You are here

Juridische mededeling - Taalbeleid

Voor de informatie op deze site gelden een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid, een verklaring betreffende het auteursrecht en regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Cedefop (het Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding) beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over zijn initiatieven en over de beleidsterreinen van de Europese Unie in het algemeen te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie actueel en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Cedefop kan echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.

Deze informatie is:

 • uitsluitend van algemene aard en niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
 • niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
 • soms gekoppeld aan externe sites waarover Cedefop geen zeggenschap heeft en waarvoor Cedefop geen verantwoordelijkheid draagt;
 • geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).

Er zij op gewezen dat een document dat online beschikbaar is een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt is rechtsgeldig.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Cedefop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden sites mochten voordoen.

Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van Cedefop te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch zijn aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

© Europese Unie, 2002-2018

Reproductie is toegestaan, mits de bron (© Europese Unie) en het website-adres (http://europass.cedefop.europa.eu) worden genoemd, behalve waar dat anderszins vermeld is.

NB: De Raad van Europa en de Europese Gemeenschappen hebben gemeenschappelijk auteursrecht over het Europass Taalpaspoort. Reproductie is toegestaan, mits de bronnen (© Europese Unie en Raad van Europa) en het website-adres (http://europass.cedefop.europa.eu en http://www.coe.int/portfolio) ook worden vermeld.

Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software, etc.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden.

Bescherming van persoonsgegevens

De Europese Unie hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van gebruikers.

Het beleid betreffende “de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen” is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europese Parlement en van de Raad van 18 december 2000.

Dit algemene beleid omvat de familie van institutionele websites van de Europese Unie met de domeinnaam europa.eu.

Ofschoon de meeste van deze websites kunnen worden bezocht zonder dat u informatie over uzelf hoeft te geven, zijn in sommige gevallen persoonlijke gegevens vereist voor het verstrekken van de door u gevraagde e-diensten.

Op de websites waar om dergelijke informatie wordt gevraagd, wordt deze behandeld overeenkomstig het beleid zoals beschreven in voornoemde verordening en vindt u informatie over het gebruik van uw gegevens in de specifieke verklaring betreffende het beleid inzake de persoonlijke levenssfeer van deze websites.

Hiertoe:

 • bepaalt een Verantwoordelijke voor de verwerking voor elke specifieke e-dienst het doel en de wijze van de verwerking van de persoonsgegevens en ziet hij erop toe dat de specifieke e-dienst strookt met het privacybeleid;
 • ziet binnen elke instelling een Functionaris voor gegevensbescherming erop toe dat de bepalingen van de verordening worden toegepast en adviseert deze de controllers over de wijze waarop zij aan hun verplichtingen moeten voldoen (zie artikel 24 van de verordening);
 • treedt voor alle instellingen de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming op als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit (zie artikel 41 tot 45 van de Verordening).

De Europese familie van institutionele websites met de domeinnaam europa.eu bevat links naar sites van derden. Aangezien deze buiten onze controle vallen, adviseren wij u na te gaan welk beleid inzake de persoonlijke levenssfeer deze derden hanteren.

Wat is een e-dienst?

Een e-dienst op Europass is een dienst of een informatiebron die toegankelijk is via internet en waarmee wordt beoogd de communicatie tussen burgers en ondernemingen enerzijds en de Europese instellingen anderzijds te verbeteren.

Op Europass zullen drie typen e-diensten worden aangeboden:

 1. Informatiediensten die burgers, media, bedrijven, overheidsinstanties en andere besluitvormers gemakkelijk en efficiënt toegang tot informatie bieden, teneinde de doorzichtigheid en het begrip van het beleid en de activiteiten van de EU te vergroten;
 2. Interactieve communicatiediensten die het contact bevorderen met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en openbare personen, met als doel het bevorderen van raadplegingen over te volgen beleid en mechanismen voor het geven van feedback. Dit moet een bijdrage leveren tot de beleidsvorming, de activiteiten en de diensten van de EU;
 3. Transactiediensten waarbij toegang wordt verleend tot alle basistransacties met de EU, dat wil zeggen overheidsopdrachten, financiële operaties, aanwerving, inschrijving voor evenementen, acquisitie of aankoop van documenten, etc.

Europass e-service privacyverklaring

1. Welke e-services worden aangeboden op de Europass website?

De pagina's voor 'Online Ontwerp' van het Europass CV en Taalpaspoort bieden bezoekers de mogelijkheid hun gegevens in te voeren en daarvoor een bestand met deze informatie in Europass format terug te krijgen.

Europass servers bewaren geen, door de online editor aangemaakte, CV's, Taalpaspoorten of Europese Skills Paspoorten. Wel blijven de bestanden die deel uitmaken van het Europese Skills Paspoort 7 dagen bewaard voor eventuele backup doeleinden (bijvoorbeeld in het geval een verbindingsprobleem optreedt) en worden daarna permanent en onomkeerbaar verwijderd.

Als een bezoeker de optie 'Opslaan' kiest, wordt een schijfbestand gemaakt (bijv. CV-2559.doc) in een tijdelijke map op de Europass server. Zodra dit bestand wordt doorgestuurd naar de bezoeker via de lopende HTTP verbinding of wordt verzonden naar een door de bezoeker opgegeven e-mail adres, wordt dit bestand voorgoed en onherstelbaar verwijderd van de server.

Iedere verwerking door de Europass e-service voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) 45/2001 van het Europese Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en het vrije verkeer van die gegevens.

2. Welke persoonlijke informatie verzamelen wij, voor welk doel en met behulp van welke technische middelen?

Het is niet nodig dat bezoekers enig soort persoonsgegevens invoeren om de Europass site te bezoeken. Bezoekers hebben de mogelijkheid, alleen als ze dat willen, persoonlijke en niet-persoonlijke informatie in te voeren in de formulieren die horen bij de 'Online Ontwerp' pagina's. Aan het eind van de gegevensinvoer hebben bezoekers de mogelijkheid een bestand in het Europass format te ontvangen. Het doel van de invoer van enige persoonsgegevens of persoonlijke informatie is uitsluitend om bezoekers in staat te stellen documenten met het specifieke Europass format te maken, te downloaden en/of te verzenden via e-mail.

Informatie zoals IP-adres (Internetprotocol-adres), leeftijd, geslacht, taalvaardigheden, aantal jaren werkervaring, nationaliteit en land van ingezetenschap worden verzameld en bewaard voor statistische doeleinden, onder verzekering van behoud van anonimiteit. Gebruik van deze statistieken voldoet aan EC-Regulatie Nr. 45/2001 van het Europese Parlement en aan het Besluit van de Raad van 18 December 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Berichten verstuurd door Europass gebruikers via ons contactformulier worden behandeld door Freshdesk, een cloud-based klantenservice. Lees meer over het privacy beleid van Freshdesk.

3. Wie heeft toegang tot uw informatie?

Uw gegevens worden gedurende een korte periode verwerkt door de Europass web servers zonder dat enige natuurlijke persoon deze gegevens heeft gezien of verwerkt. Toegang tot de Europass servers is voorbehouden aan bevoegde technische operators die het verwerkingssysteem en de Europass software en diensten beheren en onderhouden. De contracten van de Europass technische staf bevatten specifieke bindende verklaringen op het gebied van vertrouwelijkheid en niet openbaar maken.

4. Hoe beschermen en beveiligen we uw informatie?

Gegevens die worden uitgewisseld tijdens de invulsessie van het Europass 'Online ontwerp' worden door de toepassing van SSL (HTTPS) encryptie afgeschermd tegen onbevoegde illegale toegang die tijdens de doorvoer zou kunnen plaatsvinden (11/2005).

NB: Het is technisch moeilijk om encryptie toe te passen in de e-mails die worden verstuurd met in de bijlage ingevulde CV en Taalpaspoort documenten. Daarom worden e-mails verstuurd zonder dat encryptie is toegepast.

Voor de site die toegang geeft tot de Europass servers gelden de standaard beveiligingsmaatregelen, d.w.z. de meest recentelijk verbeterde en geactualiseerde operating systemen en software, antivirusbescherming, firewall, regelmatige veiligheidscontroles en beveiligingsscans van het netwerk, toegepast IT beveiligingsbeleid, kwetsbaarheidtests en een intrusion detection systeem.

5. Hoe kunt u uw persoonsgegevens verifiëren, wijzigen of verwijderen?

Zoals hierboven vermeld worden geen persoonsgegevens op enige permanente manier opgeslagen op de Europass servers. Bezoekers kunnen ingevulde Europass CV's of Taalpaspoorten uploaden van hun computers naar de Europass server en dan overgaan tot verificatie, wijziging of verwijdering van ieder onderdeel van de informatie die is vervat in het Europass document. Deze procedure is echter ook tijdelijk en valt onder dezelfde hierboven beschreven beschermingsregels (zie ook onderwerp 1).

6. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Zoals hierboven vermeld worden geen gegevens die door de bezoekers zijn ingevoerd op enige permanente manier opgeslagen op de Europass servers.

7. Contactinformatie

Als persoon op wie de gegevens betrekking hebben heeft u specifieke rechten. Als u deze rechten wilt aanwenden of als u vragen of klachten heeft, neemt u dan alstublieft contact op met de beheerder van de website door naar de pagina 'Uw mening' te gaan in het bovenste menu van de Europass website.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voorzover deze nodig zijn om u te antwoorden. Als de beheerders van de Europass website niet in staat zijn uw vraag te beantwoorden, zullen ze uw e-mail naar een andere dienst doorsturen. U wordt via e-mail (als u een e-mail adres heeft vermeld) geïnformeerd naar welke dienst uw vraag is doorgestuurd. Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail en daarmee samenhangende persoonsgegevens, stelt u die dan beslist ook in uw bericht.

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

2. Hoe gebruiken we cookies?

Op enkele pagina’s registreren we in cookies:

 • uw weergavevoorkeuren, zoals contrastkleur en lettergrootte;
 • of u een enquête over onze site al heeft beantwoord (zodat we het u niet opnieuw vragen);
 • of u al dan niet akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze site.

Sommige video's op onze site gebruiken ook een cookie om anonieme statistieken op te stellen over hoe u die video heeft gevonden en welke video’s u heeft bekeken.

Deze website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de site zullen dan niet (naar behoren) werken.

De informatie die de cookies verzamelen, wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt.

  3. Gebruiken we nog andere cookies?

  Op sommige van onze pagina’s of subsites worden naast de hierboven beschreven cookies nog andere gebruikt. In dat geval krijgt u daarvan een speciale melding. U kunt dan ook de vraag krijgen of u ermee instemt dat die cookies worden bewaard.

  We use Google Analytics, a free web analytics service that collects anonymous user data (e.g. computer specifications, browser type and version, visitor’s country, etc.) for tracking and reporting website traffic. Read more about Google’s privacy policy.

  4. Hoe komt u meer te weten en wat kunt u met de cookies doen?

  U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

  Taalbeleid

  De Europass-portaal is beschikbaar in alle officiële talen van:

  • de Europese Unie (de lidstaten, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-Norden) met instemming;
  • de Europese Vrijhandelsassociatie / Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland).