You are here

Žodynas

A | B | D | E | F | G | I | J | K | M | N | O | P | R | Š | T | U | V | Ž
 • savaiminis mokymasis

  Apibrėžtis : 

  Mokymasis per kasdienę veiklą, susijusią su darbu, šeima ar laisvalaikiu. Jis nėra organizuotas arba struktūruotas pagal tikslus, laiką arba paramą mokymuisi. Savaiminis mokymasis dauguma atvejų vyksta be besimokančio asmens iniciatyvos.

  Pastaba: 
  • savaiminio mokymosi rezultatus galima patvirtinti ir sertifikuoti;
  • savaiminis mokymasis dar vadinamas patirtiniu, netyčiniu arba atsitiktiniu mokymusi.
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • sektorius

  Apibrėžtis : 

  Ta pačia ekonomine veikla (pavyzdžiui, cheminių produktų gamyba) užsiimančių bendrovių grupė.

  arba

  Profesinės veiklos grupavimas pagal svarbiausią ekonominę funkciją, produktą, paslaugą ar technologiją.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.; Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • senėjanti visuomenė

  Apibrėžtis : 

  Visuomenė, kuriai būdinga didėjanti vyresnio amžiaus žmonių dalis, paprastai dėl mažėjančio gimstamumo.

  Pastaba: 

  senėjančioje visuomenėje švietimo ir mokymo sistemos turi:

  • neleisti atsirasti gebėjimų stygiui ir spragoms;
  • padėti perkvalifikuoti vyresnio amžiaus darbuotojus bei kelti jų kvalifikaciją ir taip juos apsaugoti nuo ankstyvo išėjimo į pensiją.
  Šaltinis: 
  Cedefop.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • sertifikatas, diplomas, mokslo vardo pažymėjimas

  Apibrėžtis : 

  Kvalifikaciją suteikiančios institucijos išduodamas oficialus dokumentas, kuriame nurodomi asmens pasiekimai po įvertinimo pagal iš anksto nustatytus standartus.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • skaitmeninė kompetencija / skaitmeninis raštingumas

  Apibrėžtis : 

  Gebėjimas naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT).

  Pastaba: 

  skaitmeninė kompetencija grindžiama baziniais IRT gebėjimais naudotis kompiuteriu ieškant informacijos, ją vertinant, saugant, rengiant ir pristatant bei ja keičiantis, taip pat bendraujant ir dalyvaujant bendradarbiavimo tinkluose internete.

  Šaltinis: 
  Šaltinis: Cedefop, 2008 m.; Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2006 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • skaitmeninė takoskyra / skaitmeninis atotrūkis

  Apibrėžtis : 

  Visuomenės narių, turinčių prieigą ir galimybę veiksmingai naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT), ir tokios galimybės neturinčių visuomenės narių atotrūkis.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • socialinė įtrauktis

  Apibrėžtis : 

  Pavienių asmenų (ar asmenų grupių) kaip piliečių ar įvairių viešųjų socialinių tinklų narių integracija į visuomenę. Socialinė įtrauktis iš esmės grindžiama ekonomine ar darbo rinkos įtrauktimi.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • socialinė sanglauda

  Apibrėžtis : 

  Mastas, kuriuo skirtingos visuomenės grupės gali gyventi kartu ir vadovautis bendromis vertybėmis.

  Pastaba: 
  • socialinė sanglauda reiškia žemą socialinės atskirties lygį, bendruomenės bendradarbiavimą bei bendruomenių ir socialinių grupių solidarumą;
  • socialinė sanglauda – tai ne tik ekonominis homogeniškumas (užimtumo lygis, darbo užmokesčio skalė, galimybė gauti sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugas bei būstą); ji taip pat yra susijusi su socialinės įtraukties lygiu;
  • Jenson (1998 m.) nustatė penkis socialinės sanglaudos matmenis:
   • priklausymas – izoliacija: tai reiškia bendras vertybes, identitetą, įsipareigojimą;
   • įtrauktis – atskirtis (naudojimasis gerove);
   • dalyvavimas – nedalyvavimas (pilietinėje visuomenėje);
   • skirtumų pripažinimas – atmetimas (pliuralistinėje visuomenėje);
   • legitimumas – legitimumo nebuvimas (pasitikėjimas institucijomis ir pagarba joms).
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m; Jenson, 1998 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • socialiniai partneriai

  Apibrėžtis : 

  Darbdavių asociacijos ir profesinės sąjungos kaip dvi socialinio dialogo pusės.

  Pastaba: 
  • „socialinio partnerio“ sąvoka atsirado Prancūzijoje ir Vokietijoje; vėliau ją imta naudoti ES kontekste;
  • trišaliame socialiniame dialoge taip pat dalyvauja valdžios institucijos ir (arba) pilietinės visuomenės, NVO ir pan. atstovai.
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • socialinis dialogas

  Apibrėžtis : 

  Socialinių partnerių mainų procesas, kuriuo siekiama skatinti konsultavimąsi ir kolektyvines derybas.

  Pastaba: 
  • socialinis dialogas gali būti dvišalis (darbuotojų ir darbdavių atstovų) arba trišalis (taip pat dalyvauja valdžios institucijos ir (arba) pilietinės visuomenės, NVO ir pan. atstovai);
  • socialinis dialogas gali vykti įvairiais lygmenimis (bendrovės, sektoriaus, kelių sektorių, vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu);
  • tarptautiniu lygmeniu socialinis dialogas gali būti dvišalis, trišalis ar daugiašalis, priklausomai nuo dalyvaujančių šalių skaičiaus.
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • specialiųjų poreikių asmenų ugdymas

  Apibrėžtis : 

  Švietimo veikla ir parama, kuria tenkinami specialieji neįgalių vaikų arba vaikų, kurie nepajėgia mokytis dėl normaliai pažangai kliudančių priežasčių, poreikiai.

  Pastaba: 

  terminui „specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymas“ teikiama pirmenybė, palyginti su terminu „specialusis ugdymas“. Pastarasis terminas buvo labiau orientuotas į neįgalių vaikų ugdymą, vykdomą specialiose mokyklose arba institucijose, visokeriopai atskirtose nuo įprastų mokyklų ir universitetų sistemos. Daugelyje šalių nemažai neįgalių vaikų yra mokomi įprastinėse švietimo įstaigose.

  Šaltinis: 
  pagal Unesco, 1997 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • standartas

  Apibrėžtis : 

  Elementų, kurių turinį nustato suinteresuoti veikėjai, visuma.

  Pastaba: 

  Galima išskirti kelių tipų standartus:

  • kompetencijos standartai, grindžiami žiniomis, įgūdžiais ir (arba) gebėjimais, susijusiais su darbo praktika;
  • švietimo standartai, grindžiami mokymo tikslų aprašu, mokymo planų turiniu, stojimo reikalavimais ir ištekliais, kurių reikia mokymosi tikslams pasiekti;
  • profesiniai standartai, grindžiami veiklos ir užduočių, susijusių su konkrečiu darbu ir jo praktika, aprašais;
  • vertinimo standartai, grindžiami vertintinų mokymosi rezultatų ir naudojamos metodikos aprašais;
  • patvirtinimo standartai, grindžiami vertinamo asmens pasiektinų rezultatų lygio ir naudojamos metodikos aprašais;
  • sertifikavimo standartai, grindžiami pažymėjimo ar diplomo suteikimo taisyklių ir suteikiamų teisių aprašais.

  Sistemoje šie standartai gali būti nustatomi atskirai arba būti vieno dokumento dalis.

  Šaltinis: 
  Cedefop 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • stažuotė

  Apibrėžtis : 

  Sistemingas, ilgalaikis mokymas, vykstantis kaitaliojant periodus darbo vietoje ir ugdymo istaigoje. Besimokantysis yra pagal sutarti susietas su darbdaviu ir gauna atlygi (darbo uzmokesti arba pasalpa). Darbdavys prisiima atsakomybe uz tai, kad apmokomas asmuo gautu mokyma, atitinkanti reikiama profesija.

  Pastaba: 

  Pameistrystės pavyzdys: Vokietijoje taikoma dualinė sistema.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • svarbiausi gebėjimai / svarbiausios kompetencijos

  Apibrėžtis : 

  Gebėjimų (bazinių ir naujųjų bazinių), reikalingų gyvenant šiuolaikinėje žinių visuomenėje, visuma.

  Pastaba: 

  rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų Europos Komisija nustatė aštuonis svarbiausius gebėjimus:

  • bendravimas gimtąja kalba;
  • bendravimas užsienio kalbomis;
  • matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse;
  • skaitmeninis raštingumas;
  • mokymasis mokytis;
  • bendravimo, kultūrų pažinimo, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai;
  • verslumas;
  • kultūrinė raiška.
  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004 m.; Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2006 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • švietimo ir mokymo nauda

  Apibrėžtis : 

  Socialinė ir ekonominė švietimo ir mokymo nauda.

  Pastaba: 
  • švietimo ir mokymo nauda gali būti privati, t. y. gaunama pavienių asmenų, įmonių ir institucijų, arba vieša, t. y. nauda, kurią gauna visas regionas, ekonomika ar visuomenė;
  • nauda gali būti piniginė (pavyzdžiui, atlyginimas) arba socialinė ir ekonominė (sveikata, gerovė, socialinė sanglauda, mažesnis nusikalstamumas, užimtumas, produktyvumas, augimas).
  Šaltinis: 
  Cedefop.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • švietimo ir mokymo paslaugų teikėjas

  Apibrėžtis : 

  Bet kuri organizacija arba asmuo, teikiantys švietimo ir mokymo paslaugas.

  Pastaba: 

  mokymo paslaugų teikėjai gali būti specialiai šiuo tikslu įsteigtos organizacijos arba kitos institucijos, pavyzdžiui, darbdaviai, kurių teikiamos mokymo paslaugos yra viena iš verslo dalių. Paslaugų teikėjai gali būti ir nepriklausomi asmenys, teikiantys mokymo paslaugas.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008 m.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • švietimo ir mokymo paslaugų teikėjo akreditavimas

  Apibrėžtis : 

  Kokybės užtikrinimo procesas, kuriuo atitinkamos teisėkūros arba profesinės institucijos, pagal iš anksto nustatytus standartus įvertinusios švietimo ir mokymo paslaugų teikėją, jį oficialiai pripažįsta ir patvirtina.

  Šaltinis: 
  Canadian Information Centre for International Credentials (Kanados tarptautiniu kvalifikaciju informacijos centras)
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • švietimo ir mokymo programa

  Apibrėžtis : 

  Veiklu, turinio ir/arba metodu, vykdomu siekiant mokymo tikslu (ziniu, gebejimu ir/arba kompetenciju igijimo) aprasas, parengtas vadovaujantis logine seka tam tikru nustatytu laiko periodu.

  Pastaba: 

  terminuota svietimo ir mokymo programa yra nukreipta i mokymosi veiklu vykdyma, kuomet mokymo planas yra orientuotas i siu veiklu kurima, organizavima ir planavima.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • švietimo ir mokymo programos akreditavimas

  Apibrėžtis : 

  Kokybės užtikrinimo procesas, kuriuo atitinkamos teisėkūros arba profesinės institucijos, pagal iš anksto nustatytus standartus įvertinusios mokymo programą, ją oficialiai pripažįsta ir patvirtina.

  Šaltinis: 
  Canadian Information Centre for International Credentials (Kanados tarptautiniu kvalifikaciju informacijos centras)
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • švietimo ir mokymo sistemų pralaidumas

  Apibrėžtis : 

  Švietimo ir mokymo sistemų pajėgumas sudaryti galimybę besimokantiems asmenims:

  • patekti į skirtingas sritis (programas, lygmenis) bei sistemas ir judėti tarp jų;
  • patvirtinti kitoje sistemoje arba neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu gautus mokymosi rezultatus.
  Pastaba: 
  • sistemų pralaidumą galima padidinti:
   • mokymąsi dalijant į modulius ir nustatant mokymosi rezultatų vienetus;
   • parengiant kvalifikacijų sistemas, susiejančias įvairias kvalifikacijas ir padedančias geriau suprasti kvalifikacijas šalyje ar tarp šalių;
   • nustatant kreditų sistemas;
  • pralaidumą galima vertinti pagal kryptį (vertikalus / horizontalus), prieigos kriterijus (individuali ar kolektyvinė), priėmimą ar atmetimą, formalizavimo lygį (institucijos ar sistemos lygmeniu).
  Šaltinis: 
  Cedefop.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO
 • švietimo ir mokymo trajektorija

  Apibrėžtis : 

  Susijusių mokymo programų, kurias siūlo mokyklos, mokymo centrai, aukštojo mokslo įstaigos arba profesinio mokymo paslaugų teikėjai, visuma, palengvinanti asmens judėjimą veiklos sektoriuose arba tarp jų.

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • švietimo ir mokymo vertinimas

  Apibrėžtis : 

  Intervencijos, mokymo programos ar politikos vertingumo vertinimas pagal tam tikrus kriterijus ir standartus (pavyzdžiui, aktualumo ir veiksmingumo).

  Šaltinis: 
  Cedefop, 2011 m.
  EN | DE | ES | FR | IT | PT | LT | RO