You are here

Ordliste

A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Y
 • livslang læring

  Definisjon: 

  Alle læringsaktiviteter som gjennomføres i løpet av et liv, og som fører til en bedring i kunnskap, knowhow, ferdigheter, kompetanse og/eller kvalifikasjoner av personlige, sosiale og/eller yrkesmessige årsaker.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • livsvid læring

  Definisjon: 

  Formell, ikke-formell eller uformell læring som skjer i forbindelse med en aktivitet i løpet av livet (personlig, sosial eller yrkesmessig), uansett tidspunkt.

  Kommentar: 

  Livsvid læring er en side ved livslang læring.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • lovregulert yrke

  Definisjon: 

  En yrkesaktivitet eller en gruppe med yrkesaktiviteter der tilgangen og utøvelsen av aktivitetene (eller en form av dem) er direkte eller indirekte underlagt lover, forskrifter eller administrative bestemmelser med hensyn til kvalifikasjonene som kreves.

  Kilde: 
  basert på European Commission, 2002.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • læreplan

  Definisjon: 

  En oversikt over aktiviteter som gjennomføres for å utforme, organisere og planlegge en utdannings- eller opplæringsaktivitet, deriblant definisjonen av læringsmål, innhold, metoder (inkludert vurdering) og materiale, samt ordninger for opplæring av lærere og undervisningspersonell.

  Kommentar: 

  Termen ”læreplan” viser til utformingen, organiseringen og planleggingen av læringsaktivitetene, mens termen ”program” viser til gjennomføringen av aktivitetene.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004; Landsheere, 1979.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • lærer

  Definisjon: 

  En person hvis funksjon er å formidle kunnskap, knowhow eller ferdigheter til elever i en utdannings- eller opplæringsinstitusjon.

  Kommentar: 

  En lærer kan utføre flere oppgaver, som å organisere og gjennomføre opplæringsprogrammer/-kurs eller formidle kunnskap, det være seg allmenn eller spesifikk, teoretisk eller praktisk. En lærer i en institusjon for yrkesrettet opplæring kan iblant kalles “instruktør”.

  Kilde: 
  Cedefop, 2004; AFPA 1992.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • lærerutdanning

  Definisjon: 

  Teoretisk eller praktisk utdanning for lærere og instruktører.

  Kommentar: 

  Lærerutdanning:

  • er beregnet på lærere/instruktører som enten praktiserer (i) i en stilling som lærer eller instruktør (ii) som yrkesutøvere innenfor et bestemt område der de følger praktikanter i arbeidsmiljøet (tidvise lærere eller instruktører);
  • omfatter et bredt spekter av ferdigheter: fagkunnskaper om det aktuelle fagområdet (generell, teknisk eller vitenskapelig); ferdigheter i utdanning, psykologi og sosiologi; lederferdigheter; kjennskap til arbeidslivet; og kunnskap om opplæringsordninger og målgruppe;
  • omfatter også utdanning i forbindelse med utforming, organisering og gjennomføring av kurs samt innhold i opplæringsaktiviteter, dvs. formidling av kunnskap, knowhow og ferdigheter.
  Kilde: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • Læretid

  Definisjon: 

  Systematisk, langvarig opplæring som alternerer mellom perioder på arbeidsplassen og perioder på skole eller senter for yrkesrettet opplæring. Lærlingen har et kontraktforhold med arbeidsgiveren og mottar vederlag (lønn eller godtgjøring). Arbeidsgiveren er ansvarlig for å gi lærlingen opplæring som fører til et bestemt yrke.

  Kommentar: 

  På fransk viser termen ”apprentissage” både til læretiden og til læringsprosessen (se ”læring”).

  Kilde: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • læring

  Definisjon: 

  En prosess der man bearbeider informasjon, ideer og verdier og dermed tilegner seg kunnskap, knowhow, ferdigheter og/eller kompetanse.

  Kommentar: 
  • Læring skjer gjennom selvstendig tenkning, rekonstruksjon og sosialt samspill.
  • Læring kan foregå i et formelt, ikke-formelt eller uformelt miljø.
  Kilde: 
  Cedefop, 2004; European Commission, 2006a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • læring gjennom bruk

  Definisjon: 

  Å lære ved å bruke verktøy eller utstyr gjentatte ganger, med eller uten instruksjoner på forhånd.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • læring gjennom handling

  Definisjon: 

  Å lære ved å utføre en oppgave gjentatte ganger, med eller uten instruksjoner på forhånd.

  Kommentar: 

  learning by doing is also referred to as experiential learning.

  Kilde: 
  Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • læringsfellesskap

  Definisjon: 

  Et fellesskap som fremmer en læringskultur ved å utvikle effektive lokale samarbeidsforhold mellom alle sektorer i fellesskapet, og som støtter og motiverer enkeltpersoner og organisasjoner til å lære.

  Kilde: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • læringsinnhold

  Definisjon: 

  Emnene og aktivitetene som inngår i det en enkeltperson eller elevgruppe lærer i løpet av en læringsprosess.

  Kilde: 
  omarbeidet fra European Training Foundation 1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • læringsorganisasjon

  Definisjon: 

  En organisasjon som fremmer læring, og hvor enkeltpersoner kan lære og utvikle seg i arbeidssammenheng, til eget, andres og hele organisasjonens beste, og hvor en slik innsats blir offentliggjort og anerkjent.

  Kilde: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • læringsregion

  Definisjon: 

  En region der aktører samarbeider for å oppfylle lokale læringsbehov og deler ressurser for å finne felles løsninger.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • læringstilrettelegger

  Definisjon: 

  Alle som fremmer tilegnelse av kunnskap og ferdigheter ved å opprette et gunstig læringsmiljø, deriblant personer som innehar en undervisnings-, opplærings- inspeksjons- eller veiledningsfunksjon. Tilretteleggeren hjelper eleven med å opparbeide kunnskap og ferdigheter ved å komme med retningslinjer, tilbakemeldinger og råd gjennom hele læringsprosessen.

  Kilde: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • læringsutbytte/læringsresultat

  Definisjon: 

  Summen av kunnskap, ferdigheter og/eller kompetanse som en person har tilegnet seg og/eller kan demonstrere etter å ha fullført en læringsprosess.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO