You are here

Žodynas

A | B | D | E | F | G | I | J | K | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | Ž
 • mentorystė

  Apibrėžtis : 

  Patyrusio asmens, atliekančio mokytojo, konsultanto, kuratoriaus, instruktoriaus ar patikėtinio vaidmenį, teikiamas orientavimas ir parama naujokui ar pradedančiajam (ką tik prisijungusiam prie mokymosi bendruomenės ar organizacijos).

  Šaltinis: 
  pagal Bolton, 1980 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokyklos nebaigimas

  Apibrėžtis : 

  Pasitraukimas iš švietimo ar mokymo programos jos nebaigus.

  Pastaba: 
  • privalomojo išsilavinimo neįgiję asmenys vadinami mokyklos nebaigusiais asmenimis;
  • mokyklos nebaigimas gali reikšti ne tik privalomojo švietimo programų nebaigimą, bet ir egzaminų neišlaikymą baigus švietimo ir mokymo programas.
  Šaltinis: 
  pagal Ohlsson, 1994 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymas darbo vietoje

  Apibrėžtis : 

  Profesinis mokymas, vykstantis įprastinėje darbo vietoje. Toks mokymas gali sudaryti visą mokymo programą arba būti derinamas su mokymu ne darbo vietoje.

  Šaltinis: 
  pagal Unesco, 1979 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymas ne darbo vietoje

  Apibrėžtis : 

  Profesinis mokymas, vykstantis ne įprastinėje darbo vietoje. Dažniausiai tai tėra viena iš mokymo programos dalių, derinama su mokymu darbo vietoje.

  Šaltinis: 
  pagal Unesco, 1979 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymasis

  Apibrėžtis : 

  procesas, kurio metu asmuo įsisavina informaciją, idėjas ir vertybes ir taip įgyja teorinių ir praktinių žinių, įgūdžių ir (arba) gebėjimų.

  Pastaba: 

  mokymasis vyksta per asmeninius apmąstymus, atkūrimą ir socialinę sąveiką. Mokymasis gali būti formalusis, neformalusis ir savaiminis.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymasis iš gyvenimo

  Apibrėžtis : 

  Formalusis, neformalusis ar savaiminis mokymasis, apimantis kuo įvairiausią gyvenimo veiklą (asmeninę, socialinę ar profesinę) ir vykstantis bet kuriuo gyvenimo etapu.

  Pastaba: 

  mokymasis iš gyvenimo yra mokymosi visą gyvenimą aspektas.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymasis visą gyvenimą

  Apibrėžtis : 

  Visą gyvenimą trunkanti mokymosi veikla, kurios rezultatas – dėl asmeninių, socialinių ir (arba) profesinių priežasčių pagerintos teorinės ir praktinės žinios, įgūdžiai, gebėjimai ir (arba) kvalifikacija.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymo planavimas ir rengimas

  Apibrėžtis : 

  Nuosekli metodologinė mokymo iniciatyvų ir struktūros rengimo bei planavimo veikla vadovaujantis iš anksto nustatytais tikslais.

  Pastaba: 

  mokymo planavimo ir projektavimo veiklą sudaro mokymo paklausos ir poreikių analizė, projekto rengimas, koordinavimas, įgyvendinimo stebėjimas bei poveikio vertinimas.

  Šaltinis: 
  pagal Le Préau, 2002 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymo poreikių analizė

  Apibrėžtis : 

  Sisteminis dabarties ir ateities gebėjimų reikmių vertinimas pagal turimus gebėjimus, siekiant įgyvendinti veiksmingą mokymo strategiją.

  Pastaba: 
  • mokymo poreikių analizė grindžiama :(a) gebėjimų poreikio nustatymu; (b) darbo jėgos turimų gebėjimų įvertinimu; (c) gebėjimų spragų ir trūkumo nustatymu;
  • mokymo poreikių analizė gali būti vykdoma asmens, organizacijos, sektoriaus, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu; ji gali būti orientuota į kiekybinius ar kokybinius aspektus (pavyzdžiui, mokymo lygmenis ir tipus) ir turėtų užtikrinti veiksmingą bei ekonomiškai efektyvų mokymą.
  Šaltinis: 
  Cedefop 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymosi kelias

  Apibrėžtis : 

  Visų asmens mokymosi, siekiant įgyti žinių, įgūdžių ir gebėjimų, etapų seka.

  Pastaba: 

  mokymosi kelią gali sudaryti formaliojo ir neformaliojo mokymosi etapų sekos.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymosi rezultatai/mokymosi pasiekimai

  Apibrėžtis : 

  Žinių, įgūdžių ir (arba) gebėjimų, kuriuos asmuo įgijo ir (arba) gali pademonstruoti pasibaigus mokymosi (formaliojo, neformaliojo ar savaiminio) procesui, rinkinys.

  arba

  Tai, ką besimokantis asmuo žino, supranta ir sugeba daryti pasibaigus mokymosi procesui; mokymosi rezultatams apibrėžti vartojami terminai žinios, gebėjimai ir kompetencijos.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.; Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymosi rezultatų patvirtinimas

  Apibrėžtis : 

  Kompetentingos institucijos patvirtinimas, kad mokymosi rezultatai (žinios, įgūdžiai ir gebėjimai), kuriuos asmuo įgijo formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu, buvo įvertinti pagal iš anksto nustatytus kriterijus ir atitinka patvirtinimo standartų reikalavimus. Po patvirtinimo paprastai seka sertifikavimas.
  ARBA
  Procesas, kurio metu įgaliotoji institucija patvirtina, kad asmens mokymosi rezultatai buvo įvertinti pagal atitinkamus standartus. Patvirtinimo procedūrą sudaro keturi etapai:
  • pokalbis asmens patirčiai nustatyti;
  • asmens patirties faktinis dokumentavimas;
  • oficialus šios patirties vertinimas;
  • vertinimo rezultatų sertifikavimas, kuriuo remiantis gali būti suteikta dalinė arba visa kvalifikacija.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.; Europos Sąjungos Taryba, 2012 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymosi rezultatų perkėlimas

  Apibrėžtis : 

  Mastas, kuriuo žinios, įgūdžiai ir gebėjimai gali būti panaudoti naujoje profesinėje ar mokymosi aplinkoje ir (arba) būti patvirtinti ir sertifikuoti.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymosi rezultatų pripažinimas

  Apibrėžtis : 

  Oficialus pripažinimas: oficialaus statuso žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams suteikimas:

  • patvirtinant neformalųjį ir savaiminį mokymąsi;
  • suteikiant tapačią vertę, kreditus ar taškus;
  • suteikiant kvalifikaciją (išduodant pažymėjimą, diplomą ar mokslo vardo pažymėjimą).

  Ir/Arba

  Socialinis pripažinimas: ekonominių ir socialinių suinteresuotųjų subjektų pripažįstama žinių, įgūdžių ir (arba) gebėjimų vertė.

   

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymosi rezultatų sertifikavimas

  Apibrėžtis : 

  Pažymėjimo, diplomo arba titulo / laipsnio išdavimo (suteikimo) procesas, kuriuo oficialiai patvirtinama, kad asmens įgyti mokymosi rezultatai (žinios, praktinė patirtis, įgūdžiai ir (arba) gebėjimai) buvo pagal iš anksto nustatytus standartus įvertinti kompetentingos institucijos.

  Pastaba: 

  certification may validate the outcome of learning acquired in formal, non-formal or informal settings.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymosi rezultatų vertinimas

  Apibrėžtis : 

  Asmens žinių, praktinės patirties, įgūdžių ir (arba) gebėjimų įvertinimo pagal iš anksto nustatytus kriterijus (mokymosi lūkesčiai, mokymosi rezultatų įvertinimas) procesas. Po įvertinimo paprastai išduodamas pažymėjimas.

  Pastaba: 

  literatūroje angliškas žodis „assessment“ paprastai siejamas su asmens vertės nustatymu, o žodis „evaluation“ dažniau vartojamas mokymo metodams arba mokymo paslaugų teikėjams įvertinti.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymosi rezultatų vienetas (ECVET)

  Apibrėžtis : 

  Kvalifikacijos sudedamoji dalis, kurią sudaro nuoseklus žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kuriuos galima įvertinti ir patvirtinti, rinkinys.
  ARBA
  Žinių, įgūdžių ir (arba) gebėjimų, sudarančių neatskiriamą kvalifikacijos dalį, rinkinys. Vienetas gali būti smulkiausia sudedamoji kvalifikacijos dalis, kuri gali būti įvertinama, perkeliama ir prireikus sertifikuojama. Vienetas gali būti specifinis vienai kvalifikacijai arba bendras kelioms kvalifikacijoms.

  Pastaba: 

  vienetų ypatumus (turinį, dydį, kvalifikaciją sudarančių vienetų skaičių) nustato kompetentinga institucija, atsakinga už atitinkamo lygmens kvalifikacijas. Vienetų apibrėžtys ir aprašai gali skirtis priklausomai nuo kvalifikacijos sistemos ir kompetentingos institucijos procedūrų. ECVET sistemoje siūloma, kad kiekvienam vienetui būtų:

  • suteikiamas bendras pavadinimas;
  • nustatomos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai;
  • nustatomi atitinkamų mokymosi rezultatų vertinimo kriterijai.
  Šaltinis: 
  Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2009 m.; Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymosi tarpininkas

  Apibrėžtis : 

  Asmuo, kuris kurdamas mokymuisi palankią aplinką, skatina įgyti žinių ir gebėjimų, įskaitant asmenis, atliekančius mokymo, profesinio rengimo, priežiūros ir orientavimo funkcijas. Konsultuodamas, komentuodamas ir patardamas viso mokymosi proceso metu, tarpininkas padeda besimokančiam asmeniui įgyti žinių ir gebėjimų.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymosi turinys

  Apibrėžtis : 

  Temos ir veikla, kurių rezultatas – tai, ką mokymosi proceso metu išmoksta pavieniai besimokantys asmenys ar jų grupės.

  Šaltinis: 
  pagal Europos mokymo fondą (European Training Foundation), 1997 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokymosi vertingumo supratimas

  Apibrėžtis : 

  Skatinimo dalyvauti (formaliojo ir neformaliojo) mokymosi programose ir gauti rezultatus, didinti informuotumą apie mokymosi vertę ir atpildo už mokymąsi gavimo procesas.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2001 m., Europos Komisija, 2001 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • mokytojas

  Apibrėžtis : 

  Asmuo, kurio funkcija – perteikti teorines ir praktines žinias besimokantiems asmenims ir ugdyti jų gebėjimus švietimo ir mokymo įstaigoje.

  Pastaba: 

  mokytojas gali atlikti įvairias užduotis: organizuoti ir įgyvendinti mokymo programas ir (arba) kursus, taip pat perteikti bendro pobūdžio bei specialiąsias, teorines ir praktines žinias. Profesinėse mokyklose mokytojai gali būti vadinami profesijos mokytojais ar meistrais.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.; AFPA 1992 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO