You are here

Η ιστορία του Europass

Το 1998, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Cedefop σύστησαν το Ευρωπαϊκό φόρουμ για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων, προκειμένου να φέρουν σε επαφή τους κοινωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους των αρμόδιων για την κατάρτιση αρχών των κρατών μελών σχετικά με το θέμα της διαφάνειας των τίτλων.

Τα καθήκοντα του φόρουμ ήταν τα εξής:

 • Η άρση των εμποδίων στην κινητικότητα, τα οποία οφείλονται σε έλλειψη διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων.
 • Η παρότρυνση του διαλόγου σχετικά με υπάρχουσες πρωτοβουλίες, υπάρχοντα μέσα και υπάρχοντες θεσμούς.
 • Η ενθάρρυνση της υλοποίησης των υφιστάμενων πολιτικών λύσεων.
 • Η εξέταση νέων πρωτοβουλιών.

Οι εργασίες του φόρουμ είχαν ως αποτέλεσμα:

 • την εκπόνηση δύο εγγράφων (του ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος και του συμπληρώματος πιστοποιητικού),
 • τη δημιουργία ενός δικτύου εθνικών σημείων αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα.

Το Europass περιλαμβάνει τρία ακόμη έγγραφα, τα οποία εκπονήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα τέλη της δεκαετίας του 1990:

 • Το συμπλήρωμα διπλώματος δημιουργήθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Unesco, για χρήση από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και αλλού για τη συμπλήρωση των τίτλων που χορηγούν. Η χρήση του συνιστάται μεταξύ άλλων από τη Διακήρυξη της Μπολόνια του 1999 και από τη σύσταση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2001 για την ενδοκοινοτική κινητικότητα των σπουδαστών, των επιμορφωμένων ατόμων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών (ΕΕ L 215 της 9.8.2001)· το συμπλήρωμα διπλώματος έχει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι χώρες της Ευρώπης συμφώνησαν να διαδώσουν τη χρήση του (βλέπε τo Ανακοινωθέν της διάσκεψης υπουργών Παιδείας στο Βερολίνο). Ο σχεδιασμός και η χρήση του συμπληρώματος διπλώματος συνδέονται στενά με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS).
 • Το γλωσσικό διαβατήριο Europass που διατίθεται στον παρόντα ιστοχώρο αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού γλωσσικού χαρτοφυλακίου, που αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο οποίο οι πολίτες μπορούν να παραθέτουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους βάσει του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες.
 • Η κινητικότητα Europass, που διατίθεται στον παρόντα ιστοχώρο, αντικαθιστά το Europass-κατάρτιση, έγγραφο το οποίο θεσπίσθηκε με την απόφαση 1999/51/ΕΚ του Συμβουλίου και άρχισε να διατίθεται από το 2000. Το Europass-κατάρτιση ήταν ένα έγγραφο στο οποίο καταγράφονταν οι εμπειρίες απασχόλησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο πρωτοβουλιών εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Στο διάστημα 2000-2004 εκδόθηκαν περισσότερα από 100 000 έγγραφα Europass-κατάρτιση. Η κινητικότητα Europass έχει ευρύτερο αντικείμενο, καθώς μπορεί να καταγράφει επίσης εμπειρίες άλλες εκτός της απασχόλησης, όπως π.χ. περιόδους ακαδημαϊκών σπουδών στο εξωτερικό.

Το 2002, το Ευρωπαϊκό φόρουμ για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων αντικαταστάθηκε από μία τεχνική ομάδα εργασίας, στην οποία ανατέθηκε η εξής εντολή – βάσει του αιτήματος που διατυπώθηκε στη Δήλωση της Κοπεγχάγης:"αύξηση της διαφάνειας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την υλοποίηση και τον εξορθολογισμό των εργαλείων και δικτύων πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης υπαρχόντων μέσων όπως το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα, τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά και διπλώματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες και το Europass (Ευρωπαϊκό βιβλιάριο κατάρτισης) σε ένα και μόνο πλαίσιο."

Για να ανταποκριθεί στο φιλόδοξο έργο που της ανατέθηκε, η ομάδα εργασίας ανέπτυξε ένα πρότυπο για το ενιαίο αυτό πλαίσιο καθώς και έναν πρωτότυπο ιστοχώρο.

Το 2003, ύστερα από εκτενείς διαβουλεύσεις με εθνικές αρχές και κοινωνικούς εταίρους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε μια πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα ενιαίο πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass), η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2004. Η εν λόγω απόφαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία του ιστοχώρου.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το κείμενο της απόφασης Europass.

Φεβρουάριος 2005: Επίσημη παρουσίαση του ιστότοπου του Europass στο συνέδριο που έλαβε χώρα στο Λουξεμβούργο, το οποίο εκείνη τη χρονιά κατείχε την προεδρία της Ε.Ε.

Δεκέμβριος 2011:Ο ιστότοπος του Europass υποβάλεται σε ριζικό ανασχεδιασμό με χρήση μιας νέας και σύγχρονης ταυτότητας γραφικών. Η βελτιωμένη της πλοήγηση παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις πλέον δημοφιλείς πληροφορίες

Δεκέμβριος 2012:

- ένα νέο πρότυπο βιογραφικού σημειώματος και ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο παρουσιάστηκαν και ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν:

 • διεπαφή πιο φιλική στο χρήστη με άμεση προεπισκόπηση του τελικού εγγράφου
 • νέα πεδία: Προσωπικός ιστότοπος, Υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, Πιστοποιητικό-ά Ξένων Γλωσσών
 • βελτιωμένες επεξηγήσεις για καλύτερη δόμηση της πληροφορίας: περιγραφή έργων, συνέδρια, δημοσιεύσεις, κ.α.
 • νέα ταυτότητα γραφικών για καλύτερη αναγνωσιμότητα του παραγόμενου Europass Βιογραφικού Σημειώματος: νέα γραμματοσειρά, χρήση χρωμάτων, απλοποιημένα πεδία, κ.α.

- το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων παρουσιάστηκε και ξεκίνησε να χρησιμοποιείται μαζί με το νέο βιογραφικό σημείωμα. Το ΕΔΔ είναι ένας φιλικός προς το χρήστη ηλεκτρονικός φάκελος που βοηθάει φοιτητές, εργαζόμενους και ανθρώπους που αναζητούν εργασία να συνθέσουν ένα προσωπικό αρχείο με τις προσωπικές τους δεξιότητες και τα πιστοποιητικά που έχουν αποκτήσει στη ζωή τους.

Το ΕΔΔ μπορεί να περιλαμβάνει ένα εύρος εγγράφων (Διαβατήριο Γλωσσών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις απασχόλησης κ.α.). Όταν στο Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα επισυνάπτεται το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων, το βιογραφικό ενισχύεται, καθώς το ΕΔΔ φέρει αποδεικτικά στοιχεία των δεξιοτήτων και των πιστοποιητικών που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.