You are here

Europass - historisk udvikling

I 1998 oprettede Europa-Kommissionen og Cedefop Det Europæiske Forum for Erhvervskvalifikationers Gennemsigtighed. Formålet var at give arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for nationale uddannelsesinstitutioner mulighed for at mødes og drøfte emner i forbindelse med transparens.

Forummets opgaver var:

 • At fjerne mobilitetshindringer, som skyldtes erhvervskvalifikationernes manglende gennemsigtighed.
 • At stimulere dialogen om eksisterende initiativer, værktøjer og institutioner
 • At tilskynde gennemførelsen af eksisterende politiske løsninger.
 • At overveje nye initiativer

Forummets arbejde resulterede i udarbejdelsen af:

 • To dokumenter (Det europæiske cv og bilaget til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement))
 • Et netværk af nationale referencecentre for erhvervskvalifikationer (National Reference Points for Vocational Qualifications - NRP)

Europass omfatter tre andre dokumenter, som blev udviklet på europæisk plan sent i 1990'erne:

 • Supplement til eksamensbeviser (Diploma Supplement) blev udarbejdet af Europa-Kommissionen og Europarådet og Unesco i fællesskab til brug ved institutioner for videregående uddannelse i og uden for Europa som supplement til eksamensbeviser. Anvendelsen af dette supplement anbefales bl.a. i Bologna-erklæringen fra 1999 og i Rådets og Europa-Parlamentets henstilling fra 2001 om mobilitet i Det Europæiske Fællesskab for studerende, personer under erhvervsuddannelse, volontører, undervisere og erhvervslærere (EFT L 215 af 9.8.2001); supplementet finder efterhånden indpas i institutioner for videregående uddannelse, og europæiske lande har vedtaget at udbrede dets anvendelse (se Berlin Communiqué of Ministers). Udformning og anvendelse af supplementet er tæt knyttet til Det Europæiske Meritoverførsels- og Meritakkumuleringssystem.
 • Europass-sprogpasset på dette websted er en del af den europæiske sprogmappe (European Language Portfolio), som er udviklet af Europarådet, og hvor borgere kan beskrive deres sprogfærdigheder på grundlag af den fælles europæiske referenceramme for sprog (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Europass-mobilitetsbeviset på dette websted erstatter "Europass-uddannelse", som blev vedtaget ved Rådets beslutning 1999/51/EF og indført i 2000. "Europass-uddannelse" var et dokument til registrering af praktikophold i udlandet, som indgik i en uddannelse. Mellem 2000 og 2004 blev der udstedt mere end 100 000 af disse Europass-uddannelsesdokumenter. Europass-mobilitetsbeviset har en bredere rækkevidde, da det kan registrere andre ophold end praktikophold, f.eks. studieophold i udlandet.

2002 blev det europæiske forum for erhvervsuddannelseskvalifikationers gennemsigtighed erstattet af en teknisk arbejdsgruppe, der - i henhold til en anmodning i Københavner-erklæringen havde følgende opgave:"Øge gennemsigtigheden inden for erhvervsuddannelser ved at gennemføre og rationalisere informationsredskaber og -netværk, herunder integrering af eksisterende instrumenter såsom det europæiske CV, supplementer til eksamens- og kvalifikationsbeviser, den fælles europæiske referenceramme for sprog og EUROPASS i en enkelt ramme."

Til løsning af denne omfattende opgave udviklede arbejdsgruppen en model til den enkle ramme og et websted som prototype.

2003, efter omfattende samråd med nationale myndigheder og arbejdsmarkedets parter, udarbejdede Europa-Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass), som blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i december 2004. Denne beslutning indeholder bl.a. bestemmelse om oprettelse af et websted.

Klik her for at læse tekst Europass-beslutningens.

Februar 2005: officiel lancering af Europass hjemmesiden ved en konference i Luxembourg, der på det tidspunkt havde EU-formandskabet.

December 2011: Europass hjemmesiden relanceres med en ny, moderne grafisk identitet. Forbedret navigation giver hurtigere adgang til den mest søgte information.

December 2012:

- en ny CV skabelon og online editor lanceres. Blandt forbedringerne er:

 • mere brugervenlig online brugergrænseflade med direkte forhåndsvisning af det endelige dokument;
 • nye overskrifter: personlig hjemmeside, instant messaging, sprogcertifikat(er);
 • forbedrede tutorials for bedre struktureret information: beskrivelse af projekter, konferencer, publikationer, etc.;
 • ny grafisk identitet for bedre læsevenlighed af Europass CV: ny font, brug af farver, enklere overskrifter, etc.

- det europæiske Kvalifikationspas er lanceret sammen med det nye CV. Det europæiske Kvalifikationspas er en brugervenlig elektronisk folder, der hjælper studerende, arbejdende eller jobsøgende med at opbygge en personlig modulopbygget portfolio over de personlige evner og færdigheder, de har opbygget i løbet af deres liv.

Kvalifikationspasset kan indeholde en række dokumenter (Sprogpas, uddannelsesbeviser, ansættelsesbeviser, etc.). Når det vedhæftes et Europass CV, vil Kvalifikationspasset styrke CV'et ved at dokumentere de evner og færdigheder, der nævnes i CV'et.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.