You are here

Žodynas

A | B | D | E | F | G | I | J | K | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | Ž
 • kompensuojamasis mokymasis

  Apibrėžtis : 

  Mokymasis, kuriuo užpildomos švietimo ir mokymo etape paliktos spragos ir kuriuo visų pirma siekiama suteikti galimybių toliau mokytis.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kompetencija

  Apibrėžtis : 

  Gebėjimas adekvačiai taikyti mokymosi rezultatus tam tikrame kontekste (švietimo, darbo, asmeninio ir profesinio tobulėjimo) arba gebėjimas naudotis žiniomis, įgūdžiais ir asmeniniais, socialiniais ir (arba) metodologiniais gebėjimais dirbant ar mokantis, taip pat tobulėjant profesiškai ir asmeniškai.

  Pastaba: 

  kompetencija neapsiriboja kognityviniais elementais (teorijų, koncepcijų ir neišreikštų žinių naudojimu); ji taip pat apima funkcinius (įskaitant techninius gebėjimus) bei asmenybinius aspektus (pavyzdžiui, socialinius ar organizacinius gebėjimus) bei etines vertybes.

  Šaltinis: 
  Cedefop; Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kreditų sistema

  Apibrėžtis : 

  Priemonė, skirta mokymosi rezultatams, gautiems formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu, kaupti ir jų perkėlimui patvirtinimo tikslais palengvinti. Kreditų sistemą sudaro:

  • švietimo ar mokymo programos aprašas ir taškai (kreditai) už kiekvieną sudedamąją dalį (modulius, kursus, mokomąją praktiką, baigiamąjį darbą ir t. t.); arba
  • kvalifikacijos aprašas nurodant mokymosi rezultatų vienetus ir kiekvienam vienetui suteikiant tam tikrą skaičių kreditų.
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kuravimas

  Apibrėžtis : 

  Bet kokia patyrusio ir kompetentingo specialisto veikla, susijusi su besimokančio asmens orientavimu, konsultavimu ir vadovavimu jam. Kuratorius padeda besimokančiam asmeniui viso mokymosi proceso metu (mokykloje, mokymo centre ir darbo vietoje).

  Pastaba: 

  kuravimas apima įvairią veiklą:

  • mokymosi dalykus (kad pagerėtų mokymosi rezultatai);
  • profesinį orientavimą (kad būtų lengviau pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką);
  • asmeninį tobulėjimą (kad besimokantis asmuo priimtų pagrįstus sprendimus).
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kvalifikacija

  Apibrėžtis : 

  Ši sąvoka apima įvairius aspektus:

  • oficiali kvalifikacija: formalūs vertinimo proceso rezultatai (pažymėjimas, diplomas arba titulas), gaunami kompetentingai institucijai pripažinus, kad asmens pasiekimai atitinka nustatytus standartus ir (arba) asmuo turi reikiamą kompetenciją tam tikros konkrečios srities darbui atlikti. Kvalifikacija reiškia oficialų mokymosi rezultatų vertės pripažinimą darbo rinkoje bei švietimo ir mokymo sistemoje. Kvalifikacija gali suteikti teisinį pagrindą užsiimti tam tikra profesija (EBPO);
  • darbo vietos reikalavimai: žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kurių reikia tam tikroms su konkrečia darbo vieta susijusioms užduotims atlikti (TDO).
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m., pagal Eurydice, 2006 m.; European Training Foundation, 1997 m.; EBPO, 2007 m.; TDO, 1998 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kvalifikaciją suteikianti institucija

  Apibrėžtis : 

  Institucija, išduodanti (suteikianti) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (pažymėjimus, diplomus arba mokslo vardus), kuriais oficialiai pripažįstami asmens mokymosi rezultatai (žinios, įgūdžiai ir (arba) gebėjimai).

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kvalifikacijos kėlimas

  Apibrėžtis : 

  Trumpalaikis tikslinis mokymas, paprastai vykstantis po pirminio švietimo ir mokymo, kuriuo siekiama papildyti, pagerinti ar atnaujinti ankstesnio mokymosi metu įgytas žinias, įgūdžius ir (arba) gebėjimus.

  Pastaba: 

  Cedefop, 2004.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kvalifikacijos lygis

  Apibrėžtis : 

  Šis terminas apima du aspektus:
  Formaliojo švietimo ir mokymo sistemoje pasiektas lygmuo, kaip nustatyta kvalifikacijų sistemoje ar sandaroje.

  Arba

  Švietimo ir mokymo priemonėmis, dirbant arba neformaliuoju ar savaiminiu mokymusi įgytas mokėjimo lygis.

  Pastaba: 
  • kvalifikacijos lygis dažnai nustatomas pagal su kvalifikacijų sistemomis susijusius lūkesčius arba pagal kvalifikacijų sandaros lygių deskriptorius;
  • kvalifikacijos lygį galima nustatyti ir pagal profesijos aprašus (pavyzdžiui, mokymosi rezultatų, kurių reikalaujama su konkrečiu darbu susijusioms užduotims atlikti esant tam tikram atsakomybės ir autonomiškumo lygiui, aprašus).
  Šaltinis: 
  Cedefop.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • kvalifikacijų palyginamumas

  Apibrėžtis : 

  Mastas, kuriuo įmanoma nustatyti kvalifikacijos (pažymėjimo, diplomo, titulo / laipsnio) lygio ir turinio lygiavertiškumą sektoriaus, regionų, nacionaliniu arba tarptautiniu lygmeniu.

  Pastaba: 

  kvalifikacijų palyginamumas didina asmens įsidarbinimo ir judumo galimybes. Šis terminas neturėtų būti painiojamas su „kvalifikacijų lygiavertiškumu“ (reiškiančiu pažymėjimo arba diplomo vertės panašumą).

  Šaltinis: 
  Cedefop, Bjørnåvold, Tissot, 2000 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kvalifikacijų sandara

  Apibrėžtis : 

  Kvalifikacijų plėtotės ir klasifikavimo (nacionaliniu ar sektorių lygmeniu) vadovaujantis iš anksto nustatytais kriterijais (deskriptoriais), taikomais konkretiems mokymosi rezultatų lygmenims, priemonė.

  Arba

  Kvalifikacijų klasifikavimo vadovaujantis iš anksto nustatytais kriterijais, taikomais konkretiems mokymosi pasiekimų lygmenims, priemonė, kuria siekiama integruoti ir koordinuoti kvalifikacijų posistemes ir didinti kvalifikacijų skaidrumą ir pažangos seką, gerinti prieigą ir kokybę darbo rinkoje ir pilietinėje visuomenėje.

  Pastaba: 

  Kvalifikacijų sandarą galima naudoti:

  • nacionaliniams žinių, įgūdžių ir gebėjimų standartams nustatyti;
  • švietimo kokybei gerinti;
  • kvalifikacijų koordinavimo ir (arba) integracijos sistemoms kurti ir kvalifikacijoms lyginti nustatant jų sąsajas;
  • galimybėms mokytis gerinti, mokymosi rezultatų perkėlimo ir mokymosi pažangai skatinti.
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.; Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2008 m.; EBPO, 2007 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kvalifikacijų sistema

  Apibrėžtis : 

  Bet kokia veikla, susijusi su mokymosi rezultatų pripažinimu ir kitais mechanizmais, siejančiais švietimą ir mokymą su darbo rinka ir pilietine visuomene. Šią veiklą sudaro:

  • kvalifikacijos politikos nustatymas, mokymo rengimas ir įgyvendinimas, institucinis derinimas, finansavimas, kokybės užtikrinimas;
  • mokymosi rezultatų vertinimas ir sertifikavimas.
  Pastaba: 

  nacionalinę kvalifikacijų sistemą gali sudaryti kelios posistemės ir nacionalinė kvalifikacijų sandara.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.; Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • kvalifikaciju skaidrumas

  Apibrėžtis : 

  Kvalifikacijų, jų turinio ir vertės (sektoriaus, regiono, nacionalinei arba tarptautinei) darbo rinkai bei švietimo ir mokymo sistemoms matomumo ir aiškumo mastas.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO