You are here

Glossar med handlingsverber

Formålet med dette glossar er at give en ensartet flersproget terminologi som støtte til udfærdigelse og oversættelse af bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement). Projekter i flere medlemsstater viser, at det er muligt at anvende en begrænset terminologi til beskrivelse af væsentlige træk i jobprofiler, uafhængigt af branche eller kvalifikationsniveau.

Glossaret består af syv dele, som dækker følgende kompetenceområder:

 • informationsstyrin;
 • rådgivning / støtte;
 • produktion (varer og tjenesteydelser);
 • ledelse;
 • personaleledelse og uddannelse;
 • markedsføring og regnskab;
 • forskning og udvikling.

Download (Excel)

 • justere

  Definition: 

  indstille eller stille på noget så det passer til de givne krav eller forhold

  Examples of use: 
  behandling, maskine, produktionssystem, udstyr / anlæg, produktionsproces, værktøj / instrument
 • rådgive

  Definition: 

  tilkendegive hvad man synes er bedst for en anden person

  Examples of use: 
  ledelse, personale
 • allokere

  Definition: 

  tildele noget, især om fordeling af økonomiske midler

  Examples of use: 
  ressourcer
 • analysere (komponenter)

  Definition: 

  foretage en tilbundsgående undersøgelse af noget for at finde ud af dets bestanddele og sammensætning

  Examples of use: 
  komponenter, blod
 • analysere (informationer)

  Definition: 

  at foretage en tilbundsgående undersøgelse af noget for at finde ud af dets bestanddele og sammensætning

  Examples of use: 
  informationer, data
 • forudse / forudsige

  Definition: 

  forvente el. tro at noget bestemt vil ske / på forhånd regne med og sige at noget bestemt vil ske

  Examples of use: 
  arbejde, tendenser
 • forudse / forudsige

  Definition: 

  forvente el. tro at noget bestemt vil ske / på forhånd regne med og sige at noget bestemt vil ske

  Examples of use: 
  arbejde, tendenser
 • anvende (regler)

  Definition: 

  tage noget eller nogen til hjælp for at nå et mål

  Examples of use: 
  principper, regler, normer (hygiejne-, sikkerhedsnormer)
 • anvende (salgsteknikker)

  Definition: 

  anvende teknikker til salgsfremme

  Examples of use: 
  marked
 • samle / montere

  Definition: 

  sætte flere løse dele sammen til en helhed/sætte noget sammen så det bliver færdigt

  Examples of use: 
  stillads, udstyr, dele af en struktur
 • vurdere / evaluere (personale)

  Definition: 

  mene noget om værdien, kvaliteten el. størrelsen af noget

  Examples of use: 
  personale, uddannelsestiltag
 • vurdere / evaluere (behov)

  Definition: 

  mene noget om værdien, kvaliteten el. størrelsen af noget

  Examples of use: 
  behov, vanskeligheder, risici, kompetencer
 • assistere (ledelse)

  Definition: 

  assistere nogen {med/ved} noget; hjælpe nogen med at udføre et arbejde

  Examples of use: 
  ledelse
 • avle/opdrætte

  Definition: 

  få planter til at gro ved dyrkning af jord; (om dyr) holde dyr for at de kan parre sig og få unger

  Examples of use: 
  dyr
 • budgettere / beregne omkostninger

  Definition: 

  fastsætte størrelsen af en udgift el. indtægt i et regnskab

  Examples of use: 
  kostplan, investering
 • bygge

  Definition: 

  fremstille en relativt kompliceret genstand eller struktur, fx et hus, helt fra grunden ved at sammensætte mindre bestanddele

  Examples of use: 
  mur, struktur
 • købe

  Definition: 

  få noget mod betaling

  Examples of use: 
  varer, tjenesteydelser
 • beregne

  Definition: 

  komme frem til resultatet af et regnestykke ved hjælp af regneoperationer

  Examples of use: 
  værdi
 • kalibrere

  Definition: 

  indstille noget efter et i forvejen fastsat mål, fx justere skalaen på et måleinstrument

  Examples of use: 
  maskine, redskab
 • stemme dørklokker

  Definition: 

  hverve stemmer, ordrer osv.

  Examples of use: 
  marked, kunder/klienter
 • gennemføre / udføre

  Definition: 

  gøre noget fra begyndelsen til enden/lave noget som der er bestemte rammer for

  Examples of use: 
  kontrol/eftersyn, kvalitetskontrol, rundspørge, opgave, arbejde, vedligeholdelse, interview, lægeundersøgelse eller -behandling, reparation, beplantning, høst, igangsætning, betjening, kortlægning, måling, transaktion, vedligeholdelse, finishing, justering, levering, installering, transport, diagnose, vurdering, bagage check-in, medicinske analyser, teknisk inspektion, montering
 • tjekke

  Definition: 

  undersøge om noget er i orden

  Examples of use: 
  overensstemmelse, kvalitet, udstyr, funktionsdygtighed
 • rengøre / rense / vaske

  Definition: 

  fjerne snavs fra noget så det bliver rent/ befri noget for snavs el. uønskede bestanddele/ gøre nogen el. noget ren med vand og sæbe

  Examples of use: 
  genstande/dele, lokaler
 • samarbejde (om)

  Definition: 

  arbejde sammen og indgå i et samspil med nogen om noget

  Examples of use: 
  projekt, test, ledelse, bedømmelse/ansættelse af personale, vedligeholdelse af udstyr, strategiformulering, logistik, forebyggende foranstaltning, forskning
 • samle (data)

  Definition: 

  at bringe noget sammen

  Examples of use: 
  informationer, data
 • sammenligne

  Definition: 

  at bedømme nogen eller noget i forhold til andre eller andet for at finde forskelle og ligheder

  Examples of use: 
  data, informationer, resultater
 • udarbejde (liste)

  Definition: 

  arbejde noget igennem og give det en bestemt udformning

  Examples of use: 
  liste, katalog, fortegnelse/opgørelse
 • afslutte

  Definition: 

  gøre noget færdigt; især med vægt på den sidste del af processen

  Examples of use: 
  forretning, kontrakt, salg
 • konfigurere / indrette (udstyr)

  Definition: 

  få flere enkelte dele til at danne en helhed; (edb) få enhederne i en computer til at fungere sammen / ordne noget på en bestemt måde og til et bestemt formål

  Examples of use: 
  udstyr, computer, arbejdsområde
 • kontakte

  Definition: 

  sætte sig i forbindelse med nogen, enten personligt, telefonisk el. skriftligt

  Examples of use: 
  leverandør, kunder
 • styre / betjene

  Definition: 

  få noget til at bevæge sig i en bestemt retning/ få et apparat el. en maskine til at virke

  Examples of use: 
  maskine
 • koordinere

  Definition: 

  få forskellige aktiviteter, områder osv. til at passe el. virke sammen

  Examples of use: 
  personer, arbejde, interventioner, produktionsproces, udførelse af en opgave
 • oprette/etablere (database)

  Definition: 

  at få noget til at eksistere

  Examples of use: 
  database
 • dyrke

  Definition: 

  klargøre og bearbejde noget så det bærer afgrøder

  Examples of use: 
  planter, korn
 • skære (op)

  Definition: 

  dele noget i mindre stykker med en skarp genstand

  Examples of use: 
  råmateriale, træer
 • behandle (sagsmappe)

  Definition: 

  ordne eller undsøge en sag

  Examples of use: 
  en sagsmappe, en klage
 • beslutte

  Definition: 

  vælge en løsning på et problem el. et tvivlsspørgsmål

  Examples of use: 
  politik / strategi, ressourceallokering
 • definere

  Definition: 

  forklare hvad noget betyder eller er

  Examples of use: 
  database, term
 • uddelegere

  Definition: 

  det at videregive eget ansvar el. egne opgaver til andre

  Examples of use: 
  opgaver
 • levere

  Definition: 

  bringe noget ud el. frem

  Examples of use: 
  product
 • demonstrere (markedsføring)

  Definition: 

  vise og forklare hvordan noget fungerer, fx i forbindelse med salg

  Examples of use: 
  product
 • beskrive

  Definition: 

  at give et samlet billede af nogen eller noget ved at fortælle om dem og deres særlige egenskaber

  Examples of use: 
  et produkt, en serie
 • udforme (uddannelsestiltag)

  Definition: 

  arbejde detaljeret med noget og tilpasse det forskellige faktorer

  Examples of use: 
  uddannelsestiltag
 • designe (forskning og udvikling)

  Definition: 

  udvikle tegninger og modeller til brugsgenstande, fx tøj el. møbler, el. udkast til tryksager

  Examples of use: 
  strategi, redskab, procedure, metode
 • opdage / fastslå

  Definition: 

  finde el. finde ud af noget man ikke har kendt før/finde frem til noget så det fremtræder som en kendsgerning

  Examples of use: 
  skade, afvigelse, sygdom
 • udvikle (metode/proces)

  Definition: 

  komme frem til et resultat på grundlag af forskning

  Examples of use: 
  metode, proces
 • diagnosticere

  Definition: 

  at få øje på eksistensen eller tilstedeværelsen af

  Examples of use: 
  skade, afvigelse, sygdom
 • dirigere

  Definition: 

  få nogen el. noget til at bevæge sig i en bestemt retning

  Examples of use: 
  kunder, besøgende
 • demontere / afmontere

  Definition: 

  sætte noget ud af funktion ved at skille det helt el. delvist ad/ nedtage el. fjerne en maskine helt el. delvist

  Examples of use: 
  maskine
 • udbrede (informationer)

  Definition: 

  få noget til at fordele sig over en større flade eller et område eller til mange personer

  Examples of use: 
  informationer, post
 • udarbejde (kontrakt)

  Definition: 

  arbejde noget igennem og give det en bestemt udformning

  Examples of use: 
  arbejdskontrakt/-aftale
 • tegne (plan)

  Definition: 

  udforme et billede ved hjælp af fx en blyant, en pen, et stykke kridt el.lign

  Examples of use: 
  plan
 • udarbejde (dokument)

  Definition: 

  arbejde noget igennem og give det en bestemt udformning

  Examples of use: 
  rapport, dokument, kontrakt, tilbud
 • eliminere

  Definition: 

  fjerne noget fuldstændigt

  Examples of use: 
  urenheder, fejlprodukter
 • undersøge

  Definition: 

  se grundigt på nogen el. noget for at finde ud af sammenhænge og årsager

  Examples of use: 
  dokument, emne, forslag
 • udveksle (information)

  Definition: 

  bytte noget med noget andet af samme slags

  Examples of use: 
  ideer, meninger, synspunkter
 • udvide (kapacitet)

  Definition: 

  gøre noget større i omfang

  Examples of use: 
  kapacitet, afdeling
 • eksperimentere (forskning og udvikling)

  Definition: 

  udføre forsøg med noget

  Examples of use: 
  anordning, prototype, metode
 • forklare

  Definition: 

  gøre noget klart eller let at forstå for andre

  Examples of use: 
  dokument, emne, forslag
 • uddrage

  Definition: 

  konkludere noget på baggrund af en mængde oplysninger, hændelser el.lign

  Examples of use: 
  informationer (fra en kilde)
 • finde stedfortræder for (personale)

  Definition: 

  finde en person som træder i stedet for en anden person ved dennes fravær

  Examples of use: 
  personale
 • fastsætte (pris/takst)

  Definition: 

  sætte noget til at have en bestemt størrelse, udformning el.lign

  Examples of use: 
  pris / takst (produkter / tjenesteydelser)
 • følge

  Definition: 

  1) holde sig orienteret sig om noget 2) rette sig efter nogen el. noget

  Examples of use: 
  1) en produktionscyklus, et arbejde 2) instruktioner/vejledninger
 • follow up (produktafsætning)

  Definition: 

  gå videre med noget

  Examples of use: 
  produktafsætning, lancering
 • bestemme (humanressourcebehov)

  Definition: 

  finde ud af hvad noget er

  Examples of use: 
  humanressourcebehov, uddannelsesbehov
 • meddele

  Definition: 

  give nogen oplysning om noget

  Examples of use: 
  informationer
 • anvende (i praksis)

  Definition: 

  tage noget el. nogen til hjælp for at nå et mål

  Examples of use: 
  principper, regler, normer (hygiejne, sikkerhed)
 • forbedre

  Definition: 

  gøre nogen el. noget bedre end før

  Examples of use: 
  behandling, maskine, produktionssystem, udstyr/anlæg, produktionsproces, redskab
 • intervenere (i)

  Definition: 

  gribe ind og tage aktivt del el. mægle i noget

  Examples of use: 
  problem, emne, teknisk forberedelse, konflikt
 • fakturere (produkt/tjenesteydelse)

  Definition: 

  udfærdige en faktura på bestilte varer el. tjenester

  Examples of use: 
  produkt, tjenesteydelse
 • laste / lade

  Definition: 

  fylde et større transportmiddel, fx et skib el. en vogn med ting

  Examples of use: 
  fragt
 • vedligeholde / efterse

  Definition: 

  holde noget i god el. samme stand/undersøge noget for fejl og mangler

  Examples of use: 
  anlæg, fabrik, netværk, have
 • lede (hold)

  Definition: 

  have bestemmelsen over og stå i spidsen for nogen el. noget

  Examples of use: 
  hold
 • lede (humanressource)

  Definition: 

  have bestemmelsen over og stå i spidsen for nogen el. noget

  Examples of use: 
  indarbejdelse af nye medarbejdere, anvendelse af arbejdsretslige bestemmelser, uddannelse
 • fremstille/forarbejde

  Definition: 

  lave et produkt/bearbejde et materiale så det bliver til et færdigt produkt

  Examples of use: 
  klæder, produkter, forskalling, byggeelementer
 • udbyde

  Definition: 

  tilbyde noget der kan afgives tilbud på el. fremsættes ønske om at købe

  Examples of use: 
  produkter
 • mestre

  Definition: 

  være meget dygtig til noget

  Examples of use: 
  sprog, teknik, principper
 • mestre (teknik, fremmedsprog)

  Definition: 

  være meget dygtig til noget

  Examples of use: 
  arbejdsproces, teknik, fremmedsprog, software
 • måle

  Definition: 

  finde højden, længden, vægten el. størrelsen af nogen el. noget; sædvanligvis i tal og med hjælp af et instrument

  Examples of use: 
  bestanddeleI/ingedienser, parametre, indflydelse, afvigelser, kvantitet/kvalitet, produkt/service
 • dosere

  Definition: 

  foreskrive eller afmåle en dosis af noget

  Examples of use: 
  ingredienser
 • ændre (anlæg)

  Definition: 

  give nogen el. noget en lidt anden form, udseende el. karakter

  Examples of use: 
  udstyr, anlæg
 • overvåge

  Definition: 

  holde øje med nogen el. noget

  Examples of use: 
  maskine, redskab
 • forhandle (ledelse)

  Definition: 

  diskutere en sag for at opnå en aftale

  Examples of use: 
  løsninger, tidsfrist
 • forhandle (kontrakt)

  Definition: 

  diskutere en sag for at opnå en aftale

  Examples of use: 
  salgs-/ købsbetingelser, kontraktbetingelser (ordrer, mængder, leveringsfrister, erstatning, tilbud)
 • optimere

  Definition: 

  få noget til at fungere på den bedst mulige måde el. få det bedst mulige resultat ud af noget

  Examples of use: 
  behandling, maskine, produktionssystem, udstyr, anlæg, produktionsproces, redskab
 • bestille

  Definition: 

  meddele at man ønsker at få noget til et bestemt tidspunkt, fx en vare el. serviceydelse

  Examples of use: 
  arbejde, (reserve)dele
 • organisere (ledelse)

  Definition: 

  få noget til at fungere på en planlagt og systematisk måde, fx en arbejdsopgave el. ledelsen af en virksomhed

  Examples of use: 
  arbejde, program, aktivitet
 • organisere (humanressource)

  Definition: 

  få noget til at fungere på en planlagt og systematisk måde

  Examples of use: 
  personaleuddannelse, rekruttering
 • emballere

  Definition: 

  pakke ind

  Examples of use: 
  produkter
 • deltage

  Definition: 

  være med i noget

  Examples of use: 
  handling, sagsmappe, projekt
 • styre / lede

  Definition: 

  få noget til at bevæge sig i en bestemt retning

  Examples of use: 
  handlinger, foranstaltninger, udstyr, køretøj
 • planlægge (produktion)

  Definition: 

  lave en plan for noget

  Examples of use: 
  arbejde, foranstaltning, produktionsfase, fremstilling
 • tilrettelægge / planlægge (humanressource)

  Definition: 

  organisere og lægge planer for noget bestemt

  Examples of use: 
  personaleuddannelse, rekruttering
 • forberede (sagsmappe)

  Definition: 

  arbejde med noget så det er klar til at blive fremført el. afviklet osv.

  Examples of use: 
  indsats/handling, sagsmappe, indlæg, dokument
 • forberede (produktion)

  Definition: 

  arbejde med noget så det er klar til at blive fremført el. afviklet

  Examples of use: 
  produktion, madret, udstyr, redskab, grund, overflade, ordre, arbejdsområde/-plads
 • forebygge / forhindre

  Definition: 

  træffe foranstaltninger som skal hindre at noget sker i fremtiden/sørge for at noget ikke bliver virkeligt el. muligt

  Examples of use: 
  ulykker, konflikter, problemer, tvistigheder, komplikationer
 • forarbejde

  Definition: 

  bearbejde et materiale så det bliver til et færdigt produkt

  Examples of use: 
  råmaterialer, fødevarer
 • programmere

  Definition: 

  udarbejde et program, specielt til en computer

  Examples of use: 
  opgave, maskine
 • fremme (produkt)

  Definition: 

  medvirke til at noget har fremgang el. sker hurtigere

  Examples of use: 
  teknik, produkt
 • udstille (produkter)

  Definition: 

  at vise eller synliggøre

  Examples of use: 
  produkter
 • bevidstgøre (personalet)

  Definition: 

  give nogen en større viden om el. indsigt i noget

  Examples of use: 
  regler, målsætninger, kvalitet, sikkerhed
 • modtage (fragt)

  Definition: 

  få og tage imod noget som nogen giver el. afleverer til én

  Examples of use: 
  fragt
 • rekruttere

  Definition: 

  skaffe nye medlemmer, medarbejdere el.lign

  Examples of use: 
  personale
 • korrigere

  Definition: 

  rette noget så det bliver rigtigt

  Examples of use: 
  be-/forarbejdning, maskine produktionssystem, udstyr og anlæg, produktionsproces, værktøj, instrument
 • renovere

  Definition: 

  sætte noget i stand så det bevarer sin gamle karakter og samtidig bliver så godt som da det var nyt

  Examples of use: 
  bygning
 • reparere / sætte ngt i stand / istandsætte

  Definition: 

  udbedre en skade på noget så det fungerer igen; reparere noget så det er parat til brug

  Examples of use: 
  anordning
 • berette om

  Definition: 

  fortælle om noget/aflægge en tjenstlig redegørelse, især til en overordnet

  Examples of use: 
  aktivitet, foranstaltning
 • repræsentere

  Definition: 

  optræde på en andens vegne; det kan være som stedfortræder el. talsmand

  Examples of use: 
  myndighed, firma
 • bilægge / løse (konflikter)

  Definition: 

  finde en løsning på noget

  Examples of use: 
  konflikter
 • restaurere

  Definition: 

  bringe noget tilbage til dets oprindelige tilstand

  Examples of use: 
  bygning, maleri
 • udvælge (strategier)

  Definition: 

  vælge nogen eller noget blandt flere muligheder

  Examples of use: 
  personale, aktiviteter, strategier
 • udvælge (produkter)

  Definition: 

  vælge nogen eller noget blandt flere muligheder

  Examples of use: 
  dele, produkter, udstyr, parametre, behandling, metoder, programmer og curricula
 • sælge

  Definition: 

  lade ejendomsretten til noget overgå til en anden mod betaling

  Examples of use: 
  produkter
 • servicere (kunder)

  Definition: 

  forsyne kunder med varer, rådgivning el. andre ydelser

  Examples of use: 
  kunder / klienter
 • arrangere / anlægge (blomster, have)

  Definition: 

  ordne noget på en bestemt måde/planlægge og frembringe noget fra grunden

  Examples of use: 
  blomster, have
 • løse (problem)

  Definition: 

  finde en løsning på noget

  Examples of use: 
  problem, konflikt
 • lagre

  Definition: 

  opbevare noget på lager

  Examples of use: 
  beholdninger, fødevarer
 • strukturere

  Definition: 

  tilrettelægge noget efter en bestemt plan

  Examples of use: 
  data, dokument
 • undersøge (dokument)

  Definition: 

  at se meget omhyggeligt på noget

  Examples of use: 
  dokument
 • føre tilsyn med (personale)

  Definition: 

  det at holde øje med noget og se efter at alt går rigtigt til

  Examples of use: 
  produktion, personale, team
 • føre tilsyn med (produktion, personale)

  Definition: 

  det at holde øje med noget og se efter at alt går rigtigt til

  Examples of use: 
  produktion, personale, team
 • tilføre / føde (maskine)

  Definition: 

  tilføre materiale el. energi til noget

  Examples of use: 
  maskine
 • støtte

  Definition: 

  medvirke til at styrke nogen el. noget

  Examples of use: 
  ledelse, personale, en overordnet, netværk, team
 • syntetisere (data)

  Definition: 

  at sammenfatte forskellige enheder til en helhed

  Examples of use: 
  data
 • syntetisere (produkt)

  Definition: 

  at fremstille ved syntese

  Examples of use: 
  produkt
 • modtage en ordre

  Definition: 

  underkaste nogen el. noget en nærmere undersøgelse for fx at finde ud af hvad de kan el. hvordan noget virker

  Examples of use: 
  blod, materiale
 • prøve

  Definition: 

  modtage en begæring om køb af varer der evt. først skal produceres

  Examples of use: 
  bestilling
 • opgøre

  Definition: 

  beregne noget til endelig afvikling el. opgørelse

  Examples of use: 
  bestanddele, udstyr
 • passe

  Definition: 

  have tilsyn med nogen el. noget

  Examples of use: 
  person, dyr
 • transportere

  Definition: 

  gennemføre en flytning af nogen el. noget fra et sted til et andet sted

  Examples of use: 
  personer, produkter
 • behandle (dyr)

  Definition: 

  forsøge at helbrede nogen el. lindre deres smerter

  Examples of use: 
  personer, dyr
 • losse

  Definition: 

  fjerne lasten fra et skib

  Examples of use: 
  fragt, maskine
 • opdatere

  Definition: 

  forsyne noget med el. tilrette noget efter de nyeste oplysninger

  Examples of use: 
  fil, database, dokument, information
 • bruge / anvende

  Definition: 

  tage noget el. nogen til hjælp for at nå et mål

  Examples of use: 
  produkter, terminologi, udstyr, teknik, midler, komponenter
 • godkende (forskning og udvikling)

  Definition: 

  anse noget for at være i orden og evt. give udtryk for det

  Examples of use: 
  procedure, data
 • modtage

  Definition: 

  byde nogen velkommen

  Examples of use: 
  kunder / klienter, publikum
 • arbejde i et team

  Definition: 

  samarbejde, som et hold, om en opgave