You are here

Juridisk meddelelse

Oplysningerne på dette websted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsretog regler vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Cedefop (Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse) har med dette websted til hensigt at lette offentlighedens adgang til information om sine initiativer og EU's politik i almindelighed. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Eventuelle fejl søges rettet.Cedefop påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for oplysningerne på dette sted.

Disse oplysninger:

 • er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed;
 • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte;
 • er undertiden knyttet til eksterne websteder, som Cedefop ikke har kontrol med, og som Cedefop ikke påtager sig noget ansvar for;
 • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Det er således kun EU-lovgivning, der er offentliggjort i papirudgaverne af Den Europæiske Unions Tidende, der er autentisk.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på webstedet være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Cedefop påtager sig intet ansvar for sådanne ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted eller andre tilknyttede eksterne netsteder.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Cedefops ansvar på en måde, der strider imod eventuelle krav ifølge national ret, eller at udelukke centrets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.

© Den Europæiske Union, 2002-2018

Gengivelse er tilladt med kildeangivelse (© Europæiske Fællesskaber) og internetadresse (https://europass.cedefop.europa.eu), hvis ikke andet er anført.

NB: Europarådet og De Europæiske Fællesskaber har fælles ophavsret til Europass-sprogpasset. Gengivelse er tilladt på samme betingelser og med angivelse af kilde (© Den Europæiske Union og Europarådet) og internetadresse (https://europass.cedefop.europa.eu and https://www.coe.int/en/web/portfolio).

Hvor forudgående tilladelse kræves til gengivelse eller brug af tekst- og multimediesekvenser (lyd, billeder, programmel osv.), erstatter denne tilladelse ovenstående generelle tilladelse og skal klart anføre eventuelle begrænsninger i brugen.

Beskyttelse af personoplysninger

EU har indført en politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Politikken for "beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med hehandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne" er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000.

Denne generelle politik omfatter alle EU-institutionernes websteder i europa.eu-domænet.

Selv om man kan browse rundt på de fleste af disse websteder uden at opgive oplysninger om sig selv, kræves der i nogle tilfælde personoplysninger, for at man kan få adgang til de ønskede e-tjenester.

På de websteder, hvor der kræves sådanne oplysninger, behandles oplysningerne i overensstemmelse med den politik, der er beskrevet i ovennævnte forordning, og der gives information om, hvordan oplysningerne bruges i de enkelte websteders erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred.

Der er truffet følgende forholdsregler:

 • For hver enkelt e-tjeneste afgør en registeransvarlig, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, og han kontrollerer, at den pågældende e-tjeneste er i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af privatlivets fred;
 • Inden for hver enkelt institution sikrer en databeskyttelsesansvarlig, at forordningens bestemmelser anvendes, og han rådgiver de registeransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser (se forordningens artikel 24);
 • For alle EU-institutionerne fungerer den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse som en uafhængig kontrolmyndighed (se forordningens artikel 41-45).

EU-institutionernes websteder i europa.eu-domænet indeholder links til andre websteder uden for europa.eu-domænet. Da disse websteder ikke kontrolleres af EU, anbefales det at tjekke deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Hvad er en e-tjeneste?

En e-tjeneste på Europass er en tjeneste eller kilde, som stilles til rådighed på internettet for at forbedre kommunikationen mellem borgerne og erhvervslivet på den ene side og EU-institutionerne på den anden side.

Der tilbydes eller vil blive tilbudt tre former for e-tjenester på Europass:

 1. Informationstjenester, som giver borgerne, medierne, erhvervslivet, myndighederne og andre beslutningstagere en let og effektiv adgang til information og dermed skaber større åbenhed og forbedrer kendskabet til EU's politikker og aktiviteter
 2. Interaktive kommunikationstjenester, som gør det muligt at skabe bedre kontakt med borgerne, virksomhederne, civilsamfundet og de offentlige aktører og dermed letter de politikske høringer og giver mulighed for at give feedback og påvirke EU's politikker, aktiviteter og tjenestegrene
 3. Transaktionstjenester, som giver adgang til visse basale former for transaktioner med EU, f.eks. offentlige indkøb, finansielle transaktioner, ansættelse, tilmelding til arrangementer, erhvervelse eller køb af dokumenter.

Europass e-tjeneste - Erklæring om beskyttelse af privalivets fred

1. Hvilke e-tjenester tilbyder Europass-webstedet?

Europass-cv- og Europass-sprogpas-siderne 'Udfyldning online' giver brugere mulighed for at indtaste data og til gengæld modtage en fil med disse data i Europass-format.

Europass' servere gemmer ikke CV'er, Sprogpas eller europæiske Kvalifikationspas, der oprettes ved hjælp af online editoren. Dog opbevares filer fra europæiske Kvalifikationspas i syv dage til brug for backup (eksempelvis i tilfælde af forbindelsesproblemer) og slettes derefter permanent og uigenkaldeligt.

Hvis en bruger vælger 'Gem'-optionen, oprettes en diskfil (f.eks. CV-2559.doc) i en midlertidig mappe på Europass-serveren. Så snart denne fil sendes til en bruger via den aktuelle HTTP-forbindelse eller sendes til en e-mail-adresse, som angives nærmere af brugeren, slettes filen permanent og uigenkaldeligt fra serveren.

If a visitor already has an account with a cloud-storage provider (currently supported are: Google drive and OneDrive), s/he can sign-in to that provider and enable the possibility to access their CV(s) from any computer. Practically, the CVs are stored and read on a folder called “Europass” of the corresponding cloud drive.

Additionally, a visitor can choose to publish his/her CV directly to online CV and job portal services including Xing, Monster, EURES and CV Library. When doing this they are informed about the terms and conditions of the chosen service.

Al databehandling, som foretages af Europass-e-tjenesten, opfylder kravene fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler?

Det er ikke nødvendigt, at brugere indtaster personoplysninger for at få adgang til Europass-siderne. Brugere kan, hvis de ønsker det, indtaste personlige og ikke-personlige oplysninger på siderne 'Udfyldning online'. Efter indtastningen kan brugere vælge at modtage en fil i Europass-format. Formålet med at indtaste personlige data eller oplysninger er udelukkende at give brugere mulighed for at oprette og downloade og/eller e-maile dokumenter i Europass-format.

Informationer som alder, køn, sprogfærdigheder, erhvervserfaring, nationalitet og bopæl bliver samlet og brugt til statistiske formål og er sikret anonymitet. En sådan statistisk brug retter sig efter Europa Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling og udveksling af personoplysninger anvendt af fællesskabsinstitutionerne og organerne.

Visitors’ logs, containing the IP address of connecting visitors are kept for a period of 13 months, for IT security reasons, to enable us to track down malicious attacks, security breaches and intrusion attempts. The logs are also analysed by AWSTATS for producing web statistics (visits by country).

An anonymised version of the IP address is also kept by Google Analytics, see also below. Google Analytics uses an IP anonymisation mechanism that automatically masks a portion of each visitor’s IP, effectively making it impossible to identify a particular visitor.

A unique hash of the e-mail address entered by visitors is kept, for statistical reasons, to count unique visitors over a period of time. The hash is an irreversible coding of the e-mail and it is mathematically impossible to decipher the actual e-mail address from the hash. The hashes are kept for a period of 13 months.

3. Hvem har adgang til dine oplysninger?

When you use the Europass online editor, dine data behandles inden for kort tid af Europass-web-serverne uden at blive set eller behandlet af en fysisk person. Once processed, these data are immediately deleted. Adgang til Europass-serverne er begrænset til berettigede tekniske operatører, som styrer og vedligeholder styresystemet og Europass-software og -tjenester. De aftaler, der er indgået med det tekniske Europass-personale, indeholder særligt bindende erklæringer om tavshedspligt og pligt til hemmeligholdelse af oplysninger.

4. Hvordan beskytter og sikrer vi dine oplysninger?

Data, som udveksles i løbet af Europass 'Udfyldning online'-sessionen er beskyttet mod eventuel uberettiget eller illegal adgang i løbet af overførslen ved hjælp af SSL (HTTPS) Encryption (11/2005).

NB: Det er teknisk vanskeligt at anvende kryptering til e-mails, som sendes med vedhæftede cv- og sprogpasdokumenter. E-mails sendes derfor uden kryptering.

Almindelige sikkerhedsforanstaltninger er truffet for det websted, der er vært for Europass-serverne, dvs. styresystem og software med seneste ændringer og opdateringer, antivirus beskyttelse, firewall, regelmæssig sikkerhedskontrol og sikkerhedsscanning af netværk, anvendt it-sikkerhedspolitik, sårbarhedstest og et system til påvisning af hacking.

5. Hvordan kan du kontrollere, ændre eller slette dine personoplysninger?

Som nævnt ovenfor, lagres personoplysninger ikke permanent på Europass-serverne. Brugere kan uploade udfyldte Europass-cv eller -sprogpas fra deres computer til Europass-serveren og derefter fortsætte med at kontrollere, ændre eller slette oplysninger i Europass-dokumenterne. Denne procedure er også midlertidig, og der gælder de samme regler for beskyttelse som beskrevet ovenfor (jf. også punkt 1.)

6. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Som anført ovenfor lagres data, som er indtastet af brugere, ikke permanent på Europass-servere.

Europass sletter automatisk de besøgendes loginformationer efter 13 månede (IP-adresser).

Europass automatically deletes visitors' anonymous e-mail hashes after 13 months.

7. Kontakt

Som datasubjekt har du særlige rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug heraf eller har spørgsmål eller klager, bedes du kontakte webstedets registeransvarlige via siden 'Din mening', som findes på den øverste menu på Europass-webstedet.

Dine personlige data indsamles kun i det omfang, det er nødvendigt for at svare. Hvis de registeransvarlige ikke kan besvare dit spørgsmål, sendes din e-mail videre til en anden tjeneste. Du orienteres pr. e-mail (hvis du har anført din adresse) om, hvilken tjeneste dit spørgsmål er blevet sendt til. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandligen af din e-mail og personoplysninger i tilknytning hertil, kan du anføre disse i din meddelelse.

Registrerede kan til enhver tid rette henvendelse til Cedefop's databeskyttelsesansvarlige () eller klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

For at få vores website til at fungere bedst muligt lægger vi sommetider små datafiler, såkaldte cookies, på din computer. Det gør de fleste store websites.

1. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som et website gemmer på din computer eller dit mobiludstyr, når du besøger sitet. På den måde kan websitet huske dine handlinger og indstillinger (såsom login, sprog, skriftstørrelse og andre indstillinger for visning) i en vis periode, så du ikke behøver at foretage indstillingerne, hver gang du går ind på sitet eller bevæger dig fra én side til en anden.

2. Hvordan bruger vi cookies?

En række af vores sider bruger cookies til at huske:

 • dine indstillinger for visning såsom kontrastfarve eller skriftstørrelse
 • om du allerede har svaret på en pop-up-undersøgelse, der beder dig svare på om indholdet var nyttigt eller ej (så du ikke bliver bedt om at svare igen)
 • hvor vidt du har accepteret vores brug af cookies på sitet eller ej.

Hvis du aktiverer disse cookies, kan du få en bedre browseroplevelse. Du kan slette eller blokere cookies, men visse funktioner på sitet vil i så fald muligvis ikke fungere korrekt.

De oplysninger, der indhentes med cookies, bruges ikke til at identificere dig personligt, og vi har fuld kontrol over datamønstrene. Vores cookies anvendes ikke til andre formål end de, der er beskrevet her.

3. Anvender vi andre cookies?

We use Google Analytics, a free web analytics service that collects anonymous user data (e.g. computer specifications, browser type and version, visitor’s country, etc.) for tracking and reporting website traffic. Read more about Google’s privacy policy / Google Analytics Terms of Service.

Cookies used by Google Analytics enable us to track the following information about visitors:

 • IP-adresse (anonymiseret)
 • Tilfældigt id for unikke besøgende, Tidspunkt for dit første besøg, Tidspunkt for dit forrige besøg, Dit antal besøg
 • Dato og klokkeslæt for besøget (besøg på siden)
 • Sted: land, region, by samt omtrentlig breddegrad og længdegrad (geolokalisering)
 • Sprog på den besøgte side
 • Browserversion, browserplugins (pdf, Flash, Java osv.), operativsystemversion og enheds-id (User-Agent header)
 • Hændelser
 • Filer, du har klikket på og downloadet (download)
 • Søgninger på siden

When using the feature of Europass to connect to a cloud service for storing your CVs (“Cloud sign-in”), upon signing-in, the respective service (Google or Microsoft) sets their own cookies, onover which we have no control. Please consult the corresponding privacy statement and terms of use of each of these services before using them.

4. Hvordan kontrollerer du cookies

Du kan kontrollere og/eller slette cookies, som du vil – læs mere på aboutcookies.org. Du kan slette alle de cookies, der allerede er på din computer, og indstille de fleste browsere til at forhindre dem i at blive lagt på computeren. Hvis du gør dette, skal du dog muligvis selv tilpasse dine indstillinger manuelt, hver gang du besøger et site, og visse tjenester og funktioner vil muligvis ikke fungere.

5. Fravalgsfunktioner (opt-out)

Websitebesøgende spores automatisk ved hjælp af persistente førstepartscookies fra Google Analytics. Du kan vælge, at Piwik ikke skal kunne spore dig (opt-out). Hvis du skifter mening, kan du vælge, kan du vælge at spores igen (opt-in).

Hvis du vælger ikke at blive sporet, vil det ikke ændre din brugeroplevelse på Europass-sitet.

6. "Do Not Track"-indstilling

"Do Not Track" er en teknologi, som giver dig mulighed for at fravælge at blive sporet af websites til et hvilket som helst formål, bl.a. til brug for analysetjenester, reklamenetværk og sociale platforme.

Europass respekterer dit valg og sporer dig ikke, hvis du har slået “I do not want to be tracked”-funktionen til i din webbrowser. If the visitor uses a browser that has a do not track function enabled, the cookie notice will by default be configured for “opt-out” from analytics.

7. Anonymisering af din IP-adresse

Google Analytics bruger en mekanisme til anonymisering af IP-adresser, som automatisk skjuler en del af de besøgendes IP-adresse (internetprotokol), så det bliver umuligt at identificere de enkelte besøgende på Europass-sitet.

Sprogpolitik

Europass portalen er tilgængelig på de officielle sprog i:

 • Den Europæiske Union (medlemsstaterne, kandidatlande og potentielle kandidatlande) efter aftale;
 • Den Europæiske Frihandelssammenslutning / Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz).