You are here

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστοχώρο υπόκεινται σε παραίτηση από κάθε ευθύνη, στην ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία και στους κανόνες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Παραίτηση από ευθύνη

Ο ιστοχώρος αυτός του Cedefop (το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) έχει στόχο να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικές με τις πρωτοβουλίες του και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.Ωστόσο, το Cedefop δεν έχει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο του ιστοχώρου.

Ο ιστοχώρος αυτός περιλαμβάνει πληροφορίες:

 • γενικού μόνο χαρακτήρα και οι οποίες δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων·
 • όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες·
 • συνδεόμενες μερικές φορές με χώρους εκτός του Cedefop και μη ελεγχόμενους από αυτό, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη·
 • μη επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Προσοχή: Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι τα κείμενα που παρέχονται στην ηλεκτρονική αυτή μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημα θεσπισθέντων κειμένων. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυθεντικό είναι μόνο το κείμενο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύεται στην έντυπη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διακοπές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στον ιστοχώρο μας ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή της υπηρεσίας μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ' άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Το Cedefop δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης του παρόντος ή άλλου συνδεόμενου με αυτόν ιστοχώρου.

Η προκειμένη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του Cedefop κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2020.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρονται η πηγή (© Ευρωπαϊκή Ένωση) και ο ιστοχώρος (https://europass.cedefop.europa.eu), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Σημείωση: Το Συμβούλιο της Ευρώπης και οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες διαθέτουν από κοινού δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο γλωσσικό διαβατήριο Europass. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με τους ίδιους όρους, δηλαδή εφόσον αναφέρονται οι πηγές (© Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμβούλιο της Ευρώπης) και ο ιστοχώρος (https://europass.cedefop.europa.eu και https://www.coe.int/en/web/portfolio).

Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κλπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Η επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.

Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει την «οικογένεια» θεσμικών ιστοχώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκονται στην περιοχή europa.eu.

Παρόλο που μπορεί κανείς να φυλλομετράει στους περισσότερους από αυτούς τους ιστοχώρους χωρίς να δηλώσει καμία πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα, σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται τέτοιες πληροφορίες για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούνται.

Οι ιστοχώροι που απαιτούν αυτές τις πληροφορίες τις επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερόμενο κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Προς αυτόν τον σκοπό:

 • Για κάθε συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας καθορίζει τους στόχους και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
 • Σε κάθε θεσμικό όργανο, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους της επεξεργασίας σχετικά με την πλήρωση των υποχρεώσεων τους.
 • Για όλα τα θεσμικά όργανα, ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή.

Η «οικογένεια» των θεσμικών ιστοχώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιοχή europa.eu, παρέχει συνδέσεις με ιστοχώρους τρίτων μερών. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστοχώρους, σας παροτρύνουμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές τους όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Τι είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία;

Μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από τον εξυπηρετητή Europass είναι μια υπηρεσία ή ένας πόρος που διατίθεται στο Διαδίκτυο αποσκοπώντας στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων, αφενός και, αφετέρου, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ο εξυπηρετητής Europass προσφέρει ή πρόκειται να προσφέρει τρεις κατηγορίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 1. Υπηρεσίες πληροφοριών οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες και άλλους υπευθύνους λήψης αποφάσεων, απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφόρηση, βελτιώνοντας επομένως τη διαφάνεια και την κατανόηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της ΕΕ,
 2. Υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας χάρη στις οποίες βελτιώνονται οι επαφές με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς - διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τις διαβουλεύσεις σχετικά με τις διάφορες πολιτικές, καθώς επίσης και τους μηχανισμούς ανάδρασης, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της ΕΕ
 3. Υπηρεσίες συναλλαγών χάρη στις οποίες παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, δημοσιονομικές πράξεις, προσλήψεις, συμμετοχές σε εκδηλώσεις, απόκτηση ή αγορά εγγράφων κλπ.

Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Europass

1. Τι είδους ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχει ο ιστοχώρος Europass;

Οι σελίδες "Δημιουργία σε σύνδεση" του βιογραφικού σημειώματος Europass και του διαβατηρίου γλωσσών Europass παρέχουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους και να λάβουν ένα αρχείο που θα περιέχει τις πληροφορίες αυτές με τη μορφή Europass.

Τα Βιογραφικά Σημειώματα ή Διαβατήρια Γλωσσών που παράγονται με τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου δεν αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές του Europass. Ωστόσο, τα αρχεία που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα αποθηκεύονται προσωρινά για επτά (7) ημέρες, για τις περιπτώσεις που θα χρειαστούν αντίγραφα ασφαλείας (για παράδειγμα όταν υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης). Έπειτα, διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα.

Εάν ο επισκέπτης επιλέξει τη δυνατότητα "Αποθήκευση", δημιουργείται ένα αρχείο δίσκου (π.χ. CV-2559.doc) σε έναν προσωρινό φάκελο στον διακομιστή Europass. Μόλις το αρχείο αυτό διαβιβασθεί στον επισκέπτη μέσω της τρέχουσας σύνδεσης HTTP ή αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει ορίσει ο επισκέπτης, το αρχείο διαγράφεται για πάντα από τον διακομιστή και δεν είναι δυνατόν να ανακτηθεί.

Εάν ένας επισκέπτης έχει ήδη λογαριασμό σε μια υπηρεσία αποθήκευσης νέφους (αυτή τη στιγμή υποστηρίζονται: το Google Drive και το OneDrive), μπορεί να συνδεθεί με τον λογαριασμό του και να επιτρέπει την πρόσβαση στο βιογραφικό του από οποιαδήποτε συσκευή. Πρακτικά, τα βιογραφικά αποθηκεύονται και διαβάζονται σε ένα φάκελο που ονομάζεται «Europass» της αντίστοιχης μονάδας νέφους.

Επιπλέον, ένας επισκέπτης μπορεί να επιλέξει να δημοσιεύσει το βιογραφικό του/της απευθείας σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες βιογραφικού και πύλες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των Xing, Monster, Indeed, EURES, και CV Library. Κατα την διαδικασία δημοσίευσης, ο/η χρήστης ενημερώνεται για τους όρους και προϋποθέσεις της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Κάθε επεξεργασία που πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική υπηρεσία Europass πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.

2. Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα;

Οι επισκέπτες δεν είναι υποχρεωμένοι να καταχωρήσουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιστοχώρο Europass. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να καταχωρήσουν προσωπικές και μη προσωπικές πληροφορίες στα σχετικά έντυπα των σελίδων της "Δημιουργίας σε σύνδεση". Στο τέλος της καταχώρησης των στοιχείων, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ένα αρχείο με τη μορφή Europass. Σκοπός της καταχώρησης προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών είναι απλώς να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες να παραγάγουν και να μεταφορτώσουν ή/και να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγγραφα με τη συγκεκριμένη μορφή Europass.

Δεδομένα όπως ηλικία, φύλο, γλωσσικές δεξιότητες, χρόνια εργασιακής εμπειρίας, εθνικότητα ή χώρα διαμονής συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται ανώνυμα για στατιστικούς λόγους. Αυτού του είδους η στατιστική χρήση είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.

Τα αρχεία καταγραφής επισκεπτών που περιέχουν την διεύθυνση IP των συνδεδεμένων επισκεπτών διατηρούνται για μια περίοδο 13 μηνών, για λόγους ασφάλειας, ώστε να εντοπίζονται κακόβουλες επιθέσεις, παραβιάσεις ασφάλειας και προσπάθειες εισβολής. Επιπλέον, τα αρχεία καταγραφής αναλύονται από το ανοικτό λογισμικό ‘AWSTATS’, για την παραγωγή στατιστικών χρήσης της υπηρεσίας μας (επισκέψεις ανά χώρα).

Μια ανώνυμη εγγραφή της διεύθυνσης IP διατηρείται επίσης από την Matomo. Η Matomo χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης IP που αυτόματα καλύπτει ένα μέρος της διεύθυνσης IP του κάθε επισκέπτη, πράγμα που καθιστά αδύνατο τον εντοπισμό συγκεκριμένου επισκέπτη.

Ένας μοναδικός κωδικός (hash) της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισήγαγε ο επισκέπτης διατηρείται, για στατιστικούς λόγους, για την απαρίθμηση των μοναδικών επισκεπτών σε μια χρονική περίοδο. Ο κωδικός αυτός, είναι μια μη αναστρέψιμη κωδικοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είναι μαθηματικά αδύνατον να αποκρυπτογραφηθεί η πραγματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι κωδικοί αυτοί, διατηρούνται για μια χρονική περίοδο 13 μηνών.

3. Ποιες έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν;

Όταν χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρονικό συντάκτη Europass, τα στοιχεία σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για σύντομο χρονικό διάστημα από τους διακομιστές Europass, χωρίς να τα βλέπει ή να τα επεξεργάζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους, αυτά τα δεδομένα διαγράφονται άμεσα. Η πρόσβαση στους διακομιστές Europass περιορίζεται στους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς χειριστές που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τη συντήρηση του λειτουργικού συστήματος καθώς και του λογισμικού και των υπηρεσιών Europass. Οι συμβάσεις του τεχνικού προσωπικού του ιστοχώρου Europass περιέχουν συγκεκριμένες δεσμευτικές δηλώσεις εμπιστευτικότητας και μη γνωστοποίησης των πληροφοριών.

4. Πώς προστατεύουμε και διατηρούμε τις πληροφορίες σας;

Τα στοιχεία που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας για την "Δημιουργία σε σύνδεση" των εγγράφων Europass προστατεύονται από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη, παράνομη προσπέλαση κατά τη μεταφορά τους, μέσω της εφαρμογής κρυπτογράφησης SSL (HTTPS) (11/2005).

Σημείωση: Είναι τεχνικά δύσκολο να εφαρμοσθεί κρυπτογράφηση στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται με συνημμένα συμπληρωμένα έγγραφα βιογραφικού σημειώματος και διαβατηρίου γλωσσών. Επομένως, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται χωρίς την εφαρμογή κρυπτογράφησης.

Στον ιστοχώρο των διακομιστών Europass εφαρμόζονται τα πρότυπα μέτρα ασφάλειας, δηλαδή πιο πρόσφατα επιδιορθωμένο και ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, προστασία κατά των ιών, αντιπυρική ζώνη, τακτικός έλεγχος ασφάλειας και έλεγχοι ασφάλειας δικτύου, εφαρμοσμένη πολιτική ασφάλειας ΤΠ, δοκιμή ευπάθειας και σύστημα ανίχνευσης παρείσδυσης.

5. Πώς μπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Όπως προαναφέρθηκε, κανένα προσωπικό στοιχείο δεν αποθηκεύεται μόνιμα στους διακομιστές. Οι επισκέπτες μπορούν να ανεβάσουν συμπληρωμένο βιογραφικό σημείωμα Europass ή διαβατήριο γλωσσών Europass από τους υπολογιστές τους στον διακομιστή Europass, και στη συνέχεια να προβούν σε έλεγχο, τροποποίηση ή διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται στο έγγραφο Europass. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είναι επίσης προσωρινή και υπόκειται στους ίδιους κανόνες προστασίας που περιγράφονται ανωτέρω (βλέπε επίσης σημείο 1).

6. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας;

Όπως προαναφέρθηκε, κανένα στοιχείο που καταχωρήθηκε από τους επισκέπτες δεν αποθηκεύεται μόνιμα στους διακομιστές Europass.

Europass διαγράφει αυτομάτως τα αρχεία καταγραφής επισκεπτών (Διευθύνσεις IP) μετά από 13 μήνες.

Το Europass αυτόματα διαγράφει τις κρυπτογραφημένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επισκεπτών μετά από 13 μήνες.

7. Στοιχεία επαφής

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ελεγκτή του ιστοχώρου μέσω της σελίδας "Η γνώμη σας" στο πάνω μενού του ιστοχώρου Europass.

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται μόνον στον βαθμό που είναι αναγκαία για να σας αποσταλεί μια απάντηση. Εάν οι ελεγκτές του ιστοχώρου Europass δεν είναι σε θέση να απαντήσουν σε μια ερώτησή σας, θα διαβιβάσουν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε άλλη υπηρεσία. Θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον αναφέρατε μια διεύθυνση) σχετικά με την υπηρεσία στην οποία διαβιβάσθηκε η ερώτησή σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και των σχετικών προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να την συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να συμβουλεύονται τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Cedefop () ή να απευθύνονται στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων οποτεδήποτε.

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

1. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

2. Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται:

 • τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων
 • αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (για να μην σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση)
 • αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο.

Η ενεργοποίηση αυτών των cookies θα σας προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων του μοτίβου. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

3. Χρησιμοποιούμε άλλα cookies;

Χρησιμοποιούμε Matomo, μια ελεύθερη υπηρεσία η οποία συλλέγει ανώνυμα δεδομένα (π.χ. χαρακτηριστικά συστήματος, περιηγητή, χώρα επίσκεψης κτλ.) για την δημιουργία αναφορών περί επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας.

Τα Cookies που χρησιμοποιούνται από την Matomo μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά για τους επισκέπτες:

 • Διεύθυνση IP (ανώνυμα)
 • Τυχαίο αναγνωριστικό μεμονωμένου επισκέπτη, Ώρα πρώτης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη, Ώρα προηγούμενης επίσκεψης του συγκεκριμένου επισκέπτη, Αριθμός επισκέψεων του συγκεκριμένου επισκέπτη
 • Ημερομηνία και ώρα της αίτησης (επίσκεψη στον ιστότοπο)
 • Τόπος: χώρα, περιφέρεια, πόλη, κατά προσέγγιση γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος (εντοπισμός γεωγραφικής θέσης)
 • Γλώσσα της σελίδας που επισκεφθήκατε
 • Έκδοση του προγράμματος περιήγησης, προσθήκες (PDF, Flash, Java,...) για το πρόγραμμα περιήγησης, έκδοση λειτουργικού συστήματος, αναγνωριστικό συσκευής (κεφαλίδα παράγοντα χρήστη)
 • Εκδηλώσεις
 • Αρχεία που επιλέχθηκαν και τηλεφορτώθηκαν (τηλεφόρτωση)
 • Αναζήτηση στον ιστότοπο

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του Europass για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία νέφους για την αποθήκευση των βιογραφικών σας, κατά τη σύνδεση, η αντίστοιχη υπηρεσία (Google ή Microsoft) ορίζει τα δικά της cookies, πάνω στα οποία δεν έχουμε έλεγχο. Συμβουλευτείτε την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης της αντίστοιχης υπηρεσίας πριν την χρησιμοποιήσετε.

4. Πώς να ελέγχετε τα cookies;

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

5. Χαρακτηριστικά εξαίρεσης

Βάσει προεπιλογής, οι επισκέπτες του ιστότοπου παρακολουθούνται χάρη στο μόνιμο cookie πρώτου μέρους του Matomo. Μπορείτε να επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας (εξαίρεση). Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε με νέα επιλογή να επιτρέψετε την παρακολούθησή σας (αποδοχή).

Αν επιλέξετε τη μη παρακολούθησή σας δεν θα επηρεαστεί η περιήγησή σας στις σελίδες του Europass.

6. Προτίμηση «Do not track» (χωρίς παρακολούθηση)

Το «Do Not Track» (χωρίς παρακολούθηση) είναι μια τεχνολογία η οποία δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να μην παρακολουθούνται από ιστότοπους οι οποίοι σχετίζονται με ανάλυση δεδομένων, δίκτυα προώθησης προϊόντων και κοινωνικά δίκτυα.

Η υπηρεσία Europass σέβεται την επιθυμία των επισκεπτών και δεν παρακολουθεί τους επισκέπτες που έχουν ενεργοποιήσει την προτίμηση «Χωρίς παρακολούθηση» στο πρόγραμμα περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Εφόσον ο/η επισκέπτης έχει ενεργοποιημένη την λειτουργία 'Do Not Track' στον περιηγητή του, η επιλογή για την συλλογή δεδομένων είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

7. Εξασφάλιση της ανωνυμίας των διευθύνσεων IP των επισκεπτών

Η υπηρεσία Matomo χρησιμοποιεί μηχανισμό ο οποίος αποκρύπτει αυτόματα ένα τμήμα της διεύθυνσης IP (πρωτόκολλο Ίντερνετ) κάθε επισκέπτη, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο προσδιορισμός της ταυτότητάς του.

Γλωσσική πολιτική

Το Europass είναι διαθέσιμο στις επίσημες γλώσσες:

 • της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κράτη μέλη, υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες) υπό την επιφύλαξη συμφωνίας
 • της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών / Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία).