You are here

Што е додаток на сертификат?

Додатокот на сертификатот е опис на сертификатите за стручно образование и обука што ја појаснува природата на обуката за одредена струка во секоја земја.

Додатокот на сертификатот содржи краток опис на стручните вештини и на полето на стручна активност, и со тоа дава слика за знаењето, вештините и компетенциите стекнати во рамките на струката за која што се зборува.

Не најдовте тоа што ви е потребно?

95% од прашањата можат да ви бидат одговорени со употреба на оваа алатка за пребарување.