You are here

De geschiedenis van Europass

​In 1998 richtten de Europese Gemeenschap en Cedefop het Europees forum over transparantie van beroepskwalificaties op met het doel sociale partners bijeen te brengen met vertegenwoordigers van nationale opleidingsinstanties over de kwestie transparantie.

De taken van het forum waren:

 • obstakels te verwijderen die mobiliteit in de weg stonden door een gebrek aan transparantie van beroepskwalificaties;
 • de dialoog te stimuleren over bestaande initiatieven, instrumenten en instellingen;
 • de toepassing van bestaande politieke oplossingen te bevorderen;
 • nieuwe initiatieven te overwegen.

Het werk van het forum resulteerde in de ontwikkeling van:

 • twee documenten (het Europees CV en het Certificaatsupplement);
 • een netwerk van Nationale Reference Points voor Beroepskwalificaties (NRP’s).

Europass bevat drie andere documenten, ontwikkeld op Europees niveau aan het eind van de jaren negentig:

 • Het Diplomasupplement werd gezamenlijk ontworpen door de Europese Commissie, de Raad van Europa en de Unesco, voor gebruik door instellingen van hoger onderwijs in heel Europa en elders ter aanvulling van de graden die zij toekennen. Het gebruik ervan wordt onder andere aanbevolen door de Bologna-verklaring van 1999 en de Aanbeveling voor Mobiliteit binnen de Gemeenschap van de Raad en het Europees Parlement uit 2001 voor studenten, mensen die een opleiding volgen, vrijwilligers, docenten en opleiders (PB L 215 van 9.8.2001). Het Diplomasupplement is terrein aan het winnen in instellingen van hoger onderwijs en Europese landen kwamen overeen het gebruik ervan wijd te verbreiden (zie het Berlijn Communiqué van Ministers). Het ontwerp en het gebruik van het DS zijn nauw verweven met het Europees Systeem voor de Overdracht van Studiebelastingpunten (ECTS/European Credit Transfer System).
 • Het Europass Taalpaspoort, dat beschikbaar is op deze website, is onderdeel van het Europees Taalportfolio, ontwikkeld door de Raad van Europa, waarin burgers hun taalvaardigheden kunnen vastleggen op basis van het Europees Referentiekader voor Talen.
 • De Europass Mobiliteit, beschikbaar op deze website, vervangt de Europass Beroepsopleiding die was ingesteld door Besluit 1999/51/EG van de Raad en die in 2000 verkrijgbaar werd. De Europass Beroepsopleiding was een document dat stages in het buitenland vastlegde, als onderdeel van een onderwijs- of opleidingsinitiatief. Meer dan 100 000 Europass Beroepsopleiding-documenten werden uitgegeven in de jaren 2000-2004. Het Europass Mobiliteit heeft een breder bereik omdat het ook andere ervaringen in het buitenland kan vastleggen, bijvoorbeeld academische periodes in het buitenland.

In 2002 werd het Europees forum over de transparantie van beroepskwalificaties vervangen door een technische werkgroep, die - na een verzoek dat was uitgedrukt in de Verklaring van Kopenhagen - het volgende mandaat kreeg:"vergroten van de transparantie in beroepsonderwijs en –opleiding door toepassing en rationalisering van informatie-instrumenten en netwerken, inclusief het onderbrengen van bestaande instrumenten zoals het Europees CV, Certificaat- en Diplomasupplementen, het Europees Referentiekader voor Talen en de Europass in een enkel kader.”

Voor het aanpakken van deze ambitieuze taak ontwikkelde de werkgroep een model voor het genoemde enkel kader en een website als prototype.

In 2003, na uitvoerige raadpleging van nationale overheden en sociale partners, verrichtte de Europese Commissie de voorbereiding voor een voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en van de Raad over een enkel kader voor de transparantie van kwalificaties en competenties (Europass), dat werd aangenomen door het Europese Parlement en de Raad in december 2004. Dit besluit voorziet onder andere in de oprichting van de website.

Klik hier om de tekst van het Europass-besluit te lezen.

Februari 2005: officiële lancering van de Europass website tijdens een conferentie in Luxemburg, dat op dat moment het voorzitterschap van de EU bekleedde.

December 2011: de Europass website ondergaat een radicaal redesign en krijgt een nieuwe moderne grafische identiteit. Verbeterde navigatie geeft eenvoudiger toegang tot de meest gebruikte informatie.

December 2012:

- het nieuwe CV-sjabloon en de nieuwe online editor worden gelanceerd. De verbeteringen omvatten:

 • gebruikersvriendelijker online interface die meteen een goed voorbeeld geeft van het uiteindelijke document;
 • nieuwe rubrieken: Persoonlijke website, Instant messaging, Taalcertifica(a)t(en);
 • verbeterde handleidingen met beter gestructureerde informatie: beschrijvingen van projecten, conferenties, publicaties, etc.;
 • nieuwe grafische vormgeving voor een betere leesbaarheid van het Europass CV: nieuw lettertype, kleurgebruik, eenvoudiger rubriekstitels, etc.

- het Europese Skills Passpoortis tegelijkertijd met het nieuwe CV gelanceerd. Het ESP is een gebruikersvriendelijke electronische folder om studenten, werknemers of werkzoekenden te helpen om een persoonlijk, modulair overzicht te maken van opgebouwde kwalificaties en persoonlijke vaardigheden.

Het ESP kan een reeks van documenten omvatten (Taalpaspoort, kopieën van diploma's, getuigschriften, etc.). Toegevoegd aan een Europass CV, zorgen deze documenten voor het bewijs van de in het CV beschreven vaardigheden en competenties.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.