You are here

Eiropas Valodu prasmes līmeņi – Pašnovērtējuma tabula

 

Lejupielādēt

 • SAPRATNE
  • Klausīšanās
   • A1

    Es saprotu pazīstamus vārdus un dažas ļoti vienkāršas frāzes, kad lēni un skaidri runā par mani, manu ģime­ni un tuvāko apkārtni.

   • A2

    Es saprotu atsevišķas frāzes un biežāk lietotos vārdus izteikumos, kam ir saistība ar mani (pie­mēram, vienkāršu infor­māciju par sevi un ģimeni, iepirkšanos, dzī­vesvietu, darbu). Es varu uztvert galveno domu īsos, vienkāršos un skaidri izrunātos pa­zi­ņojumos, sludinā­ju­mos.

   • B1

    Es saprotu galveno saturu skaidrā un literāri pareizā runā par pazīstamām tē­mām, ar kurām es sa­skaros darbā, skolā, brīvajā laikā utt. Es saprotu radio un televīzijas raidījumu saturu tad, kad samērā lēni un skaidri runā par aktuāliem notikumiem vai tematiem, kuri mani interesē perso­nīgi vai profesionāli.

   • B2

    Es varu saprast garāku runu un lekcijas, sekot līdzi pat sarežģītai argu­mentācijai, ja temats ir pietiekami pazīstams. Es saprotu gandrīz visu televīzijas ziņās un repor­tāžās par jaunāka­jiem notikumiem. Es saprotu gandrīz visas filmas literārajā runā.

   • C1

    Es varu saprast garāku runu arī tad, ja tai nav skaidra uzbūve un ir vāji izteiktas loģiskās sakarības. Es bez pū­lēm saprotu televīzi­jas raidījumus un filmas.

   • C2

    Es bez grūtībām sa­pro­tu jebkuru runas veidu – gan tiešā sa­ziņā teikto, gan pār­raidīto pat tad, ja ātrā tempā runā dzimtās valodas lieto­tājs. Es varu saprast runātājus ar dažādām izrunas īpatnībām.

  • Lasīšana
   • A1

    Es saprotu pazīstamus vārdus un nosauku­mus, kā arī ļoti vien­kāršus teikumus, pie­mēram, paziņoju­mos, plakātos, katalo­gos.

   • A2

    Es varu izlasīt ļoti īsus un vienkāršus tekstus. Es varu sameklēt kon­krētu informāciju vien­kāršos, ar ikdienas dzīvi saistītos tekstos: sludi­nājumos, reklām­izde­vumos, ēdienkartēs, sa­rak­stos. Es varu saprast īsas un vienkār­šas pri­vātās vēstules.

   • B1

    Es saprotu tekstus, kuros izmantota ikdienā bieži lietota vai ar manu darbu saistīta valoda. Es varu saprast privātajās vēstulēs aprakstītos notikumus, izjūtas un vēlmes.

   • B2

    Es varu izlasīt pārskatus un rakstus par aktuālām problēmām, kuros autors pauž noteiktu attieksmi vai viedokli. Es varu saprast mūsdienu prozas darbus.

   • C1

    Es varu saprast garus un sarežģītus dažāda tipa tekstus, izprotot stila atšķirības. Es varu sa­prast speciālos rak­stus un garākas teh­niskās instrukcijas, pat tad, ja tās neattiecas uz manu darbības jomu.

   • C2

    Es bez grūtībām varu izlasīt dažāda tipa, uzbūves vai valodas ziņā sarežģītus tek­stus: rokasgrāmatas, speciālos rakstus, lite­rāros darbus.

 • RUNĀŠANA
  • Dialogs
   • A1

    Es varu vienkāršā veidā sazināties, ja sarunu biedrs teikto var lēnām atkārtot vai pateikt citiem vārdiem un palīdz man formu­lēt to, ko es cenšos pasacīt. Es varu uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt uz tiem sarunā par man ļoti labi zināmām tēmām.

   • A2

    Es varu sazināties parastās ikdienišķās si­tuācijās, kur notiek vienkārša informācijas apmaiņa par man zinā­miem tematiem vai dar­bībām. Es varu iesais­tīties ļoti īsā sarunā par sadzīviskiem jautāju­miem, tomēr ma­na va­lo­das prasme ir nepie­tiekama, lai pat­stā­vīgi veidotu dialogu.

   • B1

    Es spēju ārzemju ceļojuma laikā sazināties situācijās, kur nepieciešams runāt. Es varu bez iepriekšējas sagatavošanās iesaistīties sarunā par man zināmiem vai mani interesējošiem, kā arī ar ikdienas dzīvi saistītiem tematiem (pie­mēram, “ģimene”, “vaļas­prieks”, “darbs”, “ceļo­ša­na”, “jaunākie notiku­mi”).

   • B2

    Es varu diezgan brīvi un bez sagatavošanās sazi­nāties ar dzimtās valodas runātājiem. Es varu aktīvi piedalīties dis­ku­­­­si­jās par man zināmām problēmām, pamatojot un aizstāvot savu viedokli.

   • C1

    Es varu veikli un brīvi izteikties, piemērotus vārdus un izteicienus īpaši nemeklējot. Es protu prasmīgi lietot valodu gan ikdienas situācijās, gan darba vajadzībām. Es protu precīzi formulēt savas domas un uzskatus un prasmīgi uzturēt sarunu.

   • C2

    Es varu bez grūtībām piedalīties jebkurā sa­runā vai diskusijā, labi pārzinu idiomā­tiskos izteicienus un sarun­valodas vārdus. Es varu runāt pilnīgi brīvi un precīzi izteikt nozīmes smal­kā­kās nianses. Ja valodas lietojumā man rodas grūtības, es protu tik veikli pār­veidot sacī­to, ka citi to nemana.

  • Monologs
   • A1

    Es varu vienkāršos tei­kumos pastāstīt par savu dzīvesvietu un cil­vēkiem, kurus pa­zīstu.

   • A2

    Es varu vienkāršos tei­ku­mos pastāstīt par savu ģimeni un citiem cilvēkiem, dzīves ap­stāk­ļiem, savu izglītību un pašreizējo vai iepriek­šējo darbu.

   • B1

    Es protu veidot un saistīt kopā izteikumus, lai pa­stāstītu par pieredzēto un dažādiem notikumiem, sa­viem sapņiem, cerībām un vēlmēm. Es varu īsi pa­matot un paskaidrot savus uzskatus un nodomus. Es varu pastāstīt stāstu, iz­klās­tīt grāmatas vai filmas saturu un izteikt par to savu attieksmi.

   • B2

    Es varu skaidru un vispusīgu dažādu tēmu izklāstu, kas ietilpst ma­nā interešu lokā. Es varu pamatot savus uz­ska­tus par kādu strīdīgu jautā­jumu, izvērtējot at­šķi­rīgos viedokļus.

   • C1

    Es varu skaidru un vispusīgu sarežģītu tēmu izklāstu , iekļaut tajā pakārtotus jautā­jumus, izvērst atse­višķas tēzes un nobeigt ar atbilstošiem secinā­jumiem.

   • C2

    Es varu pilnīgi brīvi, skaidri un argumen­tēti, konkrētajai situā­cijai atbilstošā veidā sniegt kādas tēmas izklāstu. Es protu vei­dot savu stāstījumu tā, lai klausītājam būtu vieglāk uztvert un iegau­mēt nozīmīgākos jautājumus.

 • RAKSTĪŠANA
  • A1

   Es protu uzrakstīt īsu, vienkāršu tekstu, pie­mēram, nosūtīt ap­svei­kuma pastkarti. Es protu aizpildīt veid­la­pas ar personas da­tiem, piemēram, ierak­stīt savu vārdu, pilso­nī­bu un adresi vies­nī­cas reģistrācijas lapā.

  • A2

   Es varu uzrakstīt īsas zīmītes un vienkāršus paziņojumus. Es protu uzrakstīt ļoti vienkāršu vēstuli, piemēram, izsa­kot kādam pateicību.

  • B1

   Es protu uzrakstīt vien­kāršu, saistītu tekstu par jautājumiem, kas man ir zināmi vai mani interesē. Es varu uzrakstīt vēstuli, aprakstot tajā savus pār­dzī­vojumus un iespaidus.

  • B2

   Es varu uzrakstīt skaidru, detalizētu tekstu par da­žādiem jautājumiem, kas skar manu interešu loku. Es varu uzrakstīt eseju vai ziņojumu, dot rak­stisku informāciju, kā arī argumentēt vienu vai otru viedokli. Es protu uz­rak­stīt vēstules, izceļot man nozīmīgākos notikumus un iespaidus.

  • C1

   Es protu skaidri un loģiski uzrakstīt savas domas, izteikt savu viedokli. Es varu uzrak­stīt vēstuli, eseju vai ziņojumu par sarežģī­tiem jautājumiem, iz­ceļot to, ko es uzskatu par nozīmīgu un sva­rīgu. Es protu rakstīt konkrētam lasītājam pie­­­mē­rotā stilā.

  • C2

   Es protu uzrakstīt skaidru, loģisku tekstu atbilstošā stilā. Es varu uzrakstīt sarež­ģītas vēstules, referā­tus vai rakstus tā, lai lasītājam būtu viegli pamanīt un atcerēties svarīgākās vietas. Es varu uzrakstīt pārska­tus un recenzijas gan par literārajiem, gan speciālās literatūras dar­biem.