You are here

Додаток на диплома

Што е тоа

Документ што го опишува знаењето и вештините стекнати од носителите на високообразовни степени. Примери

Обезбедува дополнителна информација за она што е опишано во официјалните степени / дипломи и/или транскрипти, со што ги прави полесни за разбирање, особено за работодавачите и институциите надвор од земјата каде што се издадени.

За кого е

Еуропас додатокот на диплома се издава на дипломирани студенти во високообразовните институции заедно со нивниот степен или диплома.

Што не е

Еуропас додатокот на диплома не е:

  • замена за оригиналната диплома или степен;
  • систем што автоматски гарантира признавање/нострификација.

Каде може да се добие

Еуропас додатокот на диплома се издава од страна на високообразовните институции што ја доделуваа оригиналната диплома или степен.

Техничка поддршка

Пристапот до овој дел од порталот е ограничен на високообразовните институции. За да се добие лозинка, контактирајте го Вашиот Национален Еуропас Центар.