You are here

Europass istorija

​1998 m. Europos Komisija ir Cedefop, siekdami skatinti socialinių partnerių ir atstovų iš nacionalinių mokymo tarnybų bendradarbiavimą profesinių kvalifikacijų skaidrumo klausimais, įsteigė Europos profesinių kvalifikacijų skaidrumo forumą.

Forumo uždaviniai:

 • Pašalinti kliūtis mobilumui, kylančias dėl profesinių kvalifikacijų skaidrumo stokos
 • Skatinti dialogą dėl egzistuojančių iniciatyvų, instrumentų bei institucijų
 • Skatinti priimtų politinių sprendimų įgyvendinimą
 • Svarstyti naujas iniciatyvas

Forumo darbo rezultatas:

 • Du dokumentai (Europos CV ir Pažymėjimo priedėlis)
 • Nacionalinių informacijos centrų profesinių kvalifikacijų klausimais tinklas

Europass apima ir kitus tris dokumentus, sukurtus Europos lygmeniu 1990-tųjų pabaigoje:

 • Diplomo priedėlį (DP) kartu parengė Europos Komisija, Europos Taryba ir Unesco aukštųjų mokyklų visoje Europoje bei už jos ribų naudojimui, siekiant papildyti suteikiamus laipsnius (vardus). Jo naudojimas skatinamas dokumentuose: 1999 m. Bolonijos deklaracijoje bei 2001 m. Tarybos ir Europos Parlamento rekomendacijoje dėl studentų, besimokančių asmenų, savanorių, mokytojų ir instruktorių mokymo (OL L 215, 2001 8 9); Diplomo priedėlis įsitvirtina aukštojo mokslo įstaigose, ir Europos šalys sutarė plačiai jį taikyti (žiūrėkite Berlyno ministrų komunikatą). DP projektas ir panaudojimas artimai siejasi su Europos kreditų perkėlimo sistema.
 • Europass kalbų pasas, yra Europos kalbų aplanko, kurį parengė Europos Taryba, dalis. Šiame dokumente gyventojai gali apibūdinti savo kalbinius gebėjimus pagal Bendruosius kalbų metmenis Europoje.
 • Europass mobilumo dokumentas, anksčiau buvo vadinamas Mokymo dokumentu (angl. Training). Šis dokumentas buvo sukurtas Europos Tarybos sprendimu 1999/51/EC ir pradėtas naudoti 2000 m. Mokymo dokumento pagrindinis tikslas buvo asmenų, vykstančių į stažuotes užsienyje, registravimas. 2000-2004 metais buvo išduota daugiau negu 100 000 Europass Training dokumentų. Europass mobilumo dokumento apimtis yra didesnė - jame galima surašyti duomenis ne tik apie stažuotes, bet ir, pavyzdžiui, apie svetur praleistus akademinius metus.

2002 m. Europos profesinių kvalifikacijų skaidrumo forumą pakeitė techninė darbo grupė, kuri remiantis Kopenhagos deklaracija buvo įpareigota:didinti profesinio rengimo skaidrumą, įgyvendinant ir racionalizuojant informacijos įrankius ir tinklus, įskaitant egzistuojančių instrumentų, pvz., Europos CV, Pažymėjimo ir Diplomo priedėlių, Bendrųjų kalbų metmenų ir Europass, integraciją į vieningą sistemą.

Siekdama susidoroti su šia ambicinga užduotimi, darbo grupė parengė vieningos sistemos modelį ir prototipinį tinklalapį.

2003 m. išsamių konsultacijų su nacionalinėmis tarnybomis bei socialiniais partneriais pagrindu Europos Komisija parengė Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europass) projektą, kurį Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino 2004 m. gruodžio mėn. Šiame sprendime, be kita ko, nurodoma, kad turi būti sukurtas tinklalapis.

Spauskite čia, jei norite perskaityti sprendimo dėl Europass tekstą.

2005 m. vasaris: konferencijoje Liuksemburge, kuris tuo metu pirmininkavo ES, oficialiai pristatoma „Europass“ svetainė.

2011 m. gruodis: „Europass“ svetainė iš esmės atnaujinama, sukuriama nauja, šiuolaikiška grafinė sąsaja. Patobulintomis naršymo funkcijomis galima greičiau rasti reikalingiausią informaciją.

2012 m. gruodis:

- pristatomas naujas CV šablonas ir internetinis redaktorius. Pagrindiniai patobulinimai:

 • patogesnė naudotojo sąsaja su integruota galutinio dokumento peržiūra;
 • nauji laukai: tinklalapis, pokalbių tarnybos abonentas, kalbų mokėjimo pažymėjimai;
 • geresni paaiškinimai lengvam struktūrizuotos informacijos įvedimui: projektų, konferencijų, publikacijų ir kt. aprašymams;
 • naujas grafinis apipavidalinimas, kad kuriamas „Europass“ CV būtų aiškesnis: naujas šriftas, spalvos, supaprastinti laukų pavadinimai ir kt.

- kartu su naujuoju CV pristatomas Europos kompetencijų aplankas. EKA – tai patogus elektroninis aplankas, padedantis studentams, darbuotojams, ar ieškantiems darbo sukurti asmeninį, išsamų per gyvenimą įgytų kompetencijų ir gebėjimų aprašą.

Į EKA gali būti įtraukta keletas dokumentų (kalbų pasas, diplomų, darbdavio pažymų kopijos ir kt.). Pridėtas prie Europass CV, Europos kompetencijų aplankas pagrindžia ir įtvirtina gyvenimo aprašyme išvardintas kompetencijas ir gebėjimus.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.