You are here

Контакт

Вашето мислење за Еуропас

Пратете ни ги Вашите коментари за овој веб сајт (по можност на англиски, француски или германски).

Ако сакате одговор, посочете ја Вашата адреса на електронскапошта.

Важно: Ве молиме не ја праќајте Вашата Еуропас кратка биографија. Еуропас не е портал за наоѓање работа.

Можете да го посетите Eures, Европската служба за вработувањ, на: http://ec.europa.eu/eures.