You are here

Statistikk

Enhver håndtering gjennom Europass e-service imøtekommer kravene fra Europaparlaments- og rådsforordning (EC) 45/2001 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om den frie bevegelighet for slike opplysninger.

Kilde: Cedefop

North Macedonia