You are here

Glossarium van actiewerkwoorden

Dit glossarium verschaft een geharmoniseerde meertalige terminologie die het opstellen en vertalen van certificaatsupplementen vergemakkelijkt. Projecten in verschillende Lidstaten tonen aan dat het mogelijk is de belangrijkste competenties die zijn gekoppeld aan bepaalde beroepsprofielen te beschrijven met een beperkte verzameling van actiewerkwoorden, onafhankelijk van branche of niveau.

Het glossarium is verdeeld in zeven delen, die overeenstemmen met de belangrijkste competentiegebieden:

 • informatiemanagement;
 • consultancy/advisering;
 • productie (goederen en diensten);
 • management;
 • human resource management en opleiding;
 • marketing en accountancy;
 • onderzoek en ontwikkeling.

Download (Excel)

 • afstellen

  Definitie: 

  zodanig instellen en aanpassen dat iets accuraat functioneert

  Examples of use: 
  behandeling, machine, productiesysteem, apparatuur / installatie, productieproces, werktuig
 • adviseren

  Definitie: 

  advies/raad geven aan een of meerdere personen

  Examples of use: 
  management, personeel
 • toewijzen

  Definitie: 

  iemand iets toekennen of toebedelen voor een bepaald doel

  Examples of use: 
  geldmiddelen
 • analyseren (componenten)

  Definitie: 

  onderzoeken op specifieke kenmerken, onderwerpen aan een analyse

  Examples of use: 
  componenten, bloed
 • analyseren (informatie)

  Definitie: 

  een analyse maken van

  Examples of use: 
  informatie, gegevens
 • anticiperen / voorspellen

  Definitie: 

  vooruitzien en daarop vooruitlopend handelen

  Examples of use: 
  arbeid, bewegingen
 • anticiperen / voorspellen

  Definitie: 

  vooruitzien en daarop vooruitlopend handelen

  Examples of use: 
  arbeid, bewegingen
 • toepassen (regels)

  Definitie: 

  in praktijk brengen

  Examples of use: 
  principes, regels, normen (hygiëne, veiligheid)
 • toepassen (marketingtechnieken)

  Definitie: 

  technieken gebruiken om de verkoop te bevorderen

  Examples of use: 
  markt
 • assembleren

  Definitie: 

  uit losse delen tot een geheel vormen (onderdelen van een machine, etc.)

  Examples of use: 
  steigers, apparatuur, elementen van een structuur
 • beoordelen / evalueren

  Definitie: 

  de waarde, het belang, kwaliteit van iets inschatten

  Examples of use: 
  personeel, opleidingsactie
 • beoordelen / evalueren (behoeften)

  Definitie: 

  de waarde, het belang, kwaliteit van iets inschatten

  Examples of use: 
  behoeften, moeilijkheden, risico’s, competenties
 • assisteren (management)

  Definitie: 

  (iemand) hulp of ondersteuning bieden

  Examples of use: 
  management
 • telen / fokken

  Definitie: 

  planten telen of huisdieren grootbrengen met als doel nieuwe of betere soorten/rassen voort te brengen of te behouden

  Examples of use: 
  dieren
 • begroten / budgetteren

  Definitie: 

  de kosten schatten van (een product, dienst, etc.)

  Examples of use: 
  menu, investering
 • bouwen

  Definitie: 

  volgens een vastgesteld plan met verscheidene bouwmaterialen construeren/in elkaar zetten

  Examples of use: 
  muur, structuur
 • kopen

  Definitie: 

  iets verwerven door er geld voor te betalen, aanschaffen

  Examples of use: 
  goederen, diensten
 • berekenen

  Definitie: 

  uitzoeken, vaststellen door uit te rekenen

  Examples of use: 
  waarde
 • ijken

  Definitie: 

  meet- en weegwerktuigen toetsen aan de gestelde eisen en van een ijk voorzien

  Examples of use: 
  machine, werktuig
 • huis-aan-huis verkopen

  Definitie: 

  proberen door van huis tot huis te gaan producten te verkopen

  Examples of use: 
  markt, klanten/klantenkring
 • doorvoeren / uitvoeren

  Definitie: 

  verdere of volledige uitvoering geven aan

  Examples of use: 
  controle, kwaliteitscontrole, enquête, opgave, werkzaamheden, werk, onderhoud, vraaggesprek, medisch onderzoek of medische behandeling, reparatie, aanplanting, oogst, inwerkstelling/bediening, overzicht, meting, transactie, afwerking, afstelling, levering, opstarten (van apparatuur), transport, diagnose, evaluatie, check-in van bagage, medische analyse, technische inspectie, assemblagewerkzaamheden
 • controleren

  Definitie: 

  onderzoeken of navraag doen naar (feiten, een product, etc.) ter beoordeling van de kwaliteit, de nauwkeurigheid of de vooruitgang

  Examples of use: 
  conformiteit, kwaliteit, uitrusting, functioneren
 • schoonmaken / wassen

  Definitie: 

  vuil verwijderen waardoor iets of iemand schoon wordt

  Examples of use: 
  voorwerpen/onderdelen, ruimten
 • samenwerken (aan)

  Definitie: 

  samen met iemand/anderen aan een gemeenschappelijk doel werken

  Examples of use: 
  project, test, management, beoordeling/werving van personeel, onderhoud van apparatuur, vaststelling van strategie, logistiek, preventieve maatregelen, onderzoek
 • verzamelen (gegevens)

  Definitie: 

  uit verschillende bronnen bijeenbrengen

  Examples of use: 
  informatie, gegevens
 • vergelijken

  Definitie: 

  naast elkaar beschouwen om overeenstemming of verschil vast te stellen

  Examples of use: 
  gegevens, informatie, resultaten
 • samenstellen

  Definitie: 

  uit verschillende bestanddelen tot een geheel vormen

  Examples of use: 
  lijst, catalogus, inventaris
 • afsluiten

  Definitie: 

  tot een einde brengen, overeenkomen

  Examples of use: 
  markt, contract, verkoop
 • configureren

  Definitie: 

  op een bepaalde manier opzetten, rangschikken, programmeren

  Examples of use: 
  machine, computer, werkplek
 • contacteren

  Definitie: 

  contact opnemen met iemand

  Examples of use: 
  leverancier, cliënten
 • bedienen

  Definitie: 

  (een machine) aansturen en reguleren

  Examples of use: 
  machine
 • coördineren

  Definitie: 

  in onderling verband rangschikken, bij elkaar doen aansluiten

  Examples of use: 
  mensen, arbeid, ingrepen, productieproces, uitvoering van een werk
 • creëren (databank)

  Definitie: 

  in het leven roepen, oprichten, instellen

  Examples of use: 
  databank
 • cultiveren

  Definitie: 

  het land bewerken, aanplanten en oogsten

  Examples of use: 
  planten, granen
 • in stukken snijden

  Definitie: 

  verdelen in stukken door snijden, hakken of breken

  Examples of use: 
  grondstoffen, bomen
 • behandelen (dossier)

  Definitie: 

  op de vereiste wijze bewerken

  Examples of use: 
  dossier, klacht
 • beslissen

  Definitie: 

  vaststellen wat moet gebeuren, in een twijfelgeval de beslissing nemen

  Examples of use: 
  politiek, toewijzing van geldmiddelen
 • definiëren

  Definitie: 

  een duidelijke bepaling of definitie geven van een begrip of een woord

  Examples of use: 
  databank, term
 • delegeren

  Definitie: 

  taken en rechten aan een ander of meerdere anderen overdragen

  Examples of use: 
  taken
 • leveren

  Definitie: 

  bestelde of gekochte waren naar de ontvanger brengen;bezorgen voor de verkoop in de handel

  Examples of use: 
  product
 • demonstreren (marketing)

  Definitie: 

  (een machine, product, etc.) laten zien en uitleggen hoe het werkt

  Examples of use: 
  product
 • beschrijven

  Definitie: 

  een mondelinge of schriftelijke voorstelling van iets geven

  Examples of use: 
  product, productlijn
 • ontwerpen (opleidingsactie)

  Definitie: 

  de structuur of vorm van iets uitwerken door het maken van een schets, opzet, patroon of plannen

  Examples of use: 
  opleidingsactie
 • ontwerpen (onderzoek en ontwikkeling)

  Definitie: 

  de structuur of vorm van iets uitwerken door het maken van een schets, opzet, patroon of plannen

  Examples of use: 
  databank, product
 • vaststellen

  Definitie: 

  het bestaan of de aanwezigheid van iets ontdekken

  Examples of use: 
  mankement, afwijking, ziekte
 • ontwikkelen (methode/proces)

  Definitie: 

  nauwkeurig en gedetailleerd uitwerken

  Examples of use: 
  methode, proces
 • diagnosticeren

  Definitie: 

  vaststellen en benoemen aan de hand van bepaalde signalen

  Examples of use: 
  schade, afwijking, ziekte
 • de weg wijzen

  Definitie: 

  iemand een bepaalde richting laten volgen

  Examples of use: 
  klanten, bezoekers
 • demonteren

  Definitie: 

  in onderdelen uit elkaar nemen

  Examples of use: 
  machine
 • verspreiden (informatie)

  Definitie: 

  ervoor zorgen dat iets breed bekend wordt; in allerlei richtingen verplaatsen

  Examples of use: 
  informatie, post
 • opstellen (contract)

  Definitie: 

  een tekst (bijv. een contract) op een specifieke wijze formuleren en schrijven

  Examples of use: 
  arbeidscontract
 • tekenen (plan)

  Definitie: 

  door middel van een schets/tekening (vormen, figuren, afbeeldingen, etc.) weergeven

  Examples of use: 
  plan
 • opstellen (document)

  Definitie: 

  een plan / theorie ontwerpen; op schrift zetten

  Examples of use: 
  rapport, document, bestek, contract, offerte
 • verwijderen

  Definitie: 

  wegnemen, doen verdwijnen, opruimen

  Examples of use: 
  onzuiverheden, gebrekkige producten
 • onderzoeken

  Definitie: 

  nauwkeurig nazien, proberen beter inzicht in iets te krijgen

  Examples of use: 
  document, dossier, voorstel
 • uitwisselen (informatie)

  Definitie: 

  wederzijds ruilen

  Examples of use: 
  ideeën, meningen, gezichtspunten
 • uitbreiden (capaciteit)

  Definitie: 

  vergroten, verbreden, verder uitbouwen, verder ontwikkelen, vermeerderen

  Examples of use: 
  capaciteit, afdeling
 • experimenteren (onderzoek en ontwikkeling)

  Definitie: 

  experimenten uitvoeren om de eigenschappen of geschiktheid van iets te beoordelen

  Examples of use: 
  apparaat, prototype, methode
 • uitleggen

  Definitie: 

  doen begrijpen, duidelijk maken

  Examples of use: 
  document, dossier, voorstel
 • vergaren

  Definitie: 

  informatie uit een bron of een situatie verzamelen / afleiden

  Examples of use: 
  informatie (uit een bron)
 • vervanging vinden voor (personeel)

  Definitie: 

  een persoon vervangen door een andere, zodat het werk kan worden voortgezet

  Examples of use: 
  personeel
 • vaststellen (prijs/tarief)

  Definitie: 

  definitief en bindend vastleggen

  Examples of use: 
  prijs, tarief (product, dienstverlening)
 • volgen

  Definitie: 

  1) nauwgezet of voortdurend bekijken; 2) handelen in overeenstemming met

  Examples of use: 
  1) productiecyclus, werkzaamheden; 2) productiecyclus, werkzaamheden
 • follow-up (marketing van een product)

  Definitie: 

  een actie voortzetten nadat een begin ermee is gemaakt, met name om het effect ervan te vergroten

  Examples of use: 
  marketing van een product, lancering
 • identificeren (behoefte aan personeel)

  Definitie: 

  de echtheid van een persoon of voorwerp vaststellen

  Examples of use: 
  behoefte aan personeel
 • overbrengen

  Definitie: 

  informatie / kennis aan iemand overdragen

  Examples of use: 
  informatie
 • ten uitvoer brengen

  Definitie: 

  uitvoeren, in praktijk brengen

  Examples of use: 
  principes, regels, normen (hygiëne, veiligheid)
 • verbeteren

  Definitie: 

  veranderingen aanbrengen om de kwaliteit van iets te verhogen

  Examples of use: 
  behandeling, machine, productiesysteem, uitrusting/installatie, productieproces, werktuig
 • ingrijpen (in)

  Definitie: 

  invloed uitoefenen op het verloop van zaken door zich erin te mengen en beslissend te handelen

  Examples of use: 
  probleem, kwestie, technische voorbereiding, conflict
 • factureren (product/dienst)

  Definitie: 

  voor iemand een rekening opstellen

  Examples of use: 
  produkt, dienst
 • laden

  Definitie: 

  (lading, goederen, etc.) op een transportmiddel plaatsen

  Examples of use: 
  vracht
 • onderhouden

  Definitie: 

  in goede, gebruiksklare staat houden

  Examples of use: 
  installatie, fabriek, netwerk, tuin
 • leiden (team)

  Definitie: 

  besturen, leidinggeven (aan een bedrijf, activiteit, zaken, etc.) als verantwoordelijke

  Examples of use: 
  team
 • leiden (human resources)

  Definitie: 

  besturen, leidinggeven (aan een bedrijf, activiteit, zaken, etc.) als verantwoordelijke

  Examples of use: 
  inwerken van nieuwe medewerkers, uitvoering van arbeidswetgeving, opleiding
 • fremstille / forarbejde

  Definitie: 

  lave et produkt/bearbejde et materiale så det bliver til et færdigt produkt

  Examples of use: 
  klæder, produkter, forskalling, byggeelementer
 • vermarkten

  Definitie: 

  voor verkoop op de markt brengen

  Examples of use: 
  producten
 • beheersen

  Definitie: 

  met gemak kunnen uitvoeren of toepassen

  Examples of use: 
  taal, techniek, principes
 • beheersen (techniek)

  Definitie: 

  met gemak kunnen uitvoeren of toepassen

  Examples of use: 
  arbeidsproces, techniek, vreemde taal, software
 • meten

  Definitie: 

  grootte, oppervlakte, hoeveelheid, volume etc. bepalen door meting

  Examples of use: 
  ingrediënten, parameters, impact, afwijkingen, kwantiteit/kwaliteit, product/dienst
 • doseren

  Definitie: 

  bestanddelen precies afmeten en toevoegen in de vereiste hoeveelheid

  Examples of use: 
  ingrediënten
 • wijzigen (installatie)

  Definitie: 

  iets veranderen zonder het karakter, de essentie ervan aan te tasten

  Examples of use: 
  uitrusting, installatie
 • bewaken

  Definitie: 

  met voortdurende aandacht observeren om het verloop te controleren

  Examples of use: 
  machine, werktuig
 • onderhandelen (management)

  Definitie: 

  werken en praten met anderen om een bepaalde transactie, overeenkomst te bereiken

  Examples of use: 
  oplossingen, deadline
 • onderhandelen (contract)

  Definitie: 

  werken en praten met anderen om een bepaalde transactie, overeenkomst te bereiken

  Examples of use: 
  verkoop-/koopvoorwaarden, contractvoorwaarden (bestellingen, hoeveelheden, levertijden, schadeloosstelling, aanbiedingen)
 • optimaliseren

  Definitie: 

  de beste voorwaarden scheppen voor optimaal functioneren

  Examples of use: 
  behandeling, machine, proces, uitrusting/apparatuur, productieproces, werktuig
 • bestellen

  Definitie: 

  een fabrikant of leverancier opdracht geven tegen betaling iets te leveren of te produceren

  Examples of use: 
  arbeid, onderdeel
 • organiseren (management)

  Definitie: 

  iets zorgvuldig en systematisch voorbereiden en van een bepaalde structuur voorzien

  Examples of use: 
  arbeid, bouwterrein, programma, activiteit
 • organiseren (human resources)

  Definitie: 

  iets zorgvuldig en systematisch voorbereiden en van een bepaalde structuur voorzien

  Examples of use: 
  opleiding van personeel, werving
 • verpakken

  Definitie: 

  iets met verpakking omgeven voor transport, opslag of verkoop

  Examples of use: 
  producten
 • deelnemen

  Definitie: 

  deel uitmaken van, actief betrokken raken bij of delen (in)

  Examples of use: 
  handeling, dossier, project
 • sturen

  Definitie: 

  het verloop bepalen van/ (mensen) begeleiden of leiden

  Examples of use: 
  acties, handelingen, uitrusting / apparatuur
 • plannen (productie)

  Definitie: 

  een plan of plannen maken voor

  Examples of use: 
  arbeid, actie, productiefase, vervaardiging
 • plannen (human resources)

  Definitie: 

  een plan of plannen maken voor

  Examples of use: 
  opleiding van personeel, werving
 • voorbereiden (dossier)

  Definitie: 

  vooraf gereed of geschikt maken voor een bepaald doel, bepaald gebruik, bepaalde gebeurtenis, etc.

  Examples of use: 
  actie, dossier, ingreep, document
 • voorbereiden (productie)

  Definitie: 

  vooraf gereed of geschikt maken voor een bepaald doel, bepaald gebruik, bepaalde gebeurtenis, etc.

  Examples of use: 
  productie, gerecht, uitrusting/apparatuur, werktuig, grond, oppervlak, bestelling, werkplek
 • voorkomen

  Definitie: 

  zorgen dat iets niet gebeurt, bijv. door voorzorgsmaatregelen te nemen

  Examples of use: 
  ongevallen, conflicten, problemen, geschillen, complicaties
 • verwerken

  Definitie: 

  behandelen of voorbereiden volgens een speciale methode, met name voor conservering (voedsel)

  Examples of use: 
  grondstoffen, levensmiddelen
 • programmeren

  Definitie: 

  gegevens in een zodanige vorm presenteren dat ze door een computer kunnen worden verwerkt

  Examples of use: 
  taak, machine
 • promoten (product)

  Definitie: 

  de verkoop bevorderen door bijv. reclame te maken

  Examples of use: 
  techniek, product
 • etaleren (producten)

  Definitie: 

  zichtbaar opstellen ter bevordering van de verkoop

  Examples of use: 
  producten
 • bewustzijn vergroten (personeel)

  Definitie: 

  bewust maken van de omgeving, van verhoudingen en indrukken

  Examples of use: 
  regels, doelstellingen, kwaliteit, veiligheid
 • in ontvangst nemen (vracht)

  Definitie: 

  de levering of overdracht van iets accepteren

  Examples of use: 
  vracht, goederen
 • werven

  Definitie: 

  aannemen van personeel

  Examples of use: 
  personeel
 • rectificeren

  Definitie: 

  een onrechtmatigheid of fout rechtzetten, herstellen, verwijderen

  Examples of use: 
  behandeling, uitrusting, proces, installatie, functioneren van een machine, productiesysteem, fabricagetechniek, instrument
 • renoveren

  Definitie: 

  iets weer in een goede staat herstellen

  Examples of use: 
  gebouw
 • repareren

  Definitie: 

  iets wat beschadigd of kapot is zodanig herstellen dat het weer in een goede staat is en/of functioneert

  Examples of use: 
  apparaat
 • berichten over

  Definitie: 

  verslag uitbrengen over resultaten of ervaringen

  Examples of use: 
  activiteit, handeling
 • vertegenwoordigen

  Definitie: 

  optreden als afgevaardigde of agent voor (een persoon, land, bedrijf, etc.)

  Examples of use: 
  overheid, bedrijf
 • oplossen (conflicten)

  Definitie: 

   

  Examples of use: 
  conflicten
 • restaureren

  Definitie: 

  iets (met name een kunstwerk of gebouw) in zijn oorspronkelijke of eerder staat terugbrengen

  Examples of use: 
  gebouw, schilderij
 • udvælge (strategier)

  Definitie: 

  vælge nogen eller noget blandt flere muligheder

  Examples of use: 
  personale, aktiviteter, strategier
 • selecteren (producten)

  Definitie: 

  iets op basis van selectie verkiezen boven iemand anders

  Examples of use: 
  onderdelen, producten, apparatuur, parameters, behandeling, methoden, programma’s en curricula
 • verkopen

  Definitie: 

   

  Examples of use: 
  iets tegen betaling aan een ander overdragen
 • bedienen (klanten)

  Definitie: 

  (gasten, klanten) brengen wat ze vragen, behulpzaam zijn

  Examples of use: 
  gasten / klanten
 • arrangeren (bloemen, tuin)

  Definitie: 

  uitstallen, tentoonstellen

  Examples of use: 
  bloemen, tuin
 • oplossen (probleem)

  Definitie: 

  een verklaring of oplossing vinden voor (een probleem)

  Examples of use: 
  probleem, conflict
 • opslaan

  Definitie: 

  ter bewaring in een pakhuis, opslagruimte plaatsen

  Examples of use: 
  voorraden, levensmiddelen
 • structureren

  Definitie: 

  structuur aanbrengen in

  Examples of use: 
  gegevens, document
 • bestuderen

  Definitie: 

  met aandacht en nauwkeurig bekijken

  Examples of use: 
  document
 • toezicht houden op (personeel)

  Definitie: 

  controle of overzicht houden op de uitvoering van een werk

  Examples of use: 
  productie, personeel, team
 • toezicht houden op (productie, personeel)

  Definitie: 

  controle of overzicht houden op de uitvoering van een werk

  Examples of use: 
  productie, personeel, team
 • voorzien van / voeden (machine)

  Definitie: 

  iemand iets bezorgen wat hij nodig heeft, waaraan hij gebrek heeft

  Examples of use: 
  machine
 • ondersteunen

  Definitie: 

  steun verlenen aan

  Examples of use: 
  management, personeel, leidinggevende, netwerk, team
 • samenvatten (gegevens)

  Definitie: 

  verschillende elementen in een geheel samenbrengen

  Examples of use: 
  gegevens
 • synthetisch produceren (product)

  Definitie: 

  door synthese procureren

  Examples of use: 
  product
 • aannemen (een bestelling)

  Definitie: 

  een kleine hoeveelheid van iets nemen om daarmee de eigenschappen van het geheel vast te stellen

  Examples of use: 
  bloed, materiaal, stof
 • een monster nemen

  Definitie: 

  een verzoek van een klant ontvangen voor levering van waren of diensten

  Examples of use: 
  bestelling
 • voorraad opnemen / inventariseren

  Definitie: 

  de beschikbare waren in een winkel of bedrijf tellen en de waarde ervan vaststellen

  Examples of use: 
  ingrediënten, uitrusting
 • verzorgen

  Definitie: 

  zorgen voor iemands welzijn

  Examples of use: 
  persoon, dier
 • transporteren

  Definitie: 

  iets van een plaats naar een andere brengen

  Examples of use: 
  personen, producten
 • behandelen (dier)

  Definitie: 

  proberen door behandeling iemand beter te maken

  Examples of use: 
  persoon, dier
 • lossen

  Definitie: 

  een lading van iets (schip, vrachtwagen etc.) afhalen

  Examples of use: 
  vracht, machine
 • bijwerken

  Definitie: 

  actueel maken, aanpassen aan nieuwe gegevens

  Examples of use: 
  bestand, databank, document, informatie
 • gebruiken

  Definitie: 

  iets inzetten voor een bepaald doel

  Examples of use: 
  producten, terminologie, uitrusting, techniek, componenten
 • valideren / goedkeuren / certificeren (onderzoek en ontwikkeling)

  Definitie: 

  openlijk bevestigen, geldig verklaren, goedkeuring geven

  Examples of use: 
  procedure, gegevens
 • ontvangen

  Definitie: 

  bij aankomst (gasten, bezoekers, etc. hartelijk begroeten

  Examples of use: 
  klanten / cliënten, publiek
 • in een team werken

  Definitie: 

  samen met een groep mensen werken aan een gemeenschappelijk doel