You are here

Žodynas

A | B | D | E | F | G | I | J | K | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | Ž
 • e. mokymasis

  Apibrėžtis : 

  Informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) grindžiamas mokymasis.

  Pastaba: 
  • e. mokymasis neapsiriboja skaitmeniniu raštingumu (IRT gebėjimų įgijimu). Jis gali apimti įvairių formatų ir hibridinius metodus naudojantis programine įranga, internetu, CD-ROM, internetinėmis mokymo priemonėmis ir bet kokiomis kitomis elektroninėmis ar sąveikiosiomis priemonėmis;
  • e. mokymasis gali būti naudojamas kaip nuotolinio švietimo ir mokymo priemonė, tačiau taip pat gali papildyti tiesioginį mokymąsi.
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • educația adulților

  Apibrėžtis : 

  Educație generală sau profesională pentru adulți urmând după educația și formarea inițială, cu scop profesional și/sau personal, și care are ca obiective:

  • oferirea de programe educaționale generale pentru adulți, în domenii de interes pentru aceștia (de exemplu, în universități deschise);
  • oferirea de programe de învățare compensatoare pentru competențe de bază pe care o persoană nu le-a putut dobândi mai devreme în educația și formarea inițială (cum ar fi alfabetizarea și competențele numerice), permițând astfel:
  • accesul la calificări care, din diverse motive, nu au fost dobândite în sistemul de educație și formare profesională inițială;
  • dobândirea, perfecționarea și actualizarea cunoștințelor, competențelor și abilităților într-un domeniu specific: aceasta este educaţia şi formarea continuă.
  Pastaba: 

  termenul „educația adulților” este apropiat de, dar nu sinonim cu „educația și formarea continuă”.

  Šaltinis: 
  adaptare după European Training Foundation, 1997; Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR
 • Europass

  Apibrėžtis : 

  Penkių dokumentų rinkinys, padedantis piliečiams geriau pristatyti savo gebėjimus ir kvalifikaciją kreipiantis dėl darbo ar studijų Europoje.

  • Europass CV ir Europass kalbų pažymėjimą piliečiai pildo patys;
  • kiti trys dokumentai gali būti išduodami piliečiams, įgijusiems judumo patirties kitoje Europos šalyje (Europass mobilumo dokumentas) arba baigusiems oficialią profesinio švietimo ir mokymo programą (Pažymėjimo priedėlis) arba aukštojo mokslo programą (Diplomo priedėlis).
  Pastaba: 

  Europass prisideda prie adekvataus mokymosi rezultatų, gautų formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu, įvertinimo.

  Šaltinis: 
  Cedefop.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • europinis valdymas

  Apibrėžtis : 

  Taisyklės, procesai ir elgsena, įgyvendinami vykdant įgaliojimus Europos lygmeniu.

  Pastaba: 
  • valdymu turi būti užtikrinama, kad viešieji ištekliai būtų naudojami veiksmingai, problemos sprendžiamos efektyviai ir būtų atsižvelgiama į svarbiausius visuomenės poreikius;
  • efektyvus valdymas priklauso nuo visuomenės dalyvavimo, atskaitomybės, skaidrumo, veiksmingumo ir darnumo.
  Šaltinis: 
  pagal Eurovoc thesaurus, 2005 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS)

  Apibrėžtis : 

  Aukštojo mokslo programos aprašymo sistema, pagal kurią už kiekvieną sudedamąją dalį (modulius, kursus, mokomąją praktiką, baigiamąjį darbą ir t. t.) suteikiami kreditai ir kuria siekiama:

   

  • padėti tiek vietos, tiek užsienio studentams suprasti ir palyginti studijų programas;
  • skatinti studentų judumą ir mokymosi rezultatų patvirtinimą;
  • padėti universitetams organizuoti ir persvarstyti savo studijų programas.
  Pastaba: 

  ECTS yra grindžiama studentų darbo krūviu, būtinu programos tikslams pasiekti ir išreikštu gautinais mokymosi rezultatais. Dieninių studijų studento programos darbo krūvis Europoje paprastai yra maždaug 1 500–1 800 valandų per metus, o vienas kreditas atitinka 25–30 darbo valandų. Asmenys, kurie gali pademonstruoti panašius mokymosi rezultatus, gautus kitokiais mokymosi būdais, gali kreiptis į kvalifikaciją suteikiančias institucijas, kad šios pripažintų rezultatus ir suteiktų kreditus.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m., pagal Europos Komisiją, 2004 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara (EKS)

  Apibrėžtis : 

  Orientacinė priemonė nacionalinių, tarptautinių ar sektorinių kvalifikacijų sistemų kvalifikacijų lygmenims aprašyti ir palyginti.

  Pastaba: 
  • pagrindinės EKS sudedamosios dalys – aštuoni atskaitos lygmenys, kurie apibūdinami pagal mokymosi rezultatus (žinių, gebėjimų ir (arba) kompetencijų derinį) ir savanoriško bendradarbiavimo mechanizmus bei principus;
  • aštuoni lygmenys apima visą kvalifikacijų rinkinį – nuo bazinių žinių, gebėjimų ir kompetencijos iki aukščiausio lygio akademinės, specialistų ir profesinio mokymo kvalifikacijos;
  • EKS – kvalifikacijų sistemų palyginimo priemonė.
  Šaltinis: 
  pagal Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema (EQAVET)

  Apibrėžtis : 

  Orientacinė sistema, padedanti ES valstybėms narėms ir kitoms dalyvaujančioms šalims plėtoti, gerinti, valdyti ir vertinti savo pačių profesinio švietimo ir mokymo sistemų kokybę.

  Pastaba: 

  sistemos metodika yra grindžiama:

  • keturių etapų (planavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir peržiūros) ciklu, nustatytu profesinio švietimo ir mokymo paslaugų teikėjams ir (arba) sistemoms;
  • kiekvieno etapo kokybės kriterijais ir orientaciniais aprašais;
  • bendrais  tikslų, metodų, procedūrų ir mokymosi rezultatų vertinimo rodikliais; kai kurie rodikliai grindžiami statistiniais duomenimis, kiti yra kokybinio pobūdžio.
  Šaltinis: 
  Cedefop, pagal Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą, 2009(b).
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET)

  Apibrėžtis : 

  Techninė asmens mokymosi rezultatų perdavimo, patvirtinimo ir (prireikus) kaupimo sistema kvalifikacijai gauti. ECVET priemones ir metodologiją sudaro kvalifikacijų aprašas, kuriame nurodomi mokymosi rezultatų vienetai ir už juos skiriami taškai, perkėlimo ir kaupimo procesai bei papildomi dokumentai, kaip antai mokymosi susitarimas, studijų išrašai ir ECVET vartotojo vadovai.

  Pastaba: 

  Sia sistema siekiama paskatinti:

  • besimokančių asmenų judumą;
  • skirtingose šalyse (formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu) gautų mokymosi rezultatų kaupimą, perkėlimą ir patvirtinimą;
  • mokymąsi visą gyvenimą;
  • kvalifikacijų skaidrumą;
  • Europos profesinio švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų tarpusavio pasitikėjimą ir bendradarbiavimą.  

  ECVET yra grindžiama kvalifikacijos aprašu pagal mokymosi rezultatus (žinias, įgūdžius ir (arba) gebėjimus), suskirstytus į perkeliamus ir kaupiamus mokymosi vienetus, už kuriuos skiriami kreditai ir kurie registruojami asmens mokymosi rezultatų išraše.

  Šaltinis: 
  Cedefop; Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2009a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO