You are here

Statistika

Europass e-pakalpojumi nodrošina visu datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Avots: Cedefop

North Macedonia