You are here

Verbisanasto

Tässä sanastossa esitetään yhdenmukaistettua monikielistä terminologiaa tutkintotodistusten liitteiden laatimisen ja kääntämisen helpottamiseksi. Useissa jäsenvaltioissa toteutetut hankkeet ovat osoittaneet, että on mahdollista kuvata tiettyyn työnkuvaan liittyvää ammattitaitoa käyttämällä rajattua verbisanastoa alasta tai tasosta riippumatta.

Sanasto on jaettu seitsemään osaan seuraavien alojen mukaan:

 • tietohallinto;
 • konsultointi/tuki;
 • tuotanto (tavarat ja palvelut);
 • hallinto;
 • henkilöstöhallinto ja koulutus;
 • markkinointi ja kirjanpito;
 • tutkimus ja kehittäminen.

Lataa (Excel)

 • säätää

  Määritelmä: 

  pitää varsinkin teknisin keinoin määrärajoissa, ohjata, säädellä

  Examples of use: 
  käsittelyä, konetta, tuotantojärjestelmää, laitteita, tuotantomenetelmiä, työvälineitä
 • neuvoa

  Määritelmä: 

  antaa toiselle neuvoja tai ohjeita, opastaa, opettaa, kehottaa

  Examples of use: 
  johtoa, henkilöstöä
 • kohdentaa

  Määritelmä: 

  suunnata oikein, kohdistaa eri kohteisiin, jakaa

  Examples of use: 
  resursseja, määrärahoja
 • analysoida (rakenneosia)

  Määritelmä: 

  laatia matemaattinen, kemiallinen tai kieliopillinen analyysi, jäsentää, jäsennellä

  Examples of use: 
  rakenneosia, verta
 • analysoida (tietoja)

  Määritelmä: 

  tarkastella yksityiskohtaisesti mm. merkityksen tai olennaisten piirteiden selvittämiseksi, eritellä, jäsennellä, jäsentää

  Examples of use: 
  tietoja, dataa
 • anticipate

  Määritelmä: 

  to foresee and act in advance of

  Examples of use: 
  work, movements
 • ennakoida

  Määritelmä: 

  ottaa ennalta huomioon

  Examples of use: 
  työtehtävät, muutokset, suuntaukset
 • soveltaa / noudattaa (sääntöjä)

  Määritelmä: 

  toteuttaa käytännössä

  Examples of use: 
  periaatteita, sääntöjä, vaatimuksia (hygienia- ja turvallisuusvaatimuksia)
 • soveltaa markkinointimenetelmiä

  Määritelmä: 

  myydä, edistää jonkin myyntiä markkinointitoimin

  Examples of use: 
  markkinoilla
 • koota

  Määritelmä: 

  panna osista kokoon (mm. kone)

  Examples of use: 
  teline, laitteisto, rakenteen osat
 • arvioida (koulutusta)

  Määritelmä: 

  määrittää jonkin arvo hyvien ja huonojen puolien perusteella, arvostella

  Examples of use: 
  henkilöstöä, koulutusta
 • arvioida (tarpeet)

  Määritelmä: 

  tehdä arvio, laskea summittaisesti, määrittää jonkin arvo tai tärkeys

  Examples of use: 
  tarpeet, vaikeudet, riskit, taidot
 • auttaa / avustaa (johtoa)

  Määritelmä: 

  antaa jollekulle apua tai tukea, edistää

  Examples of use: 
  johtoa
 • jalostaa

  Määritelmä: 

  kehittää kasvi- tai eläinlajikkeita valikoimalla, risteyttämällä tai muulla tavalla

  Examples of use: 
  eläimiä
 • arvioida / budjetoida

  Määritelmä: 

  arvioida (tuotteen, palvelun tms.) kustannukset

  Examples of use: 
  kustannuslaskelma, investointi
 • rakentaa

  Määritelmä: 

  valmistaa, rakentaa tai muotoilla suunnitelman mukainen rakennus liittämällä osia tai materiaaleja toisiinsa

  Examples of use: 
  aita, rakenne
 • ostaa

  Määritelmä: 

  hankkia jotakin (itselleen) suorittamalla siitä maksu

  Examples of use: 
  tavaroita, palveluita
 • laskea

  Määritelmä: 

  ratkaista ongelma suorittamalla laskutoimitus

  Examples of use: 
  jonkin arvo
 • kalibroida

  Määritelmä: 

  tarkistaa (mm. mittausvälineen) tarkkuus

  Examples of use: 
  kone, työkalu, instrumentti
 • mainostaa

  Määritelmä: 

  tehdä tunnetuksi (myyntitarkoituksessa) mainosten avulla; esitellä, suositella jotakin (ostettavaksi, käytettäväksi tms.)

  Examples of use: 
  markkinoille, asiakkaille, asiakaskunnalle
 • suorittaa

  Määritelmä: 

  tehdä, toimittaa, toteuttaa toimenpide

  Examples of use: 
  tarkastus, laadunvalvonta, tutkimus, tehtävä, työt, lääkärintarkastus, korjaustyö, mittaus, liiketoimi, viimeistely, arviointi, lääketieteellinen analyysi, tekninen tarkastus
 • tarkastaa

  Määritelmä: 

  tutkia asianmukaisuuden, vikojen, tarkkuuden, laadun, edistyksen tms. toteamiseksi, kontrolloida

  Examples of use: 
  vaatimustenmukaisuus, laatu, laitteet, toimintakunto
 • puhdistaa

  Määritelmä: 

  poistaa lika ja epäpuhtaudet

  Examples of use: 
  huoneista, huoneistosta, liiketiloista
 • tehdä yhteistyötä / toimia yhteistyössä

  Määritelmä: 

  toimia muiden kanssa yhteisessä hankkeessa, osallistua hankkeeseen

  Examples of use: 
  hankkeet, kokeiden suorittaminen, hallinto, henkilöstön arviointi ja työhönotto, laitehuolto, strategioiden määrittely, logistiikka, ennaltaehkäisy, tutkimustoiminta
 • kerätä (dataa)

  Määritelmä: 

  saattaa kokoon, koota yhteen, poimia, kasata

  Examples of use: 
  tietoja, dataa
 • verrata

  Määritelmä: 

  tarkastella kahden kohteen keskinäisiä yhtäläisyyksiä ja eroja

  Examples of use: 
  tietoja, dataa, tuloksia
 • koota

  Määritelmä: 

  saattaa jollakin perusteella valitut kohteet (mm. tekstit tai asiakirjat) yhteen siten, että muodostuu yhtenäinen kokonaisuus tai kokoelma

  Examples of use: 
  luettelo, inventaario
 • saattaa päätökseen / tehdä

  Määritelmä: 

  saattaa loppuun, viimeistellä, sopia

  Examples of use: 
  sopimus, kauppa
 • konfiguroida / järjestää (kone)

  Määritelmä: 

  tiettyyn järjestykseen; säätää (tietokoneohjelmistojen) asetukset

  Examples of use: 
  kone, tietokone, työpiste
 • ottaa yhteyttä

  Määritelmä: 

  olla yhteydessä, viestiä, keskustella, kommunikoida

  Examples of use: 
  tavarantoimittajaan, asiakkaaseen
 • ohjata

  Määritelmä: 

  hallita ja säädellä jonkin laitteen tai järjestelmän toimintaa

  Examples of use: 
  konetta
 • koordinoida

  Määritelmä: 

  järjestää erilaiset osat yhteen sopusointuiseksi kokonaisuudeksi, yhteensovittaa

  Examples of use: 
  henkilöitä, työtä, toimenpiteitä, tuotantovaiheita, työn toteutusta
 • luoda (tietokanta)

  Määritelmä: 

  aiheuttaa jonkun olemassaolo, tuottaa, muodostaa, saada aikaan, perustaa

  Examples of use: 
  tietokanta
 • viljellä

  Määritelmä: 

  kasvattaa hyötykasveja tuotantotarkoituksessa, tuottaa, viljellä

  Examples of use: 
  kasveja, viljaa
 • leikata, paloitella

  Määritelmä: 

  jakaa käyttökelpoisiin osiin

  Examples of use: 
  raaka-aineita, puuta
 • käsitellä (asiakirja)

  Määritelmä: 

  ottaa jonkun tarkasteltavaksi

  Examples of use: 
  asiakirja, valitus
 • päättää

  Määritelmä: 

  tehdä päätös, ratkaista

  Examples of use: 
  politiikasta, resurssien kohdentamisesta
 • määritellä

  Määritelmä: 

  ilmoittaa täsmällisesti mm. sanan tai käsitteen merkitys

  Examples of use: 
  tietokanta, käsite
 • delegoida / valtuuttaa

  Määritelmä: 

  siirtää tai jakaa toimivaltaa tai tehtäviä (alaisilleen)

  Examples of use: 
  tehtäviä
 • toimittaa

  Määritelmä: 

  viedä, saattaa jotakin jollekulle tai johonkin, saattaa perille

  Examples of use: 
  tuote
 • esitellä (markkinointi)

  Määritelmä: 

  näyttää, esittää selostaen; selostaa, kuvailla; demonstroida

  Examples of use: 
  tuotetta
 • kuvailla

  Määritelmä: 

  antaa sanallinen kuvaus tai selvitys jostakin

  Examples of use: 
  tuote, tuotevalikoima
 • suunnitella (koulutusta)

  Määritelmä: 

  kaavailla, hahmotella ennalta, valmistella, tehdä suunnitelmia

  Examples of use: 
  koulutusta
 • suunnitella (tutkimus- ja kehitystoiminta)

  Määritelmä: 

  kaavailla, hahmotella ennalta, valmistella, tehdä suunnitelmia

  Examples of use: 
  strategia, työvälineitä, menettelyjä, menetelmiä
 • havaita

  Määritelmä: 

  huomata aistien avulla, tunnistaa, erottaa, huomata

  Examples of use: 
  virhe, puute, sairaus
 • laatia / suunnitella / kehittää (menetelmä / prosessi)

  Määritelmä: 

  tehdä, suunnitella yksityiskohtaisesti

  Examples of use: 
  menetelmä, prosessi
 • diagnosoida

  Määritelmä: 

  tehdä diagnoosi, määrittää oireiden perusteella, nimetä

  Examples of use: 
  sairaus, tauti
 • ohjata

  Määritelmä: 

  neuvoa tai näyttää jollekulle tie määränpäähän, johdattaa, opastaa, suunnata

  Examples of use: 
  asiakkaat, vierailijat
 • purkaa

  Määritelmä: 

  hajottaa kokonaisuus erillisiksi osiksi, irrottaa osat toisistaan

  Examples of use: 
  kone
 • levittää

  Määritelmä: 

  jakaa yleisölle, saattaa laajemmin tietoon

  Examples of use: 
  tietoja, postia
 • laatia (sopimus)

  Määritelmä: 

  tehdä, valmistaa kirjallisesti; kirjoittaa, luonnostella, suunnitella

  Examples of use: 
  työsopimus
 • piirtää (pohjapiirros)

  Määritelmä: 

  tehdä kynällä tms. kuvioita tai kuvia

  Examples of use: 
  pohjapiirros
 • laatia (asiakirja)

  Määritelmä: 

  kirjoittaa määrämuotoinen teksti

  Examples of use: 
  raportti, asiakirja, sopimusehdot, sopimus tai tarjous
 • poistaa

  Määritelmä: 

  ottaa, viedä, kuljettaa, siirtää pois

  Examples of use: 
  epäpuhtaudet, virheelliset tuotteet
 • tutkia

  Määritelmä: 

  selvittää jonkin olemus, tarkastella, tarkastaa

  Examples of use: 
  asiakirja, sisältö, ehdotus
 • vaihtaa (tietoja)

  Määritelmä: 

  harjoittaa vastavuoroista viestintää

  Examples of use: 
  ajatuksia, mielipiteitä, näkemyksiä
 • laajentaa (kapasiteettia)

  Määritelmä: 

  tehdä laajemmaksi, monipuolisemmaksi, kasvattaa, lisätä

  Examples of use: 
  kapasiteettia, yksikköjä, palveluita
 • kokeilla (tutkimus- ja kehitystoiminta)

  Määritelmä: 

  tehdä kokeita, koetella, käyttää kokeeksi, koettaa

  Examples of use: 
  laitetta, prototyyppiä, menetelmää
 • selittää

  Määritelmä: 

  tehdä jokin selvemmäksi ja ymmärrettävämmäksi antamalla selkeitä ja yksityiskohtaisia tietoja rakenteesta, toiminnasta, olosuhteista tms

  Examples of use: 
  asiakirja, sisältö, ehdotus
 • poimia

  Määritelmä: 

  hankkia tietoja jostakin tietystä lähteestä, yhteydestä tai tilanteesta

  Examples of use: 
  tietoja (jostakin lähteestä)
 • hankkia sijainen (henkilöstölle)

  Määritelmä: 

  löytää henkilö hoitamaan tilapäisesti jonkin toisen työtä tai virkaa

  Examples of use: 
  henkilöstölle
 • vahvistaa

  Määritelmä: 

  määrätä t. lopullisesti hyväksyä virallisesti noudatettavaksi

  Examples of use: 
  hinta, taksa (tuotteiden tai palveluiden)
 • seurata

  Määritelmä: 

  1) tarkata liikkeitä, tapahtumaa, havainnoida 2) toimia, menetellä neuvojen tai ohjeiden mukaan, noudattaa

  Examples of use: 
  1) tuotantokiertoa, työntekoa 2) ohjeita, neuvoja, esimerkkiä
 • seurata / tarkkailla (tuote)

  Määritelmä: 

  tarkata toimintaa, jotakin tapahtumaa tms., havainnoida, tehdä huomioita

  Examples of use: 
  markkinointia, tuotteen markkinoille saattamista
 • määrittää (henkilöresurssitarpeet)

  Määritelmä: 

  ottaa selville t. todeta esim. mittaamalla, päättelemällä, tuntomerkkien perusteella; tunnistaa

  Examples of use: 
  henkilöresurssitarpeet, koulutustarpeet
 • välittää

  Määritelmä: 

  toimittaa jollekulle tietoja tai tietämystä

  Examples of use: 
  vaihtaa, toimittaa
 • panna täytäntöön / ottaa käyttöön / soveltaa / noudattaa

  Määritelmä: 

  saada toteutumaan, suorittaa, ottaa käyttöön, toteuttaa käytännössä

  Examples of use: 
  periaatteet, säännöt, hygienia- ja turvallisuusvaatimukset
 • parantaa

  Määritelmä: 

  tehdä paremmaksi, kohentaa, korjata, täydentää, lisätä

  Examples of use: 
  käsittelyä, laitteita, prosesseja, toimintakuntoa, tuotantojärjestelmää, valmistusmenetelmää, työkaluja, työvälineitä
 • puuttua (johonkin)

  Määritelmä: 

  osallistua, tulla mukaan, sekaantua, vaikuttaa ratkaisevalla tavalla johonkin

  Examples of use: 
  ongelmaan, asiakokonaisuuteen, tekniseen valmistusprosessiin, erimielisyyksiin
 • laskuttaa (tuotteesta / palvelusta)

  Määritelmä: 

  kirjoittaa tai esittää jostakin jollekulle lasku, velkoa laskulla, veloittaa

  Examples of use: 
  tuotteesta, palvelusta
 • lastata

  Määritelmä: 

  panna tavaroita (ajoneuvoon), kuormata, täyttää lastilla

  Examples of use: 
  rahti
 • huoltaa

  Määritelmä: 

  pitää huolta jostakin, huolehtia jonkin kunnosta tai tilasta asianmukaisin toimin, hoitaa

  Examples of use: 
  laitteita ja laitteistoja, laitoksia, koneita, ajoneuvoja
 • johtaa (työryhmää)

  Määritelmä: 

  käskeä, komentaa, ohjata ryhmän toimintaa, toimia esimiehenä, johtajana

  Examples of use: 
  työryhmää
 • johtaa (henkilöresurssi)

  Määritelmä: 

  käskeä, komentaa jotakin joukkoa, ohjata jonkin ryhmän toimintaa, olla päällikkönä, esimiehenä, johtajana

  Examples of use: 
  henkilöstön perehdytystä, työlainsäädännön täytäntöönpanoa, koulutusta
 • valmistaa

  Määritelmä: 

  tehdä raaka-aineista käsin, koneellisesti tai sarjatuotantona tuotteita

  Examples of use: 
  vaatteita, tuotteita, rakenteita, rakennusmateriaaleja
 • markkinoida

  Määritelmä: 

  toimittaa myyntiin tai markkinoille

  Examples of use: 
  tuote
 • hallita

  Määritelmä: 

  olla perusteellisesti perehtynyt johonkin, osata, taitaa, tuntea

  Examples of use: 
  kieli, tekniikka, periaatteet
 • hallita (menetelmä)

  Määritelmä: 

  olla perusteellisesti perehtynyt johonkin, osata, taitaa, tuntea

  Examples of use: 
  työprosessi, menetelmä, vieras kieli, tietokoneohjelmisto
 • mitata

  Määritelmä: 

  määrittää jonkin suuruus (pituus, koko, paino) mittoina, mittayksiköinä

  Examples of use: 
  valmistusaineet, muuttujat, vaikutukset, puutteet, määrä ja laatu, tuotteet ja palvelut
 • annostella / mitata / suhteuttaa

  Määritelmä: 

  jakaa annoksiin tai jakaa annoksina, määrittää jonkin määrä

  Examples of use: 
  valmistusaineet
 • muunnella, muuntaa, muuttaa (laitetta)

  Määritelmä: 

  muuttaa jonkin muotoa, ominaisuuksia tai käyttöä vähäisessä määrin

  Examples of use: 
  laitetta
 • valvoa

  Määritelmä: 

  tarkkailla, pitää silmällä, kontrolloida jonkin koneen tai laitteen toimintaa

  Examples of use: 
  koneita, laitteita, työvälineitä
 • neuvotella (johto)

  Määritelmä: 

  käsitellä jotakin asiaa muiden kanssa keskustellen, pitää neuvoa, konsultoida jotakuta

  Examples of use: 
  ratkaisuista, määräajoista
 • neuvotella (sopimus)

  Määritelmä: 

  pohtia keskustellen ja sopia jostakin, pitää neuvoa, konsultoida

  Examples of use: 
  myynti- tai kauppaehdoista, sopimusehdoista (tilauksista, määristä, toimitusajoista, korvauksista, tarjouksista)
 • optimoida

  Määritelmä: 

  saattaa jokin (laite, kone, laite, tuotantoprosessi) toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla

  Examples of use: 
  käsittely, kone, tuotantojärjestelmä, laitteisto, valmistusmenetelmä, työväline
 • tilata

  Määritelmä: 

  pyytää ammattihenkilöä tai liikettä yleensä korvausta vastaan toimittamaan jotakin jollekulle, tehdä varaus, tehdä tilaus

  Examples of use: 
  työ, varaosa
 • organisoida / järjestää (johto)

  Määritelmä: 

  järjestää, järjestellä tarkoituksenmukaisesti; toteuttaa järjestelmällisesti

  Examples of use: 
  henkilöt, tuotteet, toimenpiteet
 • järjestää (henkilöresurssi)

  Määritelmä: 

  toteuttaa järjestelmällisesti, suunnitella

  Examples of use: 
  henkilöstön koulutus, rekrytointi
 • pakata

  Määritelmä: 

  panna pakkaukseen kuljettamista, säilyttämistä tai myyntiä varten

  Examples of use: 
  tuotteet
 • osallistua johonkin

  Määritelmä: 

  olla mukana jossakin, ottaa osaa aktiivisesti johonkin

  Examples of use: 
  toimintaan, asiakokonaisuuteen, hankkeeseen
 • ohjata / johtaa

  Määritelmä: 

  saattaa jokin kulkemaan haluttuun suuntaan, kuljettaa; säädellä, hallita jonkin toimintaa

  Examples of use: 
  toimintaa/toimenpiteitä, koneita, laitteita, ajoneuvoja
 • suunnitella (tuotanto)

  Määritelmä: 

  tehdä suunnitelmia, hahmotella

  Examples of use: 
  työtä, toimintaa, tuotantovaihetta, tehdastuotantoa
 • suunnitella (henkilöresurssi)

  Määritelmä: 

  kaavailla, hahmotella ennalta, valmistella, tehdä suunnitelmia

  Examples of use: 
  henkilöstön koulutusta
 • valmistella (asiakokonaisuutta)

  Määritelmä: 

  tehdä etukäteen alustavia töitä, suorittaa ennakkotoimenpiteitä jotakin varten

  Examples of use: 
  toimintaa, asiakokonaisuutta, toimenpidettä, asiakirjaa
 • valmistella (tuotantoa)

  Määritelmä: 

  tehdä alustavia töitä, suorittaa ennakkotoimenpiteitä jotakin varten

  Examples of use: 
  tuotantoa, laitteita, työvälineitä, tilauksia, työpistettä
 • ehkäistä

  Määritelmä: 

  estää ehkäisytoimin jotakin (vahingollista) tapahtumasta, torjua ennakolta

  Examples of use: 
  onnettomuudet, konfliktit, ongelmat, erimielisyydet, komplikaatiot
 • jalostaa

  Määritelmä: 

  muuntaa teollisesti raaka-aine valmisteeksi

  Examples of use: 
  raaka-aineita, elintarvikkeita
 • ohjelmoida

  Määritelmä: 

  laatia tietokoneohjelma; panna jokin laite suorittamaan tiettyä ohjelmaa

  Examples of use: 
  tietokone, laite, kone
 • edistää (myyntiä) / mainostaa / tukea (tuote)

  Määritelmä: 

  edistää (jonkin tuotteen) myyntiä mainonnan keinoin; varmistaa rahoitus, tukea taloudellisesti

  Examples of use: 
  tuotteita, tekniikkaa, menetelmiä
 • panna / asettaa näytteille (tuotteet)

  Määritelmä: 

  asettaa yleisesti muiden nähtäväksi

  Examples of use: 
  tuotteet
 • valveuttaa (henkilöstöä); valistaa

  Määritelmä: 

  lisätä tietoisuutta

  Examples of use: 
  säännöistä, tavoitteista, laadusta, turvallisuudesta
 • ottaa vastaan (rahti)

  Määritelmä: 

  sallia jonkin (esim. tavaratoimituksen) haltuunsa siirtyminen, käsitellä haltuunsa tulevaa määrätavalla, hyväksyä jokin

  Examples of use: 
  rahti
 • rekrytoida / ottaa työhön

  Määritelmä: 

  hankkia, ottaa, värvätä, palkata väkeä työhön, palvelukseen

  Examples of use: 
  henkilöstöä
 • oikaista / korjata

  Määritelmä: 

  korjata asiavirhe, virheellinen käsitys, saattaa jokin vastaamaan tosiasioita, tehdä jokin paremmaksi, parantaa

  Examples of use: 
  asiavirhe, tuotantojärjestelmä ja -menetelmä, laite tai laitteisto, työkalu tai -väline
 • kunnostaa

  Määritelmä: 

  panna kuntoon, korjata, palauttaa moitteettomaan kuntoon

  Examples of use: 
  rakennus
 • korjata

  Määritelmä: 

  tehdä epäkuntoinen ehjäksi, panna kuntoon

  Examples of use: 
  kone, laite
 • raportoida

  Määritelmä: 

  antaa selvitys tutkimuksen tuloksista, tiedottaa, selvittää

  Examples of use: 
  toiminta, toimenpide
 • edustaa

  Määritelmä: 

  esiintyä t. toimia jonkin puolesta, sijasta, jonkun valtuuttamana, jonkun nimissä; hoitaa edustusta, toimia edustajana

  Examples of use: 
  viranomaisia, yritystä
 • ratkaista (riita)

  Määritelmä: 

  löytää ratkaisu ongelmaan; päättää asiasta, josta on riitaa tai epäselvyyttä

  Examples of use: 
  riita
 • entistää

  Määritelmä: 

  palauttaa jokin (erityisesti taideteos tai rakennus) entiselleen

  Examples of use: 
  rakennus, taidemaalaus
 • valita (strategia)

  Määritelmä: 

  ottaa, erottaa käyttöön jokin tai joitakin tarjolla olevien vaihtoehtojen joukosta

  Examples of use: 
  henkilöstö, toimenpiteet, strategia
 • valita (tuote)

  Määritelmä: 

  ottaa eroon tai erilleen joku tai jokin tarjolla olevien vaihtoehtojen joukosta

  Examples of use: 
  varaosa, tuote, laite, muuttuja, käsittely, menetelmä, ohjelmat ja sisällöt
 • myydä

  Määritelmä: 

  luovuttaa jotakin määrähinnasta toisen omaksi

  Examples of use: 
  tuotteita
 • palvella (asiakkaita)

  Määritelmä: 

  toteuttaa asiakkaan pyyntö, auttaa jotakuta, olla jollekin avuksi, tehdä jollekin palveluksia

  Examples of use: 
  asiakkaita
 • asetella (kukkia)

  Määritelmä: 

  asetella esineitä johonkin, järjestellä, sovitella

  Examples of use: 
  kukkia
 • ratkaista (ongelmat)

  Määritelmä: 

  selvittää jokin ongelma miettimällä tai päättelemällä

  Examples of use: 
  ongelmat, erimielisyydet
 • varastoida

  Määritelmä: 

  panna varastoon, kerätä varastoksi, pitää varastossa

  Examples of use: 
  varastot, elintarvikkeet
 • jäsentää

  Määritelmä: 

  jaotella, ryhmittää oman kokonaisuutensa muodostaviin osiin, eritellä

  Examples of use: 
  tiedot, asiakirjat
 • tutkia (asiakirja)

  Määritelmä: 

  tarkastaa, tarkastella, selvittää

  Examples of use: 
  asiakirja
 • supervise (staff)

  Määritelmä: 

  to direct or oversee the performance or operation of

  Examples of use: 
  production, staff, team
 • valvoa (tuotantoa, henkilöstöä)

  Määritelmä: 

  tarkkailla, pitää silmällä, kontrolloida, pitää huolta, huolehtia jostakin

  Examples of use: 
  tuotantoa, henkilöstöä, työryhmää
 • syöttää

  Määritelmä: 

  asettaa, siirtää tai ohjata muokattavaa tai kuljetettavaa materiaalia koneeseen tai laitteeseen; ohjata virtaa tai energiaa koneeseen tai laitteeseen

  Examples of use: 
  konetta / koneeseen
 • tukea

  Määritelmä: 

  avustaa, auttaa

  Examples of use: 
  johtoa, henkilöstöä, esimiestä, verkostoa, työryhmää
 • yhdistää (tiedot)

  Määritelmä: 

  saattaa erilliset osat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi

  Examples of use: 
  tiedot
 • syntetisoida (tuote)

  Määritelmä: 

  valmistaa synteettisesti

  Examples of use: 
  tuote
 • ottaa tilaus vastaan

  Määritelmä: 

  ottaa osa tai aine-erä, joka on tarkoitettu esimerkiksi edustamansa kokonaisuuden ominaisuuksista

  Examples of use: 
  verestä, aineesta
 • ottaa näyte

  Määritelmä: 

  saada ja ottaa vastaan asiakkaalta tavaraa tai toimeksiantoa koskeva tilaus

  Examples of use: 
  tilaus
 • inventoida / tehdä inventaario

  Määritelmä: 

  luetteloida omaisuus, myymälän tai liikkeen tavarat tai varastot, laatia inventaario

  Examples of use: 
  raaka-aineet, laitteet
 • hoitaa / hoivata

  Määritelmä: 

  huoltaa, huolehtia hyvinvoinnista tai kunnosta

  Examples of use: 
  henkilöitä, eläimiä
 • kuljettaa

  Määritelmä: 

  siirtää jokin mukanaan jollakin kuljetusvälineellä toiseen paikkaan

  Examples of use: 
  henkilöitä, tuotteita
 • hoitaa (eläimiä)

  Määritelmä: 

  huolehtia jonkin tai jonkun paranemisesta, kunnosta, terveydentilasta

  Examples of use: 
  potilasta, tautia, eläimiä
 • purkaa

  Määritelmä: 

  tyhjentää tai siirtää pois lasti tai kuorma mm. laivasta tai kuorma-autosta

  Examples of use: 
  rahti, koneet
 • päivittää / ajantasaistaa

  Määritelmä: 

  saattaa ajan tasalle

  Examples of use: 
  tiedot, tietokanta, asiakirja
 • käyttää

  Määritelmä: 

  pitää jotakin välinettä tai menettelytapaa apuna määrätarkoituksessa, soveltaa, hyödyntää

  Examples of use: 
  tuotteita, termejä, laitteita, tekniikkaa, keinoja, rakenneosia
 • varmentaa / sertifioida (tutkimus- ja kehitystoiminta)

  Määritelmä: 

  todistaa oikeaksi, todentaa, verifioida

  Examples of use: 
  menettely, tiedot
 • ottaa vastaan

  Määritelmä: 

  tervehtiä saapuvia henkilöitä (esim. vieraita) kohteliaasti ja asianmukaisesti

  Examples of use: 
  asiakas, yleisö
 • toimia työryhmässä

  Määritelmä: 

  tehdä työryhmässä yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi