You are here

Teisinė informacija

Šiame tinklalapyje pateikiamai informacijai taikomos atsakomybės apribojimo, autorių teisių nuostatos ir asmens duomenų apsaugos taisyklės.

Atsakomybės apribojimas

Cedefop (Europos profesinio mokymo plėtros centras) administruoja šį tinklalapį, didindamas visuomenės galimybes susipažinti su informacija apie vykdomas iniciatyvas ir Europos Sąjungos politiką. Siekiame šią informaciją pateikti laiku ir tikslią. Jeigu mums bus pranešta apie klaidas, pasistengsime jas ištaisyti.Tačiau Cedefop neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame tinklalapyje pateiktą informaciją.

Ši informacija yra:

 • tik bendro pobūdžio ir nėra skirta specifiniams konkretaus asmens ar subjekto atvejams;
 • nebūtinai išsami, pilna, tiksli ar naujausia;
 • kartais susieta su išorės tinklalapiais, kurių Cedefop nekontroliuoja ir už kuriuos Cedefop neprisiima jokios atsakomybės;
 • nėra profesionali ar teisinė (jeigu Jums reikia konkretaus patarimo, visada turėtumėte pasitarti su tinkamos kvalifikacijos profesionalu).

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad nėra garantijos, jog internete pateiktas dokumentas tiksliai atitinka oficialiai patvirtintą tekstą. Autentiškais laikomi tik tie Europos Sąjungos teisės aktai, kurie yra paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio popieriniuose variantuose.

Siekiame, kad nesklandumų dėl techninių klaidų būtų kuo mažiau. Tačiau tam tikri mūsų tinklalapyje skelbiami duomenys arba informacija gali būti sukurti ar susisteminti rinkmenose arba formatuose, kuriuose pasitaiko klaidų, todėl negalime garantuoti, kad tokios problemos nesutrikdys mūsų darbo ar jo kaip nors kitaip nepaveiks. Cedefop neprisiima jokios atsakomybės už tokio pobūdžio problemas, kylančias naudojantis šiuo tinklalapiu arba kitais susijusiais išorės tinklalapiais.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama sumažinti Cedefop prievolės nepažeisti jokių galiojančios nacionalinės teisės reikalavimų ar panaikinti atsakomybę už tai, už ką pagal tą teisę nuo atsakomybės nenusišalinama.

© Europos Sąjunga, 2002-2020.

Atgaminti leidžiama nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis (© Europos Sąjunga) ir tinklalapis (https://europass.cedefop.europa.eu), išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.

NB: Europos tarybai ir Europos Bendrijoms priklauso autorių teisės į Europass kalbų pasą. Atgaminti leidžiama nekomerciniais tikslais tokiomis pat sąlygomis, nurodant šaltinius (© Europos Sąjunga ir Europos Taryba) ir tinklalapį (https://europass.cedefop.europa.eu ir https://www.coe.int/en/web/portfolio).

Jeigu prieš atgaminant ar panaudojant tekstinę ar multimedijos informaciją (garsą, vaizdą, programinę įrangą ir t.t.) turi būti gautas leidimas, tokiu leidimu panaikinamas minėtas bendrasis leidimas ir aiškiai apibrėžiami bet kokie panaudojimo apribojimai.

Asmens duomenų apsauga

Europos Sąjunga įsipareigojusi gerbti vartotojo privatumą.

Visi Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) sukaupti asmens duomenys yra tvarkomi pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB.

Šios bendros politikos laikomasi visuose Europos Sąjungos institucijų "europa.eu" domeno tinklalapiuose.

Nors po daugumą šių tinklalapių galima naršyti nepateikiant jokios asmeninės informacijos, kartais tokios prašoma, kad būtų galima suteikti pageidaujamą el. paslaugą.

Tinklalapiuose, kur prašoma pateikti asmeninę informaciją, ji naudojama pagal minėtą reglamentą. Informacija apie Jūsų duomenų panaudojimą pateikiama konkrečiuose tinklalapių privatumo politikos aprašymuose.

Pagal minėtąsias nuostatas:

 • prieš suteikdamas konkrečią el. paslaugą, duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones bei užtikrina, kad teikiant konkrečią el. paslaugą bus laikomasi privatumo politikos;
 • kiekvienos institucijos duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina reglamento nuostatų taikymą ir pataria duomenų valdytojams, kaip vykdyti savo įsipareigojimus;
 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas veikia kaip nepriklausoma priežiūros institucija kitų institucijų atžvilgiu.

Europos Sąjungos institucijų tinklalapiuose "europa.eu" domene yra nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius. Kadangi pastarųjų nekontroliuojame, raginame susipažinti su jų privatumo politikos aprašymais.

Kas yra el. paslauga?

Europass tinklalapiuose el. paslauga yra paslauga arba šaltiniai internete, pagerinantys, viena vertus, piliečių ir verslo, o, kita vertus, Europos institucijų bendravimą.

Europass tinklalapiuose yra arba bus teikiamos trijų rūšių el. paslaugos:

 1. Informacinės paslaugos, kurios suteikia piliečiams, žiniasklaidai, verslui, valdymo institucijoms ir kitiems sprendimus priimantiems asmenims galimybę paprastai ir greitai gauti informacijos. Tai padidins ES politikos ir veiklos skaidrumą bei suvokimą;
 2. Interaktyviojo ryšio paslaugos, kurios leidžia pagerinti ryšius su piliečiais, verslu, pilietine visuomene ir visuomenės veikėjais. Tai supaprastins konsultacijų ir grįžtamojo ryšio mechanizmus, bendradarbiaujant ES politikos, veiklų ir paslaugų formavime;
 3. Su sutartimis susijusios paslaugos, kurios suteikia galimybę sudaryti visų pagrindinių formų sutartis su ES, pvz., viešųjų pirkimų, finansinių operacijų, įdarbinimo, registravimosi renginiuose, dokumentų įsigijimo ar pirkimo ir t. t.

Europass el. paslaugų privatumo politika

1. Kokios el. paslaugos siūlomos Europass tinklalapyje?

Europass CV ir Kalbų paso pildymo internete puslapiuose lankytojams siūloma įvesti savo duomenis ir, vėliau, gauti dokumentą su šia informacija pagal Europass formą.

Gyvenimo aprašymai pasai ar kalbų pasai ar Europos kompetencijų aplankai, sukurti internetiniu redaktoriumi, nėra saugomi „Europass“ serveriuose. Vis dėlto failai, kurie pridedami prie CV, atsargmo dėlei (pavyzdžiui, jei kiltų ryšio problemų) yra saugomi 7 dienas, o po to pašalinami visam laikui.

Jeigu lankytojas pasirenka komandą 'Įrašyti', Europass serverio laikinajame aplanke sukuriamas failas (pvz. CV-2559.doc). Kai tik failas persiunčiamas lankytojui per egzistuojantį HTTP ryšį arba nusiunčiamas el. adresu, kurį nurodo lankytojas, šis failas iš serverio panaikinamas neatitaisomai.

Jei lankytojas jau turi paskyrą debesijos duomenų saugykloje (šiuo metu palaikomi „Google Drive“ ir „OneDrive“), jis /ji gali prisijungti prie savo saugyklos ir įjungti galimybę savo CV pasiekti iš bet kurio kompiuterio. Faktiškai, gyvenimo aprašymai saugomi ir skaitomi iš atitinkamo debesijos duomenų saugyklos aplanko pavadinimu „Europass“.

Be to, lankytojas gali pasirinkti paskelbti savo CV tiesiogiai interneto CV ir darbo portaluose, įskaitant „Xing“, „Monster“, „Indeed", „EURES“ ir „CV Library“. Tai darant jie informuojami apie pasirinktos paslaugos sąlygas.

Europass el. paslaugos atitinka 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB.

2. Kokią asmeninę informaciją, kokiu tikslu ir kokiomis techninėmis priemonėmis mes renkame?

Lankytojams, norintiems pasinaudoti Europass tinklalapiu, nėra būtina įvesti visus asmeninius duomenis. Jeigu tik taip nori, lankytojai turi galimybę įvesti asmeninę ir neasmeninę informaciją į susijusias formas 'pildymo internete' puslapiuose. Įvedus duomenis, lankytojas gali gauti failą Europass formatu. Vienintelis asmeninės informacijos įvedimo tikslas yra leisti lankytojams susikurti ir parsisiųsti ir/arba atsisiųsti el. paštu dokumentus specialiu Europass formatu.

Informacija apie amžių, lytį, kalbinius įgūdžius, darbo patirtį, tautybę ir gyvenamąją vietą kaupiama dėl statistinių rodiklių, užtikrinant anonimiškumą. Šių statistinių duomenų naudojimas atitinka 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB.

Lankytojų prisijungimai, su prisijungiančių lankytojų IP adresu, dėl IT saugumo priežasčių, kad galėtume atsekti piktavališkas atakas, saugumo pažeidimo atvejus ir bandymus įsilaužti, laikomi 13 mėnesių. Prisijungimus tai pat analizuoja AWSTATS ir generuoja tinklo statistinius duomenis (apsilankymus pagal šalis).

Anonimiški IP adresai taip pat laikomi „Matomo“, tai pat žr. toliau. „Matomo“ naudoja IP anonimiškumą suteikiantį mechanizmą, kuris automatiškai paslepia kiekvieno lankytojo IP dalį, dėl to nėra įmanoma atpažinti konkretaus lankytojo.

Unikali lankytojo įvesto elektroninio pašto adreso maiša išlaikoma dėl statistinių priežasčių, siekiant per tam tikrą laikotarpį suskaičiuoti unikalius vartotojus. Maiša yra negrįžtama elektroninio pašto adreso koduotė ir matematiškai neįmanoma iškoduoti tikrojo el. pašto adreso iš maišos. Maišos laikomos 13 mėnesių.

3. Kas turi prieigą prie Jūsų informacijos?

Naudojant internetinę Europass teksto rengyklę, jūsų duomenis per trumpą laiko tarpą apdoroja Europass serveriai. Jų nemato ir netvarko joks fizinis asmuo. Apdorojus šie duomenys iškart ištrinami. Prieiga prie Europass serverių yra ribojama. Operacines sistemas ir Europass programinę įrangą bei paslaugas tvarko ir administruoja techniniai operatoriai. Europass techninio personalo darbo sutartyse nustatyti konkretūs konfidencialumo ir duomenų atskleidimo apsaugos įsipareigojimai.

4. Kaip mes giname ir saugome Jūsų informaciją?

Įvedant internete Europass duomenis, jie apsaugomi nuo neleistinos, neteisėtos prieigos, taikant SSL (HTTPS) protokolą.

NB: Techniškai sudėtinga užkoduoti el. laiškus, kurių prieduose siunčiami užpildyti CV ir Kalbų pasai. Todėl el. laiškai siunčiami jų nekoduojant.

Europass serverių apsaugai naudojamos standartinės apsaugos priemonės, t. y. naujausios operacinės sistemos, antivirusinė apsauga, ugniasienė, reguliarus saugos patikrinimas, tinklo saugumo skanavimas, IT saugumo politikos taikymas, pažeidžiamumo testavimas ir įsibrovimo aptikimo sistema.

5. Kaip galite patikrinti, pakeisti arba panaikinti savo asmeninius duomenis?

Kaip aprašyta aukščiau, asmeniniai duomenys nėra pastoviai saugomi Europass serveriuose. Lankytojai iš savo kompiuterių gali nusiųsti į Europass serverį užpildytus Europass CV arba kalbų pasus, o vėliau tikrinti, koreguoti arba panaikinti bet kokią į Europass dokumentus įvestą informaciją. Tačiau ši procedūra taip pat yra laikina ir jai galioja tos pačios apsaugos taisyklės, kurios jau buvo aprašytos (ž. r. punktą 1).

6. Kiek ilgai mes laikome Jūsų duomenis?

Kaip paaiškinta aukščiau, lankytojų įvesti duomenys Europass serveriuose nėra saugomi pastoviai.

Europass automatiškai pašalina lankytojų prisijungimo duomenis po 13 mėnesių (IP adresai).

Europass automatically deletes visitors' anonymous e-mail hashes after 13 months.

7. Informacija kontaktams

Kaip duomenų subjektas, Jūs turite ypatingas teises. Jeigu norite pasinaudoti arba turite klausimų ar nusiskundimų, prašome susisiekti su tinklalapio administratoriumi. Pranešimą rašykite puslapyje 'Jūsų nuomonė' iš viršutinio Europass tinklalapio meniu.

Kaupiami tik tie Jūsų asmens duomenys, kurių reikia atsakymui. Jeigu Europass tinklalapio administratoriai negali atsakyti į Jūsų klausimą, jie perduos Jūsų el. laišką kitai tarnybai. El. paštu (jeigu jį nurodėte) Jums bus pranešta, kuriai tarnybai perduotas klausimas. Jeigu turite klausimų dėl savo el. laiško ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami to klauskite savo laiške.

Duomenų subjektai bet kuriuo metu gali kreiptis į Cedefop duomenų apsaugos pareigūną () arba Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių.

1. Kas yra slapukai?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

2. Kaip naudojame slapukus?

Kai kurie mūsų puslapiai naudoja slapukus, kad atsimintų:

 • jūsų rodymo pasirinktis, pavyzdžiui, spalvų kontrastingumo parinktis arba šrifto dydį;
 • ar jau atsakėte į apklausos klausimą iškylančiame lange apie svetainės turinio naudingumą (tam, kad jūsų nebūtų klausiama dar kartą);
 • ar sutikote, kad naudotume slapukus šioje svetainėje.

Šių slapukų įjungimas užtikrina geresnę naršymo patirtį. Galite ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti, o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine visiškai kontroliuojame. Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais.

3. Ar naudojame kitus slapukus?

Mes naudojame „Matomo“– nemokamą žiniatinklio analizės paslaugą, kuri kaupia anoniminius naudotojo duomenis (pvz., kompiuterio specifikacijas, naršyklės tipą ir versiją, lankytojo šalį ir t.t.), siekiant stebėti ir gauti ataskaitas apie svetainės lankomumą.

„Matomo“ naudojami slapukai leidžia mums sekti šią informaciją apie lankytojus:

 • IP adresą (užtikrinant anonimiškumą);
 • atsitiktinis unikalus lankytojo ID, konkretaus lankytojo pirmojo apsilankymo laikas, konkretaus lankytojo ankstesnio apsilankymo laikas, konkretaus lankytojo apsilankymų skaičius;
 • prašymo (apsilankymo svetainėje) datą ir laiką;
 • vietą: šalį, regioną, miestą, apytikslę platumą ir ilgumą (geografinė vieta);
 • lankomo tinklalapio kalbą;
 • naršyklės versiją, naršyklės papildinius (PDF, Flash, Java ir kt.), operacinės sistemos versiją, įrenginio identifikatorių (naudotojo antraštė);
 • įvykius;
 • spustelėtas ir parsisiųstas rinkmenas (parsisiuntimas);
 • svetainės iešką.

Kai naudojate Europass funkciją prisijungti prie debesijos duomenų saugyklos norėdami išsaugoti savo CV („Cloud sign-in“), po prisijungimo atitinkama svetainė („Google“ ar „Microsoft“) įjungia savo slapukus, kurių mes nekontroliuojame. Prašome peržiūrėti atitinkamą kiekvienos iš šių svetainių privatumo politiką ir naudojimo sąlygas prieš pradedant naudotis jų paslaugomis.

4. Kaip kontroliuoti slapukus?

Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnės informacijos pateikiama adresu aboutcookies.org. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

5. Atsisakymo funkcijos

Pagal numatytuosius parametrus svetainių lankytojai sekami naudojant portalo „Matomo“ pirmosios šalies ilgalaikį slapuką. Galite neleisti jūsų sekti (atsisakymas). Jei persigalvosite, galėsite vėl leisti jus sekti (leidimas).

Pasirinkimas nebūti sekamam neturi įtakos jūsų naršymui portalo Europass svetainėse.

6. Pasirinkimas „nesekti“

Technologija „nesekti“ suteikia lankytojams galimybę neleisti jų sekti interneto svetainėse jokiais tikslais, be kita ko, analizei, reklamai ir socialinių platformų reikmėms.

Europass paiso lankytojų pasirinkimo ir neseks lankytojų, kurie savo naršyklėse įjungė parinktį „Nenoriu būti sekamas“. Jei lankytojas naudoja naršyklę, kurioje įjungta funkcija „nesekti“, pranešimas apie slapukus standartiškai bus sukonfigūruotas kaip „atsisakymas dalyvauti“ analizėje.

7. Lankytojų IP adresų anonimiškumo užtikrinimas

"Matomo" naudoja IP anonimiškumo užtikrinimo mechanizmą, kuris automatiškai paslepia dalį kiekvieno lankytojo IP (interneto protokolo adresą), todėl konkretaus portalo Europass lankytojo tampa faktiškai neįmanoma nustatyti.

Kalbų politika

„Europass“ portalas pateikiamas šiomis oficialiomis kalbomis:

 • Europos Sąjungos (valstybių narių, šalių kandidačių ir galimų kandidačių) pagal susitarimą;
 • Europos laisvosios prekybos asociacijos narių ir Europos ekonominės erdvės (Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Šveicarijos).