You are here

Statistika

Kogu Europassi e-teeninduse tehtav töötlus vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.

allikas: Cedefop

North Macedonia