You are here

Statistika

Europass el. paslaugos atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EC) 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, patvirtintą 2000 m. gruodžio 18 d.

Šaltinis: Cedefop

North Macedonia