You are here

Juridische mededeling

Voor de informatie op deze site gelden een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid, een verklaring betreffende het auteursrecht en regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Cedefop (het Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding) beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over zijn initiatieven en over de beleidsterreinen van de Europese Unie in het algemeen te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie actueel en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Cedefop kan echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:

 • uitsluitend van algemene aard en niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
 • niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
 • soms gekoppeld aan externe sites waarover Cedefop geen zeggenschap heeft en waarvoor Cedefop geen verantwoordelijkheid draagt;
 • geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

Er zij op gewezen dat een document dat online beschikbaar is een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt is rechtsgeldig.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Cedefop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van Cedefop te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch zijn aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

© Europese Unie, 2002-2020.

Reproductie voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan, mits de bron (© Europese Unie) en het website-adres (http://europass.cedefop.europa.eu) worden genoemd, behalve waar dat anderszins vermeld is.

NB: De Raad van Europa en de Europese Gemeenschappen hebben gemeenschappelijk auteursrecht over het Europass Taalpaspoort. Reproductie voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan, mits de bronnen (© Europese Unie en Raad van Europa) en het website-adres (http://europass.cedefop.europa.eu en http://www.coe.int/portfolio) ook worden vermeld.

Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software, etc.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden.

Bescherming van persoonsgegevens

De Europese Unie hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van gebruikers.

Alle persoonsgegevens die door het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) worden verzameld, worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.

Dit algemene beleid omvat de familie van institutionele websites van de Europese Unie met de domeinnaam europa.eu.

Ofschoon de meeste van deze websites kunnen worden bezocht zonder dat u informatie over uzelf hoeft te geven, zijn in sommige gevallen persoonlijke gegevens vereist voor het verstrekken van de door u gevraagde e-diensten.

Op de websites waar om dergelijke informatie wordt gevraagd, wordt deze behandeld overeenkomstig het beleid zoals beschreven in voornoemde verordening en vindt u informatie over het gebruik van uw gegevens in de specifieke verklaring betreffende het beleid inzake de persoonlijke levenssfeer van deze websites.

Hiertoe:

 • bepaalt een Verantwoordelijke voor de verwerking voor elke specifieke e-dienst het doel en de wijze van de verwerking van de persoonsgegevens en ziet hij erop toe dat de specifieke e-dienst strookt met het privacybeleid;
 • ziet binnen elke instelling een Functionaris voor gegevensbescherming erop toe dat de bepalingen van de verordening worden toegepast en adviseert deze de controllers over de wijze waarop zij aan hun verplichtingen moeten voldoen;
 • treedt voor alle instellingen de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming op als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit.

De Europese familie van institutionele websites met de domeinnaam europa.eu bevat links naar sites van derden. Aangezien deze buiten onze controle vallen, adviseren wij u na te gaan welk beleid inzake de persoonlijke levenssfeer deze derden hanteren.

Wat is een e-dienst?

Een e-dienst op Europass is een dienst of een informatiebron die toegankelijk is via internet en waarmee wordt beoogd de communicatie tussen burgers en ondernemingen enerzijds en de Europese instellingen anderzijds te verbeteren.

Op Europass zullen drie typen e-diensten worden aangeboden:

 1. Informatiediensten die burgers, media, bedrijven, overheidsinstanties en andere besluitvormers gemakkelijk en efficiënt toegang tot informatie bieden, teneinde de doorzichtigheid en het begrip van het beleid en de activiteiten van de EU te vergroten;
 2. Interactieve communicatiediensten die het contact bevorderen met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en openbare personen, met als doel het bevorderen van raadplegingen over te volgen beleid en mechanismen voor het geven van feedback. Dit moet een bijdrage leveren tot de beleidsvorming, de activiteiten en de diensten van de EU;
 3. Transactiediensten waarbij toegang wordt verleend tot alle basistransacties met de EU, dat wil zeggen overheidsopdrachten, financiële operaties, aanwerving, inschrijving voor evenementen, acquisitie of aankoop van documenten, etc.

Europass e-service privacyverklaring

1. Welke e-services worden aangeboden op de Europass website?

De pagina's voor 'Online Ontwerp' van het Europass CV en Taalpaspoort bieden bezoekers de mogelijkheid hun gegevens in te voeren en daarvoor een bestand met deze informatie in Europass format terug te krijgen.

Europass servers bewaren geen, door de online editor aangemaakte, CV's of Taalpaspoorten. Bestanden die bij de CV zijn gevoegd 7 dagen bewaard voor eventuele backup doeleinden (bijvoorbeeld in het geval een verbindingsprobleem optreedt) en worden daarna permanent en onomkeerbaar verwijderd.

Als een bezoeker de optie 'Opslaan' kiest, wordt een schijfbestand gemaakt (bijv. CV-2559.doc) in een tijdelijke map op de Europass server. Zodra dit bestand wordt doorgestuurd naar de bezoeker via de lopende HTTP verbinding of wordt verzonden naar een door de bezoeker opgegeven e-mail adres, wordt dit bestand voorgoed en onherstelbaar verwijderd van de server.

Wanneer een bezoeker reeds over een account bij een cloudopslag beschikt (momenteel worden Google drive en OneDrive ondersteund), dan kan deze ervoor zorgen dat een opgeslagen Europass CV vanaf elke willekeurige PC geopend kan worden (mits er een internetverbinding is). In de praktijk betekent dit dat binnen de gekozen cloudopslag de CV’s opgeslagen worden in een map genaamd “Europass”.

Daarnaast is het voor bezoekers mogelijk om rechtsreeks zijn of haar CV te publiceren naar de vacaturesites Xing, Monster, Indeed, EURES en CV Library. Wanneer hiervoor gekozen wordt zal de bezoeker door de gekozen vacaturesite geïnformeerd worden over de gebruikersvoorwaarden.

Iedere verwerking door de Europass e-service voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.

2. Welke persoonlijke informatie verzamelen wij, voor welk doel en met behulp van welke technische middelen?

Het is niet nodig dat bezoekers enig soort persoonsgegevens invoeren om de Europass site te bezoeken. Bezoekers hebben de mogelijkheid, alleen als ze dat willen, persoonlijke en niet-persoonlijke informatie in te voeren in de formulieren die horen bij de 'Online Ontwerp' pagina's. Aan het eind van de gegevensinvoer hebben bezoekers de mogelijkheid een bestand in het Europass format te ontvangen. Het doel van de invoer van enige persoonsgegevens of persoonlijke informatie is uitsluitend om bezoekers in staat te stellen documenten met het specifieke Europass format te maken, te downloaden en/of te verzenden via e-mail.

Informatie zoals leeftijd, geslacht, taalvaardigheden, aantal jaren werkervaring, nationaliteit en land van ingezetenschap worden verzameld en bewaard voor statistische doeleinden, onder verzekering van behoud van anonimiteit. Gebruik van deze statistieken voldoet aan Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.

Om ons in staat te stellen digitale aanvallen tegen te gaan wordt het gebruikerslog (waaronder het IP-adres van de verbinding die de bezoeker gebruikt heeft) 13 maanden bewaard. De logs worden eveneens gebruikt om statistieken te verzamelen (aantal bezoeken per land).

Anonieme IP-adressen worden ook bewaard door Matomo, zie ook hieronder. Matomo gebruikt een mechanisme voor IP-anonimisatie dat automatisch een deel van het IP-adres maskeert. Hierdoor wordt het onmogelijk een individuele bezoeker te identificeren.

Een unieke hash van het emailadres van de bezoeker wordt opgeslagen om statistische redenen, zodat wij kunnen nagaan wat het unieke aantal bezoekers is. De hash wordt onomkeerbaar versleuteld waardoor het onmogelijk is om een emailadres uit de hash te ontcijferen. De hash wordt 13 maanden bewaard.

3. Wie heeft toegang tot uw informatie?

Wanneer u de Europass online editor gebruikt worden, uw gegevens worden gedurende een korte periode verwerkt door de Europass web servers zonder dat enige natuurlijke persoon deze gegevens heeft gezien of verwerkt. Eenmaal verwerkt wordt deze data direct verwijderd. Toegang tot de Europass servers is voorbehouden aan bevoegde technische operators die het verwerkingssysteem en de Europass software en diensten beheren en onderhouden. De contracten van de Europass technische staf bevatten specifieke bindende verklaringen op het gebied van vertrouwelijkheid en niet openbaar maken.

4. Hoe beschermen en beveiligen we uw informatie?

Gegevens die worden uitgewisseld tijdens de invulsessie van het Europass 'Online ontwerp' worden door de toepassing van SSL (HTTPS) encryptie afgeschermd tegen onbevoegde illegale toegang die tijdens de doorvoer zou kunnen plaatsvinden (11/2005).

NB: Het is technisch moeilijk om encryptie toe te passen in de e-mails die worden verstuurd met in de bijlage ingevulde CV en Taalpaspoort documenten. Daarom worden e-mails verstuurd zonder dat encryptie is toegepast.

Voor de site die toegang geeft tot de Europass servers gelden de standaard beveiligingsmaatregelen, d.w.z. de meest recentelijk verbeterde en geactualiseerde operating systemen en software, antivirusbescherming, firewall, regelmatige veiligheidscontroles en beveiligingsscans van het netwerk, toegepast IT beveiligingsbeleid, kwetsbaarheidtests en een intrusion detection systeem.

5. Hoe kunt u uw persoonsgegevens verifiëren, wijzigen of verwijderen?

Zoals hierboven vermeld worden geen persoonsgegevens op enige permanente manier opgeslagen op de Europass servers. Bezoekers kunnen ingevulde Europass CV's of Taalpaspoorten uploaden van hun computers naar de Europass server en dan overgaan tot verificatie, wijziging of verwijdering van ieder onderdeel van de informatie die is vervat in het Europass document. Deze procedure is echter ook tijdelijk en valt onder dezelfde hierboven beschreven beschermingsregels (zie ook onderwerp 1).

6. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Zoals hierboven vermeld worden geen gegevens die door de bezoekers zijn ingevoerd op enige permanente manier opgeslagen op de Europass servers.

Europass wist na 13 maanden automatisch alle geregistreerde gegevens over de bezoekers (IP-adressen).

Europass verwijdert automatisch alle anonieme email-hashes na 13 maanden.

7. Contactinformatie

Als persoon op wie de gegevens betrekking hebben heeft u specifieke rechten. Als u deze rechten wilt aanwenden of als u vragen of klachten heeft, neemt u dan alstublieft contact op met de beheerder van de website door naar de pagina 'Uw mening' te gaan in het bovenste menu van de Europass website.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voorzover deze nodig zijn om u te antwoorden. Als de beheerders van de Europass website niet in staat zijn uw vraag te beantwoorden, zullen ze uw e-mail naar een andere dienst doorsturen. U wordt via e-mail (als u een e-mail adres heeft vermeld) geïnformeerd naar welke dienst uw vraag is doorgestuurd. Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail en daarmee samenhangende persoonsgegevens, stelt u die dan beslist ook in uw bericht.

Betrokkenen kunnen te allen tijde de functionaris voor gegevensbescherming van het Cedefop raadplegen () of een beroep doen op de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

2. Hoe gebruiken we cookies?

Op enkele pagina’s registreren we in cookies:

 • uw weergavevoorkeuren, zoals contrastkleur en lettergrootte;
 • of u een enquête over onze site al heeft beantwoord (zodat we het u niet opnieuw vragen);
 • of u al dan niet akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze site.

Het inschakelen van deze cookies zorgt voor een betere browse-ervaring. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de site zullen dan niet (naar behoren) werken.

De informatie die de cookies verzamelen, wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt.

3. Gebruiken we nog andere cookies?

We gebruiken Matomo, een gratis tool die anonieme gebruikersgegevens verzamelt om webverkeer te kunnen analyseren. Denk hierbij aan het soort computer dat bezoeker gebruikt, de browser, het land, etc.

Cookies die door Matomo worden gebruikt stellen ons in staat de volgende informatie over bezoekers na te gaan:

 • IP-adres (in anonieme vorm);
 • willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer van de betrokken bezoeker, datum en tijd van diens het eerste bezoek, datum en tijd van diens vorige bezoek, aantal bezoeken;
 • datum en tijd van het bezoek;
 • Locatie: land, regio, stad en bij benadering ook lengte- en breedtegraad (geolocatie);
 • taal van de bezochte pagina;
 • browserversie, -plugins (pdf, flash, java, enz.), besturingssysteem en apparaat-ID (user-agent header);
 • eventinformatie;
 • aangeklikte en gedownloade bestanden (downloads);
 • zoekopdrachten.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om CVs op te slaan in een cloudopslag, dan wordt het gebruik van cookies vastgesteld door Google en Microsoft (afhankelijk van welke cloudopslag gebruik gemaakt wordt). Hier heeft Europass geen invloed op. We adviseren gebruikers het privacybeleid, gebruikersvoorwaarden en cookiebeleid van de betreffende cloudopslag te raadplegen alvorens van deze service gebruik te maken.

4. Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

5. Opt-outmogelijkheden

Standaard worden bezoekers gevolgd met directe, permanente cookies, afkomstig van Matomo. U kunt ervoor kiezen om niet te worden gevolgd (opt-out). Als u van gedachten verandert, kunt u er weer voor kiezen om te worden gevolgd (opt-in).

De keuze om niet te worden gevolgd, heeft geen invloed op uw surfcomfort op de Europass website.

6. De "niet volgen"-functie of traceerbeveiliging

De "niet volgen"-functie of traceerbeveiliging is een browserfunctie waarmee u kunt verhinderen dat websites u volgen, ongeacht waarvoor, dus ook voor analysedoeleinden, reclame of sociale media.

Europass respecteert uw keuze en zal u niet volgen als u de traceerbeveiliging van uw browser geactiveerd heeft. Wanneer een bezoeker een browser gebruikt die tracking niet toestaat, dan wordt de cookiemelding automatisch ingesteld op ‘geen toestemming’ in analytics.

7. Anonimisering van de IP-adressen van bezoekers

Matomo gebruikt een IP-anonimiseringsmethode waarbij een deel van het IP-adres van de bezoeker automatisch wordt gemaskeerd. Dat maakt het onmogelijk de identiteit van een bepaalde Europassbezoeker te achterhalen.

Taalbeleid

De Europass-portaal is beschikbaar in alle officiële talen van:

 • de Europese Unie (de lidstaten, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-Norden) met instemming;
 • de Europese Vrijhandelsassociatie / Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland).