You are here

Статистика

Функционирането на Europass е-услугите е съобразено с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Източник: Cedefop

Всички страни и езици

North Macedonia