You are here

Õigusteave

Informatsioon sellel veebilehel allub kohustustest lahtiütlemisele, teadaandele autoriõiguse kohta ja normidele isikuandmete kaitse kohta.

Kohustustest lahtiütlemine

Cedefop (Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus) haldab käesolevat veebilehte, parandamaks juurdepääsu informatsioonile oma algatuste ja Euroopa Liidu poliitikate kohta üldiselt. Meie eesmärgiks on edastada asjakohast ja täpset infot. Kui meile teatatakse vigadest, püüame neid parandada.Cedefop ei võta siiski mitte mingisugust kohustust ega vastutust informatsiooni suhtes käesoleval veebilehel.

Kõnealune informatsioon:

 • on vaid üldist laadi ning ei käsitle ühegi konkreetse üksikisiku ega üksuse spetsiifilisi asjaolusid;
 • ei pruugi olla tingimata kõikehõlmav, täielik ega päevakohane;
 • on mõnikord seotud meist sõltumatute veebilehtedega, mille üle puudub Cedefopil kontroll ning mille eest Cedefop endale vastutust ei võta;
 • ei ole ametialane ega juriidiline nõuanne (kui vajate spetsiifilist nõu, peaksite alati pöörduma kvalifitseeritud spetsialisti poole).

Palun võtke arvesse, et ei ole võimalik tagada seda, et veebikeskkonnas kättesaadav dokument taasesitaks täpselt ametlikult kinnitatud teksti. Autentseteks loetakse üksnes Euroopa Liidu õigusakte, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja paberkandjal väljaannetes.

Meie eesmärgiks on tehniliste vigade põhjustatud häirete viimine miinimumini. Mõned andmed või teatav informatsioon meie veebilehel võib olla siiski loodud või üles ehitatud failidena või formaatides, mis ei ole veavabad ning me ei saa garanteerida, et sellised probleemid meie teenust ei katkesta või muul viisil ei mõjuta. Cedefop ei võta endale vastutust selliste probleemide suhtes, mis on tekkinud käesoleva veebilehe või mis tahes lingitud meist sõltumata veebilehe kasutamise tulemusena.

Kõnealune kohustustest lahtiütlemine ei ole ette nähtud selleks, et piirata Cedefopi vastutust mis tahes kohustuste ees, mis on sätestatud kohaldatava riigisisese õigusega ega välista enda vastutust küsimuste eest, mida vastavalt kõnealusele õigusele välistada ei või.

© Euroopa Liit, 2002-2020.

Taasesitamine on lubatud, mitteärilistel eesmärkidel, kui viidatakse allikale (© Euroopa Liit) ja veebiaadressile (https://europass.cedefop.europa.eu), kui just ei ole sätestatud teisiti.

NB: Euroopa Nõukogul ja Ühendusel on ühine autoriõigus Europassi keelepassile. Taasesitamine on lubatud, mitteärilistel eesmärkidel samadel tingimustel, eeldusel et allikad (© Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu) ja veebilehe aadress (https://europass.cedefop.europa.eu ja https://www.coe.int/en/web/portfolio) on samuti ära näidatud.

Kui tekst- või multimeediainformatsiooni (heli, pildid, tarkvara jne) taasesitamiseks või kasutamiseks tuleb hankida eelnev luba, tühistab selline luba eelpool mainitud üldloa ning näitab selgelt ära piirangud kasutusele.

Isikuandmete kaitse

Euroopa Liit kohustub austama kasutaja eraelu puutumatust.

Kõiki Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) kogutud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018 määrusega nr (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus nr (EÜ) 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

Kõnealune üldine poliitika hõlmab institutsionaalsete veebilehtede Euroopa Liidu perekonda europa.eu domeenis.

Kuigi te saate lehitseda enamikku neist veebilehtedest ilma enda kohta teavet esitamata, nõutakse mõnel juhul informatsiooni selleks, et pakkuda teie soovitud e-teenust.

Veebilehed, mis nõuavad sellist informatsiooni, käsitlevad seda vastavalt ülalpool mainitud määruses kirjeldatud poliitikale ja annavad teavet teie andmete kasutuse kohta oma spetsiifilistes teadaannetes eraelu puutumatust käsitleva poliitika kohta.

Selles suhtes:

 • Iga konkreetse e-teenuse puhul määratleb vastutav töötleja isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid ning tagab konkreetse e-teenuse kooskõla eraelu puutumatuse poliitikaga.
 • Igas institutsioonis tagab andmekaitse eest vastutav ametnik, et määruse sätteid kohaldatakse ning nõustab vastutavaid töötajaid nende kohustuste täitmise kohta.
 • Kõikide institutsioonide suhtes tegutseb Euroopa andmekaitseinspektor kui sõltumatu järelevalve teostaja.

Euroopa Liidu institutsionaalsete veebilehtede perekond domeenis europa.eu annab linke kolmandatele osapooltele. Kuna meie ei kontrolli neid, soovitame tungivalt tutvuda nende eraelu puutumatuse poliitikaga.

Mis on e-teenus?

Europass e-teenus on teenus või allikas, mis on tehtud Internetis kättesaadavaks selleks, et parandada ühelt poolt kodanike ja ettevõtete ja teiselt poolt Euroopa institutsioonide vahelist suhtlemist.

Europass pakub praegu või edaspidi kolme tüüpi e-teenust:

 1. Teabeteenused tagavad kodanikele, meediale, ettevõtlusele, ametkondadele ja teistele otsustajatele kerge ja tõhusa juurdepääsu informatsioonile, suurendades niimoodi ELi poliitikate ja tegevuste läbipaistvust ja parendades nende mõistmist.
 2. Interaktiivsed kommunikatsiooniteenused võimaldavad paremaid kontakte kodanike, ettevõtete, kodanikuühiskonna ja avaliku elu tegelastega, hõlbustades niiviisi poliitika-alast nõuandetegevust ja tagasisidemehhanisme, et anda panus ELi poliitikate, tegevuste ja teenuste kujundamisele.
 3. Tehingutega seotud teenused võimaldavad juurdepääsu kõikidele tehingute põhivormidele ELiga, näiteks hange, rahalised operatsioonid, töölevõtmine, südmuste registreerimine, dokumentide omandamine või soetamine jne.

Europassi e-teenindusega seotud teatis isikuandmete puutumatuse kohta

1. Milliseid e-teenuseid Europassi veebilehekülg pakub?

Europassi CV ja keelepassi 'Võrgukeskkonnas koostamise' leheküljed pakuvad kasutajatele võimalust oma andmete sisestamiseks ning sellele vastuseks saada fail, mis sisaldab kõnealust teavet Europassi formaadis.

Europassi serverid ei pea veebiredaktori kaudu loodud CV-sid ega keelepasse arhiivis. Kuid CV-le lisatud faile säilitatakse varundamise eesmärgil seitse päeva (näiteks seoses ühenduseprobleemidega) ja kustutatakse need jäädavalt ja pöördumatult.

Kui külastaja valib valiku 'Salvestage', luuakse Europassi serveri ajutises kaustas kettafail (nt CV-2559.doc). Niipea, kui kõnealune fail saadetakse aktiivse HTTP-ühenduse kaudu külastajale edasi või kui see saadetakse külastaja määratletud e-posti aadressile, kustutatakse nimetatud fail serverist lõplikult taastamisvõimaluseta.

Kui külastajal juba on mõne pilveteenuse pakkuja konto (hetkel on toetatud Google Drive ja OneDrive), saab ta oma CV-le seadistada ligipääsu pilveteenuse kaudu sisse logides ükskõik mis seadmest. Tavaliselt on CV-d salvestatud pilveteenuses kausta „Europass“.

Lisavõimalusena saab külastaja avalikustada oma CV otse CV- või töövahendusportaalis nagu näiteks Xing, Monster, Indeed, EURES või CV Library. Iga keskkonda kasutades informeeritakse selle kasutustingimustest ja võimalustest eraldi.

Kogu Europassi e-teeninduse tehtav töötlus vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018 määrusega nr (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus nr (EÜ) 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

2. Missuguseid isikuandmeid me kogume? Missugustel eesmärkidel ning milliste tehniliste vahendite kaudu?

Külastajad ei pea sisestama mingeid isikuandmeid, et pääseda Europassi leheküljele. Külastajatel on võimalus, vaid juhul kui nad seda teha soovivad, sisestada isikuandmeid ja muid andmeid teatud blankettidel 'Võrgukeskkonnas koostamise' lehekülgedel. Andmesisestuse lõpus on külastajatel võimalus saada fail Europassi formaadis. Mis tahes isikuandmete või -teabe sisestamise eesmärgiks on vaid võimaldada külastajatel luua ja laadida alla ja/või saata e-postiga kindla Europassi formaadiga dokumente.

Vanust, sugu, keelteoskust, töökogemust, rahvust ja asukohariiki puudutav informatsioon kogutakse ning salvestatakse statistilisel eesmärgil. Andmete anonüümsus on tagatud. Statistika kasutamisel järgitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018 määrusega nr (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus nr (EÜ) 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

IP aadressi sisaldavaid külastajate logisid hoitakse IT-turvalisuse huvides 13 kuud, et ennetada pahatahtlikke rünnakuid ja turvalisusereeglite rikkumisi. Logisid töötleb ka veebistatistikat tootev AWSTATS (külastused riikide kaupa).

Anonümiseeritud IP aadressi kasutab ka Matomo, vaata lähemalt allpool. Matomo kasutab automaatset IP aadressi anonümiseerimist, mis muudab iga kasutaja IP-d nii, et muutub võimatuks kasutaja identifitseerimine.

Iga külastaja sisestatud e-maili aadressiga seotud räsi kasutatakse üksikkasutajate külastuskordade statistiliseks lugemiseks. Räsi on e-maili kodeering ning sellest on võimatu tegelikku e-maili välja lugeda. Räsisid talletatakse 13 kuud.

3. Kellel on juurdepääs teie informatsioonile?

Kasutades Europassi veebikeskkonda, töötlevad Europassi veebiserverid teie andmeid lühikese ajavahemiku jooksul nii, et ükski füüsiline isik neid ei vaata ega töötle. Seejärel andmed kustutatakse koheselt. Juurdepääs Europassi serveritele on lubatud vaid volitatud tehnilistele operaatoritele, kes haldavad ja hooldavad operatsioonisüsteemi ning Europassi tarkvara ja teenuseid. Europassi tehniliste töötajate lepingutes on konkreetsed siduvad sätted konfidentsiaalsuse ja andmete mitteavaldamise kohta.

4. Kuidas me teie informatsiooni kaitseme ja turvame?

Europassi 'Veebikeskkonnas koostamise' seansi ajal toimunud andmevahetust kaitseb lubamatu, ebaseadusliku juurdepääsu eest, mis võib andmetransiidi ajal toimuda, SSL (turvasoklite kihi) rakenduse (HTTPS) krüpteering (11/2005).

NB: Tehniliselt on keeruline kohaldada krüpteeringut e-kirjade suhtes, mis on saadetud manuses olevate täidetud CV ja keelepassi dokumentidega. Seega saadetakse e-kirjad ilma krüpteeringut kohaldamata.

Europassi servereid hostiva veebilehekülje suhtes eksisteerivad tavapärased turvameetmed, st kõige viimati paigatud ja ajakohastatud operatsioonisüsteem ja tarkvara, viirusekaitse, tulemüür, regulaarne turvalisuse kontroll ja võrgu turvalisuse skaneerimine, kohaldatav IT turvalisuse poliitika, rünnatavuse testimine, sissetungi avastamise süsteem.

5. Kuidas te saate isikuandmeid kontrollida, muuta või kustutada?

Nagu ülalpool mainitud, mitte mingisuguseid isikuandmeid Europassi serverites mitte mingisugusel püsival viisil ei hoita. Külastajad võivad täidetud Europassi CVd või keelepassid oma arvutitest Europassi serverisse üles laadida ning jätkata seejärel Europassi dokumendis sisalduva mis tahes informatsiooni kontrollimise, muutmise või kustutamisega. Nimetatud protseduur on siiski ka ajutine ning selle suhtes kehtivad samad ülalpool kirjeldatud kaitsereeglid (vaata ka punkti 1).

6. Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Nagu ülalpool kirjeldatud, ei säilitata Europassi serverites mitte mingil püsival viisil mitte mingisuguseid külastajate sisestatud isikuandmeid.

Europass kustutab külastuslogi 13 kuu möödumisel automaatselt (IP-aadressid).

Europassi portaal kustutab külastjate anonümiseeritud e-maili räsid peale 13 kuu möödumist.

7. Kontaktinformatsioon

Andmete subjektina on teil teatavad õigused. Kui soovite oma õigusi teostada või kui teil on mis tahes küsimusi või kaebuseid, palun võtke ühendust veebilehekülje kontrolleriga, valides Europassi veebilehekülje ülamenüüst lehekülje 'Teie arvamus'.

Teie isikuandmed kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik vastamiseks. Kui Europassi veebilehekülje kontrollerid ei ole võimelised teie küsimusele vastama, saadavad nad teie e-kirja edasi teisele teenistusele. Teid teavitatakse e-posti teel (kui olete oma e-posti aadressi märkinud) sellest, millisele teenistusele teie küsimus on edasi saadetud. Kui teil on mis tahes küsimusi teie e-posti ja seotud isikuandmete töötlemise kohta, kirjutage sellest kindlasti oma sõnumis.

Andmesubjektid võivad igal ajal konsulteerida Cedefop andmekaitseametnikuga () või pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

Veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks salvestame mõnikord teie seadmesse väikseid andmefaile – nn küpsiseid. Enamik suurtest veebisaitidest teeb seda samuti.

1. Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te saiti külastate. See võimaldab veebisaidil jätta meelde teie toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, kirjasuurus ning muud eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea te neid iga kord uuesti sisestama, kui saidile tagasi tulete või lehekülgi sirvite.

2. Kuidas me küpsiseid kasutame?

Mitmed meie leheküljed kasutavad küpsiseid, et jätta meelde:

 • teie kuvaeelistused – näiteks kontrast, värv või kirjasuurus;
 • kas te juba vastasite küsitlusele hüpikaknas, kus uuritakse, kas peate saidi sisu kasulikuks (nii välditakse küsimuse korduvat esitamist);
 • kas te nõustusite (või mitte) meie küpsiste kasutamisega sellel veebisaidil.

Selliste küpsiste rakendamine see tagab teile parema sirvimiskogemuse. Võite küpsised kas kustutada või blokeerida, kuid sellisel juhul ei pruugi kõik saidi funktsioonid toimida nii, nagu ette nähtud.

Küpsistega seotud teavet ei kasutata teie isiku kindlaks tegemiseks ning kõik asjaomased andmed on täielikult meie kontrolli all. Küpsiseid kasutatakse ainult siinkirjeldatud eesmärkidel.

3. Kas me kasutame ka muid küpsiseid?

Me kasutame vabavaralist analüüsi rakendust Matomo, mis kogub anonüümseid kasutajaandmeid (seadme tehnilised andmed, veebilehtitseja tüüp ja versioon, kasutaja riik jms) veebilehe külastatavuse jälgimiseks ja tulemuste esitamiseks.

Europass Analytics’i kasutatavate küpsistega saame külastajate kohta teada järgmisi andmeid:

 • IP-aadress (anonüümne)
 • Juhuslik kordumatu külastaja identifikaator, Konkreetse külastaja esimese külastuse aeg, Konkreetse külastaja eelmise külastuse aeg, Konkreetse külastaja külastuste arv
 • Päringu (saidi külastuse) kuupäev ja kellaaeg
 • Asukoht: riik, piirkond, linn, umbkaudsed laius- ja pikkuskraadid (elektrooniline geograafilise asukoha kindlaksmääramine)
 • Külastatud lehekülje keel
 • Veebilehitseja versioon ja pluginad (PDF, Flash, Java jne), operatsioonisüsteemi versioon, seadme identifikaator (User-Agent header)
 • Üritused
 • Failid, millel klõpsati ja mis alla laaditi (Download)
 • Veebisaidi otsing

Kasutades oma CV salvestamiseks Europassi keskkonna võimalust pilveteenuse kaudu sisse logida („Sisene Pilveteenusesse“), kasutab vastav pilveteenus (Google või Microsoft) omi küpsiseid, mille üle meil ei ole kontrolli. Palun tutvu privaatsuspoliitika ja kasutustingimustega enne iga teenuse kasutamist.

4. Kuidas küpsiseid kontrollida?

Võite küpsiseid kontrollida ja/või kustutada vastavalt oma soovile. Vt aboutcookies.org. Võite kustutada kõik juba teie arvutis olevad küpsised ning enamikku brausereid saate seadistada selliselt, et küpsiste paigaldamine oleks tõkestatud. Sellisel juhul võite aga olla sunnitud kohandama teatavaid eelistusi käsitsi iga kord, kui saiti külastate, ning mõned teenused ja funktsioonid ei pruugi toimida.

5. Küpsistest loobumine

Veebisaidi külastaja andmeid jälgitakse vaikimisi Europass Analytics esimese osapoole püsiküpsiste abil. Võite valida mitte jälgida (opt-out). Saate hiljem jälgimise uuesti sisse lülitada (opt-in).

Kui otsustate, et ei soovi, teie andmeid jälgib, ei mõjuta see teie navigeerimisvõimalusi Europass saitidel.

6. „Do Not Track” (Ära jälgi)

„Do Not Track” on tehnoloogiline lahendus, mis võimaldab veebisaidi külastajal otsustada, et ta ei soovi lasta veebisaidil oma andmeid jälgida ei analüüside, reklaamide ega sotsiaalplatvormide jaoks.

Europass järgib külastaja eelistusi ega jälgi nende külastajate andmeid, kes on oma veebilehitsejas aktiveerinud seade „I do not want to be tracked” (Ma ei soovi andmete jälgimist). Kui veebilehe külastaja brauseris on andmete kogumine keelatud, annab küpsis sellest teada.

7. Külastaja IP-aadressi anonüümseks muutmine

Matomo kasutab IP-aadresside anonüümseks muutmiseks tehnoloogiat, mis automaatselt peidab osa iga külastaja IP-st (Internet protocol) ning muudab seega konkreetse Europass saidi külastaja kindlaks tegemise võimatuks.

Keelepoliitika

Europassi portaali on kättesaadavad ametlikes keeltes:

 • Euroopa Liidu (liikmesriikide, kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide Norden) kokkuleppel;
 • Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni / Euroopa Majanduspiirkonna (Island, Liechtenstein, Norra, Šveits).