You are here

Žodynas

A | B | D | E | F | G | I | J | K | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | Ž
 • pakaitinis mokymas

  Apibrėžtis : 

  Mokymas, vykstantis derinant laiką švietimo įstaigoje ar mokymo centre ir darbo vietoje. Pakaitinio mokymo sistema gali būti savaitinė, mėnesinė arba metinė. Priklausomai nuo šalies ir statuso dalyviai gali būti sutartimi susieti su darbdaviu ir (arba) gauti užmokestį.

  Pastaba: 

  pakaitinio mokymo pavyzdys – Vokietijos dualinė sistema.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • pasenę gebėjimai

  Apibrėžtis : 

  Padėtis, kai asmens žinios ir gebėjimai yra pasenę arba nebenaudojami.

  Pastaba: 

  literatūroje šis terminas taip pat vartojamas padėčiai, kai fiziniai ar protiniai gebėjimai ir įgūdžiai nyksta dėl atrofijos ir kitų priežasčių, nusakyti.

  Šaltinis: 
  Cedefop; De Grip, A., van Loo, J. (2007) m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • per aukšta kvalifikacija

  Apibrėžtis : 

  Padėtis, kai asmens kvalifikacija yra aukštesnė, nei reikalaujama užimamoje darbo vietoje.

  Pastaba: 
  • per aukšta kvalifikacija turi panašumų (tačiau nelaikytina sinonimu) su:
   • per dideliu išsilavinimu: padėtimi, kai asmuo yra labiau išsilavinęs, nei reikalaujama užimamoje darbo vietoje (skaičiuojama metais);
   • per dideliais gebėjimais: padėtimi, kai asmuo užimamoje darbo vietoje negali visapusiškai išnaudoti turimų gebėjimų ir įgūdžių.
  • Per aukšta kvalifikacija gali būti laikino pobūdžio (pavyzdžiui, kai kvalifikuotas jaunuolis sutinka dirbti žemesnės kvalifikacijos darbą, kol randa savo kvalifikaciją geriau atitinkančią darbo vietą) arba nuolatinė.
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2010 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • per žema kvalifikacija

  Apibrėžtis : 

  Padėtis, kai asmens kvalifikacija yra žemesnė, nei reikalaujama užimamoje darbo vietoje.

  Pastaba: 
  • ar kvalifikacija yra per žema, galima įvertinti pagal išsilavinimo lygį arba pagal patirtį ankstesnėje darbo vietoje;
  • per žema kvalifikacija gali būti laikina (pavyzdžiui, kai darbdaviai eiti aukšto lygio pareigas patiki per žemos kvalifikacijos darbuotojui, kol suras tinkamesnį darbuotoją) arba nuolatinė;
  • per žema kvalifikacija gali būti susijusi su nepakankamu išsilavinimu (padėtis, kai asmens išsilavinimo lygis yra žemesnis, nei reikalaujama darbo vietoje) arba su nepakankamais gebėjimais (padėtis, kai asmeniui trūksta įgūdžių ir gebėjimų, kad galėtų tinkamai atlikti savo darbą).
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2010 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • perėjimas iš švietimo įstaigos į darbo rinką

  Apibrėžtis : 

  Perėjimas iš mokyklos į darbo vietą, apimantis laikotarpį nuo mokymosi pabaigos iki patekimo į darbo rinką.

  Pastaba: 

  perėjimas iš švietimo įstaigos į darbo rinką (integracija, darbo pobūdis (taip pat jo lygmuo ir statusas) bei trukmė) yra sudėtingas procesas. Integracija priklauso nuo daugelio veiksnių (lyties, amžiaus, kvalifikacijos, užimtumo politikos, orientavimo ir konsultavimo paslaugų ir t. t.).

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • perkvalifikavimas

  Apibrėžtis : 

  Mokymas, leidžiantis asmeniui įgyti naujų gebėjimų, suteikiančių galimybę patekti į kitą darbo vietą ar užsiimti nauja profesine veikla.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • pilietinė visuomenė

  Apibrėžtis : 

  Trečiasis visuomenės sektorius (šalia valstybės ir rinkos), apimantis institucijas, grupes ir asociacijas (oficialias ar neoficialias), galinčias veikti kaip tarpininkės tarp piliečių ir valdžios institucijų.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2001 m., Europos Komisija, 2001 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • pirminis švietimas ir mokymas

  Apibrėžtis : 

  Bendrojo arba profesinio švietimo ir mokymo paslaugos, teikiamos pirminėje švietimo sistemoje, paprastai prieš pradedant dirbti.

  Pastaba: 
  • tam tikras mokymasis, vykstantis jau patekus į darbo rinką, gali būti laikomas pirminiu mokymu (pavyzdžiui, perkvalifikavimas);
  • pirminis švietimas ir mokymas gali vykti bet kuriame bendrojo ar profesinio švietimo lygmenyje (dieninės studijos mokyklose arba pakaitinis mokymas) ar pagal pameistrystės programas.
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • praktinė patirtis

  Apibrėžtis : 

  Praktinės žinios arba kompetencija.

  Šaltinis: 
  pagal New Oxford Dictionary of English, 2001 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • praktinis mokymasis

  Apibrėžtis : 

  Mokymasis, vykstantis kartojant tą pačią praktinę užduotį, su išankstiniu apmokymu ar be jo,

  arba

  mokymasis, vykstantis dėl susidūrimo su tikrove transformuojant savo protinius išteklius ir taip įgyjant naujų žinių ir gebėjimų.

  Pastaba: 

  praktinis mokymas dar vadinamas patirtiniu mokymu.

  Šaltinis: 
  Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • prisitaikomumas

  Apibrėžtis : 

  Organizacijos arba asmens gebėjimas prisitaikyti prie naujų technologijų, naujų rinkos sąlygų ir naujų darbo modelių.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • privalomasis švietimas

  Apibrėžtis : 

  Privalomo mokymosi mokykloje minimalūs teisiniai standartai ir trukmė.

  Šaltinis: 
  TDO, 1998 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • profesija

  Apibrėžtis : 

  Darbinių veiklų, kurių pagrindinės užduotys ir pareigos yra labai panašios, grupė.

  Šaltinis: 
  TDO, 2008 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • profesijos mokytojas

  Apibrėžtis : 

  Bet kuris asmuo, atliekantis vienokią ar kitokią veiklą, susijusią su (teorinio arba praktinio) mokymo funkcijomis švietimo ir mokymo įstaigoje arba darbo vietoje.

  Pastaba: 
  • yra dviejų kategorijų profesijos mokytojai:
   • profesijos mokytojai specialistai, rengiantys specialistus; jų darbas prilygsta profesinės mokyklos dėstytojų darbui;
   • profesijos mokytojai, šį darbą dirbantys ne visą darbo dieną arba retkarčiais, kurie yra įvairių sričių specialistai ir kurie dalį savo darbo laiko skiria mokymo veiklai bendrovėje (kaip naujokų ir pameistrių mentoriai ar kuratoriai arba pratybų vedėjai) arba už jos ribų (kartais teikiantys paslaugas švietimo įstaigose);
  • profesijos mokytojai gali atlikti įvairias užduotis:
   • rengti mokymo veiklą;
   • ją organizuoti ir įgyvendinti;
   • vesti pratybas (teorinių ir praktinių žinių perdavimo, gebėjimų ugdymo);
   • konsultuoti ir mokyti pameistrius ir taip padėti jiems ugdytis gebėjimus.
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.; AFPA, 1992 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • profesijos mokytojų rengimas

  Apibrėžtis : 

  Teorinis arba praktinis bendrųjų dalykų mokytojų arba profesijos mokytojų rengimas.

  Pastaba: 

  profesijos mokytojų rengimas:

  • yra skirtas pedagoginį darbą atliekantiems darbuotojams, kurie yra: a) mokymo specialistai, b) bet kokios kitos srities specialistai, padedantys naujokams naujoje darbo vietoje (mokytojo vaidmenį atliekantys tik kartais);
  • apima įvairias žinias: atitinkamos srities žinias (bendrąsias, technines ar mokslines); pedagoginius, psichologinius ir sociologinius gebėjimus; vadovavimo gebėjimus; gerą supratimą apie darbo pasaulį; žinias apie mokymo sistemas ir tikslinę auditoriją;
  • taip pat apima mokymą, susijusį su mokymo programos rengimu, organizavimu ir įgyvendinimu, taip pat su mokymo turiniu (teorinių ir praktinių žinių perteikimu, gebėjimų ugdymu).
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • profesinio mokymo patrauklumas

  Apibrėžtis : 

  profesinio mokymo pajėgumas:

  • paskatinti asmenis pasirinkti profesinį mokymą;
  • pasiūlyti kokybišką kvalifikaciją, suteikiančią karjeros galimybių;
  • įtikinti darbdavius samdyti profesinio mokymo diplomo turėtojus.
  Pastaba: 

  profesinio mokymo patrauklumas priklauso nuo įvairių veiksnių:

  • profesinio mokymo įvaizdžio ir lygiavertiškumo su kitomis švietimo galimybėmis;
  • patekimo į aukštąsias mokyklas iš profesinių mokyklų būdų įvairovės;
  • siūlomo profesinio mokymo kokybės;
  • suinteresuotųjų subjektų, įskaitant socialinius partnerius, įsitraukimo į profesinį mokymą ir į orientavimo bei konsultavimo paslaugas.
  Šaltinis: 
  Cedefop.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • profesinis švietimas ir mokymas

  Apibrėžtis : 

  Mokymas, kuriuo siekiama suteikti teorinių ir praktinių žinių, įgūdžių ir (arba) gebėjimų, kurių reikia tam tikrai profesijai arba darbo rinkai.

  Šaltinis: 
  pagal Europos mokymo fondą (European Training Foundation), 1997 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • profesinis tobulėjimas

  Apibrėžtis : 

  Bet kokie veiksmai, kurių imamasi profesinės veiklos rezultatams pagerinti.

  Pastaba: 

  profesinis tobulėjimas:

  • apima specialiuosius ir bendruosius gebėjimus (vadovavimas kolektyvui ir laiko valdymas, derybų įgūdžiai, konfliktų valdymas, komunikacija ir kt.);
  • gali būti įvairių formų: savimokos, formaliojo mokymo, konsultacijų, konferencijų, ugdomojo vadovavimo ir kuravimo, specialistų bendruomenių ir techninės pagalbos.
  Šaltinis: 
  Cedefop; Wikipedia, 2012 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO