You are here

Juridisk meddelelse

Oplysningerne på dette websted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsretog regler vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Cedefop (Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse) har med dette websted til hensigt at lette offentlighedens adgang til information om sine initiativer og EU's politik i almindelighed. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Eventuelle fejl søges rettet.Cedefop påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysningerne på dette sted.

Disse oplysninger:

 • er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed;
 • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte;
 • er undertiden knyttet til eksterne websteder, som Cedefop ikke har kontrol med, og som Cedefop ikke påtager sig noget ansvar for;
 • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Det er således kun EU-lovgivning, der er offentliggjort i papirudgaverne af Den Europæiske Unions Tidende, der er autentisk.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på webstedet være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Cedefop påtager sig intet ansvar for sådanne ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller andre tilknyttede eksterne netsteder.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Cedefops ansvar på en måde, der strider imod eventuelle krav ifølge national ret, eller at udelukke centrets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.

© Den Europæiske Union, 2002-2020.

Gengivelse er tilladt til ikke-kommercielle formål med kildeangivelse (© Europæiske Fællesskaber) og internetadresse (https://europass.cedefop.europa.eu), hvis ikke andet er anført.

NB: Europarådet og De Europæiske Fællesskaber har fælles ophavsret til Europass-sprogpasset. Gengivelse er tilladt til ikke-kommercielle formål på samme betingelser og med angivelse af kilde (© Den Europæiske Union og Europarådet) og internetadresse (https://europass.cedefop.europa.eu and https://www.coe.int/en/web/portfolio).

Hvor forudgående tilladelse kræves til gengivelse eller brug af tekst- og multimediesekvenser (lyd, billeder, programmel osv.), erstatter denne tilladelse ovenstående generelle tilladelse og skal klart anføre eventuelle begrænsninger i brugen.

Beskyttelse af personoplysninger

EU har indført en politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Alle de personoplysninger, som indsamles af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop), behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.

Denne generelle politik omfatter alle EU-institutionernes websteder i europa.eu-domænet.

Selv om man kan browse rundt på de fleste af disse websteder uden at opgive oplysninger om sig selv, kræves der i nogle tilfælde personoplysninger, for at man kan få adgang til de ønskede e-tjenester.

På de websteder, hvor der kræves sådanne oplysninger, behandles oplysningerne i overensstemmelse med den politik, der er beskrevet i ovennævnte forordning, og der gives information om, hvordan oplysningerne bruges i de enkelte websteders erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred.

Der er truffet følgende forholdsregler:

 • For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og han kontrollerer, at den pågældende e-tjeneste er i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af privatlivets fred;
 • Inden for hver enkelt institution sikrer en databeskyttelsesansvarlig, at forordningens bestemmelser anvendes, og han rådgiver de registeransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser;
 • For alle EU-institutionerne fungerer den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse som en uafhængig kontrolmyndighed.

EU-institutionernes websteder i europa.eu-domænet indeholder links til andre websteder uden for europa.eu-domænet. Da disse websteder ikke kontrolleres af EU, anbefales det at tjekke deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Hvad er en e-tjeneste?

En e-tjeneste på Europass er en tjeneste eller kilde, som stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgerne og erhvervslivet på den ene side og EU-institutionerne på den anden side.

Der tilbydes eller vil blive tilbudt tre former for e-tjenester på Europass:

 1. Informationstjenester, som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne og andre beslutningstagere en let og effektiv adgang til information og dermed skaber større åbenhed og forbedrer kendskabet til EU's politikker og aktiviteter
 2. Interaktive kommunikationstjenester, som gør det muligt at skabe bedre kontakt med borgerne, virksomhederne, civilsamfundet og de offentlige aktører og dermed letter de politikske høringer og giver mulighed for at give feedback og påvirke EU's politikker, aktiviteter og tjenestegrene
 3. Transaktionstjenester, som giver adgang til visse basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer, erhvervelse eller køb af dokumenter.

Europass e-tjeneste - Erklæring om beskyttelse af privalivets fred

1. Hvilke e-tjenester tilbyder Europass-webstedet?

Europass-cv- og Europass-sprogpas-siderne 'Udfyldning online' giver brugere mulighed for at indtaste data og til gengæld modtage en fil med disse data i Europass-format.

Europass' servere gemmer ikke CV'er eller Sprogpas, der oprettes ved hjælp af online editoren. Dog opbevares filer der er knyttet til CV'et i syv dage til brug for backup (eksempelvis i tilfælde af forbindelsesproblemer) og slettes derefter permanent og uigenkaldeligt.

Hvis en bruger vælger 'Gem'-optionen, oprettes en diskfil (f.eks. CV-2559.doc) i en midlertidig mappe på Europass-serveren. Så snart denne fil sendes til en bruger via den aktuelle HTTP-forbindelse eller sendes til en e-mail-adresse, som angives nærmere af brugeren, slettes filen permanent og uigenkaldeligt fra serveren.

Hvis en besøgende allerede har en konto hos en udbyder, der tilbyder lagring i skyen, (p.t. understøttes: Google Drev og OneDrive), kan han/hun logge ind hos udbyderen og gøre det muligt at tilgå sit/sine CV('er) fra en hvilken som helst computer. I praksis gemmes og indlæses CV'erne i en mappe kaldet "Europass" i det tilsvarende drev i skyen.

Derudover kan en besøgende vælge at offentliggøre sit CV direkte i online CV-og jobportaltjenester herunder Xing, Monster, Indeed, EURES og CV Library. De vil blive orienteret om vilkårene for den valgte tjeneste ved brug.

Al databehandling, som foretages af Europass-e-tjenesten, opfylder kravene fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler?

Det er ikke nødvendigt, at brugere indtaster personoplysninger for at få adgang til Europass-siderne. Brugere kan, hvis de ønsker det, indtaste personlige og ikke-personlige oplysninger på siderne 'Udfyldning online'. Efter indtastningen kan brugere vælge at modtage en fil i Europass-format. Formålet med at indtaste personlige data eller oplysninger er udelukkende at give brugere mulighed for at oprette og downloade og/eller e-maile dokumenter i Europass-format.

Informationer som alder, køn, sprogfærdigheder, erhvervserfaring, nationalitet og bopæl bliver samlet og brugt til statistiske formål og er sikret anonymitet. En sådan statistisk brug retter sig efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.

Den besøgendes log, som indeholder IP-adressen ved tilslutning, opbevares i en periode på 13 måneder af sikkerhedsmæssige årsager, der gør os i stand til at spore skadelige angreb, sikkerhedsbrud og forsøg på ulovlig indtrængen. Loggen analyseres også af AWSTATS for at producere webstatistik (besøg sorteret efter land).

En anonymiseret udgave af IP-adressen opbevares også af Matomo, se også nedenfor. Matomo bruger en IP-anonymiseringsmekanisme, der automatisk maskerer en del af hver enkelt besøgendes IP-adresse, som reelt vil gøre det umuligt at identificere en bestemt besøgende.

En unik hash af den besøgendes registrerede mailadresse opbevares af statistiske hensyn, for at tælle unikke besøgende i løbet af en periode. Hashen består af en irreversibel kodning af mailadressen, og det er matematisk umuligt at afkode den aktuelle mailadresse ud fra hashen. Hashes opbevares i en periode på 13 måneder.

3. Hvem har adgang til dine oplysninger?

Når du bruger Europass’ onlineværktøj, vil dine data blive behandlet inden for kort tid af Europass-web-serverne uden at blive set eller behandlet af en fysisk person. Når dine data er blevet behandlet, slettes dine data med det samme. Adgang til Europass-serverne er begrænset til berettigede tekniske operatører, som styrer og vedligeholder styresystemet og Europass-software og -tjenester. De aftaler, der er indgået med det tekniske Europass-personale, indeholder særligt bindende erklæringer om tavshedspligt og pligt til hemmeligholdelse af oplysninger.

4. Hvordan beskytter og sikrer vi dine oplysninger?

Data, som udveksles i løbet af Europass 'Udfyldning online'-sessionen er beskyttet mod eventuel uberettiget eller illegal adgang i løbet af overførslen ved hjælp af SSL (HTTPS) Encryption (11/2005).

NB: Det er teknisk vanskeligt at anvende kryptering til e-mails, som sendes med vedhæftede cv- og sprogpasdokumenter. E-mails sendes derfor uden kryptering.

Almindelige sikkerhedsforanstaltninger er truffet for det websted, der er vært for Europass-serverne, dvs. styresystem og software med seneste ændringer og opdateringer, antivirus beskyttelse, firewall, regelmæssig sikkerhedskontrol og sikkerhedsscanning af netværk, anvendt it-sikkerhedspolitik, sårbarhedstest og et system til påvisning af hacking.

5. Hvordan kan du kontrollere, ændre eller slette dine personoplysninger?

Som nævnt ovenfor, lagres personoplysninger ikke permanent på Europass-serverne. Brugere kan uploade udfyldte Europass-cv eller -sprogpas fra deres computer til Europass-serveren og derefter fortsætte med at kontrollere, ændre eller slette oplysninger i Europass-dokumenterne. Denne procedure er også midlertidig, og der gælder de samme regler for beskyttelse som beskrevet ovenfor (jf. også punkt 1.)

6. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Som anført ovenfor lagres data, som er indtastet af brugere, ikke permanent på Europass-servere.

Europass sletter automatisk de besøgendes loginformationer efter 13 månede (IP-adresser).

Europass sletter automatisk den besøgendes anonyme mailhashes efter 13 måneder.

7. Kontakt

Som datasubjekt har du særlige rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug heraf eller har spørgsmål eller klager, bedes du kontakte webstedets registeransvarlige via siden 'Din mening', som findes på den øverste menu på Europass-webstedet.

Dine personlige data indsamles kun i det omfang, det er nødvendigt for at svare. Hvis de registeransvarlige ikke kan besvare dit spørgsmål, sendes din e-mail videre til en anden tjeneste. Du orienteres pr. e-mail (hvis du har anført din adresse) om, hvilken tjeneste dit spørgsmål er blevet sendt til. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandligen af din e-mail og personoplysninger i tilknytning hertil, kan du anføre disse i din meddelelse.

Registrerede kan til enhver tid rette henvendelse til Cedefop's databeskyttelsesansvarlige () eller klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

For at få vores website til at fungere bedst muligt lægger vi sommetider små datafiler, såkaldte cookies, på din computer. Det gør de fleste store websites.

1. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som et website gemmer på din computer eller dit mobiludstyr, når du besøger sitet. På den måde kan websitet huske dine handlinger og indstillinger (såsom login, sprog, skriftstørrelse og andre indstillinger for visning) i en vis periode, så du ikke behøver at foretage indstillingerne, hver gang du går ind på sitet eller bevæger dig fra én side til en anden.

2. Hvordan bruger vi cookies?

En række af vores sider bruger cookies til at huske:

 • dine indstillinger for visning såsom kontrastfarve eller skriftstørrelse
 • om du allerede har svaret på en pop-up-undersøgelse, der beder dig svare på om indholdet var nyttigt eller ej (så du ikke bliver bedt om at svare igen)
 • hvor vidt du har accepteret vores brug af cookies på sitet eller ej.

Hvis du aktiverer disse cookies, kan du få en bedre browseroplevelse. Du kan slette eller blokere cookies, men visse funktioner på sitet vil i så fald muligvis ikke fungere korrekt.

De oplysninger, der indhentes med cookies, bruges ikke til at identificere dig personligt, og vi har fuld kontrol over datamønstrene. Vores cookies anvendes ikke til andre formål end de, der er beskrevet her.

3. Anvender vi andre cookies?

Vi anvender Matomo, en gratis webanalyseservice, som indsamler anonyme brugerdata (f.eks. systemspecifikationer, browsertype og -version, besøgendes land osv.) til sporing og rapportering af trafik på websiden.

Cookies anvendt af Matomo giver os mulighed for at registrere følgende oplysninger om besøgende:

 • IP-adresse (anonymiseret)
 • Tilfældigt id for unikke besøgende, Tidspunkt for dit første besøg, Tidspunkt for dit forrige besøg, Dit antal besøg
 • Dato og klokkeslæt for besøget (besøg på siden)
 • Sted: land, region, by samt omtrentlig breddegrad og længdegrad (geolokalisering)
 • Sprog på den besøgte side
 • Browserversion, browserplugins (pdf, Flash, Java osv.), operativsystemversion og enheds-id (User-Agent header)
 • Hændelser
 • Filer, du har klikket på og downloadet (download)
 • Søgninger på siden

Når du bruger Europass til at oprette forbindelse til en tjeneste til lagring i skyen, der gemmer dine CV'er ("Login til skyen"), vil de respektive tjenester (Google eller Microsoft) angive deres egne cookies, når du logger ind, og disse har vi ikke kontrol over. Se venligst den tilsvarende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og vilkår for brug for hver af disse tjenester, før du bruger dem.

4. Hvordan kontrollerer du cookies

Du kan kontrollere og/eller slette cookies, som du vil – læs mere på aboutcookies.org. Du kan slette alle de cookies, der allerede er på din computer, og indstille de fleste browsere til at forhindre dem i at blive lagt på computeren. Hvis du gør dette, skal du dog muligvis selv tilpasse dine indstillinger manuelt, hver gang du besøger et site, og visse tjenester og funktioner vil muligvis ikke fungere.

5. Fravalgsfunktioner (opt-out)

Websitebesøgende spores automatisk ved hjælp af persistente førstepartscookies fra Matomo. Du kan vælge, at Piwik ikke skal kunne spore dig (opt-out). Hvis du skifter mening, kan du vælge, kan du vælge at spores igen (opt-in).

Hvis du vælger ikke at blive sporet, vil det ikke ændre din brugeroplevelse på Europass-sitet.

6. "Do Not Track"-indstilling

"Do Not Track" er en teknologi, som giver dig mulighed for at fravælge at blive sporet af websites til et hvilket som helst formål, bl.a. til brug for analysetjenester, reklamenetværk og sociale platforme.

Europass respekterer dit valg og sporer dig ikke, hvis du har slået “I do not want to be tracked”-funktionen til i din webbrowser. Hvis den besøgende benytter en browser, som har en ”spor ikke”-funktion slået til, vil notifikationen om cookiepolitik automatisk blive konfigureret til at fravælge Analytics.

7. Anonymisering af din IP-adresse

Matomo bruger en mekanisme til anonymisering af IP-adresser, som automatisk skjuler en del af de besøgendes IP-adresse (internetprotokol), så det bliver umuligt at identificere de enkelte besøgende på Europass-sitet.

Sprogpolitik

Europass portalen er tilgængelig på de officielle sprog i:

 • Den Europæiske Union (medlemsstaterne, kandidatlande og potentielle kandidatlande) efter aftale;
 • Den Europæiske Frihandelssammenslutning / Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz).