You are here

Právní upozornění

Informace na této stránce podléhají prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk, upozornění o ochraně autorských práv a zásadám ochrany osobních údajů.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Tuto webovou stránku spravuje Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy) s cílem zajistit veřejnosti přístup k informacím o svých iniciativách a o politikách Evropské unie obecně. Snažíme se poskytovat aktualizované a přesné informace. Upozorní-li nás někdo na chyby, budeme se je snažit opravit.Cedefop však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na této stránce.

Tyto informace:

 • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci určité osoby či subjektu;
 • nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované;
 • někdy obsahují odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah Cedefop nemá žádný vliv a za které nepřebírá žádnu odpovědnost;
 • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li specifickou radu, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme Vás, že nezaručujeme, že dokument dostupný prostřednictvím webových stránek přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie.

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a my nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Cedefop vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Cedefopu v případě porušení předpisů stanovených platnými vnitrostátními právními řády ani vyloučit odpovědnost Cedefopu v záležitostech, ve kterých ji podle tohoto práva vyloučit nelze.

© Evropská unie, 2002-2018

Reprodukce je povolena s uvedením zdroje (© Evropská společenství) a webové adresy (https://europass.cedefop.europa.eu), není-li uvedeno jinak.

Pozn.: Držiteli společných autorských práv na Europass - jazykový pas jsou Rada Evropy a Evropská společenství. Reprodukce je povolena za stejných podmínek, s uvedením zdroje (© Evropská unie a Rada Evropy) a webové adresy (https://europass.cedefop.europa.eu and https://www.coe.int/en/web/portfolio).

Je-li pro reprodukci nebo použití textové či multimediální informace (zvuk, obrázky, software) vyžadován předchozí souhlas, tento souhlas zrušuje výše uvedené obecné povolení k reprodukci a jasně uvádí, zda se na použití vztahují nějaká omezení.

Ochrana osobních údajů

Evropská unie respektuje soukromí uživatelů.

Politika "ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství" vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000.

Tato všeobecná politika se vztahuje na všechny webové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívajících doménu europa.eu.

Přestože většinu těchto stránek si můžete prohlížet, aniž byste o sobě poskytovali jakékoli informace, osobní údaje jsou vyžadovány, pokud chcete využít on-line službu.

Webové stránky, které takovéto informace vyžadují, s nimi zacházejí v souladu se zásadami stanovenými ve výše uvedeném nařízení a obsahují prohlášení o ochraně soukromí včetně informací o tom, jak budou Vaše údaje využity.

V této souvislosti:

 • vymezuje správce údajů pro každou specifickou on-line službu účel a způsob zpracování osobních údajů a dbá na to, aby tato on-line služba byla poskytována v souladu se zásadami ochrany soukromí;
 • v každé instituci dohlíží inspektor ochrany údajů na to, aby ustanovení uvedeného nařízení byla používána. Je také nápomocen správcům údajů při výkonu jejich povinností (viz článek 24 uvedeného nařízení);
 • nezávislý dohled ve všech institucích v této oblasti vykonává Evropský inspektor ochrany údajů (viz články 41 až 45 uvedeného nařízení).

Všechny webové stránky orgánů a institucí Evropské unie využívající doménu europa.eu obsahují odkazy na stránky třetích stran. Protože nad těmito stránkami dohled nevykonáváme, doporučujeme Vám, abyste se seznámili s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí.

Co je to on-line služba?

On-line služba na serveru Europass je internetovou službou nebo nástrojem ke zlepšení komunikace mezi občany a podniky na jedné straně a orgány a institucemi EU na straně druhé.

Na serveru Europass již jsou nebo budou v budoucnosti poskytovány tři druhy on-line služeb:

 1. Informační služby, které poskytují občanům, sdělovacím prostředkům, podnikům, státní správě a jiným subjektům řízení snadný a efektivní přístup k informacím, čímž pomáhají zvyšovat transparentnost politik a činností EU i jejich porozumění;
 2. Služby interaktivní komunikace, které usnadňují navazování kontaktů občanům, podnikům, občanské společnosti a veřejným činitelům a umožňují jim konzultovat politiku a poskytovat zpětnou vazbu, čímž přispívají k utváření politik, činností a služeb EU;
 3. Transakční služby, které umožňují přístup k základním formám transakcí v rámci EU, jako např. zadávání veřejných zakázek, finanční operace, nábor zaměstnanců, registrace pro účast na různých akcích, získávání či koupě dokumentů atd.

Prohlášení o ochraně soukromí Europass online služby

1. Jaké online služby nabízejí webové stránky Europass?

Stránky 'Online vytváření' Europass - životopisu a Europass - jazykového pasu nabízejí uživatelům možnost zadat svá data a získat soubor s těmito informacmi ve formátu Europass.

Na serverech Europassu nejsou ukládány životopisy, jazykové pasy nebo evropské pasy dovedností vygenerované pomocí online editoru. Pouze soubory, které obsahuje evropský pas dovedností, jsou jako záloha uloženy 7 dní (např. jako záloha v případě potíží s připojením). Poté jsou trvale smazány a nelze je obnovit.

Jestliže návštěvník zvolí možnost 'Uložit', je vytvořen soubor na disku (např. CV-2559.doc) ve složce dočasných souborů na serveru Europassu. Jakmile je soubor zpřístupněn uživateli pomocí aktuálního HTTP spojení nebo zaslán na e-mailovou adresu určenou uživatelem, je tento soubor trvale a nenávratně vymazán ze serveru.

If a visitor already has an account with a cloud-storage provider (currently supported are: Google drive and OneDrive), s/he can sign-in to that provider and enable the possibility to access their CV(s) from any computer. Practically, the CVs are stored and read on a folder called “Europass” of the corresponding cloud drive.

Additionally, a visitor can choose to publish his/her CV directly to online CV and job portal services including Xing, Monster, EURES and CV Library. When doing this they are informed about the terms and conditions of the chosen service.

Veškeré zpracování dat online službou Europass splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 45/2001 z 18. prosince 2000 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů institucemi a orgány Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

2. Jaké osobní informace shromažďujeme, za jakým účelem a jakými technickými prostředky?

Pro vstup na stránky Europass není nutné, aby uživatel zadával jakákoli osobní data. Uživatelé mají možnost, pouze pokud chtějí, zadat osobní a ne-osobní informace na příslušných místech stránek 'Online vytváření'. Po zadání dat mají uživatelé možnost získat soubor ve formátu Europass. Veškeré osobní údaje se zadávají pouze proto, aby si uživatelé mohli vytvořit a stáhnout a/nebo poslat e-mailem dokumenty, které mají specifický formát Europassu.

Informace jako věk, pohlaví, jazykové schopnosti, roky pracovních zkušeností, národnost a země trvalého bydliště jsou sbírány a uchovávány pro statistické účely, přičemž je zajištěna anonymita. Toto statistické využití je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Visitors’ logs, containing the IP address of connecting visitors are kept for a period of 13 months, for IT security reasons, to enable us to track down malicious attacks, security breaches and intrusion attempts. The logs are also analysed by AWSTATS for producing web statistics (visits by country).

An anonymised version of the IP address is also kept by Google Analytics, see also below. Google Analytics uses an IP anonymisation mechanism that automatically masks a portion of each visitor’s IP, effectively making it impossible to identify a particular visitor.

A unique hash of the e-mail address entered by visitors is kept, for statistical reasons, to count unique visitors over a period of time. The hash is an irreversible coding of the e-mail and it is mathematically impossible to decipher the actual e-mail address from the hash. The hashes are kept for a period of 13 months.

3. Kdo má přístup k Vašim údajům?

When you use the Europass online editor, vaše údaje jsou po krátkou dobu zpracovánány web servery Europassu, aniž by si je prohlížela nebo s nimi pracovala fyzická osoba. Once processed, these data are immediately deleted. Přístup k serverům Europassu je vyhrazen pouze pro oprávněné technické operátory, kteří řídí a udržují systém, software a služby Europassu. Technický personál Europassu je smluvně zavázaný k zachovávání důvěrnosti informací a mlčenlivosti.

4. Jak chráníme a zabezpečujeme Vaše informace?

Údaje poskytnuté během používání funkce 'Online vytváření' jsou chráněny kódováním SSL (HTTPS) proti neoprávněnému, nezákonnému přístupu, ke kterému může dojít během přenosu.

Pozn.: Je technicky komplikované kódovat e-maily odeslané s připojeným hotovým dokumentem Europass - životopisu nebo jazykového pasu. E-maily jsou tedy odesílány bez kódování.

V místě, kde se nacházejí servery Europassu, existují standardní bezpečnostní opatření, t.j. nejnovější doplnění a aktualizace operačního systému, antivirová ochrana, firewall, pravidelný bezpečnostní audit a scanování bezpečnosti sítě, uplatňování IT bezpečnostní politiky, testování zranitelnosti a systém detekce průniku.

5. Jak můžete ověřovat, měnit nebo mazat svá osobní data?

Jak bylo uvedeno výše, žádné osobní údaje nejsou na serverech Europassu natrvalo ukládány. Uživatelé stránek mohou načíst hotový Europass - životopis nebo Europass - jazykový pas ze svého počítače na server Europassu, a potom v nich ověřovat, měnit nebo mazat jakékoli informace. Nicméně tato operace je také dočasná a platí při ní tatáž pravidla zabezpečení, která byla popsána výše (viz též bod 1).

6. Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Jak bylo uvedeno výše, žádná data, která uživatelé zadají, nejsou na serverech Europassu trvale ukládána.

Europass automaticky odstraní logy návštěvníků po 13 měsících (IP adresy).

Europass automatically deletes visitors' anonymous e-mail hashes after 13 months.

7. Kontaktní informace

Jako osoba, které se údaje týkají, máte zvláštní práva. Jestliže chcete svá práva uplatnit nebo máte dotazy nebo stížnosti, kontaktujte, prosím, správce webových stránek pomocí funkce 'Váš názor' v horním menu webových stránek Europassu.

Vaše osobní data jsou shromažďována pouze v rozsahu potřebném k poskytnutí odpovědi. Jestliže správci webových stránek Europassu nejsou schopni zodpovědět Váš dotaz, přepošlou jej dalším kompetentním osobám. Budete informováni e-mailem (pokud jste zadali svou e-mailovou adresu), komu byl Váš dotaz přeposlán. Máte-li otázky týkající se zpracování Vašeho e-mailu a souvisejících osobních dat, nezapomeňte je ve zprávě uvést.

Subjekty údajů se mohou kdykoli obrátit na inspektora ochrany údajů úřadu Cedefop () nebo podat námitku u evropského inspektora ochrany údajů.

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač, tak jako ostatně většina velkých internetových stránek.

1. Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

2. Jak se cookies používají?

S pomocí cookies si řada našich stránek pamatuje:

 • vaše zobrazovací preference, například nastavení kontrastu barev nebo velikost písma
 • zda jste již odpověděli na otázky ohledně užitečnosti obsahu stránek, a pokud ano, okno, v němž se tyto otázky automaticky objeví, již neotevře
 • zda jste souhlasili s využíváním cookies na daných stránkách.

Povolit tento typ cookies prohlížení je ale díky nim snazší a příjemnější. Tyto cookies lze vymazat nebo zablokovat , může se však stát, že v důsledku toho nebudou stránky fungovat tak, jak mají.

Informace získané pomocí cookies se nepoužívají pro účely vaší osobní identifikace, přičemž struktura těchto informací je plně pod naší kontrolou. Tyto cookies se nevyužívají k jinému účelu, než který je zde popsán.

3. Používáme i další cookies?

Ke sledování návštěvnosti webových stránek používáme Google Analytics, bezplatnou službu pro webovou analýzu, která sbírá anonymní data uživatelů (např. specifikace počítače, typ a verze prohlížeče, země návštěvníků atd.) Přečtěte si další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google / Smluvní podmínky služby Google Analytics.

Cookies used by Google Analytics enable us to track the following information about visitors:

 • IP adresa (anonymizovaná)
 • namátkové jedinečné ID návštěvníka, čas první návštěvy konkrétního návštěvníka, čas předchozí návštěvy konkrétního návštěvníka, počet návštěv konkrétního návštěvníka
 • datum a čas požadavku (návštěvy)
 • poloha: stát, region, město, přibližná zeměpisná délka a šířka (geolokalizace)
 • jazyk navštívené stránky
 • verze prohlížeče, plugin prohlížeče (PDF, Flash, Java, …), verze operačního systému, identifikátor zařízení (User-Agent header)
 • akce
 • soubory, na které návštěvník kliknul a jež si stáhl (Download)
 • vyhledávání stránky

When using the feature of Europass to connect to a cloud service for storing your CVs (“Cloud sign-in”), upon signing-in, the respective service (Google or Microsoft) sets their own cookies, onover which we have no control. Please consult the corresponding privacy statement and terms of use of each of these services before using them.

4. Jak upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí stránky aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

5. Prvky Opt-out

Ve standardním nastavení jsou informace o návštěvnících internetových stránek Google Analytics shromažďovány prostřednictvím vlastních trvalých souborů cookies. Pokud nechcete, aby byly informace o vás skriptem Piwik anonymně zaznamenávány, můžete cookies odmítnout (opt-out). Následně lze Piwik kdykoli opět zapnout (opt-in).

Pokud zvolíte, že nechcete, aby o vás shromažďoval informace, vaše prohlížení internetových stránek portálu Europass to nijak neovlivní.

6. Preferenční volba „Do not track“

„Do Not Track“ je technologie, která uživatelům umožňuje, aby nebyli internetovými stránkami sledováni za žádným účelem, tj. ani za účelem analýzy, reklamy či sociálních platforem.

Služba Europass respektuje preference návštěvníků a nebude shromažďovat informace o těch návštěvnících, kteří ve svém prohlížeči aktivovali funkci „Nechci být sledován“. If the visitor uses a browser that has a do not track function enabled, the cookie notice will by default be configured for “opt-out” from analytics.

7. Anonymizace IP adres návštěvníků

Google Analytics používá mechanismus IP anonymizace, který automaticky maskuje část IP (Internet Protocol) každého návštěvníka, a účinně tak znemožňuje identifikovat konkrétního návštěvníka portálu Europass.

Jazyková politika

Portál Europass je k dispozici v úředních jazycích:

 • Evropské unie (členské státy, kandidátské a potenciální kandidátské země) podle dohody;
 • Evropského společenství volného obchodu / Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko).