You are here

Jak powstał Europass

​W 1998 roku Komisja Europejska i Cedefop utworzyły Europejskie Forum na Rzecz Zwiększania Przejrzystości Kwalifikacji Zawodowych, aby umożliwić współpracę partnerów społecznych i przedstawicieli krajowych władz edukacyjnych w tym zakresie.

Zadania Forum były następujące:

 • usuwanie przeszkód utrudniających mobilność z powodu braku przejrzystości kwalifikacji zawodowych
 • inspirowanie dialogu dotyczącego istniejących już inicjatyw, instrumentów i instytucji
 • zachęcanie do wdrażania opracowanych rozwiązań w zakresie polityki przejrzystości kwalifikacji
 • analizowanie nowych inicjatyw

Rezultatem działalności Forum było:

 • opracowanie dwóch dokumentów (Europejskiego CV oraz Suplementu do Świadectwa)
 • przygotowanie Sieci Krajowych Punktów Informacyjnych w Zakresie Kwalifikacji Zawodowych (KPI)

W skład Europass wchodzą trzy inne dokumenty, opracowane na szczeblu europejskim pod koniec lat dziewięćdziesiątych:

 • Dokument Suplement do Dyplomu, opracowany wspólnie przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz Unesco, stanowi uzupełnienie dyplomu ukończenia studiów wydawanego przez wyższe uczelnie w Europie i innych krajach. Stosowanie tego dokumentu zaleca m.in. Deklaracja Bolońska z 1999 r. oraz Rekomendacja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilności studentów, osób szkolących się, wolontariuszy, nauczycieli i instruktorów w ramach Wspólnoty z 2001 r. (Dz.U. L 215 z 09.08.2001); Suplement do Dyplomu staje się coraz popularniejszy wśród wyższych uczelni, a kraje europejskie porozumiały się co do jego upowszechnienia (zob. Komunikat Berliński). Zarówno projekt jak i stosowanie Suplementu do Dyplomu są ściśle powiązane z Europejskim Systemem Transferu Punktów.
 • Dokument Europass - Paszport Językowy, dostępny na tej stronie internetowej, stanowi część Europejskiego Portfolio Językowego, opracowanego przez Radę Europy, za pomocą którego można dokumentować umiejętności językowe w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.
 • Dokument Europass - Mobilność, dostępny na tej stronie internetowej, zastępuje dokument Europass - Training, przyjęty Decyzją nr 1999/51/WE Rady, wprowadzony w życie w 2000 r. Dokument ten służył do prezentowania staży i szkoleń zagranicznych związanych z pracą odbywanych w ramach inicjatywy edukacyjnej lub szkoleniowej. W latach 2000 - 2004 r. wydano ponad 100 000 dokumentów Europass - Training. Dokument Europasss - Mobilność ma szerszy zasięg, gdyż może być także wykorzystywany do prezentowania innych doświadczeń edukacyjnych, np. okresów nauki za granicą.

2002 roku europejskie forum na rzecz zwiększania przejrzystości kwalifikacji zawodowych zostało zastąpione przez grupę roboczą, ktorej zadaniem - zgodnie z potrzebą wyrażoną w Deklaracji Kopenhaskiej, było:"zwiększanie przejrzystości kształcenia i szkolenia poprzez wdrożenie i racjonalizację narzędzi i sieci informacyjnych, w tym połączenie w jedną strukturę istniejących dokumentów, takich jak Europejskie CV, Suplement do Dyplomu, Suplement do Świadectwa, Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz Europass."

Realizując to ambitne zadanie, grupa robocza opracowała model jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji oraz pilotażową stronę internetową.

2003 roku, po intensywnych konsultacjach z władzami krajowymi i partnerami społecznymi, Komisja Europejska opracowała projekt Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass), która została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w grudniu 2004 roku. Decyzja przewiduje m.in. stworzenie niniejszej strony internetowej.

Kliknij tutaj, by przeczytać tekst Decyzji ustanawiającej Europass.

Luty 2005: oficjalne uruchomienie portalu Europass na konferencji w Luksemburgu, podczas prezydencji tego kraju w UE.

Grudzień 2011: portal Europass poddany został modernizacji. Otrzymał nowoczesną szatę graficzną, lepszą nawigację umożliwiającą szybsze dotarcie do najpotrzebniejszych informacji.

Grudzień 2012:

- wprowadzenie nowego wzoru CV i edytora online do jego wypełniania. Ulepszenia to:

 • bardziej przyjazny interfejs online wraz z bezpośrednim podglądem ostatecznej wersji dokumentu;
 • nowe rubryki: adres osobistej strony internetowej, komunikatora internetowego, certyfikaty językowe;
 • ulepszone wskazówki w celu uzyskania większej przejrzystosci informacji: opis projektów, publikacje konferencyjne, etc.;
 • nowa szata graficzna dla lepszej czytelności generowanego Europass CV: nowa czcionka, kolory, uproszczone rubryki, etc.

Europejski Paszport Umiejętności wprowadzony z nowym CV. ESP jest przyjaznym folderem elektronicznym pomagający studentom, pracownikom i osobom poszukujacym pracy stworzyć modułowy spis kwalifikacji i umiejętnosci zdobytych w trakcie całego życia.

ESP może zawierać różnego rodzaju dokumenty (Paszport Językowy, kopie dyplomów i świadectw pracy). Europejski Paszport Umiejętności dołączony do Europass CV, wzbogaci ten dokument o potwierdzenia zdobytych umiejętnosci i kwalifikacji.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.