You are here

Historie Europassu

​V roce 1998 založila Evropská komise a Cedefop Evropské fórum pro transparentnost odborných kvalifikací, aby spojila sociální partnery se zástupci národních vzdělávacích institucí k jednání nad otázkou transparentnosti.

Úkolem fóra bylo:

 • odstranit překážky mobility způsobené nedostatečnou transparentností odborných kvalifikací;
 • posilovat dialog o existujících iniciativách, nástrojích a institucích;
 • podporovat zavádění existujících politických řešení;
 • zvažovat nové iniciativy.

Výsledkem práce fóra bylo vytvoření:

 • dvou dokumentů (Evropského životopisu a Dodatku k osvědčení);
 • sítě Národních kontaktních míst pro odborné kvalifikace (NKM).

Europass zahrnuje tři další dokumenty zpracované na evropské úrovni koncem devadesátých let.

 • Dodatek k diplomu byl vytvořen ve spolupráci Evropské komise, Rady Evropy a Unesco, aby byl využíván k doplnění diplomů udělovaných vysokými školami v celé Evropě i jinde. Jeho používání je doporučeno mimo jiné Boloňskou deklarací z r. 1999 a Doporučením Rady Evropy a Evropského parlamentu o mobilitě v rámci Společenství pro studenty, osoby procházející odbornou přípravou, dobrovolníky, učitele a lektory (ÚV L 215 z 9.8.2001); Dodatek k diplomu na vysokých školách nabývá na významu a Evropské země se dohodly na jeho širším využívání (viz Berlínské komuniké ministrů). Podoba a používání Dodatku k diplomu je úzce spojena s Evropským systémem přenosu kreditů.
 • Europass - jazykový pas dostupný na této webové stránce je součástí Evropského jazykového portfolia vytvořeného Radou Evropy, do něhož si občané mohou zaznamenávat své jazykové dovednosti na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Europass - mobilita dostupná na těchto webových stránkách nahrazuje dokument "Europass Training" vzniklý rozhodnutím Rady Evropy 1999/51/ES, který byl vydáván od roku 2000. Dokument "Europass Training" zaznamenával pracovní zkušenosti v zahraničí, které byly součástí určité vzdělávací dráhy. V letech 2000-2004 bylo vydáno více než 100 000 dokumentů "Europass Training". Europass - mobilita má širší rozsah, neboť zde mohou být zaznamenávány i jiné zkušenosti než pracovní stáže, např. období studia v zahraničí.

V roce 2002 bylo Evropské fórum pro transparentnost odborných kvalifikací nahrazeno technickou pracovní skupinou, která má (na základě požadavku vyjádřeného v Kodaňské deklaraci) následující mandát:"zvyšování transparentnosti v odborném vzdělávání a přípravě pomocí implementace a racionalizace informačních nástrojů a sítí, včetně integrace existujících nástrojů, jako např. Evropského životopisu, Dodatku k osvědčení a Dodatku k diplomu, Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a Europassu do jednotného rámce."

K řešení tohoto ambiciózního úkolu vytvořila pracovní skupina model tohoto jednotného rámce a vzorové webové stránky.

V roce 2003 připravila Evropská komise na základě rozsáhlých konzultací s národními orgány a sociálními partnery návrh Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o jednotném rámci pro transparentnost v oblasti kvalifikací a kompetencí (Europass), který byl přijat Evropským parlamentem a Radou v prosinci roku 2004. Toto rozhodnutí mimo jiné stanovuje, že bude vytvořena webová stránka.

Zde najdete celý text Rozhodnutí o Europassu.

2005 únor: oficiální spuštění webové stránky Europass v rámci konference v Lucembursku, které předsedalo Evropské unii.

2011 prosinec: webová stránka Europass prošla radikální změnou designu a získala novou, moderní grafickou podobu. Byla zlepšena navigace na stránkách umožňující rychlejší vyhledávání důležitých informací.

2012 prosinec:

spuštění nového formuláře životopisu a online editoru. Zlepšení zahrnují:

 • uživatelsky přívětivé online prostředí s náhledem finálního dokumentu;
 • nové kolonky: osobní webová stránka, instant messaging, jazykové certifikáty;
 • vylepšené nápovědy a instrukce nabízející lépe strukturované informace: popisy projektů, konferencí, publikací apod.;
 • novou grafickou identitu usnadňující orientaci a čtení Europass-životopisu: nový font, nové použití barev, zjednodušené názvy kolonek apod.

Evropský pas dovedností (ESP) byl spuštěn zároveň s novým formátem životopisu. Evropský pas dovedností je uživatelsky přívětivá elektronická složka, která pomáhá studentům, pracujícím nebo uchazečům o zaměstnání sestavit si osobní standardizované portfolio osobních dovedností a kvalifikací získaných v průběhu celého života.

ESP může obsahovat celou řadu dokumentů (jazykový pas, kopie diplomů, dokladů o vykonávaném povolání apod.). V případě, že evropský pas dovedostí připojíte ke svému Europass-životopisu zesílíte jeho účinnost tím, že doložíte všechny dovednosti a kvalifikace, které ve svém životopise uvádíte.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.