You are here

Национални референтни точки

Во секоја земја (Европска Унија, Европска Економска Зона, и наскоро во земјите кандидати), Националната референтна точка обезбедува пристап до информациите за стручните квалификации. Сите Национални референтни точки се дел од мрежата.

Главни функции:

  • служат како прва точка за контакт во врска со прашањата поврзани со националните квалификации, сертификатите и додатоците на сертификатите;
  • обезбедува пристап до релевантни информации и служи како контакт точка за националните институции кои што имаат информации;
  • делува како национален партнер во Европската мрежа на национални референтни точки.