You are here

Europassi ajalugu

​1998. aastal algatasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) kutsetasemete läbipaistvust puudutava üle-euroopalise foorumi, eesmärgiga tuua kokku sotsiaalpartnerid ja riiklikud kutsekoolitusasutused ning arutada läbipaistvuse küsimust.

Foorumi eesmärgid:

 • kaotada liikuvust ja õpirännet mõjutavad takistused, mida tingib kutsetasemete vähene läbipaistvus,
 • ergutada dialoogi tekkimist olemasolevate algatuste, instrumentide ja institutsioonide teemal,
 • julgustada olemasolevate poliitiliste lahenduste elluviimist,
 • kaaluda uusi algatusi.

Foorumi töö tulemusena töötati välja:

 • kaks dokumenti (Euro CV ja kutsetunnistuse lisa).
 • ning loodi riiklike kutsekvalifikatsioonide võrdlemise infokeskuste võrgustik.

Europass hõlmab veel kolme dokumenti, mis töötati välja Euroopas 1990ndate lõpus:

 • Diplomilisa on ühiselt välja töötanud Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu ja Unesco, et kõrgkoolid üle kogu Euroopa seda kasutaksid täiendusena nende poolt omistatavatele kraadidele. Diplomilisa kasutuselevõttu on muuhulgas julgustanud ka 1999. a Bologna deklaratsioon ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 2001 soovitus liikuvuse kohta ühenduse piirides, pidades silmas õppureid, koolitust saavaid inimesi, vabatahtlikke, õpetajaid ja koolitajaid (OJ L 215, 9.8.2001); diplomilisa kasutamine on kõrgkoolides jõudsalt suurenenud ning Euroopa riigid on ühel nõul, et selle dokumendi kasutus tuleb muuta laialdaseks (vt Berliini Ministrite Kommünikee). Diplomilisade kujundus ja kasutus on tihedalt seotud Euroopa ainepunktide ülekandmise süsteemiga.
 • Käesoleval veebilehel kättesaadav Europassi keelepass on osa Euroopa keelemapist, mille on välja töötanud Euroopa Nõukogu. Keelepassi abil saavad kodanikud kirjeldada oma keeleoskusi Euroopa ühtse keeleoskussüsteemi alusel.
 • Europassi õpirände tunnistus, mis on kättesaadav sellel veebilehel, asendas Europassi koolitustunnistuse, mis loodi Nõukogu otsusega 1999/51/EÜ ja sai kättesaadavaks 2000. a. Europassi koolitustunnistus oli dokument, mis võimaldas registreerida haridus- või koolitusalgatuse raames toimunud praktikakogemusi välismaal. Aastatel 2000-2004 anti välja enam kui 100 000 Europassi koolitustunnistust. Europassi õpirändetunnistusel on laiem haare, sest see võimaldab lisaks praktikale registreerida ka muid õpirändeperioode, näiteks akadeemilisi õppeperioode välismaal.

2002. aastal asendati Euroopa kutsetasemete läbipaistvuse foorum tehnilise töörühmaga, kelle mandaadiks – järgides Kopenhaageni deklaratsioonis väljendatud nõudmist, oli:"suurendada kutseõppe ja koolituse läbipaistvust teabeedastusvahendite ja -võrkude rakendamise ja ratsionaliseerimise kaudu, kaasa arvatud olemasolevate vahendite, nagu Euro CV, kutsetunnistuse ja diplomilisa, ühtne keelealane Euroopa raamistik ja Europass, integreerimine ühiseks raamistikuks."

Selle ambitsioonika ülesande lahendamiseks töötas töörühm välja mudeli ühtse raamistiku tarbeks ning näidisveebilehe.

2003. aastal, pärast ulatuslikke nõupidamisi riiklike ametkondade ja sotsiaalpartneritega, valmistas Euroopa Komisjon ette ettepaneku Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsuse tegemiseks kvalifikatsioonide ja kompetentside läbipaistvuse ühtse raamistiku (Europass) loomise kohta. Vastav otsus võeti Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt vastu 2004. a detsembris. Selle otsuse alusel on muuhulgas loodud ka käesolev veebileht.

Klikkige siia, et lugeda Europassi otsuse teksti.

Veebruar 2005: ametlik Europassi veebisaidi avamine konverentsil Luxemburgis, mis oli samal ajal EL eesistujamaa.

Detsember 2011: Europassi veebilehekülje graafiline lahendus saab uue ja kaasaegse ilme. Parandatud navigeerimissüsteem võimaldab kiiremat ligipääsu kõige populaarsemale informatsoonile.

Detsember 2012:

- käivituvad uus CV vorm ja online redaktor. Täiustused hõlmavad:

 • kasutajasõbralikum kasutajaliides, mis võimaldab otse-eelvaadet lõppdokumendile;
 • uued pealkirjad: isiklik veebisait, kiirsuhtlus, keeletunnistus(ed);
 • täiustatud juhendid informatsiooni paremaks esitamiseks: projektide kirjeldus, konverentsid, publikatsioonid, jne;
 • uus graafiline identiteet Europass CVst parema ülevaate saamiseks: uus tekstivorming, värvivalik, lihtsustatud pealkirjad, jne.

Euroopa oskuste mapp käivitati koos uue CVga. Oskuste mapp on elektrooniline mapp, kuhu õpilased, töötajad või tööotsijad saavad koondada oma oskusi ja kvalifikatsioone tõendavaid dokumente.

Oskuste mapp võib koosneda erinevatest dokumentidest (keelepass, diplomid, tööload, jne). Oskuste mapp tõstab CV teiste seast esile, kuna nii saab esitada tõendusmaterjali CVs märgitud oskuste ja kvalifikatsoonide kohta.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.