You are here

Žodynas

A | B | D | E | F | G | I | J | K | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | Ž
 • įdarbinimas pagal gebėjimus

  Apibrėžtis : 

  Pagalbos asmeniui rasti jo gebėjimus atitinkančią darbo vietą procesas.

  Pastaba: 
  • šią veiklą gali vykdyti (viešos ar privačios) užimtumo tarnybos ar švietimo institucijos;
  • pagalba apima tokią veiklą kaip CV rengimas, pasirengimas pokalbiui dėl darbo, gebėjimų patikrinimas, orientavimas ir konsultavimas.
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2011 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • individuali mokymosi sąskaita

  Apibrėžtis : 

  Viešų paskatų sistema, skatinanti suaugusiuosius (pavyzdžiui, tuos, kurie nesimoko pagal valstybės finansuojamas švietimo ir mokymo programas) mokytis.

  Pastaba: 

  tokiomis mokymosi sąskaitomis, teikiant paramą pinigais arba laiku, kuriuos besimokantys asmenys gali panaudoti pasirinktose institucijose, siekiama padidinti dalyvavimą profesinio ar asmeninio tobulėjimo programose.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • informacinės ir ryšių technologijos (IRT)

  Apibrėžtis : 

  Informacijos įvedimo, saugojimo, paieškos, tvarkymo, siuntimo ir skleidimo technologijos.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • ISCED 0 lygmuo. Ikimokyklinis ugdymas

  Apibrėžtis : 

  Programos, parengtos remiantis holistiniu principu, skirtos vaikų ankstyvajam kognityviniam, fiziniam, socialiniam ir emociniam vystymuisi paremti ir vaikams supažindinti su organizuotu mokymu ne šeimoje.

  Pastaba: 

  SCED 0 lygmens programos pasaulyje vadinamos įvairiai, pavyzdžiui, ankstyvojo ugdymo, lopšelio- darželio, priešmokyklinio ugdymo, ikimokyklinio ugdymo ir pan. Lietuvoje yra du ikimokyklinio ugdymo etapai: ankstyvasis ugdymas ir priešmokyklinis ugdymas.

  Šaltinis: 
  pagal Unesco, 2011 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • ISCED 1 lygmuo. Pradinis ugdymas

  Apibrėžtis : 

  Programos, kuriomis ugdomi besimokančių asmenų skaitymo, rašymo ir matematikos gebėjimai (t. y. raštingumas bei gebėjimas skaičiuoti) ir kuriamas tvirtas pagrindas mokymuisi bei svarbiausių žinių, asmeninio ir socialinio vystymosi aspektų supratimui; taip pat asmuo rengiamas pagrindinio ugdymo etapui.

  Pastaba: 

  ISCED 1 lygmens programos pasaulyje vadinamos įvairiai, pavyzdžiui, pradinio švietimo, pradžios mokyklos, bazinio ugdymo ir pan. (pirmas etapas / žemesnės klasės, jei švietimo sistema turi vieną programą, apimančią ISCED 1 ir 2 lygmenis).

  Šaltinis: 
  pagal Unesco, 2011 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • ISCED 2 lygmuo. Pagrindinis ugdymas

  Apibrėžtis : 

  Programos, grindžiamos ISCED 1 lygmens mokymosi rezultatais. Paprastai šio etapo tikslas – pakloti pamatus mokymuisi visą gyvenimą ir žmogaus raidai, kuriais remdamosi švietimo sistemos gali sistemingai plėtoti tolesnio mokymosi galimybes. Kai kuriose švietimo sistemose ISCED 2 lygmenyje jau siūlomos profesinio mokymo programos, kad besimokantys asmenys įgytų profesinei / darbinei veiklai svarbių gebėjimų.

  Pastaba: 

  ISCED 2 lygmens programos pasaulyje vadinamos įvairiai, pavyzdžiui, vidurinės mokyklos (pirmas etapas / žemesnės klasės, jei švietimo sistema turi vieną programą, apimančią ISCED 2 ir 3 lygmenis), žemesniosios vidurinės mokyklos, pagrindinio ugdymo ir pan.

  Šaltinis: 
  pagal Unesco, 2011 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • ISCED 3 lygmuo. Vidurinis ugdymas

  Apibrėžtis : 

  Programos, kuriomis siekiama užbaigti vidurinį ugdymą ir parengti asmenį aukštajam mokslui arba išugdyti darbinei veiklai svarbius gebėjimus, arba siekiama abiejų šių tikslų.

  Pastaba: 

  ISCED 3 lygmens programos pasaulyje vadinamos įvairiai, pavyzdžiui, vidurinės mokyklos (antras etapas / aukštesnės klasės), aukštesniosios vidurinės mokyklos, gimnazijos ir pan.

  Šaltinis: 
  pagal Unesco, 2011 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • ISCED 4 lygmuo. Profesinis vidurinį išsilavinimą įgijusių asmenų mokymas

  Apibrėžtis : 

  Programos, kuriomis siekiama ISCED 3 lygmens programą užbaigusiam asmeniui suteikti ne tretinį išsilavinimą, kurį įgijęs jis galėtų patekti į aukštąsias mokyklas arba įsidarbinti, kai ISCED 3 lygmens kvalifikacija tokios galimybės nesuteikia.

  Pastaba: 

  ISCED 4 lygmens programos pasaulyje vadinamos įvairiai, pavyzdžiui, techninių studijų, pirminio profesinio mokymo, pasirengimo darbui ir pan.

  Šaltinis: 
  pagal Unesco, 2011 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • ISCED 5 lygmuo. Trumposios studijos (pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nenustatytas švietimo programų lygmuo)

  Apibrėžtis : 

  Programos, kurių dalyviams suteikiama specialybės žinių, įgūdžių ir gebėjimų. Paprastai tokios programos grindžiamos praktiniais dalykais, jos orientuotos į tam tikrą profesiją ir padeda besimokantiems asmenims pasirengti patekti į darbo rinką. Tačiau baigus šias programas galima pradėti studijuoti pagal aukštojo mokslo programas.

  Pastaba: 

  ISCED 5 lygmens programos pasaulyje vadinamos įvairiai, pavyzdžiui, meistriškumo, (aukštesniojo) techninio švietimo, bendruomenės koledžo, techninio arba aukštesniojo profesinio mokymo, bac + 2 ir pan.

  Šaltinis: 
  pagal Unesco, 2011 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • ISCED 6 lygmuo. Bakalauro ir profesinio bakalauro studijos

  Apibrėžtis : 

  Programos, kurių dalyviams suteikiama pirminių akademinių ir (arba) profesinių žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurias baigus suteikiamas pirmas laipsnis arba lygiavertė kvalifikacija. Šio lygmens programos paprastai būna teorinės, tačiau gali turėti ir praktinių elementų ir yra grindžiamos naujausiais moksliniais tyrimais ir (arba) geriausia profesine praktika.

  Pastaba: 

  ISCED 6 lygmens programos pasaulyje vadinamos įvairiai, pavyzdžiui, bakalauro, licenciato, pirmojo ciklo ir pan.

  Šaltinis: 
  pagal Unesco, 2011 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • ISCED 7 lygmuo. Magistrantūros studijos

  Apibrėžtis : 

  Programos, kurių dalyviai įgyja pažangių akademinių ir (arba) profesinių žinių, gebėjimų ir kompetencijų ir kurias baigus suteikiamas antras laipsnis arba lygiavertė kvalifikacija. Šio lygmens programoms būdingas mokslinių tyrimų elementas, tačiau jas baigus daktaro kvalifikacija nėra suteikiama.

  Pastaba: 

  ISCED 7 lygmens programos pasaulyje vadinamos įvairiai, pavyzdžiui, magistro, magistrantūros ir pan.

  Šaltinis: 
  pagal Unesco, 2011 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • ISCED 8 lygmuo. Doktorantūra

  Apibrėžtis : 

  Programos, suteikiančios teisę įgyti aukštesnio lygio mokslinių tyrimų kvalifikaciją. Šio ISCED lygmens programos yra skirtos aukšto lygio studijoms ir originaliems moksliniams tyrimams atlikti; tokias programas paprastai siūlo tik į mokslinius tyrimus orientuotos aukštojo mokslo institucijos, pavyzdžiui, universitetai. Doktorantūros programos gali būti tiek akademinės, tiek profesinės.

  Pastaba: 

  ISCED 8 lygmens programos pasaulyje vadinamos įvairiai, pavyzdžiui, PhD, DPhil, D.Lit, D.Sc, LL.D, mokslo ir meno daktaro ir pan.

  Šaltinis: 
  pagal Unesco, 2011 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • įsidarbinamumas

  Apibrėžtis : 

  Veiksnių, padedančių asmenims daryti pažangą ieškant darbo ir įsidarbinant, likti darbo rinkoje ir daryti karjerą, derinys.

  Pastaba: 

  asmens galimybės įsidarbinti priklauso nuo

  • asmeninių savybių (įskaitant žinių ir gebėjimų adekvatumą);
  • to, kaip šios asmeninės savybės pateikiamos darbo rinkoje;
  • aplinkos ir socialinio konteksto (paskatų ir galimybių atnaujinti bei įteisinti žinias ir gebėjimus);
  • ekonominių aplinkybių.
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m., pagal Scottish Executive, 2007 m.; The Institute for Employment Studies, 2007 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • išsilavinimas

  Apibrėžtis : 

  Aukščiausias asmens pasiektas švietimo ir mokymo lygis.

  Pastaba: 

  išsilavinimas :

  • vertinamas pagal aukščiausią sėkmingai užbaigtą švietimo programą, kurios baigimas paprastai patvirtinamas suteikiant kvalifikaciją;
  • išsilavinimas gali būti vertinamas pagal ISCED ar EKS lygmenis.
  Šaltinis: 
  Cedefop; Unesco, 2011 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO