You are here

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Γλωσσική πολιτική

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστοχώρο υπόκεινται σε παραίτηση από κάθε ευθύνη, στην ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία και στους κανόνες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Παραίτηση από ευθύνη

Ο ιστοχώρος αυτός του Cedefop (το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) έχει στόχο να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικές με τις πρωτοβουλίες του και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.Ωστόσο, το Cedefop δεν έχει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο του ιστοχώρου.

Ο ιστοχώρος αυτός περιλαμβάνει πληροφορίες:

 • γενικού μόνο χαρακτήρα και οι οποίες δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων·
 • όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες·
 • συνδεόμενες μερικές φορές με χώρους εκτός του Cedefop και μη ελεγχόμενους από αυτό, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη·
 • μη επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Προσοχή: Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι τα κείμενα που παρέχονται στην ηλεκτρονική αυτή μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημα θεσπισθέντων κειμένων. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυθεντικό είναι μόνο το κείμενο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύεται στην έντυπη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διακοπές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στον ιστοχώρο μας ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή της υπηρεσίας μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ' άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Το Cedefop δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης του παρόντος ή άλλου συνδεόμενου με αυτόν ιστοχώρου.

Η προκειμένη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του Cedefop κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2018

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρονται η πηγή (© Ευρωπαϊκή Ένωση) και ο ιστοχώρος (http://europass.cedefop.europa.eu), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Σημείωση: Το Συμβούλιο της Ευρώπης και οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες διαθέτουν από κοινού δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο γλωσσικό διαβατήριο Europass. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με τους ίδιους όρους, δηλαδή εφόσον αναφέρονται οι πηγές (© Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμβούλιο της Ευρώπης) και ο ιστοχώρος (http://europass.cedefop.europa.eu και http://www.coe.int/portfolio).

Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κλπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Η πολιτική «προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα της Κοινότητας» βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000.

Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει την «οικογένεια» θεσμικών ιστοχώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκονται στην περιοχή europa.eu.

Παρόλο που μπορεί κανείς να φυλλομετράει στους περισσότερους από αυτούς τους ιστοχώρους χωρίς να δηλώσει καμία πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα, σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται τέτοιες πληροφορίες για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητούνται.

Οι ιστοχώροι που απαιτούν αυτές τις πληροφορίες τις επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερόμενο κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Προς αυτόν τον σκοπό:

 • Για κάθε συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας καθορίζει τους στόχους και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής
 • Σε κάθε θεσμικό όργανο, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους της επεξεργασίας σχετικά με την πλήρωση των υποχρεώσεων τους (βλέπε άρθρο 24 του κανονισμού)
 • Για όλα τα θεσμικά όργανα, ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή (βλέπε άρθρα 41 ως 45 του κανονισμού)

Η «οικογένεια» των θεσμικών ιστοχώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιοχή europa.eu, παρέχει συνδέσεις με ιστοχώρους τρίτων μερών. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστοχώρους, σας παροτρύνουμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές τους όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Τι είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία;

Μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από τον εξυπηρετητή Europass είναι μια υπηρεσία ή ένας πόρος που διατίθεται στο Διαδίκτυο αποσκοπώντας στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων, αφενός και, αφετέρου, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ο εξυπηρετητής Europass προσφέρει ή πρόκειται να προσφέρει τρεις κατηγορίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 1. Υπηρεσίες πληροφοριών οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες και άλλους υπευθύνους λήψης αποφάσεων, απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφόρηση, βελτιώνοντας επομένως τη διαφάνεια και την κατανόηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της ΕΕ,
 2. Υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας χάρη στις οποίες βελτιώνονται οι επαφές με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς - διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τις διαβουλεύσεις σχετικά με τις διάφορες πολιτικές, καθώς επίσης και τους μηχανισμούς ανάδρασης, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της ΕΕ
 3. Υπηρεσίες συναλλαγών χάρη στις οποίες παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, δημοσιονομικές πράξεις, προσλήψεις, συμμετοχές σε εκδηλώσεις, απόκτηση ή αγορά εγγράφων κλπ.

Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Europass

1. Τι είδους ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχει ο ιστοχώρος Europass;

Οι σελίδες "Δημιουργία σε σύνδεση" του βιογραφικού σημειώματος Europass και του διαβατηρίου γλωσσών Europass παρέχουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους και να λάβουν ένα αρχείο που θα περιέχει τις πληροφορίες αυτές με τη μορφή Europass.

Τα Βιογραφικά Σημειώματα, Διαβατήρια Γλωσσών ή Ευρωπαϊκά Διαβατήρια Δεξιοτήτων που παράγονται με τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου δεν αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές του Europass. Ωστόσο, τα αρχεία που περιλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων αποθηκεύονται προσωρινά για επτά (7) ημέρες, για τις περιπτώσεις που θα χρειαστούν αντίγραφα ασφαλείας (για παράδειγμα όταν υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης). Έπειτα, διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα.

Εάν ο επισκέπτης επιλέξει τη δυνατότητα "Αποθήκευση", δημιουργείται ένα αρχείο δίσκου (π.χ. CV-2559.doc) σε έναν προσωρινό φάκελο στον διακομιστή Europass. Μόλις το αρχείο αυτό διαβιβασθεί στον επισκέπτη μέσω της τρέχουσας σύνδεσης HTTP ή αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει ορίσει ο επισκέπτης, το αρχείο διαγράφεται για πάντα από τον διακομιστή και δεν είναι δυνατόν να ανακτηθεί.

Κάθε επεξεργασία που πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική υπηρεσία Europass πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

2. Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα;

Οι επισκέπτες δεν είναι υποχρεωμένοι να καταχωρήσουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιστοχώρο Europass. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να καταχωρήσουν προσωπικές και μη προσωπικές πληροφορίες στα σχετικά έντυπα των σελίδων της "Δημιουργίας σε σύνδεση". Στο τέλος της καταχώρησης των στοιχείων, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ένα αρχείο με τη μορφή Europass. Σκοπός της καταχώρησης προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών είναι απλώς να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες να παραγάγουν και να μεταφορτώσουν ή/και να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγγραφα με τη συγκεκριμένη μορφή Europass.

Δεδομένα όπως διεύθυνση IP (Internet Protocol Address), ηλικία, φύλο, γλωσσικές δεξιότητες, χρόνια εργασιακής εμπειρίας, εθνικότητα ή χώρα διαμονής συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται ανώνυμα για στατιστικούς λόγους. Αυτού του είδους η στατιστική χρήση είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 45/2001 σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών.

Τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες του Europass μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, επεξεργάζονται με χρήση του Freshdesk, μια πλατφόρμα υποστήριξης πελατών βασισμένη στο cloud. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Freshdesk.

3. Ποιες έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν;

Τα στοιχεία σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για σύντομο χρονικό διάστημα από τους διακομιστές Europass, χωρίς να τα βλέπει ή να τα επεξεργάζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο. Η πρόσβαση στους διακομιστές Europass περιορίζεται στους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς χειριστές που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τη συντήρηση του λειτουργικού συστήματος καθώς και του λογισμικού και των υπηρεσιών Europass. Οι συμβάσεις του τεχνικού προσωπικού του ιστοχώρου Europass περιέχουν συγκεκριμένες δεσμευτικές δηλώσεις εμπιστευτικότητας και μη γνωστοποίησης των πληροφοριών.

4. Πώς προστατεύουμε και διατηρούμε τις πληροφορίες σας;

Τα στοιχεία που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίας για την "Δημιουργία σε σύνδεση" των εγγράφων Europass προστατεύονται από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη, παράνομη προσπέλαση κατά τη μεταφορά τους, μέσω της εφαρμογής κρυπτογράφησης SSL (HTTPS) (11/2005).

Σημείωση: Είναι τεχνικά δύσκολο να εφαρμοσθεί κρυπτογράφηση στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται με συνημμένα συμπληρωμένα έγγραφα βιογραφικού σημειώματος και διαβατηρίου γλωσσών. Επομένως, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται χωρίς την εφαρμογή κρυπτογράφησης.

Στον ιστοχώρο των διακομιστών Europass εφαρμόζονται τα πρότυπα μέτρα ασφάλειας, δηλαδή πιο πρόσφατα επιδιορθωμένο και ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, προστασία κατά των ιών, αντιπυρική ζώνη, τακτικός έλεγχος ασφάλειας και έλεγχοι ασφάλειας δικτύου, εφαρμοσμένη πολιτική ασφάλειας ΤΠ, δοκιμή ευπάθειας και σύστημα ανίχνευσης παρείσδυσης.

5. Πώς μπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Όπως προαναφέρθηκε, κανένα προσωπικό στοιχείο δεν αποθηκεύεται μόνιμα στους διακομιστές. Οι επισκέπτες μπορούν να ανεβάσουν συμπληρωμένο βιογραφικό σημείωμα Europass ή διαβατήριο γλωσσών Europass από τους υπολογιστές τους στον διακομιστή Europass, και στη συνέχεια να προβούν σε έλεγχο, τροποποίηση ή διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται στο έγγραφο Europass. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είναι επίσης προσωρινή και υπόκειται στους ίδιους κανόνες προστασίας που περιγράφονται ανωτέρω (βλέπε επίσης σημείο 1).

6. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας;

Όπως προαναφέρθηκε, κανένα στοιχείο που καταχωρήθηκε από τους επισκέπτες δεν αποθηκεύεται μόνιμα στους διακομιστές Europass.

7. Στοιχεία επαφής

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ελεγκτή του ιστοχώρου μέσω της σελίδας "Η γνώμη σας" στο πάνω μενού του ιστοχώρου Europass.

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται μόνον στον βαθμό που είναι αναγκαία για να σας αποσταλεί μια απάντηση. Εάν οι ελεγκτές του ιστοχώρου Europass δεν είναι σε θέση να απαντήσουν σε μια ερώτησή σας, θα διαβιβάσουν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε άλλη υπηρεσία. Θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον αναφέρατε μια διεύθυνση) σχετικά με την υπηρεσία στην οποία διαβιβάσθηκε η ερώτησή σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και των σχετικών προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να την συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

1. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

2. Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται:

 • τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων
 • αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (για να μην σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση)
 • αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο.

Επίσης, ορισμένα βίντεο ενσωματωμένα στις σελίδες μας χρησιμοποιούν ένα cookie για να συγκεντρώνουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φθάσατε ως το συγκεκριμένο σημείο και για το ποια βίντεο επισκεφτήκατε.

Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων του μοτίβου. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

  3. Χρησιμοποιούμε άλλα cookies;

  Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας ή δευτερεύοντες ιστότοποι ίσως χρησιμοποιούν επιπλέον ή διαφορετικά cookies από τα προαναφερθέντα. Στην περίπτωση αυτή, θα βρείτε λεπτομέρειες για τα cookies στην αντίστοιχη ενημερωτική σελίδα. Ίσως σας ζητηθεί να συμφωνήσετε στην αποθήκευση αυτών των cookies.

  Χρησιμοποιούμε Google Analytics, μια ελεύθερη υπηρεσία η οποία συλλέγει ανώνυμα δεδομένα (π.χ. χαρακτηριστικά συστήματος, περιηγητή, χώρα επίσκεψης κτλ.) για την δημιουργία αναφορών περί επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολιτική προσωπικών δεδομένων της Google.

  4. Πώς να ελέγχετε τα cookies;

  Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

  Γλωσσική πολιτική

  Το Europass είναι διαθέσιμο στις επίσημες γλώσσες:

  • της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κράτη μέλη, υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες) υπό την επιφύλαξη συμφωνίας
  • της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών / Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία).