You are here

Statistika

Obrada koju provodi e-služba Europassa zadovoljava zahtjeve Odredbe (EK) 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca od obrade osobnih podataka od strane institucija i tijela EU-a i o slobodnom kretanju takvih podataka.


Izvor: Cedefop

North Macedonia