е-услугата на сървър Europass представлява услуга или източник на информация, достъпни чрез интернет, с цел по-добра комуникация между гражданите и бизнеса, от една страна, и Европейските институции, от друга.

Три типа е-услуги се или ще се предлагат от сървър Europass:

 1. Информационни услуги, което осигурява лесен и ефективен достъп до информация на гражданите, медиите, бизнеса, администрацията и други отговорни лица и институции, с цел подпомагане прозрачността и разбирането на политиката и работата на ЕС.
 2. Интерактивни комуникационни услуги, които позволяват по добър контакт с гражданите, бизнеса, гражданското общество и държавните органи, улеснявайки консултирането, както и механизмите за обратна връзка във връзка с приноса към очертаването на политиките и дейностите на ЕС.
 3. Услуги по сделки, които позволяват достъп до всички основни форми на транзакции в ЕС, напр. доставки, финасови операции, набиране на персонал, участие в мероприятия, придобиване или покупка на документи и др.

Условия за поверителност на данните при Europass е-услугите

1. Какви е-услуги се предлагат на интернет страницата на Europass?

Страниците за "Попълване онлайн" на Europass CV и Езиков Паспорт предлагат на посетителите възможност да въведат данните си и в замяна да получат файл, съдържащ тази информация в Europass формат.

Сървърите на Europass не съхраняват автобиографии, Езикови Паспорти или Европейски Паспорти на Уменията, които са генерирани чрез онлайн редактора. Въпреки това, файлове, съдържащи се в Европейските Паспорти на Уменията се съхраняват в продължение на 7 дни от съображения за сигурност (например в случай на проблеми с връзката). След изтичане на 7 дневния срок, файловете се изтриват за постоянно.

Ако даден потребител избере опцията "Запази", се създава файл (напр. CV-2559.doc) във временната папка на сървъра Europass. Този файл бива напълно и невъзстановимо изтрит веднага след като е изпратен на потребителя чрез HTTP или на посочен от него e-mail адрес.

Ако посетителят вече има профил в доставчик на облачна услуга (в момента се поддържат: Google Drive и OneDrive), той/тя може да се регистрира в този доставчик и да даде възможност за достъп до своята автобиография от всеки компютър. На практика автобиографиите се съхраняват и четат в папка, наречена "Europass" на съответното облачно устройство.

В допълнение, посетителят може да избере да публикува своята автобиография директно на онлайн CV платформа и портали за търсене на работа, включително Xing, Monster, EURES и CV Library. Когато направи това, посетителят ще бъде информиран за условията и правилата на избраната от него платформа или портал.

Функционирането на Europass е-услугите е съобразено с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

2. Каква лична информация събираме, с каква цел и с какви технически средства?

За достъп до интернет страницата на Europass не се изисква каквато и да е лична информация от страна на посетителите. Потребителите избират по желание да въведат личните си и други данни в съответните форми за "Попълване онлайн" . Приключвайки с въвеждането, посетителите имат възможност да получат файл в Europass формат. Целта на въвеждането на лични данни е единствено да се даде възможност на потребителите да създадат и изтеглят/или изпратят по e-mail документи в специфичен Europass формат.

Информацията за възраст, пол, езикови умения, трудов стаж, националност и местожителство се събира и съхранява за нуждите на статистиката, като се гарантира анонимност. Използването на тези статистически данни се подчинява на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.

Регистри, съдържащи IP адреса на свързващите се посетители, се съхраняват за период от 13 месеца от съображения за сигурност, за да могат да бъдат проследени и открити евентуални злонамерени атаки, нарушения на сигурността и опити за проникване. Също така тези регистри се анализират от AWSTATS за изготвяне на уеб статистики (посещения по държави).

Анонимна версия на IP адреса също се пази от Matomo, виж по-долу. Matomo използва механизъм за анонимизация на IP-то, който автоматично маскира част от IP адреса на всеки посетител, което прави невъзможно идентифицирането на конкретен посетител.

Уникален хеш (кодиран низ) на въведения от посетителите електронен адрес се запазва за статистически цели, за да отброява броя на уникалните посетители за определен период от време. Хешът е необратимо кодиране на електронната поща и е математически невъзможно да се дешифрира действителният имейл адрес от този хеш. Хешовете се съхраняват за период от 13 месеца.

3. Кой има достъп до информацията?

Когато използвате Europass онлайн редакторът, вашите данни биват обработвани от Europass сървърите за кратък период от време без до тях да има физически достъп което и да е лице. След като бъдат обработени, тези данни веднага се изтриват. Достъпът до Europass сървърите е ограничен само за оторизирани технически лица, които поддържат операционната система и Europass програмите и услугите. В договорите с техническия персонал на Europass се съдържат специфични клаузи и условия за конфиденциалност и неразпространение на информацията.

4. Как пазим и защитаваме информацията?

Данните, постъпващи по време на сесията за "Попълване онлайн" са защитени от неоторизиран, незаконен достъп по време на преноса на информация, чрез SSL (HTTPS) криптиране.

Забележка: Криптирането на прикачени към e-mail вече попълнени CV и Езиков Паспорт е технически трудно изпълнимо. По тази причина те се изпращат без да бъдат криптирани.

Страницата на Europass е защитена чрез стандартни мерки за сигурност, напр. редовно обновяване на операционната система и програмите с нови приложения, антивирусна защита, защита срещу достъп, редовна проверка на сигурността и сканиране на мрежата, интернет защита, тестване на надеждността и система за откриване на смущения.

5. Как можете да проверите, промените или изтриете личните си данни?

Както беше посочено по-горе, в Europass сървърите не се пазят данни, въведени от посетителите. Посетителите могат да прехвърлят готовите Europass CV-та или Езикови Паспорти от своите компютри на сървъра на Europass, и след това да продължат с проверката, редактирането или изтриването на каквато и да е информация, съдържаща се в документите. Тази процедура е също временна и отговаря на правилата за защита, описани по-горе (виж т.1)

6. Колко време пазим данните Ви?

Както беше посочено по-горе, в Europass сървърите не се пазят данни, въведени от посетителите.

Europass автоматично изтрива записите за посещения след 13 месеца (IP адресите).

Europass автоматично изтрива анонимните e-mail хешове на посетителите след 13 месеца.

7. За контакти

Като лице, предоставящо данни, Вие имате специфични права. Ако желаете да упражните правата си, или имате въпроси или оплаквания, се свържете с контролиращото страницата лице чрез функцията "Вашето мнение" в менюто на Europass страницата.

Вашите лични данни са необходими само с цел да Ви се отговори на съобщението. Ако съответното лице не е в състояние да отговори на въпроса Ви, съобщението бива препратено към друг адрес. В такъв случай ще бъдете информирани чрез e-mail къде е препратено съобщението. Ако имате въпроси относно изпращаните от Вас писма и личните данни към тях, не се колебайте да ги включите в съобщението си.

Субектите на данни могат по всяко време да се консултират с длъжностното лице за защита на данните в Cedefop () или да се обърнат към Европейския надзорен орган по защита на данните.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки.Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

1. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

2. По какъв начин използваме бисквитките?

Редица наши страници използват бисквитки за запаметяване на:

 • вашите настройки за показване, като например настройките за контраст на цветовете или размер на шрифта;
 • информация за това дали вече сте попълнили проучване за полезността на съдържанието на сайта с цел да не бъдете питани отново;
 • информация дали сте се съгласили или не с използването на бисквитки на този сайт.

Разрешаването на бисквитките за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване.Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва.

Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни са изцяло под наш контрол.Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

  3. Използваме ли други бисквитки?

  Ние използваме Matomo, безплатна уеб услуга за анализи, която събира анонимни данни за потребители (например компютърни спецификации, тип и версия на браузера, държавата на потребителя и др.), за да проследява и отчита трафика в страницата.

  Използваните бисквитки от Matomo ни позволяват да проследяваме следната информация за посетителите:

  • IP адрес (анонимизиран);
  • Случаен уникален идентификатор на посетителя, Час на първото посещение на посетителя, Час на предишното посещение на конкретния посетител, Брой посещения на конкретния посетител;
  • Дата и час на заявката (посещението на сайта);
  • Местоположение: държава, регион, град, приблизителна географска ширина и дължина (географско позициониране);
  • Език на посетената страница;
  • Версия на браузъра, плъгини в браузъра (PDF, Flash, Java, ...), версия на операционната система, идентификатор на устройството (поле от заглавната част „User-Agent“);
  • Прояви;
  • Файлове, върху които е щракнато и които са изтеглени (изтегляне);
  • Търсене в сайта.

  Когато използвате функцията на Europass за свързване с „облачна“ услуга за съхраняване на Вашите автобиографии, чрез регистрация Ви, съответната услуга (Google or Microsoft) задава свои собствени бисквитки, върху които ние нямаме никакъв контрол. Моля, запознайте се със съответната декларация за поверителност и условията за използване на всяка от усулите преди да ги използвате.

  4. Как да контролирате бисквитките

  Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете - за повече информация вижте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират.Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

  5. Функции за отказ

  По подразбиране посетителите на уебсайтовете се проследяват чрез собствена постоянна бисквитка от Matomo. Можете да изберете да не бъдете проследявани (опция за отказ). Ако промените решението си, можете да изберете отново да бъдете проследяван (опция за позволяване).

  Изборът да не бъдете проследяван не променя разглеждането на сайтовете на Europass за вас.

  6. Забрана на проследяването (Do Not Track)

  Do Not Track е технология, която позволява на посетителите да изберат да не бъдат проследявани от уебсайтовете, включително за целите на анализ, рекламни мрежи и социални платформи.

  Europass уважава предпочитанията на посетителите и не проследява посетителите, които са активирали забраната за проследяване в своя уеб браузър. Ако посетителят използва браузер, на който е активирана функцията „не проследявай“, бисквитките ще се конфигурират по подразбиране за отказване от анализ.

  7. Анонимизиране на IP адресите на посетителите

  Matomo използва механизъм за анонимизиране на IP адреси, който автоматично маскира част от IP адреса на всеки посетител и така на практика прави невъзможно идентифицирането му.

  Езикова политика

  Europass порталът е достъпен на официалните езици на:

  • съюз (държави-членки, страни-кандидатки и потенциални страни кандидатки);
  • Европейска асоциация за свобдна търговия / Европейската икономическа зона (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).