You are here

Avviż legali

L-informazzjoni ta' dan is-sit hija suġġetta għall-ċaħda, għad-dritt ta' l-awtur u regolamenti li għandhom x'jaqsmu ma' protezzjoni ta' data personali.

Ċaħda

Is-Cedefop (Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali) iżżomm din il-website biex ittejjeb l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni dwar l-inizjattivi tagħha u l-politika ta' l-Unjoni Ewropeja in ġenerali. L-għan tagħna huwa li nagħtu informazzjoni eżatta u f'waqtha. Jekk insiru nafu b'xi żbalji nippruvaw nikkoreġuhom.Madankollu Cedefop ma taċċettax responsabbilta' għall-informazzjoni f'dan is-sit.

L-informazzjoni:

 • Hija ta' natura ġenerali biss u mhix intiża li tindirizza l-ebda ċirkostanza partikolari ta' l-ebda individwu jew organizzazzjoni;
 • Mhux bilfors eżawrenti, kompleta, eżatta u f'waqtha;
 • Tista' xi kultant tirreferi għall-siti oħra li s-Cedefop m'għandha l-ebda kontroll fuqhom u li għalhekk m' għandha l-ebda responsabbilta' tagħhom;
 • Ma tagħtix pariri professjonali jew legali (jekk għandek bżonn pariri speċifiċi, għandek tirrikorri għall-għajnuna professjonali).

Ta' min jinnota li m'hemm l-ebda garanzija li dokument on-line huwa kopja eżatta ta' dokument uffiċjali. Hija biss il-ligi ta' l-Unjoni Ewropeja ppublikata f'forma stampata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropeja li tista' titqies bħala awtentika.

Huwa l-għan tagħna li nippruvaw innaqsu kull inkonvenjent minħabba żbalji tekniċi. Madankollu xi "data" u nformazzjoni f'dan is-sit jistgħu jkunu saru jew ġew strutturati ġo files jew formats li jistgħu jkollhom żbalji, għalhekk ma nistgħux nagħtu garanzija li s-servizz ma jkunx imwaqqaf jew effetwat minn xi problemi bħal dawn. Is-Cedefop ma jaċċettax responsabbilita' ta problemi li jistgħu jinqalgħu minħabba l-użu ta' dan is-sit jew links oħra esterni għal dan is-sit.

Din iċ-ċaħda mhix intenzjonata li tillimita r-responsabbilta' tas-Cedefop f'xi kontravenzjoni ta' regolamenti fil-liġi nazzjonali applikabbli jew teskludi xi responsabbilta' għal xi materji li ma jistgħux jiġux esklużi taħt dik il-liġi.

© Unjoni Ewropea, 2002-2018

Riproduzzjoni hija awtorizzata, sakemm is-sors (© Unjoni Ewropea) u l-indirizz ta' l-internet (http://europass.cedefop.europa.eu) huma indikati, ħlief fejn hemm ndikat mod ieħor

NB: Il-Kunsill ta' l-Ewropa u l-Komunitajiet Ewropej għandhom flimkien id-dritt ta' l-awtur tal-Passaport tal-Lingwa Europass. Riproduzzjoni hija awtorizzata taħt l-istess kondizzjonijiet, sakemm is-sors (© Unjoni Ewropea u Kunsill ta' l-Ewropa) u l-indirizz tal-website (https://europass.cedefop.europa.eu u https://www.coe.int/en/web/portfolio) huma ndikati wkoll.

Fejn il-permess irid jintalab qabel ma wieħed jirripproduċi jew juża test u informazzjoni tal-multimedia (ħsejjes, stampi, software, eċċ) dan il-permess jikanċella l-permess ġenerali msemmi aktar 'il fuq u għandu jindika biċ-ċar fejn hemm restrizzjonijiet fl-użu.

Protezzjoni ta' Data Personali

L-Unjoni Ewropeja hija obbligata bil-privatezza ta' min qiegħed juża l-faċilitajiet tagħha.

Id-data personali kollha miġbura miċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) tiġi proċessata skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE.

Din il-politika ġenerali tkopri l-grupp ta' websajts ta' l-Unjoni Ewropeja fi ħdan id-dominju ta' l-europa.eu.

Għalkemm inti tista' tibbrawżja f'kull wieħed minn dawn il-websajts mingħajr ma tagħti nformazzjoni personali, f'xi każi, informazzjoni personali trid tingħata biex ikollok aċċess għas- servizzi elettroniċi li tixtieq.

Il-websajts li din l-informazzjoni jittrattawha skond il-politika deskritta fir-Regolament msemmi aktar kmieni u jipprovdu informazzjoni dwar kif qed tintuża d-data tiegħek fid-dikjarazzjonijiet speċifiċi dwar il-politika ta' privatezza.

F'dan ir-rigward:

 • Għal kull servizz elettroniku speċifiku, kontrollur jiddettermina l-għan u l-mod ta' l-ipproċessar tad-data personali u jiżgura li dan qed jaqbel mal-politika ta' privatezza ta' dak is-servizz elettroniku partikolari.
 • F'kull Istituzzjoni, Uffiċjali għall-Protezzjoni tad-Data jiżgura li l-provedimenti tar-Regolament qegħdin jiġu segwiti u jagħti pariri lill-kontrolluri dwar kif għandhom iwettqu l-obbligi tagħhom (ara artiklu 24 tar-Regolament)
 • Għall-Istituzzjonijiet kollha, is- Supervajżer tal-Protezzjoni tad-Data Ewropeja jaġġixxi ta' awtorita' superviżjoni indipendenti (ara artikli 41 sa 45 tar-Regolament)

Il-grupp ta' websajts ta' l-istituzzjonijiet fl-Unjoni Ewropeja, fi ħdan id-dominju eu.int, jipprovdu links għall-siti ta' terzi persuni. Minħabba li dawn ma għandnix kontroll fuqhom, nisuġerixxu li taraw il-politika tal-privatezza tagħhom.

X'inhu servizz elettroniku?

Servizz elettroniku fl-Europass huwa servizz jew riżors li tista' tagħmel użu minnu mill-internet biex ittejjeb il-komunikazzjoni bejn iċ-ċittadini u n-negozji fuq naħa waħda u l-istituzzjonijiet Ewropej fuq in-naħa l-oħra.

Tliet tipi ta' servizzi elettroniċi huma offruti jew ser ikunu offruti mill-Europass:

 1. Servizzi ta' informazzjoni li jipprovdu liċ-ċittadini, lill-media, lin-negozji, lill-amministraturi u lil dawk li għandhom x'jaqsmu ma' deċiżjonjiet, b'aċċess ħafif u effettiv għall-informazzjoni. B'hekk tiżdied it-trasparenza u l-għarfien tal-politika u l-attivitajiet ta' l-Unjoni Ewropeja
 2. Servizzi ta' transazzjoni li jagħtu aċċess għall-transazzjonijiet bażiċi ma' l-Unjoni Ewropeja bħal akkwisti, operazzjonijiet finanzjarji, reklutaġġ, applikazzjonijiet għall-eventi, akkwist jew xiri ta' dokumenti, eċċ
 3. Informazzjoni f'dikjarazzjoni ta' privatezza speċifika

Stqarrija ta' privatezza tas-servizz elettroniku tal-Europass

1. X'inhuma s-servizzi elettroniċi offruti mis-sit ta' l-internet tal-Europass?

Il-paġni li fihom tista' toħloq "online" il-Europass CV u l-Passaport tal-Lingwa joffru l-faċilità lil min iżur il-website li jniżżel l-informazzjoni dwaru u mbagħad jirċievi "file" b'din l-informazzjoni fil-format tal-Europass.

Is-servers tal-Europass ma jżżommux rekords ta' KVs, Passaporti tal-Lingwa jew Passaporti tal-Ħiliet Ewropej li ġew ikkreati permezz tal-editur online. Madankollu, fajls li jinsabu fil-Passaporti tal-Ħiliet Ewropej huma maħżuna għall-seba' t'ijiem għal skopijiet ta' backup (per eżempju fil-każ ta problema ta konnessjoni) u huma mbagħad imħassrin b'mogħod permanenti u irrevokabbli.

Jekk viżitatur jagħżel 'Issejvja', jinħoloq "disk file" (eż. CV-2559.doc) ġewwa folder temporanju fis-server tal-Europass. Hekk kif dan il-file jintbagħat lill-viżitatur bl-"HTTP connecton" kurrenti jew jintbagħat b'e-mail f'indirizz li jkun ġie ndikat mill-viżitatur, dan il-file jiġi mħassar għal dejjem b'mod li ma jkunx jista' jinġieb lura.

If a visitor already has an account with a cloud-storage provider (currently supported are: Google drive and OneDrive), s/he can sign-in to that provider and enable the possibility to access their CV(s) from any computer. Practically, the CVs are stored and read on a folder called “Europass” of the corresponding cloud drive.

Additionally, a visitor can choose to publish his/her CV directly to online CV and job portal services including Xing, Monster, EURES and CV Library. When doing this they are informed about the terms and conditions of the chosen service.

L-ipproċessar kollu ta' l-informazzjoni mis-servizz elettroniku tal-Europass huwa konformi ma' dak kollu mitlub tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE.

2. X'tip ta' informazzjoni personali niġbru, għaliex tintuża u b'liema mezzi tinġabar?

Għal dawk li jridu jidħlu fis-sit ta' l-internet tal-Europass mhux meħtieġ li tiddaħħal informazzjoni personali. Il-viżitaturi għandhom l-għażla, li jekk jixtiequ jdaħħlu informazzjoni personali u non-personali fil-formoli apposta li hemm fil-paġni 'Oħloq on-line'. Meta jispiċċaw idaħħlu l-informazzjoni, il-viżitaturi jistgħu jagħżlu li jirċievu l-file fil-format tal-Europass. L-għan li xi ħadd idaħħal informazzjoni personali jew informazzjoni oħra huwa biss biex il-viżitaturi jkunu jistgħu joħolqu jew iniżżlu mill-internet u/jew jibgħatu bl-e-mail dokumenti li jkunu fil-format speċifiku tal-Europass.

Informazzjoni bħal eta', sess, kompetenzi tal-lingwa, esperjenzi ta' xogħol, nazzjonalita' u pajjiż ta residenza huma miġbura u miżmuma għal skopijiet ta' statistika, li jassiguraw l-anonimita'. Dan l-użu ta' statistika tikkonforma tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE.

Visitors’ logs, containing the IP address of connecting visitors are kept for a period of 13 months, for IT security reasons, to enable us to track down malicious attacks, security breaches and intrusion attempts. The logs are also analysed by AWSTATS for producing web statistics (visits by country).

An anonymised version of the IP address is also kept by Google Analytics, see also below. Google Analytics uses an IP anonymisation mechanism that automatically masks a portion of each visitor’s IP, effectively making it impossible to identify a particular visitor.

A unique hash of the e-mail address entered by visitors is kept, for statistical reasons, to count unique visitors over a period of time. The hash is an irreversible coding of the e-mail and it is mathematically impossible to decipher the actual e-mail address from the hash. The hashes are kept for a period of 13 months.

3. Min għandu aċċess għall-informazzjoni dwarek?

When you use the Europass online editor, It-tagħrif dwarek qed jiġi pproċessat għal żmien qasir mill-web servers tal-Europass mingħajr ma jarahom jew jipproċessahom ħadd. Once processed, these data are immediately deleted. L-aċċess għas-servers tal-Europass huwa ristrett għall-operaturi tekniċi awtorizzati li jieħdu ħsieb li jagħmlu l-manutenzjoni tas-sistema operattiva u s-software u s-servizzi tal-Europass. Il-kuntratti ta' dawn l-impjegati tekniċi tal-Europass jorbtuhom bil-kunfidenzjalita' biex ma jikxfu l-ebda informazzjoni.

4. Kif nipproteġu u nħarsu l-informazzjoni dwarek?

It-trasmissjoni ta' informazzjoni li sseħħ waqt li jkun qed jintuża s-servizz 'Oħloq on-line' tal-Europass huwa protett minn kull aċċess illegali jew mhux awtorizzat li jista' jsir waqt dan it-trasferiment ta' l-informazzjoni u dan isir permezz tas-sistema magħrufa bħala "SSL (HTTPS) encryption".

NB: Huwa teknikament diffiċli li wieħed japplika s-sistema tal-"encryption" lill-e-mails li jintbagħtu li magħhom ikollhom attaċjat CV kompluta u dokumenti tal-Passaport tal-Lingwa. Għaldaqstant l-e-mails jintbagħtu mingħajr "encryption".

Il-miżuri ta' sigurtà meqjusa "standard" jeżistu għas-sit li fih qed jinżammu s-sewers tal-Europass, jiġifieri s-sistema operattiva tas-servers hija dejjem l-aktar waħda aġġornata u l-istess jingħad għas-software, protezzjoni mill-viruses, "firewall", awditjar regolari tas-sigurta', "scanning" tas-servizzi ta' networking, politika ta' sigurta' ta' l-IT applikata, ittestjar għall-vulnerabilità u sistema ta' ħarsien minn dħul mhux awtorizzat fis-sit.

5. Kif tista' tivverifika, tbiddel jew tneħħi l-informazzjoni dwarek?

Kif imfisser hawn fuq, l-ebda tagħrif personali ma jinżamm b'mod permanenti fis-servers tal-Europass. Viżitaturi jista' jkollhom is-CVs kompluti tal-Europass jew il-Passaport tal-Lingwa fil-kompjuter tagħhom u jagħmlu "upload" għas-server tal-Europass u mbagħad ikomplu biex jivverifikaw, jibdlu jew iħassru kull informazzjoni mid-dokument tal-Europass. Madankollu dak li jsir f'din il-proċedura huwa wkoll temporanju u r-regoli tal-ħarsien imfissra hawn fuq jgħoddu wkoll (ara wkoll Nota 1).

6. Kemm indumu nżommu l-informazzjoni dwarek?

Kif jingħad hawn fuq, fis-servers tal-Europass ma tinżamm b'mod permanenti l-ebda informazzjoni mdaħħla mill-viżitaturi.

Europass awtomatikament tħassar il-logs tal-viżitaturi wara 13-il xahar (Indirizzi IP).

Europass automatically deletes visitors' anonymous e-mail hashes after 13 months.

7. Informazzjoni dwar lil min tikkuntattja

Inti għandek drittijiet speċifiċi minħabba li inti suġġett għall-informazzjoni dwarek. Jekk inti trid teżerċita d-drittijiet tiegħek, jew għandek xi diffikultajiet jew ilmenti, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-kontrollur tal-website billi tmur fil-paġna "L-Opinjoni tiegħek" fil-menu ta' fuq tal-websajt tal-Europass.

Dwarek tinġabar biss l-informazzjoni meħtieġa biex tkun tista' tirċievi tweġiba. Jekk il-kontrolluri tal-website tal-Europass ma jkunux jistgħu jweġbuk, huma jgħaddu l-e-mail tiegħek lil xi servizz ieħor. Inti tiġi nfurmat, permezz ta' e-mail (jekk inti tkun tajt l-indirizz ta' l-e-mail tiegħek), lil liema servizz tkun intbagħtet il-mistoqsija tiegħek. Jekk inti jkollok mistoqsijiet dwar l-ipproċessar ta' l-e-mail tiegħek jew tagħrif personali li jkollu x'jaqsam, kun żgur li tinkludihom fil-messaġġ.

Is-suġġetti tad-data jistgħu fi kwalunkwe ħin jikkonsultaw mal-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data taċ-Cedefop () jew jirrikorru għall-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Biex dan is-sit web jaħdem sew, xi drabi nqiegħdu fajls żgħar ta’ dejta fuq l-apparat tiegħek, magħrufin bħala cookies. Il-biċċa l-kbira tas-siti jagħmlu dan ukoll.

1. X'inhuma l-cookies?

Cookie hija fajl żgħir ta' test li sit web jissejvja fuq il-kompjuter jew mowbajl tiegħek meta żżur is-sit. Din tippermetti lis-sit web li jiftakar l-azzjonijiet u l-preferenzi tiegħek (bħal-login, il-lingwa, id-daqs tat-tipa u preferenzi oħrajn) matul perjodu ta’ żmien, biex ma jkollokx toqgħod tissettjahom kull darba li terġa’ żżur is-sit jew tibbrawżja minn paġna għal oħra.

2. Kif nużaw il-cookies?

Għadd ta’ paġni tagħna jużaw il-cookies biex jiftakru:

 • il-preferenzi tad-dehra tiegħek, bħas-settings tal-kuntrast tal-kuluri jew id-daqs tat-tipa;
 • jekk diġà weġibt stħarriġ pop-up li jistaqsik jekk il-kontenut kienx utli jew le (biex b'hekk ma tintalabx twieġeb mill-ġdid);
 • jekk tkunx aċċettajtx l-użu tagħna tal-cookies fuq dan is-sit.

L-attivazzjoni ta' dawn il-cookies jipprovduk b'esperjenza ta' bbrawżjar aħjar. Tista’ tħassar jew timblokka dawn il-cookies, iżda jekk tagħmel dan xi aspetti ta’ dan is-sit jistgħu ma jaħdmux kif suppost.

L-informazzjoni relatata mal-cookies ma tintużax biex tidentifikak personalment u aħna nikkontrollaw it-tqassim tad-dejta. Dawn il-cookies ma jintużaw għall-ebda għanijiet oħrajn għajr dawk deskritti hawnhekk.

3. Nużaw cookies oħra?

Aħna nużaw Google Analytics, servizz analitiku bla ħlas fuq l-internet li jiġbor informazzjoni anonima ta’ min juża s-servizz (eż: speċifikazzjonijiet tal-kompjuter, tip ta’ brawser u l-verżjoni, pajjiż minn fejn tkun il-persuna li qed tuża s-servizz, eċċ) biex tintraċċa u tirrapporta t-traffiku tas-sit tal-internet. Aqra aktar dwar il-politika tal-privatezza ta’ Google / Google Analytics Terms of Service.

Cookies used by Google Analytics enable us to track the following information about visitors:

 • Indirizz IP (anonimizzat)
 • ID każwali uniku tal-viżitatur, Ħin tal-ewwel żjara għall-viżitatur speċifiku, Ħin taż-żjara ta' qabel għall-viżitatur speċifiku, Għadd ta' żjarat għall-viżitatur speċifiku
 • Data u ħin tat-talba (żjara fis-sit)
 • Post: pajjiż, reġjun, belt, latitudni u l-lonġitudni approssimattivi (Ġeolokazzjoni)
 • Lingwa tal-paġna li żar l-utent
 • Il-verżjoni tal-browser, plugins tal-browser (PDF, Flash, Java, ...) il-verżjoni tas-sistema operattiva, l-identifikatur tat-tagħmir (User-Agent header)
 • Avvenimenti
 • Fajls li ġew ikklikkjati u mniżżla (Download)
 • Tfittxija tas-Sit

When using the feature of Europass to connect to a cloud service for storing your CVs (“Cloud sign-in”), upon signing-in, the respective service (Google or Microsoft) sets their own cookies, onover which we have no control. Please consult the corresponding privacy statement and terms of use of each of these services before using them.

4. Kif tikkontrolla l-cookies

Tista’ tikkontrolla u/jew tħassar il-cookies kif tixtieq – għad-dettalji, ara aboutcookies.org. Tista’ tħassar il-cookies kollha li huma diġà fuq il-kompjuter tiegħek u tista’ tissettja l-parti l-kbira tal-brawżers biex jimblukkawhom milli jiġu maħżuna. Iżda jekk tagħmel dan, għandu mnejn ikollok toqgħod tissettja l-preferenzi manwalment kull darba li żżur is-sit u xi servizzi u funzjonalitajiet jistgħu ma jaħdmux.

5. Karatteristiċi ta’ esklużjoni

B'mod awtomatiku, dawk li jżuru s-sit web jiġu ttraċċjati permezz tal-cookie persistenti tal-ewwel parti minn Google Analytics. Tista’ tagħżel li ma tiġix intraċċat (esklużjoni). Jekk tbiddel fehmtek, tista’ tagħżel li terġa tiġi ntraċċat għal darb’ (inklużjoni).

Meta tagħżel li ma tiġix intraċċat ma tkunx qed taffettwa l-esperjenza ta' navigazzjoni tiegħek fuq siti oħra ta' Europass.

6. Il-preferenza "do not track"

"Do Not Track" hija teknoloġija li tippermetti lill-viżitaturi jeskludu ruħhom milli jiġu ntraċċati minn siti web tkun xi tkun ir-raġjuni inkluż l-użu ta' servizzi analitiċi, netwerks ta' reklamar, u pjattaformi soċjali.

Europass jirrispetta l-preferenza tal-viżitaturi u ma jsegwix il-viżitaturi li ma jridux ikunu ntraċċati skont l-għażla tagħhom fil-web browsers. If the visitor uses a browser that has a do not track function enabled, the cookie notice will by default be configured for “opt-out” from analytics.

7. Anonimizzazzjoni tal-indirizzi IP tal-viżitaturi

Google Analytics juża mekkaniżmu ta' anonimizzazzjoni tal-IP li awtomatikament jaħbi parti mill-IP (Internet Protocol) ta' kull viżitatur, u b’hekk jagħmilha effettivament impossibbli li jiġu identifikati viżitaturi speċifiċi fuq Europass.

Politika lingwistika

The Europass portal is available in the official languages of:

 • the European Union (Member States, candidate and potential candidate countries (subject to agreement);
 • the European Free Trade Association / European Economic Area (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland).