You are here

Statistik

Al databehandling, som foretages af Europass-e-tjenesten, opfylder kravene fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Kilde: Cedefop

North Macedonia