You are here

Juridisks paziņojums

Uz informāciju šajā tīmekļa vietnē attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un noteikumi par personas datu aizsardzību.

Atruna

Cedefop (Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs) uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par tā iniciatīvām un Eiropas Savienības politiku kopumā. Mūsu mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un precīzu informāciju. Ja mēs pamanām kļūdas, mēs cenšamies tās labot.Tomēr Cedefop neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju šajā tīmekļa vietnē.

Šī informācija:

 • ir vispārīga rakstura un nav paredzēta kādas konkrētas personas vai uzņēmuma īpašajiem apstākļiem;
 • ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai atjaunināta;
 • ir dažkārt saistīta ar citām tīmekļa vietnēm, kuras nav Cedefop pārziņā un par kurām Cedefop neuzņemas atbildību;
 • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja Jums ir nepieciešams profesionāls vai juridisks padoms, Jums vienmēr jākonsultējas ar atbilstīgi kvalificētu profesionāli).

Lūdzu ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskatāmi tikai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša drukātā izdevumā publicētie tiesību akti.

Mūsu mērķis ir mazināt tehnisko kļūmju radītos pārtraukumus. Tomēr daži dati vai informācija šajā tīmekļa vietnē, iespējams, ir tikusi radīta vai veidota failos vai formātā, kas ir kļūdaini, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai tos neietekmēs citādi. Cedefop neuzņemas atbildību par problēmām, ko izraisa šīs vietnes lietošana vai jebkuru saistīto vietņu lietošana.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Cedefop atbildību pretēji jebkurām prasībām, kas ir noteiktas valstu tiesību aktos, nedz arī to atbrīvot no atbildības tajās jomās, kurās jāuzņemas atbildība saskaņā ar tiesību aktiem.

© Eiropas Savienība, 2002-2020.

Pavairošana ir atļauta un nekomerciālām vajadzībām ar nosacījumu, ka ietver norādi uz informācijas avotu (© Eiropas Savienība) un tīmekļa vietnes adresi (https://europass.cedefop.europa.eu), izņemot gadījumus, kad noteikts citādi.

NB: Eiropas Padomei un Eiropas Kopienām pieder kopīgas autortiesības uz Europass Valodu pasi. Pavairošana ir atļauta un nekomerciālām vajadzībām ar tādiem pašiem nosacījumiem, ir jābūt norādītiem informācijas avotiem (© Eiropas Savienība un Eiropas Padome) un tīmekļa vietņu adresēm (https://europass.cedefop.europa.eu un https://www.coe.int/en/web/portfolio).

Gadījumos, kad vajadzīga atļauja par tekstuālās un multimediju (skaņa, attēli, programmatūra utt.) informācijas pavairošanu vai izmantošanu, ar šādu atļauju atceļ iepriekšminēto vispārīgo atļauju un tajā konkrēti norāda visus lietošanas ierobežojumus.

Personas datu aizsardzība

Eiropas Savienība ievēro lietotāju datu aizsardzību.

Visi personas dati, ko vāc Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop), tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

Šī vispārīgā politika skar Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnes europa.eu domēnā.

Lai gan lielākoties Jūs varat pārlūkot šīs tīmekļa vietnes neizpaužot informāciju par sevi, dažos gadījumos personas informācija tiek prasīta, lai nodrošinātu e-pakalpojumus pēc Jūsu pieprasījuma.

Iestādes, kas savās tīmekļa vietnēs pieprasa šādus datus, izmanto tos saskaņā ar iepriekš minētajā regulā izklāstīto politiku un sniedz informāciju par Jūsu datu izmantošanu īpašos paziņojumos par personas datu aizsardzību.

Šajā sakarā:

 • katram konkrētam e-pakalpojumam konktrolējošā persona nosaka personas datu apstrādes nolūku un līdzekļus un nodrošina konkrētā e-pakalpojuma atbilstību personu datu aizsardzības politikai;
 • katrā iestādē datu aizsardzības speciālists nodrošina regulas noteikumu piemērošanu un sniedz padomu kontrolējošām personām par viņu pienākumu izpildi.
 • Eiropas datu aizsardzības inspektors darbojas kā visu iestāžu neatkarīga padomdevēja iestāde.

Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēs europa.eu domēnā ir saites uz trešo pušu vietnēm. Tā kā tās nav mūsu pārziņā, aicinām Jūs iepazīties ar šo iestāžu personas datu aizsardzības politiku.

Kas ir e-pakalpojums?

E-pakalpojums Europass serverī ir Internetā pieejamais pakalpojums vai informācijas avots, lai uzlabotu komunikāciju starp pilsoņiem un uzņēmumiem no vienas puses un Eiropas iestādēm no otras puses.

Europass piedāvā trīs e-pakalpojumu veidus:

 1. Informācijas pakalpojumi nodrošina iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citām lēmumu pieņemšanā iesaistītām pusēm vienkāršu un efektīvu pieeju informācijai, tādējādi pielielinot pārskatāmību un izpratni par ES politiku un darbību;
 2. Interaktīvi komunikācijas pakalpojumi nodrošina labāku saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsoniskās sabiedrības un valsts sektora pārstāvjiem, tādējādi atvieglojot konsultēšanos par politiku un atgriezeniskās saites mehānismus, lai sekmētu ES politikas, pasākumu un pakalpojumu veidošanu;
 3. Darījumu pakalpojumi nodrošina iespēju veikt visus galvenos darījumus ar ES, piemēram, iepirkumus, finanšu operācijas, personāla pieņemšanu darbā, reģistrācijas maksājumus, dokumentu iegūšanu vai iegādi utt.

Europass e-pakalpojumu privātuma paziņojums

1. Kādus e-pakalpojumus piedāvā Europass tīmekļa vietne?

Europass CV un Valodu pases lapas 'Izveide tiešsaistē' apmeklētājiem ir iespēja ievadīt savus datus un pretī saņemt failu ar informāciju Europass formātā.

Europass serveri nesaglabā tiešsaistes redaktorā izveidotos CV vai Valodu pases. Tomēr CV pievienotie faili, 7 dienas tiek uzglabāti dublēšanas nolūkā (piemēram, gadījumā, ja rodas savienojuma problēma) un pēc tam tiek pilnīgi un neatgriezeniski izdzēsti.

Ja apmeklētājs izvēlas iespēju 'Saglabāt', Europass servera pagaidu mapē tiek radīts diska fails (piem., CV-2559.doc). Tiklīdz fails caur esošo HTTP savienojumu vai uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts apmeklētājam, šis fails tiek pilnīgi un galīgi izdzēsts no servera.

Ja apmeklētājam ir konts mākoņglabātuvē (šobrīd tiek atbalstīti: Google drive un OneDrive ), viņš/viņa var pierakstīties tajā un iespējot piekļuvi savam/-iem CV no jebkura datora. Praktiski CV tiek glabāti un ir skatāmi mapē ar nosaukumu “Europass” atbilstošajā mākoņa diskā.

Papildus lietotājs var izvēlēties uzreiz publicēt savu CV tiešsaistes CV un darba portālu pakalpojumos Xing, Monster, Indeed, EURES un CV Library. Kad tas tiek darīts, lietotājs tiek informēts par izvēlētā pakalpojuma noteikumiem un nosacījumiem.

Europass e-pakalpojumi nodrošina visu datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

2. Kādas ziņas mēs apkopojam, kādiem mērķiem un ar kādiem tehniskiem līdzekļiem?

Lai piekļūtu Europass vietnei, apmeklētājiem nav nepieciešams ievadīt savus personas datus. Ja apmeklētāji to vēlas, viņi var ievadīt personas un citu informāciju atbilstošajās ailēs lapās 'Izveide tiešsaistē'. Pēc datu ievades apmeklētājiem ir iespēja saņemt failu Europass formātā. Personas datu un informācijas ievades vienīgais mērķis ir dot iespēju apmeklētājiem izveidot un lejupielādēt un/vai nosūtīt pa e-pastu dokumentus īpašajā Europass formātā.

Statistikas mērķiem, nodrošinot anonimitāti, tiek vākta un uzglabāta tāda informācija kā vecums, dzimums, valodu prasmes, darba pieredzes ilgums, pilsonība un mītnes valsts. Šādu datu izmantošana statistikas mērķiem notiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

Apmeklētāju žurnāli, kas satur apmeklētāju IP adreses, tiek saglabāti 13 mēnešus IT drošības nolūkos, lai izsekotu ļaunprātīgiem uzbrukumiem, drošības pārkāpumiem un ielaušanās mēģinājumiem. Žurnālus arī analizē AWSTATS tīmekļa statistikas izveidei (apmeklējumi pēc valsts).

IP adrešu anonimizētu versiju glabā arī Matomo ; skat. tālāk. Matomo izmanto IP anonimizācijas mehānismu, kas automātiski slēpj daļu no lietotāja IP adreses, faktiski padarot neiespējamu noteikt konkrētu apmeklētāju.

Unikāls lietotāju ievadīto e-pasta adrešu sajaukums tiek glabāts statistikas nolūkos, lai skaitītu unikālos apmeklētājus konkrētā laika posmā. Unikālais sajaukums ir e-pasta adreses neatgriezenisks kodējums, no kura izveidotā sajaukuma e-pasta adresi matemātiski nav iespējams atšifrēt. Sajaukumi tiek glabāti 13 mēnešus.

3. Kam ir piekļuve Jūsu datiem?

Kad Jūs lietojat Europass tiešsaistes redaktoru, jūsu datus ātri apstrādā Europass serveris, neviena fiziska persona tos neskata vai neapstrādā. Pēc apstrādes dati tiek nekavējoties dzēsti. Pieeja Europass serverim ir atļauta tikai autorizētiem tehniskiem darbiniekiem, kas vada un uztur operētājsistēmu, Europass programmas un pakalpojumus. Līgumos ar Europass tehniskajiem darbiniekiem ir iekļauti speciāli saistoši noteikumi par datu konfidencialitāti un neizpaušanu.

4. Kā mēs aizsargājam Jūsu informāciju?

Datu apmaiņa Europass 'Izveide tiešsaistē' no neautorizētas, nelegālas pieejas datu tranzīta laikā tiek aizsargāta, lietojot SSL (HTTPS) šifrēšanu.

NB: Ir tehniski grūti lietot šifrēšanu e-pastam, kuram pievienoti aizpildītie CV un Valodu pases dokumenti. E-pasts tādēļ tiek sūtīts bez šifrēšanas.

Europass serverī esošajai vietnei tiek lietoti standarta drošības pasākumi, tas ir, jaunākās un uzlabotākās operētājsistēmas un datorprogrammas, pretvīrusu aizsardzība, ugunssiena, regulārs drošības audits un tīkla drošības pārbaude, IT drošības politikas ievērošana, vājo vietu meklēšana un traucējumu noteikšanas sistēma.

5. Kā var pārbaudīt, izmainīt vai izdzēst savus personas datus?

Kā jau iepriekš minēts, Europass serverī personas dati pastāvīgi netiek glabāti . Apmeklētāji var ielādēt Europass CV vai Valodu pasi no saviem datoriem Europass serverī un tad veikt Europass dokumentos ievadītās informācijas pārbaudi, labošanu vai dzēšanu. Šī procedūra ir īslaicīga, tomēr arī tad tiek ievēroti augstāk minētie drošības noteikumi (skatīt arī 1.punktu).

6. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus?

Kā jau iepriekš minēts, Europass serverī personas dati pastāvīgi netiek glabāti.

Europass pēc 13 mēnešiem automātiski izdzēš ierakstus par apmeklētājiem (IP adreses).

Europass pēc 13 mēnešiem automātiski izdzēš apmeklētāju anonīmos e-pasta adrešu sajaukumus.

7. Kontaktinformācija

Kā datu subjektam Jums ir īpašas tiesības. Ja Jūs gribat tās izmantot, vai ja Jums ir kādi jautājumu vai sūdzības, kontaktējieties ar vietnes uzraudzītāju, lietojot iespēju 'Jūsu viedoklis' Europass tīmekļa vietnes augšējā izvēlnē.

Jūsu personas dati tiek saglabāti tik lielā mērā, lai būtu iespējams Jums atbildēt. Ja Europass vietnes uzraudzītāji nespēs atbildēt uz Jūsu jautājumu, viņi pārsūtīs to citiem dienestiem. Jūs tiksiet informēts pa e-pastu (ja tāds būs norādīts) par to, kuram dienestam Jūsu jautājums ir pārsūtīts. Jūs varat droši jautāt arī par savu e-pastu un tur ievieto personas datu apstrādi.

Datu subjekti jebkurā laikā var apspriesties ar Cedefop datu aizsardzības inspektoru () vai vērsties pie Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja.

Lai šī vietne pienācīgi darbotos, mēs dažreiz jūsu ierīcē izvietojam sīkdatnes (cookies). Tāpat dara arī lielākā daļa lielo tīmekļa vietņu.

1. Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

2. Kā mēs sīkdatnes izmantojam?

Vairākās mūsu lapās tiek izmantotas sīkdatnes, lai atcerētos:

 • jūsu ekrāna iestatījumus, piemēram, parādāmo krāsas kontrastu vai teksta lielumu;
 • vai esat jau atbildējies uz uznirstošo aptaujas jautājumu par to, vai vietnes saturs jums noderēja (lai tad šo jautājumu vairs jums nerādītu);
 • vai esat jau piekritis (vai nepiekritis) tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes.

Šīs sīkdatnes jums būs labāka pārlūkošana. Šīs sīkdatnes ir iespējams dzēst vai bloķēt, bet tādā gadījumā atsevišķas šīs vietnes iespējas var nedarboties, kā nākas.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu, un dati par jūsu navigāciju ir mūsu kontrolē. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi tam mērķim, kas norādīts šeit.

3. Vai mēs izmantojam citas sīkdatnes?

Mēs izmantojam Matomo, bezmaksas tīmekļa analīzes pakalpojumu, kas apkopo anonīmus lietotāja datus (piem., datora specifikācijas, pārlūkprogrammas veidu un versiju, apmeklētāja valsti utt.), lai izsekotu un ziņotu par vietnes datplūsmu.

Matomo izmantotās sīkdatnes ļauj mums izsekot šādai informācijai par lietotājiem:

 • IP adrese (anonimizēta);
 • apmeklētāja unikālais nejaušais ID, attiecīgā apmeklētāja pirmā apmeklējuma laiks, attiecīgā apmeklētāja iepriekšējā apmeklējuma laiks, attiecīgā apmeklētāja apmeklējumu skaits;
 • pieprasījuma datums un laiks (vietnes apmeklējums);
 • atrašanās vieta: valsts, reģions, pilsēta, aptuvens ģeogrāfiskais platums un garums (ģeolokācija);
 • apmeklētās lapas valoda;
 • pārlūkprogrammas versija, pārlūkprogrammas spraudņi (PDF, Flash, Java,...) operētājsistēmas versija, ierīces identifikators (lietotāja–aģenta elements);
 • pasākumi;
 • faili, uz kuriem apmeklētājs ir uzklikšķinājis un kurus ir lejupielādējis (lejupielāde);
 • meklēšana vietnē.

Kad tiek izmantota iespēja savienot Europass ar mākoņpakalpojumu CV glabāšanai (“Pierakstīties mākoņpakalpojumā”), pierakstoties attiecīgais pakalpojums (Google vai Microsoft) nosaka savas sīkdatnes, pār ko mums nav kontroles. Pirms to izmantošanas, lūdzu, iepazīstieties ar attiecīgo paziņojumu par konfidencialitāti un pakalpojuma lietošanas noteikumiem.

4. Kā var kontrolēt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā jums būs pašrocīgi jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, un varbūt nedarbosies daži pakalpojumi un funkcijas.

5. Izvēles elementi

Pēc noklusējuma tīmekļa vietnes apmeklētājiem seko līdzi, izmantojot pastāvīgas iekšējas sīkdatnes no Matomo. Jūs varat norādīt, ka nevēlaties, jums seko (opt-out). Ja pārdomājat, varat atkal piekrist, jums seko (opt-in).

Norādot, ka nevēlaties, jums sekotu, jūsu navigācijas pieredze portālā Europass nekādi netiek ietekmēta.

6. Izvēle “Do not track”

Tehnoloģija “Do Not Track” (“Nesekot”) ļauj apmeklētājiem atteikties no sekošanas, ko tīmekļa vietnes veic dažādiem mērķiem, tostarp tādiem kā analīzes pakalpojumu izmantošana, reklāmu vai sociālie tīkli.

Europass ņems vērā apmeklētāju izvēli un nesekos apmeklētājiem, kuri savos tīmekļa pārlūkos būs iespējojuši opciju “Es nevēlos, lai man seko”. Ja apmeklētājs izmanto pārlūkprogrammu, kam ir iespējota “nesekot” funkcija, sīkdatņu paziņojums pēc noklusējuma tiks konfigurēts, lai atteiktos no analytics.

7. Apmeklētāju IP adrešu anonimizācija

Matomo izmanto IP anonimizācijas mehānismu, kas automātiski slēpj daļu no katra apmeklētāja IP (Interneta protokols) adreses. Tas faktiski liedz iespēju identificēt kādu Europass apmeklētāju.

Valodas politika

Europass portāls ir pieejams šajās oficiālajās valodās:

 • Eiropas Savienības (dalībvalstu, kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu) pēc vienošanās;
 • Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas / Eiropas Ekonomikas zonas valstu (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice).