You are here

Juridisk meddelelse

Opplysningene på disse nettsidene omfattes av en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en bekjentgjørelse om opphavsrett og gjeldende regler for vern av personopplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Cedefop (Europeisk senter for utvikling av yrkesrettet utdanning) vedlikeholder disse nettsidene og har til hensikt å lette publikum og offentlighetens informasjon om sine initiativ og EUs politikk i alminnelighet. Vi tilstreber at opplysningene er korrekte og oppdaterte. Eventuelle feil vi blir gjort oppmerksomme på vil bli rettet. Cedefop påtar seg imidlertid intet ansvar eller garanti for opplysningene på disse nettsidene.

Disse opplysningene er:

 • Av generell karakter og ikke rettet mot noen bestemt enkeltperson eller enhet.
 • Ikke nødvendigvis dekkende, fullstendige, presise eller oppdaterte
 • Tidvis lenket opp mot eksterne nettsider, som Cedefop ikke har kontroll over og heller ikke kan holdes ansvarlige for innhold på.
 • Ikke yrkesfaglig eller juridisk rådgivende (ved behov for slik rådgivning, anbefaler vi deg å oppsøke en spesialist på det gjeldende feltet).

Vi gjør oppmerksom på at det ikke kan garanteres for at et dokument som er gjort tilgjengelig på Internett gjengir en offisielt vedtatt tekst nøyaktig. Det er således bare EU-lovgivning, som er offentliggjort i papirutgavene av Den Europeiske Unions Tidende, som er autentisk.

Det tilstrebes, så vidt mulig, å minske forstyrrelser som er forårsaket av tekniske problemer. Likevel kan visse data eller andre opplysninger på nettstedet være strukturert i filer og formater som ikke er feilfrie. Vi kan derfor ikke garantere at tjenesten ikke avbrytes eller forøvrig ikke lar seg påvirke av den slags problemer. Cedefop påtar seg ikke ansvaret for slike ulemper som kan oppstå ved bruk av disse nettsidene eller andre tilknyttede, eksterne nettsteder.

Hensikten med denne erklæringen om ansvarsfraskrivelse er ikke å begrense Cedefops ansvar på noen måte som strider mot eventuelle krav i henhold til nasjonal lovgivning. Ei heller å utelukke senterets ansvar i tilfeller hvor ansvar ikke kan utelukkes som følge av nasjonal lovgivning.

© Den europeiske unionen, 2002-2018

Gjengivelse tillates med kildanvisning (© Den europeiske unionen) og nettadresse/URL (https://europass.cedefop.europa.eu), og er godkjent dersom annet ikke er oppgitt.

NB: Europarådet og De Europeiske Felleskap innehar felles opphavsrett til Europass-språkpasset.Gjengivelse tillates på de samme betingelser med kildeanvisning (© Den europeiske unionen og Europarådet), samt nettadresse/URL (https://europass.cedefop.europa.eu og https://www.coe.int/en/web/portfolio).

Dersom tillatelse for å gjengi eller bruke tekst og multimediesekvenser (lyd, bilder, program osv.) må innhentes på forhånd, erstatter denne tillatelsen ovenstående generelle tillatelse og skal klart anføre eventuelle begrensninger av bruken.

Vern av personopplysninger

EUs retningslinjer skal verne om personopplysninger.

Retningslinjene for "personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger" er basert på Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000.

Disse generelle retningslinjene omfatter alle EU-institusjonenes nettsteder innen europa.eu-domenet.

Selv om man kan søke og lete rundt på de fleste av disse nettstedene uten å oppgi personopplysninger, kreves det i noen tilfeller personalia for å få tilgang til de ønskede e-tjenester.

På nettstedene som krever slike opplysninger, behandles opplysningene i tråd med de retningslinjene som er beskrevet i ovennevnte forordning og det gis informasjon om hvordan opplysningene brukes på de enkelte nettstedenes erklæringer om vern av personopplysninger.

For dette gjelder følgende forholdsregler:

 • For hver enkelt e-tjeneste avgjør en registreringsansvarlig til hvilket formål og med hvilke hjelpemidler det må foretas behandling av personopplysninger. Registreringsansvarlig kontrollerer at den pågjeldende e-tjeneste er i tråd med retningslinjene om vern av personopplysninger.
 • Innenfor hver enkelt institusjon sikrer en databeskyttelsesansvarlig at forordningens bestemmelser er gjeldende og rådgir de registreringsansvarlige om hvordan de oppfyller sine forpliktelser (se forordningens artikkel 41-45).
 • For alle EU-institusjonene fungerer en europeisk tilsynsførende for databeskyttelse som uavhenging kontrollinstans (se forordningens artikkel 41-45).

EU-institusjonenes nettsteder i europa.eu-domenet inneholder lenker til andre nettsteder utenfor domenet. Da disse nettstedene ikke kontrolleres av EU, anbefales det å sjekke de enkeltes retningslinjer for omgang og behandling av personopplysninger.

Hva er en e-tjeneste?

En e-tjeneste på Europass er en tjeneste eller kilde som stilles til rådighet på Internet for å forbedre informasjonsutveksling mellom innbyggere og næringsliv på den ene siden og EUs institusjoner på den andre siden.

Det tilbys eller kommer til å bli tilbudt tre former for e-tjenester på Europass:

 1. Informasjonstjenester som gir innbyggere, media, næringsliv, myndigheter og andre beslutningstakere en enkel og effektiv adgang til informasjon og derved skaper større åpenhet, samt forbedrer kjennskap til EUs retningslinjer og aktiviteter.
 2. Interaktive kommunikasjonsløsninger som gir muligheten til bedre kontakt med innbyggere, næringsliv, sivilsamfunn og offentlige aktører. Dette letter de politiske høringer og gir mulighet for tilbakemeldinger som kan påvirke EUs retningslinjer, aktiviteter og tjenesteområder.
 3. Transaksjonstjenester som gir adgang til alle grunnleggende former for overføringer med EU, f.eks. offentlige innkjøp, økonomiske transaksjoner, ansettelse, påmelding til arrangementer, omsetning eller kjøp av dokumenter, etc.

Europass e-tjeneste, personvern-erklæring

1. Hvilke e-tjenester tilbys på Europass nettsider?

Europass CV og språkpass nettsider for 'Online utfylling' gir adgang til et verktøy hvor besøkende kan taste inn sine opplysninger, og få tilbake en fil som inneholder denne informasjonen i et Europass-format.

Europass-serverne fører ikke register over CVer, språkpass eller europeiske kompetansepass som genereres gjennom redigeringsprogrammet. Filer som ligger under det europeiske kompetansepasset, lagres imidlertid i 7 dager som sikkerhetskopi (for eksempel i tilfelle av tilkoblingsproblemer), for deretter å bli permanent og ugjenkallelig slettet.

Dersom en besøkende velger muligheten å "Lagre", opprettes en disk-fil (f.eks.: CV-2559.doc) i en midlertidig folder på Europass-serveren. Så snart filen er overført gjennom den eksisterende http-forbindelse eller blir sendt til en e-postadresse som den besøkende angir, så blir filen og opplysningene ugjenkallelig slettet fra serveren.

If a visitor already has an account with a cloud-storage provider (currently supported are: Google drive and OneDrive), s/he can sign-in to that provider and enable the possibility to access their CV(s) from any computer. Practically, the CVs are stored and read on a folder called “Europass” of the corresponding cloud drive.

Additionally, a visitor can choose to publish his/her CV directly to online CV and job portal services including Xing, Monster, EURES and CV Library. When doing this they are informed about the terms and conditions of the chosen service.

Enhver håndtering gjennom Europass e-service imøtekommer kravene fra Europaparlaments- og rådsforordning (EC) 45/2001 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om den frie bevegelighet for slike opplysninger.

2. Hvilke personopplysninger innhentes, til hvilket formål og gjennom hvilke tekniske metoder?

Det er overhodet ikke nødvendig for besøkende å taste inn personlige opplysninger for å få adgang til Europass-nettsidene. Besøkende kan velge å oppgi personlig og ikke personlig informasjon i de relaterte former for "Online utfylling" på nettsidene kun dersom de selv ønsker det. Ved avslutningen av utfyllingen vil besøkende kunne velge å få tilsendt en fil i Europass-format. Hensikten med å legge inn personlige data eller informasjon er bare å gi besøkende muligheten til å lage og laste ned og/eller sende pr e-post dokumenter i et særskilt Europass-format.

Informasjon om alder, kjønn, språkkunnskaper, antall års arbeidserfaring, statsborgerskap, bosettingsland, er samlet og lagret for statistisk bruk, der anonymitet er ivaretatt. Slik statistisk bruk følger Europaparlaments- og rådsforordning (EC) 45/2001 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om den frie bevegelighet for slike opplysninger.

Visitors’ logs, containing the IP address of connecting visitors are kept for a period of 13 months, for IT security reasons, to enable us to track down malicious attacks, security breaches and intrusion attempts. The logs are also analysed by AWSTATS for producing web statistics (visits by country).

An anonymised version of the IP address is also kept by Google Analytics, see also below. Google Analytics uses an IP anonymisation mechanism that automatically masks a portion of each visitor’s IP, effectively making it impossible to identify a particular visitor.

A unique hash of the e-mail address entered by visitors is kept, for statistical reasons, to count unique visitors over a period of time. The hash is an irreversible coding of the e-mail and it is mathematically impossible to decipher the actual e-mail address from the hash. The hashes are kept for a period of 13 months.

3. Hvem får tilgang til informasjonen din?

When you use the Europass online editor, opplysningene dine blir behandlet iløpet av en kort tidsperiode av Europass sin nett-server uten at noen fysiske personer får se det. Once processed, these data are immediately deleted. Adgang til Europass servere er begrenset til autoriserte, tekniske operatører som bestyrer og vedlikeholder operativsystemet samt Europass programvare og tjenester. Kontraktene til Europass tekniske personale har særskilte konfidensialitets-bindinger og erklæringer om taushetsplikt.

4. Hvordan beskytter og bevokter vi opplysningene dine?

Data-utveksling under Europass "Online utfylling" blir beskyttet mot uautorisert, ulovlig tilgang som kan forekomme under utveksling av program som bruker SSL- (HTTPS) kryptering.

NB: Teknisk sett er det svært vanskelig å kryptere e-post som blir sendt med ferdig utfylt CV og språkpass-dokumenter som vedlegg. E-post blir derfor sendt uten bruk av kryptering.

Standard sikkerhetstiltak er iverksatt for stedet som tar vare på Europass-serverne, f.eks. nylig patchet og oppdatert operativsystem og programvare, antivirus-beskyttelse, brannmur, regelmessig sikkerhetsovervåkning og sikkerhets-skanning av nettverk, gjennomførte retningslinjer for IT-sikkerhet, sårbarhetstester og et system som oppdager inntrengere.

5. Hvordan kan jeg bekrefte, endre og stryke personlige opplysninger?

Som angitt ovenfor, blir ikke personlige opplysninger lagret på noe som helst permanent vis på Europass servere. Besøkende kan laste inn ferdig utfylte Europass CV eller språkpass fra sine maskiner til Europass server, og så fortsette med bekrefting, rettelser og stryking av hvilken som helst opplysning på Europass-dokumentet. Selv denne prosedyren er midlertidig og ligger under de samme reglene om beskyttelse som er beskrevet ovenfor (se også punkt 1).

6. Hvor lenge beholder vi opplysningene dine?

Som beskrevet ovenfor, blir ingen opplysninger lagt inn av besøkende lagret på noe som helst permanent vis på Europass servere.

Europass automatically deletes visitors' logs after 13 months (IP addresses).

Europass automatically deletes visitors' anonymous e-mail hashes after 13 months.

7. Kontaktopplysninger

Som data-subjekt har du særskilte rettigheter. Dersom du ønsker å benytte deg av disse rettighetene, har spørsmål eller klager, setter vi pris på om du kontakter kontrolløren for nettsiden ved å gå inn på "Din mening"-siden i den øverste menyen på Europass nettsider.

Dine personlige data blir kun tatt vare på i den utstrekning det er nødvendig for å kunne svare. Dersom kontrollørene på Europass nettsider ikke er istand til å svare på spørsmålet ditt, blir e-posten din videresendt til en annen tjeneste. Du vil bli holdt oppdatert via e-post (dersom du har oppgitt en), om hvilken tjeneste spørsmålet ditt er blitt videresendt til. Dersom du har spørsmål om behandlingen av din e-post og relaterte personopplysninger bør du passe på å ta dem med i din henvendelse.

Data subjects may at any time consult Cedefop's Data Protection Officer () or have recourse to the European Data Protection Supervisor.

For å få denne siden til å virke som den skal, sender vi av og til noen små datafiler kalt informasjonskapsler til maskinen din. Det gjør også de fleste større nettsider.

1. Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som en nettside lagrer på datamaskinen din eller din mobile enhet når du besøker siden. Den hjelper nettsiden til å huske hva du gjør og dine innstillinger (for eksempel: Innlogging, språk, skriftstørrelse og andre innstillinger), over en lengre periode, slik at du ikke behøver å fylle dem ut hver gang du kommer tilbake til siden eller går fra en side til en annen.

2. Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Mange av sidene våre bruker informasjonskapsler for å huske:

 • dine visningspreferanser, som for eksempel kontrast fargeinnstillinger og skriftstørrelse;
 • om du allerede har svart på en pop-up undersøkelse som spør om innholdet på siden hjalp deg eller ikke (slik at du ikke blir spurt igjen);
 • om du har sagt ja (eller nei) til vår bruk av informasjonskapsler på denne siden.

Å aktivere informasjonskapsler det vil gi deg en bedre nettopplevelse. Du kan slette eller blokkere informasjonskapslene, men om du gjør det, kan det hende at enkelte funksjoner på siden ikke vil virke slik de skal.

Informasjonen fra informasjonskapselen blir ikke brukt for å identifisere deg personlig, og informasjonsmønsteret er fullstendig under vår kontroll. Våre informasjonskapsler brukes ikke til andre formål enn de som er beskrevet her.

  3. Bruker vi andre typer informasjonskapsler?

  Vi bruker Google Analytics, en gratis webanalysetjeneste som samler anonyme brukerdata (for eksempel dataspesifikasjoner, nettlesertype og versjon, besøkendes land osv.) for sporing og rapportering av nettstedstrafikk. Les mer om Googles retningslinjer for personvern / Google Analytics Terms of Service.

  Cookies used by Google Analytics enable us to track the following information about visitors:

  • IP address (anonymised);
  • Random unique Visitor ID, Time of the first visit for the specific visitor, Time of the previous visit for the specific visitor, Number of visits for the specific visitor;
  • Date and time of the request (visit to the site);
  • Location: country, region, city, approximate latitude and longitude (Geolocation);
  • Language of the visited page;
  • Browser version, browser plugins (PDF, Flash, Java, …) operating system version, device identifier (User-Agent header);
  • Events;
  • Files that were clicked and downloaded (Download);
  • Site search.

  When using the feature of Europass to connect to a cloud service for storing your CVs (“Cloud sign-in”), upon signing-in, the respective service (Google or Microsoft) sets their own cookies, onover which we have no control. Please consult the corresponding privacy statement and terms of use of each of these services before using them.

  4. Hvordan kontrollere informasjonskapsler

  Du kan kontrollere og/eller slette informasjonskapsler som du vil - for flere detaljer se aboutcookies.org. Du kan slette alle informasjonskapsler som allerede finnes på din datamaskin, og du kan sette innstillingene på de fleste nettlesere til å hindre dem fra å sendes. Men om du gjør dette, må du kanskje også justere noen innstillinger manuelt hver gang du besøker en nettside, og det kan hende at noen tjenester og funksjoner ikke vil fungere.

  5. Opt-out features

  By default, website visitors are tracked using the first party persistent cookie from Google Analytics. You may choose not to be tracked (opt-out). If you change your mind, you can choose to be tracked again (opt-in).

  Choosing not to be tracked does not affect your navigation experience on Europass websites.

  6. 'Do not track' preference

  Do Not Track is a technology that enables visitors to opt-out from being tracked by websites for whatever purpose, including the use of analytics services, advertising networks and social platforms..

  Our website respects visitors' preference and will not track visitors that have enabled the do not track option in their web browsers. If the visitor uses a browser that has a do not track function enabled, the cookie notice will by default be configured for “opt-out” from analytics.

  7. Anonymisation of visitors' IP addresses

  Google Analytics use an IP anonymisation mechanism that automatically masks a portion of each visitor's IP, effectively making it impossible to identify a particular visitor.

  Språkpolitikk

  Europass-portalen er tilgjengelig i de offisielle språkene til:

  • Den europeiske unionen (medlemsland, kandidatland og potensielle søkerland etter avtale;
  • EFTA / EØS-området (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits).