You are here

Ordliste

A | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Y
 • veiledning

  Definisjon: 

  En aktivitet der en elev får veiledning, rådgivning eller tilsyn av en erfaren og kompetent yrkesutøver. Veilederen støtter eleven gjennom hele læringsprosessen (på skole, opplæringssenter eller arbeid).

  Kommentar: 

  veiledning omfatter forskjellige aktiviteter:

  • teoretisk undervisning (for å bedre utdanningsprestasjonen);
  • yrkesveiledning (for å lette overgangen fra skole til arbeid);
  • personlig utvikling (for å oppfordre elevene til å ta kloke valg).
  Kilde: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • veiledning og rådgivning / informasjon, råd og veiledning

  Definisjon: 

  En samling av aktiviteter beregnet på å hjelpe personer med å ta beslutninger med hensyn til utdanning, yrkesliv eller eget liv og gjennomføre dem før og etter at de trer inn i arbeidsmarkedet.

  Kommentar: 

  Veiledning og rådgivning kan omfatte:

  • rådgivning (personlig eller karrieremessig utvikling eller utdanning),
  • vurdering (psykologisk eller kompetanse-/prestasjonsrettet),
  • informasjon om læringstilbud og muligheter i arbeidsmarkedet samt karrierestyring,
  • samråd med kollegaer, slektninger eller pedagoger,
  • yrkesrettede forberedelser (kartlegge ferdigheter/kompetanse og erfaring med tanke på jobbsøking),
  • henvisninger (til spesialister på utdanning og karriereutvikling).

  Veiledning og rådgivning kan gis på skoler, opplæringssentre, arbeidskontorer, arbeidsplasser, i lokalsamfunnet eller andre miljøer.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • verdsetting av læring

  Definisjon: 

  En prosess for å fremme deltaking i (formell eller ikke-formell) læring og resultatene av den, for å øke bevisstheten om dens virkelige verdi og for å belønne læring.

  Kilde: 
  Cedefop, 2001 in European Commission, 2001.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • vitnemål fra videregående skole

  Definisjon: 

  En eksamen som avholdes på slutten av en videregående utdanning for å godkjenne og attestere læringsutbyttet til elevene etter en vurderingsprosess.

  Kommentar: 
  • vitnemål fra videregående skole finnes ikke i alle medlemsstater i Den europeiske union;
  • på nasjonalt plan har vitnemål fra videregående skole – som ikke garanterer systematisk tilgang til høyere utdanning - ulike navn, f.eks.:

  Østerrike

  • Reifeprüfungszeugnis / Reife- und Diplomprüfungszeugnis
  • Berufsreifeprüfungszeugnis

  Tyskland

  • Abitur
  • Fachabitur

  Irland

  • Leaving certificates

  Frankrike

  • Baccalauréat:
   • baccalauréat général (allmennutdanning)
   • baccalauréat technologique (allmenn og teknisk utdanning)
   • baccalauréat professionnel (yrkesrettet opplæring som fører til et bestemt yrke)

  Portugal

  • Diploma do ensino secundário (allmennutdanning)
  • Diploma de qualificação (allmenn og yrkesrettet utdanning / dobbelt vitnemål)

  Storbritannia

  • allmennutdanning
   • GCE A level (advanced general certificate of education)
   • GCE AS level (advanced subsidiary general certificate of education)
   • NQ advanced higher (national qualifications advanced higher level)
   • NQ higher (national qualifications higher level)
   • Scottish baccalaureate
   • Welsh baccalaureate
  • yrkesrettet utdanning
   • GCE A levels in applied subjects (advanced general certificate of education in applied subjects)
   • GCE AS levels in applied subjects (advanced subsidiary general certificate of education in applied subjects)

   

   

  Kilde: 
  Cedefop, 2004; Ministère de l’éducation nationale
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • vitnemål/diplom/tittel

  Definisjon: 

  Et offisielt dokument, utstedt av et utstedende organ, som registrerer en persons prestasjoner etter at de er blitt vurdert og godkjent i forhold til en forhåndsdefinert standard.

  Kilde: 
  basert på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • Voksenopplæring

  Definisjon: 

  Allmenn eller yrkesrettet opplæring som av yrkesmessige og/eller personlige årsaker gis til voksne som har fulgt en grunnutdanning eller grunnopplæring. Målet er:

  • å tilby allmenn opplæring til voksne i emner som er av særlig interesse for dem (f.eks. på åpne universiteter),
  • å sørge for kompenserende læring i grunnleggende ferdigheter som enkelte personer kanskje ikke har tilegnet seg under grunnutdanningen eller grunnopplæringen (f.eks. lesing, skriving, regning), slik at
  • de får tilgang til kvalifikasjoner som de av ulike årsaker ikke oppnådde i systemet for grunnutdanning og grunnopplæring,
  • de tilegner seg, forbedrer eller oppdaterer kunnskap, ferdigheter eller kompetanse på et bestemt område: dette er etter- og videreutdanning.
  Kommentar: 

  Voksenopplæring grenser til, men er ikke synonymt med etter- og videreutdanning.

  Kilde: 
  omarbeidet fra European Training Foundation 1997; Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR
 • vurdering av læringsutbytte

  Definisjon: 

  En prosess der man bedømmer en persons kunnskaper, knowhow, ferdigheter og/eller kompetanse opp mot forhåndsdefinerte kriterier (forventede resultater, måling av læringsutbytte). Etter vurdering følger som regel godkjenning og attestering.

  Kommentar: 

  På fagspråket viser ”vurdering” som regel til vurdering av enkeltpersoner, mens ”evaluering” i større grad brukes for å bedømme undervisningsmetoder eller utdannings- og opplæringstilbydere.

  Kilde: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO