You are here

Avviż legali

L-informazzjoni ta' dan is-sit hija suġġetta għal ċaħda, għad-dritt tal-awtur u regolamenti li għandhom x'jaqsmu ma' protezzjoni ta' informazzjoni personali.

Ċaħda

Is-Cedefop (Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali) iżżomm dan is-sit elettroniku biex ittejjeb l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni dwar l-inizjattivi tagħha u l-politika ta' l-Unjoni Ewropeja in ġenerali. L-għan tagħna huwa li nagħtu informazzjoni eżatta u f'waqtha. Jekk insiru nafu b'xi żbalji nippruvaw nikkoreġuhom.Madankollu Cedefop ma taċċettax responsabbiltà għall-informazzjoni f'dan is-sit.

L-informazzjoni:

 • Hija ta' natura ġenerali biss u mhix intiża li tindirizza l-ebda ċirkostanza partikolari ta' l-ebda individwu jew organizzazzjoni;
 • Mhux bilfors eżawrenti, kompleta, eżatta u f'waqtha;
 • Xi kultant tista' tirreferi għal siti oħra li s-Cedefop m'għandha l-ebda kontroll fuqhom u li għalhekk m' għandha l-ebda responsabbiltà tagħhom;
 • Ma tagħtix pariri professjonali jew legali (jekk għandek bżonn pariri speċifiċi, għandek tirrikorri għall-għajnuna professjonali).

Ta' min jinnota li m'hemm l-ebda garanzija li dokument onlajn huwa kopja eżatta ta' dokument uffiċjali. Hija biss il-ligi ta' l-Unjoni Ewropea ppublikata f'forma stampata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropeja li tista' titqies bħala awtentika.

Huwa l-għan tagħna li nippruvaw innaqsu kull inkonvenjent minħabba żbalji tekniċi. Madankollu xi data u nformazzjoni f'dan is-sit jistgħu jkunu saru jew ġew strutturati ġo fajls jew formati li jistgħu jkollhom żbalji, għalhekk ma nistgħux nagħtu garanzija li s-servizz ma jkunx imwaqqaf jew effetwat minn xi problemi bħal dawn. Is-Cedefop ma jaċċettax responsabbilità ta' problemi li jistgħu jinqalgħu minħabba l-użu ta' dan is-sit jew links oħra esterni għal dan is-sit.

Din iċ-ċaħda mhix intenzjonata li tillimita r-responsabbilta' tas-Cedefop f'xi kontravenzjoni ta' regolamenti fil-liġi nazzjonali applikabbli jew teskludi xi responsabbiltà għal xi materji li ma jistgħux jiġux esklużi taħt dik il-liġi.

© Unjoni Ewropea, 2002-2019.

Riproduzzjoni hija awtorizzata, sakemm is-sors (© Unjoni Ewropea) u l-indirizz tas-sit elettroniku (http://europass.cedefop.europa.eu) huma indikati, ħlief fejn hemm indikat mod ieħor.

NB: Il-Kunsill tal-Ewropa u l-Komunitajiet Ewropej għandhom flimkien id-dritt tal-awtur tal-Passaport tal-Lingwa tal-Europass. Riproduzzjoni hija awtorizzata taħt l-istess kundizzjonijiet, sakemm is-sors (© Unjoni Ewropea u Kunsill ta' l-Ewropa) u l-indirizz tas-sit elettroniku (https://europass.cedefop.europa.eu u https://www.coe.int/en/web/portfolio) huma indikati wkoll.

Fejn il-permess irid jintalab qabel ma wieħed jirriproduċi jew juża test u informazzjoni multimedia (ħsejjes, stampi, software, eċċ), dan il-permess jikkanċella l-permess ġenerali msemmi aktar 'il fuq u għandu jindika biċ-ċar fejn hemm restrizzjonijiet fl-użu.

Protezzjoni ta' Informazzjoni Personali

L-Unjoni Ewropea hija obbligata bil-privatezza ta' min qiegħed juża l-faċilitajiet tagħha.

Id-data personali kollha miġbura miċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) tiġi proċessata skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE.

Din il-politika ġenerali tkopri l-grupp ta' siti elettroniċi tal-Unjoni Ewropeja fi ħdan id-dominju tal-europa.eu.

Għalkemm inti tista' tidħol f'kull wieħed minn dawn is-siti elettroniċi mingħajr ma tagħti informazzjoni personali, f'xi każi, xi informazzjoni personali trid tingħata biex ikollok aċċess għas- servizzi elettroniċi li tixtieq.

Lil din l-informazzjoni, is-siti elettroniċi jittrattawha skont il-politika deskritta fir-Regolament imsemmi aktar kmieni u jipprovdu informazzjoni dwar kif qed tintuża l-informazzjoni tiegħek fid-dikjarazzjonijiet speċifiċi dwar il-politika ta' privatezza.

F'dan ir-rigward:

 • Għal kull servizz elettroniku speċifiku, kontrollatur jiddettermina l-għan u l-mod tal-ipproċessar tal-informazzjoni personali u jiżgura li dan qed jaqbel mal-politika ta' privatezza ta' dak is-servizz elettroniku partikolari.
 • F'kull Istituzzjoni, Uffiċjali għall-Protezzjoni tal-informazzjoni jiżguraw li l-provedimenti tar-Regolament qegħdin jiġu segwiti u jagħtu pariri lill-kontrollaturi dwar kif għandhom iwettqu l-obbligi tagħhom.
 • Għall-Istituzzjonijiet kollha, is-Supervisor tal-Protezzjoni tad-Data Ewropea jaġġixxi ta' awtorità ta' superviżjoni indipendenti.

Il-grupp ta' siti elettroniċi tal-istituzzjonijiet fl-Unjoni Ewropea, fi ħdan id-dominju eu.int, jipprovdu ħoloq għal siti ta' terzi persuni. Minħabba li dawn m' għandniex kontroll fuqhom, nissuġerixxu li taraw il-politika tal-privatezza tagħhom.

X'inhu servizz elettroniku?

Fil-Europass, servizz elettroniku huwa servizz jew riżors li tista' tagħmel użu minnu mill-internet biex ittejjeb il-komunikazzjoni bejn iċ-ċittadini u n-negozji fuq naħa waħda u l-istituzzjonijiet Ewropej fuq in-naħa l-oħra.

Hemm tliet tipi ta' servizzi elettroniċi li huma offruti jew ser ikunu offruti mill-Europass:

 1. Servizzi ta' informazzjoni li jipprovdu liċ-ċittadini, lill-media, lin-negozji, lill-amministraturi u lil dawk li għandhom x'jaqsmu ma' deċiżjonjiet, b'aċċess ħafif u effettiv għall-informazzjoni. B'hekk tiżdied it-trasparenza u l-għarfien tal-politika u l-attivitajiet tal-Unjoni Ewropeja
 2. Servizzi ta' transazzjoni li jagħtu aċċess għal transazzjonijiet bażiċi mal-Unjoni Ewropeja bħal ngħidu aħna akkwisti, operazzjonijiet finanzjarji, reklutaġġ, applikazzjonijiet għal attivitajiet, akkwist jew xiri ta' dokumenti, eċċ
 3. Informazzjoni f'dikjarazzjoni ta' privatezza speċifika

Stqarrija ta' privatezza tas-servizz elettroniku tal-Europass

1. X'inhuma s-servizzi elettroniċi offruti mis-sit tal-internet tal-Europass?

Il-paġni li fihom tista' toħloq il-Europass CV onlajn u l-Passaport tal-Lingwa joffru l-faċilità lil min iżur is-sit elettroniku li jniżżel l-informazzjoni dwaru u mbagħad jirċievi fajl b'din l-informazzjoni fil-format tal-Europass.

Is-servers tal-Europass ma jżżommux rekords ta' CVs, Passaporti tal-Lingwa jew Passaporti tal-Ħiliet Ewropej li ġew ikkreati permezz tal-editur onlajn. Madankollu, fajls li jinsabu fil-Passaporti tal-Ħiliet Ewropej huma maħżuna għal sebat ijiem għal skopijiet ta' backup (per eżempju fil-każ ta' problema ta' konnessjoni) u mbagħad jitħassru b'mod permanenti u irrevokabbli.

Jekk viżitatur jagħżel 'Issejvja', jinħoloq disk file (eż. CV-2559.doc) ġewwa folder temporanju fis-server tal-Europass. Hekk kif dan il-fajl jintbagħat lill-viżitatur bl-HTTP connecton kurrenti jew jintbagħat e-mail f'indirizz li jkun ġie indikat mill-viżitatur, dan il-fajl jitħassar għal dejjem b'mod li ma jkunx jista' jinġieb lura.

Jekk viżitatur diġà għandu kont ma’ fornitur tal-Cloud Storage, (dawk li huma aċċettati fil-preżent: Google drive u OneDrive), jista’jidħol għal dak il-fornitur u jagħmel il-possibiltà li jaċċessa s-CVs minn kwalunkwe kompjuter. Prattikament, is-CVs jiġu ssejvjati u jinqraw fuq folder li jkun jismu “Europass” tal-cloud drive li tkun tikkorrespondi.

Barraminnhekk, viżitatur jista’ jagħżel li jippubblika c-CV tiegħu/tagħha direttament fuq portal onlajn tas-CVs u x-xogħlijiet, li jinkludu Xing, Monster, EURES u CV Library. Meta jagħmel dan, wieħed ikun infurmat dwar it-termini ul-kundizzjonijiet tas-servizz magħżul.

L-ipproċessar kollu tal-informazzjoni mis-servizz elettroniku tal-Europass huwa konformi ma' dak kollu mitlub tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE.

2. X'tip ta' informazzjoni personali niġbru, għaliex tintuża u b'liema mezzi tinġabar?

Għal dawk li jridu jidħlu fis-sit tal-internet tal-Europass, mhux meħtieġ li tiddaħħal informazzjoni personali. Il-viżitaturi għandhom l-għażla li jekk jixtiequ, idaħħlu informazzjoni personali u non-personali fil-formoli apposta li hemm fil-paġni 'Oħloq onlajn'. Meta jispiċċaw idaħħlu l-informazzjoni, il-viżitaturi jistgħu jagħżlu li jirċievu l-fajl fil-format tal-Europass. L-għan li xi ħadd idaħħal informazzjoni personali jew informazzjoni oħra huwa biss biex il-viżitaturi jkunu jistgħu joħolqu jew iniżżlu mill-internet u/jew jibagħtu dokumenti li jkunu fil-format speċifiku tal-Europass bil-posta elettronika.

Informazzjoni bħal eta', sess, kompetenzi tal-lingwa, esperjenzi ta' xogħol, nazzjonalità u l-pajjiż ta' residenza huma miġbura u miżmuma għal skopijiet ta' statistika, u jassiguraw l-anonimità. Dan l-użu ta' statistika tikkonforma tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE.

Reġistri tal-viżitaturi li jkun fihom l-IP address ta’ min ikun żar is-sit, jinżammu għal perjodu ta’ 13 –il xahar għal raġunijiet ta’ sigurtà tat-taknoloġija tal-informatika biex jagħtuna possibiltà li naqdbdu attakki malizzjużi, ksur ta’ sigurtà u attentati ta’ invażjoni. Ir-reġistri jiġu analizzati wkoll mill- AWSTATS biex jipproduċu statistiċi tal-internet (viżti kull pajjiż).

Verżjoni anonima tal-IP address tinżamm minn Europass Analytics. Għal aktar informazzjoni ara hawn taħt. Europass Analytics juża mekkaniżmu li awtomatikament jostor parti mill-IP ta’ kull viżitatur, għaldaqstant jagħmilha impossibbli li jiġi identifikat viżitatur partikolari.

Hash code uniku tal-indirizz elettroniku mdaħħal mill-viżitaturi jinżamm għal raġunijiet ta' statistika, biex jingħadd l-ammont ta’ viżitaturi uniċi matul perjodu ta' żmien. Il-hash code huwa kodifikazzjoni irriversibbli tal-indirizz elettroniku, u huwa matematikament impossibli li wieħed jiddeċifra l-indirizz elettroniku attwali mill-hash code. Il-hash codes jinżammu għal perjodu ta' 13-il xahar.

3. Min għandu aċċess għall-informazzjoni dwarek?

Meta tuża l-editur onlajn tal-Europass, it-tagħrif dwarek qed jiġi pproċessat għal żmien qasir mill-web servers tal-Europass mingħajr ma jarahom jew jipproċessahom ħadd. Ladarba tkun ipproċessata, din l-informazzjoni titħassar immedjatament. L-aċċess għas-servers tal-Europass huwa ristrett għall-operaturi tekniċi awtorizzati li jieħdu ħsieb li jagħmlu l-manutenzjoni tas-sistema operattiva u s-software u s-servizzi tal-Europass. Il-kuntratti ta' dawn l-impjegati tekniċi tal-Europass jorbtuhom bil-kunfidenzjalità biex ma jikxfu l-ebda informazzjoni.

4. Kif nipproteġu u nħarsu l-informazzjoni dwarek?

It-trażmissjoni ta' informazzjoni li sseħħ waqt li jkun qed jintuża s-servizz 'Oħloq on-line' tal-Europass huwa protett minn kull aċċess illegali jew mhux awtorizzat li jista' jsir waqt dan it-trasferiment tal-informazzjoni u dan isir permezz tas-sistema magħrufa bħala "SSL (HTTPS) encryption".

NB: Huwa teknikament diffiċli li wieħed japplika s-sistema tal-"encryption" lil ittri elettroniċi li jintbagħtu u li magħhom ikollhom mehmuża CV kompluta u dokumenti tal-Passaport tal-Lingwa. Għaldaqstant l-ittri elettroniċi jintbagħtu mingħajr "encryption".

Il-miżuri ta' sigurtà meqjusa "standard" jeżistu għas-sit li fih qed jinżammu s-servers tal-Europass, jiġifieri s-sistema operattiva tas-servers hija dejjem l-aktar waħda aġġornata u l-istess jingħad għas-software, protezzjoni mill-viruses, firewall, awditjar regolari tas-sigurtà, scanning tas-servizzi ta' networking, politika ta' sigurtà tat-teknoloġija tal-informatika applikata, ittestjar għall-vulnerabilità u sistema ta' ħarsien minn dħul mhux awtorizzat fis-sit.

5. Kif tista' tivverifika, tbiddel jew tneħħi l-informazzjoni dwarek?

Kif imfisser hawn fuq, l-ebda tagħrif personali ma jinżamm b'mod permanenti fis-servers tal-Europass. Il-viżitaturi jista' jkollhom is-CVs kompluti tal-Europass jew il-Passaport tal-Lingwa fil-kompjuter tagħhom u jagħmlu upload għas-server tal-Europass u mbagħad ikomplu biex jivverifikaw, jibdlu jew iħassru kull informazzjoni mid-dokument tal-Europass. Madankollu, dak li jsir f'din il-proċedura huwa wkoll temporanju u r-regoli tal-ħarsien imfissra hawn fuq jgħoddu wkoll (ara wkoll Nota 1).

6. Kemm indumu nżommu l-informazzjoni dwarek?

Kif jingħad hawn fuq, fis-servers tal-Europass ma tinżamm l-ebda informazzjoni mdaħħla mill-viżitaturi b'mod permanenti.

Europass awtomatikament tħassar ir-reistru tal-viżitaturi wara 13-il xahar (IP addresses).

Awtomatikament, il-Europass iħassar l-e-mail hashes anonimi tal-viżitaturi wara 13-il xahar.

7. Informazzjoni dwar lil min tikkuntattja

Inti għandek drittijiet speċifiċi minħabba li inti suġġett għall-informazzjoni dwarek. Jekk inti trid teżerċita d-drittijiet tiegħek, jew għandek xi diffikultajiet jew ilmenti, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-kontrollur tas-sit tal-internet billi tmur fil-paġna "L-Opinjoni tiegħek" fl-għażliet ta' fuq is-sit tal-internet tal-Europass.

Dwarek tinġabar biss l-informazzjoni meħtieġa biex tkun tista' tirċievi tweġiba. Jekk il-kontrolluri tas-sit tal-Europass ma jkunux jistgħu jweġbuk, huma jgħaddu l-indirizz elettroniku tiegħek lil xi servizz ieħor. Inti tiġi nfurmat permezz ta' ittra elettronika (jekk inti tkun tajt l-indirizz elettroniku tiegħek), lil liema servizz tkun intbagħtet il-mistoqsija tiegħek. Jekk inti jkollok mistoqsijiet dwar l-ipproċessar tal-indirizz elettroniku tiegħek jew tagħrif personali li jkollu x'jaqsam, kun żgur li tinkludihom fil-messaġġ.

Is-suġġetti tad-data, jistgħu fi kwalunkwe ħin jikkonsultaw mal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tal-Informazzjoni taċ-Cedefop () jew jirrikorru għall-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tal-Informazzjoni.

Biex dan is-sit tal-internet jaħdem sew, xi drabi nqiegħdu fajls żgħar ta’ informazzjoni fuq l-apparat tiegħek, magħrufin bħala cookies. Il-biċċa l-kbira tas-siti jagħmlu dan ukoll.

1. X'inhuma l-cookies?

Cookie hija fajl żgħir ta' test li sit tal-internet jissejvja fuq il-kompjuter jew mowbajl tiegħek meta żżur is-sit. Din tippermetti lis-sit tal-internet li jiftakar l-azzjonijiet u l-preferenzi tiegħek (bħal-login, il-lingwa, id-daqs tat-tipa u preferenzi oħrajn) matul perjodu ta’ żmien, biex ma jkollokx toqgħod tissettjahom kull darba li terġa’ żżur is-sit jew tibbrawżja minn paġna għal oħra.

2. Kif nużaw il-cookies?

Għadd ta’ paġni tagħna jużaw il-cookies biex jiftakru:

 • il-preferenzi tad-dehra tiegħek, bħas-settings tal-kuntrast tal-kuluri jew id-daqs tat-tipa;
 • jekk diġà weġibt stħarriġ, pop-up li jistaqsik jekk il-kontenut kienx utli jew le (biex b'hekk ma tintalabx twieġeb mill-ġdid);
 • jekk tkunx aċċettajtx l-użu tagħna tal-cookies fuq dan is-sit.

L-attivazzjoni ta' dawn il-cookies jipprovduk b'esperjenza ta' browsing aħjar. Tista’ tħassar jew timblokka dawn il-cookies, iżda jekk tagħmel dan xi aspetti ta’ dan is-sit jistgħu ma jaħdmux kif suppost.

L-informazzjoni relatata mal-cookies ma tintużax biex tidentifikak personalment u aħna nikkontrollaw it-tqassim tal-informazzjoni. Dawn il-cookies ma jintużaw għall-ebda għanijiet oħrajn għajr dawk deskritti hawnhekk.

3. Nużaw cookies oħra?

Aħna nużaw Europass Analytics, servizz analitiku bla ħlas fuq l-internet li jiġbor informazzjoni anonima ta’ min juża s-servizz (eż: speċifikazzjonijiet tal-kompjuter, tip ta’ browser u l-verżjoni, pajjiż minn fejn tkun il-persuna li qed tuża s-servizz, eċċ) biex tintraċċa u tirrapporta t-traffiku tas-sit tal-internet.

Cookies użati minn Europass Analytics jgħinuna nintraċċaw l-informazzjoni li ġejja dwar il-viżitaturi:

 • IP address(anonimizzat)
 • ID każwali uniku tal-viżitatur, ħin tal-ewwel żjara għal viżitatur speċifiku, ħin taż-żjara ta' qabel għal viżitatur speċifiku, għadd ta' żjarat għal viżitatur speċifiku
 • Data u ħin tat-talba (żjara fis-sit)
 • Post: pajjiż, reġjun, belt, latitudni u l-lonġitudni approssimattivi (lokazzjoni ġeografika)
 • Lingwa tal-paġna li żar l-utent
 • Il-verżjoni tal-browser, plugins tal-browser (PDF, Flash, Java, ...) il-verżjoni tas-sistema operattiva, l-identifikatur tat-tagħmir (User-Agent header)
 • Avvenimenti
 • Fajls li ġew ikklikkjati u mniżżla (Download)
 • Tfittxija tas-Sit

Meta tuża l-feature tal-Europass biex taqbad ma’ cloud service biex taħżen is-CVs tiegħek, malli tidħol, is-servizz (Google jew Microsoft) jissetja l-cookies tiegħu, u li aħna m’għandna l-ebda kontroll fuqhom. Jekk jogħġbok ikkonsulta l-istqarrija tal-privatezza u t-termini tal-użu ta’ kull wieħed minn dawn is-servizzi qabel tużahom.

4. Kif tikkontrolla l-cookies

Tista’ tikkontrolla u/jew tħassar il-cookies kif tixtieq – għad-dettalji, ara aboutcookies.org. Tista’ tħassar il-cookies kollha li huma diġà fuq il-kompjuter tiegħek u tista’ tissettja l-parti l-kbira tal-browsers biex jimblukkawhom milli jinħażnu. Iżda jekk tagħmel dan, għandu mnejn ikollok toqgħod tissettja l-preferenzi manwalment kull darba li żżur is-sit u xi servizzi u funzjonijiet jistgħu ma jaħdmux.

5. Karatteristiċi ta’ esklużjoni

B'mod awtomatiku, dawk li jżuru s-sit tal-internet, jiġu traċċati permezz tal-cookie persistenti tal-ewwel parti minn Europass Analytics. Tista’ tagħżel li ma tiġix intraċċat (esklużjoni). Jekk tbiddel fehmtek, tista’ tagħżel li terġa' tiġi ntraċċat.

Meta tagħżel li ma tiġix intraċċat, ma tkunx qed taffettwa l-esperjenza ta' navigazzjoni tiegħek fuq siti oħra tal-Europass.

6. Il-preferenza "Tintraċċanix"

"Tintraċċanix" hija teknoloġija li tippermetti lill-viżitaturi jeskludu ruħhom milli jiġu ntraċċati minn siti tal-internet tkun xi tkun ir-raġuni inkluż l-użu ta' servizzi analitiċi, networks ta' reklamar, u pjattaformi soċjali.

Europass jirrispetta l-preferenza tal-viżitaturi u ma jsegwix il-viżitaturi li ma jridux ikunu ntraċċati skont l-għażla tagħhom fil-web browsers. Jekk viżitatur juża browser li għandu funzjoni biex ma jintraċċax lill-istess viżitatur, in-notifika rigward il-cookies tiġi awtomatikament bħala daqslikieku l-viżitatur għażel li joħroġ mill-anaytics.

7. Anonimizzazzjoni tal-IP addresses tal-viżitaturi

Europass Analytics juża mekkaniżmu ta' anonimizzazzjoni tal-IP li awtomatikament jaħbi parti mill-IP (Internet Protocol) ta' kull viżitatur, u b’hekk jagħmilha effettivament impossibbli li jiġu identifikati viżitaturi speċifiċi fuq Europass.

Politika lingwistika

Il-portal tal-Europass huwa disponibbli fil-lingwi:

 • tal-Unjoni Ewropea (Stati Membri, pajjiżi kandidati u pajjiżi li potenzjalment ikunu kandidati (suġġetti għal qbil);
 • taż-Żona Ewropea tal-Kummerċ Ħieles / iż-Żona Ekonomika Ewropea (Iżlanda, Liechtenstein, Norveġja u l-Isvizzera).