You are here

Еуропас документи

Пет документи што ги прават вашите вештини и квалификации јасни и лесно разбирливи во Европа:

Два документи слободно достапни:

Три документи издадени од надлежните институции за образование и обука:

  • Еуропас мобилност содржи записи за знаење и вештините стекнати во друга европска земја.
  • Додаток на сертификатот дава опис на знаењето и вештините на носителите на сертификати за стручно образование и обука.
  • Додаток на дипломата дава опис на знаењето и вештините стекнати од носителите на високо-образовни степени.