You are here

Glosář akčních sloves

Tento glosář obsahuje sladěné termíny v několika jazycích a jeho účelem je usnadnit vypracování a překlad dodatků k osvědčení. Z projektů realizovaných v několika členských zemích je zřejmé, že hlavní kompetence, které se vztahují k určitému pracovnímu profilu, lze popsat prostřednictvím omezeného souboru akčních sloves, a to bez ohledu na konkrétní obor či úroveň.

Glosář je rozdělen na několik částí podle hlavních oblastí:

 • informační management;
 • poradenství/podpora;
 • výroba (zboží a služby)
 • management;
 • řízení lidských zdrojů a odborná příprava;
 • marketing a účetnictví;
 • výzkum a vývoj.

Stáhnout (Excel)

 • zpřesnit, přizpůsobit

  Definice: 

  mírně upravit, zejména za účelem dosažení větší přesnosti nebo shody

  Examples of use: 
  opracování, stroj, výrobní systém, vybavení/instalace, výrobní proces, nástroj
 • poradit

  Definice: 

  nabídnout radu / konzultaci jedné či více osobám

  Examples of use: 
  management, zaměstnanci
 • přidělit

  Definice: 

  dát (někomu, něčemu) nebo rozdělit za konkrétním účelem

  Examples of use: 
  zdroje
 • analyzovat (složky)

  Definice: 

  provést matematický, chemický, gramatický rozbor

  Examples of use: 
  složky, krev
 • analyzovat (informace)

  Definice: 

  provádět detailní rozbor či rozklad, zjistit smysl a podstatné rysy

  Examples of use: 
  informace, data, údaje
 • předjímat / předvídat

  Definice: 

  předem předpokládat a jednat v očekávání (něčeho)

  Examples of use: 
  práce, pohyb
 • předjímat / předvídat

  Definice: 

  předem předpokládat a jednat v očekávání (něčeho)

  Examples of use: 
  práce, pohyb
 • uplatnit, aplikovat (pravidla)

  Definice: 

  zavést v praxi

  Examples of use: 
  principy, pravidla, standardy (hygiena, bezpečnost)
 • uplatnit (marketingové techniky)

  Definice: 

  využít určité techniky podpory prodeje

  Examples of use: 
  trh
 • sestavit

  Definice: 

  spojit nebo dát dohromady (části něčeho – například stroje, apod.)

  Examples of use: 
  lešení, vybavení, prvky určité konstrukce
 • posuzovat / hodnotit (vzdělávací akce)

  Definice: 

  posoudit hodnotu, výkon apod. (něčeho, někoho)

  Examples of use: 
  personál, vzdělávací akce
 • posuzovat / hodnotit (potřeby)

  Definice: 

  posoudit hodnotu, význam (něčeho), zhodnotit

  Examples of use: 
  potřeby, potíže, rizika, dovednosti
 • pomáhat / asistovat (management)

  Definice: 

  poskytnout pomoc či podporu (určité osobě)

  Examples of use: 
  management
 • šlechtit / chovat / pěstovat

  Definice: 

  starat se o vývoj (chov) nových nebo kvalitnějších druhů (domácích zvířat nebo rostlin)

  Examples of use: 
  zvířata
 • kalkulování / rozpčtování

  Definice: 

  odhadnout náklady (produktu, služby, apod.)

  Examples of use: 
  seznam položek, investice
 • budovat

  Definice: 

  tvořit, stavět nebo formovat spojováním částí nebo materiálů

  Examples of use: 
  zeď, konstrukce
 • koupit

  Definice: 

  získat (něco) za poskytnutí nebo za příslib poskytnutí určité peněžní částky; zakoupit

  Examples of use: 
  zboží, služby
 • počítat

  Definice: 

  vyřešit (jeden nebo více problémů) matematickým postupem; vypočítat

  Examples of use: 
  hodnota
 • kalibrovat / cejchovat

  Definice: 

  nastavit přesnost (měřícího nástroje, apod.)

  Examples of use: 
  stroj, nástroj
 • propagovat

  Definice: 

  dělat reklamu, získávat hlasy, objednávky apod.

  Examples of use: 
  trh, zákazníci / klientela
 • vykonat / uskutečnit

  Definice: 

  udělat, provést

  Examples of use: 
  kontrola, řízení kvality, šetření, úkol, práce, údržba, pohovor, lékařské vyšetření nebo léčení, oprava, závod, žně, operace/manévr, plán, měření, transakce, údržba, povrchová úprava, přizpůsobení, dodávka, najetí, doprava, diagnóza, hodnocení, vstupní kontrola zavazadel, lékařská analýza, technická prověrka, montáž
 • zkontrolovat

  Definice: 

  prozkoumat, prověřit nebo provést šetření (skutečnosti, produkt apod.) s cílem zjistit přesnost, kvalitu nebo průběh, zejména rychle a neformálně

  Examples of use: 
  shoda, kvalita, vybavení, pracovní řád
 • vyčistit / umýt

  Definice: 

  zbavit špíny, odpadků, apod.

  Examples of use: 
  součástky, prostory
 • spolupracovat na

  Definice: 

  pracovat společně s jinou osobou nebo osobami na určitém projektu

  Examples of use: 
  projekt, provádění testů, management, hodnocení/nábor pracovníků, údržba vybavení, definování strategie, logistika, preventivní opatření, výzkum
 • sbírat / shromáždit (data)

  Definice: 

  sebrat dohromady, shromáždit do souboru

  Examples of use: 
  informace, data, údaje
 • srovnat / porovnat

  Definice: 

  prozkoumat/prověřit shody a rozdíly

  Examples of use: 
  informace, data, údaje, výsledky
 • kompilovat / sestavovat

  Definice: 

  sestavit/složit z různých materiálů a zdrojů

  Examples of use: 
  seznam, katalog, soupis
 • uzavřít / ukončit

  Definice: 

  finančně vypořádat, vyrovnat

  Examples of use: 
  trh, zakázka, prodej
 • nastavit / nakonfigurovat (vybavení)

  Definice: 

  určitým způsobem připravit/nastavit

  Examples of use: 
  vybavení, počítač, pracoviště
 • kontaktovat

  Definice: 

  zajistit kontakt, dostat se do kontaktu nebo být v kontaktu (komunikovat)

  Examples of use: 
  dodavatelé, zákazníci
 • řídit / obsluhovat

  Definice: 

  ovládat nebo obsluhovat (stroj), usměrňovat činnost

  Examples of use: 
  stroj
 • koordinovat

  Definice: 

  organizovat nebo sjednotit (různé prvky) tak, aby výsledkem byl sladěný proces

  Examples of use: 
  lidé, práce, zásahy, výrobní proces, provedení práce
 • vytvořit (databáze)

  Definice: 

  stvořit, způsobit, že něco vznikne či začne existovat

  Examples of use: 
  databáze, informace
 • pěstovat

  Definice: 

  obdělávat (půdu), sázet, sklízet (rostliny)

  Examples of use: 
  rostliny, obiloviny
 • rozkrájet / rozřezat

  Definice: 

  rozdělit na kousky

  Examples of use: 
  suroviny, stromy
 • zabývat se (složka)

  Definice: 

  jednat, činit opatření

  Examples of use: 
  složka, sbírka dokumentů, stížnost
 • rozhodnout

  Definice: 

  stanovit nebo zvolit řešení (otázky nebo sporu)

  Examples of use: 
  koncepce, přidělení zdrojů
 • definovat

  Definice: 

  jasně vymezit význam (slova, výrazu, atd.)

  Examples of use: 
  databáze, výraz
 • delegovat / rozdělit

  Definice: 

  přenést na někoho nebo přidělit (povinnosti, pravomoci) za účelem jednání či zastupování

  Examples of use: 
  úkoly
 • dodat

  Definice: 

  doručit (zboží apod.) odběrateli do určitého místa (zejména zboží, produkty)

  Examples of use: 
  produkt, zboží
 • předvést, demonstrovat (marketing)

  Definice: 

  ukázat a vysvětlit fungování (stroje, produktu, apod.)

  Examples of use: 
  produkt
 • popsat

  Definice: 

  charakterizovat či slovně vyjádřit

  Examples of use: 
  výrobek, oblast činnosti
 • navrhnout (vzdělávací akce)

  Definice: 

  vytvořit strukturu nebo podobu (něčeho) prostřednictvím náčrtu, nástinu, modelu nebo plánu

  Examples of use: 
  vzdělávací akce
 • navrhnout (výzkum a vývoj)

  Definice: 

  vypracovat strukturu nebo formu (něčeho) prostřednictvím náčrtu, nástinu, modelu nebo plánu

  Examples of use: 
  strategie, nástroj, postup, metoda
 • zjistit

  Definice: 

  objevit existenci nebo přítomnost (něčeho)

  Examples of use: 
  vada, nedostatek, nemoc
 • vyvinout (metoda, proces)

  Definice: 

  podrobně vypracovat

  Examples of use: 
  metoda, proces
 • stanovit

  Definice: 

  zjistit existenci nebo přítomnost (něčeho), diagnostikovat

  Examples of use: 
  kontrola kvality
 • nasměrovat

  Definice: 

  popsat nebo ukázat (někomu) cestu do určitého místa

  Examples of use: 
  zákazníci, návštěvníci
 • rozmontovat

  Definice: 

  rozebrat na části

  Examples of use: 
  stroj
 • rozšiřovat (šířit)

  Definice: 

  rozesílat nebo jiným způsobem šířit

  Examples of use: 
  informace, pošta
 • navrhnout / připravit smlouvu

  Definice: 

  zformulovat a sepsat odpovídajícím způsobem

  Examples of use: 
  pracovní smlouva
 • načrtnout (plán)

  Definice: 

  znázornit (tvar, postavu, obrázek, apod.) v hlavních obrysech

  Examples of use: 
  plán
 • vypracovat

  Definice: 

  1) zformulovat nebo napsat odpovídající formou 2) připravit pracovní verzi/návrh (právní dokument)

  Examples of use: 
  1) zpráva, dokument, specifikace, smlouva, nabídka 2) smlouva, dohoda
 • odstranit

  Definice: 

  vyřadit, vyjmout, vyloučit

  Examples of use: 
  nečistoty, vadné výrobky
 • (pro)zkoumat

  Definice: 

  podívat se na, prověřit nebo pečlivě či podrobně projít

  Examples of use: 
  dokument, určitá problematika, návrh
 • vyměnit (informace)

  Definice: 

  dát nebo obdržet (informace, nápady, apod.)

  Examples of use: 
  nápady, názory, stanovisko
 • rozšířit (kapacita)

  Definice: 

  učinit nebo stát se větším co do míry, objemu, velikosti nebo rozsahu; zvětšit

  Examples of use: 
  kapacita, oddělení
 • experimentovat (výzkum a vývoj)

  Definice: 

  provádět pokus nebo pokusy

  Examples of use: 
  zařízení, prototyp, metoda
 • vysvětlit

  Definice: 

  učinit něco srozumitelným, zejména prostřednictvím jasného a podrobného popisu struktury, fungování, okolností, apod.

  Examples of use: 
  dokument, určitá problematika, návrh
 • získat, extrahovat

  Definice: 

  odvodit (informace) z jednoho zdroje nebo situace

  Examples of use: 
  informace z určitého zdroje
 • najít náhradu za (zaměstnanci)

  Definice: 

  nahradit jednu osobu osobou jinou

  Examples of use: 
  zaměstnanci
 • určit / stanovit (cena/sazba)

  Definice: 

  s konečnou platností vymezit; rozhodnout

  Examples of use: 
  cena/sazba (produkty/služby)
 • sledovat

  Definice: 

  1) pozorně a/nebo průběžně pozorovat 2) jednat v souladu s

  Examples of use: 
  1) výrobní cyklus, práce 2) instrukce
 • učinit další kroky (marketing produktu)

  Definice: 

  pokračovat v určité činnosti/akci, zejména za účelem zvýšení její účinnosti

  Examples of use: 
  marketing produktu, spuštění (něčeho)
 • identifikovat (potřeby lidských zdrojů)

  Definice: 

  určit nebo rozpoznat určitou osobu (věc)

  Examples of use: 
  potřeby lidských zdrojů, vzdělávací potřeby
 • sdělit

  Definice: 

  předat (informace)

  Examples of use: 
  informace
 • zavést

  Definice: 

  realizovat v praxi, vykonat

  Examples of use: 
  principy, pravidla, standardy (hygiena, bezpečnost)
 • zlepšit

  Definice: 

  stát se nebo učinit něco kvalitnějším, zdokonalit

  Examples of use: 
  zpracování, stroj, výrobní system, vybavení / instalace, výrobní process, nástroj
 • zasáhnout, zakročit / vložit se (do něčeho)

  Definice: 

  učinit rozhodné kroky s cílem usměrnit či dát určitý řád událostem a jejich výstupům

  Examples of use: 
  problém, určitá záležitost, technická příprava, spor
 • fakturovat (produkt / služba)

  Definice: 

  předložit (zákazníkovi) fakturu

  Examples of use: 
  produkt / služba
 • naložit

  Definice: 

  umístit (náklad, zboží, apod.) na (loď, nákladní vůz, apod.)

  Examples of use: 
  náklad
 • udržovat / starat se o

  Definice: 

  zachovávat v odpovídajícím nebo dobrém stavu

  Examples of use: 
  zařízení, závod/podnik, síť, zahrada
 • řídit (tým)

  Definice: 

  přikazovat, vyžadovat nebo vynucovat (něco)

  Examples of use: 
  tým
 • řídit (personál)

  Definice: 

  přikazovat, vyžadovat nebo vynucovat (něco)

  Examples of use: 
  personální politika, dodržování pracovní legislativy, odborná příprava
 • vyrobit

  Definice: 

  zpracovat nebo vytvořit (produkt) z určité suroviny

  Examples of use: 
  oděvy, produkty, bednění, stavební prvky
 • dávat na trh

  Definice: 

  nabízet za účelem prodeje, obchodovat

  Examples of use: 
  produkty
 • zvládnout

  Definice: 

  získat důkladnou znalost či dovednost, stát se zběhlým v

  Examples of use: 
  jazyk, technika, principy
 • zvládnout

  Definice: 

  získat důkladnou znalost či dovednost, stát se zběhlým v

  Examples of use: 
  pracovní proces, technika, cizí jazyk, software
 • měřit

  Definice: 

  určit velikost, množství apod. měřením (tj. porovnáním se vzorem stejného druhu)

  Examples of use: 
  přísady, parametry, dopad, mezery, kvantita/kvalita, produkt/služba
 • odměřit, správně dávkovat

  Definice: 

  určit poměrné množství

  Examples of use: 
  přísady
 • upravit (instalace)

  Definice: 

  změnit strukturu, charakter, smysl (něčeho)

  Examples of use: 
  instalace / vybavení
 • monitorovat, sledovat, dohlížet

  Definice: 

  pozorovat nebo zaznamenávat (činnost nebo výkon) stroje nebo jiného zařízení

  Examples of use: 
  stroj, nástroj
 • vyjednávat (management)

  Definice: 

  vést jednání nebo hovořit (s jinými osobami) za účelem dosažení něčeho (transakce, dohody, apod.)

  Examples of use: 
  řešení, termín
 • vyjednávat (smluvní)

  Definice: 

  vést jednání nebo hovořit ( s jinými osobami) za účelem dosažení něčeho (transakce, dohody, apod.)

  Examples of use: 
  podmínky prodeje/nákupu, smluvní podmínky (objednávky, množství, dodací lhůty, kompenzace, nabídka)
 • optimalizovat

  Definice: 

  plně využít něčeho

  Examples of use: 
  zpracování, stroj, výrobní systém, vybavení/instalace, výrobní process, nástroj
 • objednat

  Definice: 

  vyžádat dodávku nebo výrobu (něčeho), zejména za úplatu

  Examples of use: 
  práce, součástka
 • organizovat (management)

  Definice: 

  vytvářet strukturovaný celek (z částí nebo prvků něčeho)

  Examples of use: 
  práce, program stavby, činnost
 • organizovat (personál)

  Definice: 

  vytvořit strukturovaný celek (z částí nebo prvků něčeho)

  Examples of use: 
  vzdělávání zaměstnanců, nábor
 • balit

  Definice: 

  opatřovat obalem, dávat do obalu

  Examples of use: 
  produkty
 • účastnit se (něčeho)

  Definice: 

  podílet se, být do něčeho aktivně zapojen

  Examples of use: 
  opatření, soubor dokumentů, projekt
 • vést / řídit

  Definice: 

  řídit průběh něčeho / vést (lidi)

  Examples of use: 
  činnosti, vybavení, vozidlo
 • plánovat (výroba)

  Definice: 

  vypracovat plán nebo dělat plány (na něco)

  Examples of use: 
  práce, činnost, fáze výroby, výroba
 • plánovat (personál)

  Definice: 

  formulovat nebo vytvářet plány

  Examples of use: 
  vzdělávání zaměstnanců, nábor
 • připravit (soubor dokumentů)

  Definice: 

  přichystat vhodně pro určitý účel nebo pro určité využití, akci, apod.

  Examples of use: 
  aktivita, soubor dokumentů, zákrok, dokument
 • připravit (výroba)

  Definice: 

  přichystat něco vhodně za účelem určitého využití, na určitou akci, apod.

  Examples of use: 
  výroba, jídlo, vybavení, nástroj, půda, povrch, objednávka, pracoviště
 • předejít (něčemu)

  Definice: 

  zabránit, aby k něčemu došlo, zejména prostřednictvím preventivních opatření

  Examples of use: 
  nehody, konflikty, problémy, spory, komplikace
 • zpracovat

  Definice: 

  opracovat nebo připravit určitým způsobem, zejména zpracovat (potraviny) za účelem jejich uchování

  Examples of use: 
  suroviny, potraviny
 • programovat

  Definice: 

  uspořádat údaje do vhodné podoby tak, aby mohla být zpracována počítačem

  Examples of use: 
  úkol, stroj
 • propagovat, podporovat prodej (produkt)

  Definice: 

  podnítit prodej (produktu) reklamou nebo prostřednictvím podpory

  Examples of use: 
  technika, produkt
 • vystavit (produkty)

  Definice: 

  ukázat nebo učinit viditelným

  Examples of use: 
  produkty
 • zvyšovat informovanost (zaměstnanců)

  Definice: 

  zvyšovat povědomí o (něčem)

  Examples of use: 
  pravidla, cíle, kvalita, bezpečnost
 • obdržet / přijmout dodávku (náklad)

  Definice: 

  přijmout dodávku nebo přenášené informace (dopis, telefonní rozhovor)

  Examples of use: 
  náklad, zboží
 • provádět nábor

  Definice: 

  přijímat nebo získávat (členy, podporu, apod.)

  Examples of use: 
  zaměstnanci
 • spravit

  Definice: 

  dát do pořádku, opravit, napravit

  Examples of use: 
  opracování, stroj, výrobní systém, vybavení/instalace, výrobní proces, nástroj
 • renovovat

  Definice: 

  znovu uvést (něco) do dobrého stavu

  Examples of use: 
  budova
 • opravit / spravit

  Definice: 

  znovu uvést (něco poškozeného nebo rozbitého) do dobrého stavu nebo do provozu

  Examples of use: 
  zařízení, přístroj
 • podat zprávu o

  Definice: 

  poskytnout přehled výsledků určitého šetření

  Examples of use: 
  činnost, konkrétní opatření
 • zastupovat

  Definice: 

  jednat jako pověřený zástupce nebo jednatel (určité osoby, země, apod.)

  Examples of use: 
  úřad, firma
 • řešit (konflikty)

  Definice: 

  najít odpověď nebo řešení (problému)

  Examples of use: 
  konflikty
 • restaurovat

  Definice: 

  navrátit (něco, zejména umělecké dílo nebo budovu) do původního nebo někdejšího stavu

  Examples of use: 
  budova, obraz
 • vybrat (strategie)

  Definice: 

  zvolit (někoho nebo něco) přednostně

  Examples of use: 
  personál, činnosti, strategie
 • vybrat (produkty)

  Definice: 

  zvolit (někoho nebo něco) přednostně

  Examples of use: 
  součástky, produkty, vybavení, parametry, přístup, metody, programy a osnovy
 • prodat

  Definice: 

  předat nebo převést něco výměnou za peníze nebo jiný statek (případně zařídit toto předání nebo převod)

  Examples of use: 
  produkty
 • obsluhovat (zákazníci)

  Definice: 

  poskytovat (hostům, zákazníkům) zboží nebo služby

  Examples of use: 
  zákazníci / klienti
 • rozmístit (květiny, zahrada)

  Definice: 

  naaranžovat, předvést nebo vystavit

  Examples of use: 
  květiny, zahrada
 • vyřešit (problém)

  Definice: 

  najít vysvětlení nebo řešení (problému)

  Examples of use: 
  problém, konflikt
 • uskladnit, uložit

  Definice: 

  umístit do skladu, depozitáře apod. pro bezpečné uchování

  Examples of use: 
  zásoby, potraviny
 • strukturovat

  Definice: 

  dát něčemu strukturu

  Examples of use: 
  údaje, dokument
 • prostudovat (dokument)

  Definice: 

  podrobně projít

  Examples of use: 
  dokument
 • dohlížet na (personál)

  Definice: 

  řídit nebo kontrolovat výkon nebo proces

  Examples of use: 
  výroba, personál, tým
 • dohlížet na (výroba, personál)

  Definice: 

  řídit nebo kontrolovat výkon nebo proces

  Examples of use: 
  výroba, personál, tým
 • dodávat / zásobovat

  Definice: 

  vybavit něčím požadovaným

  Examples of use: 
  stroj
 • podporovat

  Definice: 

  poskytovat pomoc

  Examples of use: 
  management, zaměstnanci, nadřízený, síť, tým
 • syntetizovat (údaje)

  Definice: 

  spojit nebo shrnout, sjednotit, sloučit v jeden celek

  Examples of use: 
  údaje
 • syntetizovat (produkt)

  Definice: 

  vyrobit slučováním

  Examples of use: 
  produkt
 • přijmout objednávku

  Definice: 

  vzít vzorek nebo vzorky něčeho

  Examples of use: 
  krev, materiál
 • odebrat vzorek

  Definice: 

  obdržet žádost zákazníka o poskytnutí zboží nebo služeb

  Examples of use: 
  objednávka
 • provést inventuru

  Definice: 

  zkontrolovat, spočítat a ohodnotit zboží, které je k dispozici v obchodě nebo podniku

  Examples of use: 
  přísady, vybavení
 • pečovat o

  Definice: 

  starat se o

  Examples of use: 
  člověk, zvíře
 • dopravit

  Definice: 

  převézt nebo zajistit přemístění z jednoho místa do druhého

  Examples of use: 
  lidé, produkty
 • léčit (zvíře)

  Definice: 

  uplatnit léčebný proces

  Examples of use: 
  člověk, zvíře
 • vyložit

  Definice: 

  vynést, vyvézt náklad z (lodi, nákladního vozu, apod.)

  Examples of use: 
  nákladní doprava, stroj
 • aktualizovat

  Definice: 

  doplnit o nejnovější informace

  Examples of use: 
  spis, databáze, dokument, informace
 • využít / použít

  Definice: 

  uplatnit k určitému účelu

  Examples of use: 
  produkty, terminologie, vybavení, technika, komponenty
 • potvrdit / schválit / certifikovat (výzkum a vývoj)

  Definice: 

  osvědčit platnost nebo správnost

  Examples of use: 
  postup, údaje
 • přivítat

  Definice: 

  srdečně a mile pozdravit někoho při příchodu/příjezdu

  Examples of use: 
  zákazníci/klienti, veřejnost
 • pracovat v týmu

  Definice: 

  pracovat v rámci skupiny osob na dosažení určitého společného cíle