You are here

Glosariusz czasowników czynnościowych

Glosariusz zawiera ujednoliconą, wielojęzyczną terminologię pomocną przy opracowywaniu i tłumaczeniu suplementów do dyplomu zawodowego. Doświadczenia z projektów realizowanych w różnych Państwach Członkowskich dowodzą, iż można opisać najważniejsze kompetencje powiązane z danym profilem zawodowym za pomocą określonego zbioru czasowników czynnościowych, niezależnie od sektora czy poziomu.

Glosariusz dzieli się na siedem części, odpowiadających następującym głównym zakresom tematycznym:

 • zarządzanie informacją;
 • doradztwo/konsulting;
 • produkcja (towarów i usług);
 • zarządzanie;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia;
 • marketing i księgowość;
 • badania i rozwój.

Pobierz (Excel)

 • nastawiać / regulować

  Definicja: 

  wykonać czynność potrzebną do tego, by jakiś mechanizm działał w określony sposób

  Examples of use: 
  obróbkę, maszynę, system produkcji, urządzenia/instalację, proces produkcyjny, narzędzie
 • doradzać

  Definicja: 

  wskazywać sposób postępowania w jakiejś sprawie

  Examples of use: 
  zarządowi, pracownikom
 • przeznaczać, przydzielać

  Definicja: 

  przekazać komuś w określonym celu

  Examples of use: 
  środki, zasoby
 • analizować (składniki)

  Definicja: 

  przeprowadzić analizę matematyczną, chemiczną, gramatyczną itd.

  Examples of use: 
  składniki, krew
 • analizować (informacje)

  Definicja: 

  szczegółowo zbadać, aby zrozumieć znaczenie, najważniejsze cechy itd.

  Examples of use: 
  informacje, dane
 • przewidywać / prognozować

  Definicja: 

  odgadnąć, co może nastąpić i podjąć stosowne działania

  Examples of use: 
  prace, posunięcia
 • przewidywać / prognozować

  Definicja: 

  odgadnąć, co może nastąpić i podjąć stosowne działania

  Examples of use: 
  prace, posunięcia
 • stosować (reguły)

  Definicja: 

  wykorzystywać w praktyce

  Examples of use: 
  zasady, reguły, standardy, normy (higieny, bezpieczeństwa)
 • stosować techniki marketingowe

  Definicja: 

  wykorzystywać metody służące zwiększeniu sprzedaży

  Examples of use: 
  rynku
 • montować, składać

  Definicja: 

  zespalać w całość; umocowywać

  Examples of use: 
  rusztowanie, sprzęt, elementy struktury
 • oceniać, dokonywać ewaluacji (działania szkoleniowe)

  Definicja: 

  wydać opinię o kimś lub czymś, wypowiedzieć sąd o wartości kogoś lub czegoś

  Examples of use: 
  personel, działania szkoleniowe
 • dokonywać ewaluacji / oceniać (potrzeby)

  Definicja: 

  wydać opinię o kimś lub czymś, wypowiedzieć sąd o wartości kogoś lub czegoś

  Examples of use: 
  potrzeby, trudności, ryzyko, kompetencje
 • pomagać (kierownictwu)

  Definicja: 

  udzielać komuś wsparcia w wykonywaniu obowiązków

  Examples of use: 
  kierownictwu
 • hodować

  Definicja: 

  mieć pieczę nad wzrostem i rozwojem (zwierząt lub roślin), podejmować zabiegi mające na celu doskonalenie cech dziedzicznych

  Examples of use: 
  zwierzęta
 • kalkulować koszt

  Definicja: 

  przewidywać, szacować koszt czegoś

  Examples of use: 
  menu, inwestycji
 • budować

  Definicja: 

  tworzyć, łącząc materiały lub elementy

  Examples of use: 
  ścianę, budynek
 • kupować

  Definicja: 

  nabywać coś za określoną sumę pieniędzy

  Examples of use: 
  towary, usługi
 • obliczać

  Definicja: 

  dokonywać obrachunku czegoś

  Examples of use: 
  wartość
 • kalibrować

  Definicja: 

  sprawdzać według ustalonych wzorców

  Examples of use: 
  maszynę, narzędzie
 • pozyskiwać

  Definicja: 

  zdobywać, zaskarbić sobie względy u kogoś

  Examples of use: 
  rynek, klientów, klientelę
 • wykonać / przeprowadzić

  Definicja: 

  spełnić jakąś czynność; zrealizować coś

  Examples of use: 
  kontrolę, kontrolę jakości, ankietę, zadanie, pracę, konserwację, wywiad, badanie lekarskie lub kurację, naprawę, siew, żniwa, operację/manewr, wykres, pomiar, transakcję, wykończenie, regulację, dostawę, rozruch urządzeń, przewóz, badanie diagnostyczne, ocenę, nadanie bagażu, analizę lekarską, inspekcję techniczną, montaż
 • sprawdzać / kontrolować

  Definicja: 

  badać, czy coś jest zgodne z prawdą lub normą, czy jest tak, jak być powinno

  Examples of use: 
  zgodność, jakość, sprzęt, stan gotowości (urządzenia) do pracy
 • czyścić / myć

  Definicja: 

  usuwać brud

  Examples of use: 
  części, obiekty
 • współpracować (przy)

  Definicja: 

  pracować z inną osobą / osobami nad wspólnym zadaniem

  Examples of use: 
  projekcie, przeprowadzeniu testu, zarządzaniu, rekrutacji/ocenie personelu, konserwacji sprzętu, sformułowaniu strategii, logistyce, działaniach zapobiegawczych, badaniach
 • zbierać, gromadzić (dane)

  Definicja: 

  skupiać coś w jednym miejscu

  Examples of use: 
  informacje, dane
 • porównywać

  Definicja: 

  badać, aby znaleźć podobieństwa i różnice

  Examples of use: 
  dane, informacje, wyniki
 • sporządzać

  Definicja: 

  przygotowywać, ułożyć na podstawie różnych źródeł, materiałów

  Examples of use: 
  wykaz, katalog, spis
 • zawierać

  Definicja: 

  ustanowić coś z kimś

  Examples of use: 
  umowę, transakcję
 • konfigurować / ustawiać (urządzenie)

  Definicja: 

  uporządkować; rozmieścić w określonym porządku

  Examples of use: 
  urządzenie, komputer, stanowisko pracy
 • kontaktować się (z)

  Definicja: 

  nawiązywać, utrzymywac łączność z kimś

  Examples of use: 
  dostawcą, klientami
 • sterować / obsługiwać

  Definicja: 

  kierować czymś

  Examples of use: 
  maszyną (ę)
 • koordynować

  Definicja: 

  wzajemnie dostosowywać (różnorodne elementy) w sposób umożliwiający harmonijne funkcjonowanie

  Examples of use: 
  ludzi, pracę, interwencję, proces produkcyjny, wykonanie zadania
 • tworzyć (bazy danych)

  Definicja: 

  powodować powstawanie czegoś

  Examples of use: 
  bazy danych, informacje
 • uprawiać

  Definicja: 

  siać, sadzić rośliny i pielęgnować je w okresie wzrostu i rozwoju

  Examples of use: 
  rośliny, zboże
 • pociąć, ścinać

  Definicja: 

  rozcinać na kawałki

  Examples of use: 
  materiały, drzewa
 • zajmować się, postępować (z) (aktami)

  Definicja: 

  podejmować działania związane z

  Examples of use: 
  aktami, skargą, zażaleniem
 • decydować, podejmować decyzje (dotyczące)

  Definicja: 

  rozstrzygać, postanowić, jak należy postąpić w jakiejś sprawie

  Examples of use: 
  polityki, alokacji środków
 • definiować

  Definicja: 

  określać precyzyjnie znaczenie czegoś (słów, terminów itd.)

  Examples of use: 
  bazę danych, pojęcie
 • delegować / przekazywać

  Definicja: 

  powierzyć coś komuś

  Examples of use: 
  zadania
 • dostarczać

  Definicja: 

  doprowadzić coś na określone miejsce

  Examples of use: 
  produkt
 • demonstrować (marketing)

  Definicja: 

  dokonywać pokazu, prezentacji czegoś

  Examples of use: 
  produkt
 • opisywać

  Definicja: 

  scharakteryzować coś

  Examples of use: 
  produkt, zakres
 • projektować / opracowywać (działanie szkoleniowe)

  Definicja: 

  wymyślać nową rzecz, przedstawiać projekt czegoś za pomocą planu, rysunku, obliczenia itd.

  Examples of use: 
  działanie szkoleniowe
 • projektować (badania i rozwój)

  Definicja: 

  wymyślać nową rzecz , przedstawiać projekt czegoś za pomocą planu, rysunku, obliczenia itd.

  Examples of use: 
  strategię, narzędzie, procedurę, metodę
 • wykrywać

  Definicja: 

  poprzez badanie ustalić obecność czegoś

  Examples of use: 
  usterkę, lukę, chorobę
 • opracowywać (metodę, proces)

  Definicja: 

  nadać czemuś określoną formę i treść

  Examples of use: 
  metodę, proces
 • diagnozować

  Definicja: 

  wykrywać obecność/istnienie czegoś

  Examples of use: 
  usterki, różnice, chorobę
 • kierować

  Definicja: 

  prowadzić kogoś ku czemuś

  Examples of use: 
  klientów, gości
 • demontować

  Definicja: 

  rozbierać na części

  Examples of use: 
  maszynę
 • rozpowszechniać, rozprowadzać

  Definicja: 

  dostarczać coś do kogoś

  Examples of use: 
  informacje, pocztę
 • sporządzić kontrakt / umowę (umowę o pracę)

  Definicja: 

  przygotować w określony sposób

  Examples of use: 
  umowę o pracę
 • rysować (plany)

  Definicja: 

  kreślić kontury, podobiznę czegoś lub kogoś

  Examples of use: 
  plany
 • sporządzać (dokument)

  Definicja: 

  1) sformułować i napisać we właściwej formie 2) zredagować, przygotować dokument

  Examples of use: 
  1) raport, dokument, specyfikację, ofertę 2) kontrakt, umowę
 • eliminować

  Definicja: 

  usuwać, dokonywać eliminacji

  Examples of use: 
  zanieczyszczenia, produkty wadliwe
 • badać

  Definicja: 

  poddawać coś analizie, sprawdzać

  Examples of use: 
  dokument, zagadnienie, propozycję
 • wymieniać (informacje)

  Definicja: 

  przekazywać sobie wzajemnie

  Examples of use: 
  myśli, poglądy, opinie
 • rozszerzać / rozwijać (potencjał)

  Definicja: 

  uczynić większym, pełniejszym

  Examples of use: 
  potencjał / zdolność, dział
 • eksperymentować (z) (badania i rozwój)

  Definicja: 

  próbować nowych doświadczeń

  Examples of use: 
  przyrządami, prototypami, metodami
 • wyjaśniać

  Definicja: 

  uczynić coś zrozumiałym dla kogoś

  Examples of use: 
  dokument, zagadnienie, propozycję
 • wydobywać

  Definicja: 

  uzyskiwać coś od kogoś lub z czegoś

  Examples of use: 
  informacje (ze źródła)
 • znaleźć zastępstwo (dla) (pracownika)

  Definicja: 

  zastapić osobę nieobecną inną osobą

  Examples of use: 
  pracownika
 • ustalać / wyznaczać (cenę / stawkę)

  Definicja: 

  zdecydować o czymś

  Examples of use: 
  cenę / stawkę (za produkt, usługę)
 • obserwować, przestrzegać

  Definicja: 

  1) przyglądać się uważnie czemuś lub komuś 2) stosować się do czegoś

  Examples of use: 
  1) cykl produkcyjny, prace 2) instrukcji, przepisów
 • kontynuować (marketing produktu)

  Definicja: 

  podejmować dalsze działania, mające na celu uzyskanie większej efektywności

  Examples of use: 
  marketing produktu, lansowanie produktu
 • identyfikować / określać (potrzeby w zakresie zasobów ludzkich)

  Definicja: 

  ustalać tożsamość kogoś lub czegoś, rozpoznawać

  Examples of use: 
  potrzeby w zakresie zasobów ludzkich, potrzeby szkoleniowe
 • przekazywać

  Definicja: 

  komunikować coś komuś

  Examples of use: 
  informacje
 • wdrażać, realizować

  Definicja: 

  wcielać w życie, wprowadzać

  Examples of use: 
  zasady, reguły, standardy, normy (higeny, bezpieczeństwa)
 • ulepszać

  Definicja: 

  poprawiać jakość czegoś, udoskonalać

  Examples of use: 
  obróbkę, maszynę, system produkcji, urządzenie/instalację, proces produkcyjny, narzędzie
 • interweniować / ingerować (w)

  Definicja: 

  wtrącać się do jakiejś sprawy, wywierać wpływ na coś

  Examples of use: 
  problem, sytuację, przygotowanie techniczne, konflikt
 • wystawiać faktury (za) (produkt / usługę)

  Definicja: 

  sporządzać dowody transakcji kupna-sprzedaży

  Examples of use: 
  produkt / usługę
 • ładować

  Definicja: 

  umieszczać lub odbierać (ładunek, towary) na/z (statek, ciężarówkę)

  Examples of use: 
  fracht
 • utrzymywać / dbać (o coś)

  Definicja: 

  pilnować jakości czegoś/ troszczyć się o coś

  Examples of use: 
  instalację, zakład, sieć, ogród
 • zarządzać (zespołem)

  Definicja: 

  kierować działalnością innych

  Examples of use: 
  zespołem
 • zarządzać / kierować (personel)

  Definicja: 

  kierować działalnością innych

  Examples of use: 
  integracją nowych pracowników, wprowadzaniem w życie ustawodawstwa dotyczącego zatrudnienia, szkoleniami
 • produkować / wytwarzać

  Definicja: 

  tworzyć wyrób z surowca

  Examples of use: 
  ubrania, produkty, szalunek, elementy budowlane
 • wprowadzać na rynek / sprzedawać

  Definicja: 

  wprowadzać do obrotu handlowego, produkować na sprzedaż

  Examples of use: 
  produkty
 • opanować

  Definicja: 

  uzyskać biegłość w czymś

  Examples of use: 
  język, technikę, zasady
 • opanować (metodę)

  Definicja: 

  uzyskać biegłość w czymś

  Examples of use: 
  procedury pracy, metodę, język obcy, program komputerowy
 • dokonywać pomiaru / odmierzać / mierzyć

  Definicja: 

  określać ilość / wielkość czegoś poprzez pomiar

  Examples of use: 
  składniki, parametry, oddziaływanie/wpływ, różnice, ilość/jakość, produkt/usługę
 • odmierzać / dozować

  Definicja: 

  wyodrębnić określoną część z całości

  Examples of use: 
  składniki
 • modyfikować (instalację)

  Definicja: 

  wprowadzać zmiany w czymś (w strukturze, charakterze, zamiarze)

  Examples of use: 
  urządzenie / instalację
 • monitorować / nadzorować

  Definicja: 

  kontrolować coś, śledzić pracę / przebieg czegoś

  Examples of use: 
  maszynę, narzędzie
 • negocjować (zarządzanie)

  Definicja: 

  prowadzić rokowania w jakiejś sprawie

  Examples of use: 
  rozwiązania, termin
 • negocjować (kontrakt)

  Definicja: 

  prowadzić rokowania w jakiejś sprawie

  Examples of use: 
  warunki sprzedaży / zakupu, warunki kontraktu (zamówienia, ilości, terminy dostaw, odszkodowanie, oferty)
 • optymalizować

  Definicja: 

  uzyskiwać najlepsze wyniki

  Examples of use: 
  obróbkę, maszynę, system produkcji, urządzenie / instalację, proces produkcyjny, narzędzie
 • zamawiać

  Definicja: 

  polecić komuś wykonanie, dostarczenie czegoś za uiszczeniem odpowiedniej opłaty

  Examples of use: 
  prace, części
 • organizować (zarządzanie)

  Definicja: 

  formować / kształtować strukturalną całość z elementów

  Examples of use: 
  pracę, program budowy, działanie
 • organizować (personel)

  Definicja: 

  formować / kształtować z elementów strukturalną całość

  Examples of use: 
  szkolenie personelu, rekrutację
 • pakować

  Definicja: 

  umieszczać coś w paczce w celu wysyłki lub przewozu

  Examples of use: 
  produkty
 • uczestniczyć (w)

  Definicja: 

  brać udział, być czynnie zaangażowanym w coś

  Examples of use: 
  działaniu, przetargu, projekcie
 • pilotować

  Definicja: 

  nadzorować coś, wskazywać sposób postępowania

  Examples of use: 
  działania, pracę urządzenia, pojazd
 • planować (produkcję)

  Definicja: 

  snuć projekty, zamierzać coś

  Examples of use: 
  pracę, działanie, etap produkcyjny, produkcję
 • planować (personel)

  Definicja: 

  snuć projekty, szporządzać plany

  Examples of use: 
  szkolenie personelu, rekrutację
 • przygotowywać (przetarg)

  Definicja: 

  stwarzać warunki dogodne do zaistnienia czegoś

  Examples of use: 
  działanie, przetarg, interwencję, dokument
 • przygotowywać (produkcję)

  Definicja: 

  stwarzać dogodne warunki do zaistnienia czegoś

  Examples of use: 
  produkcję, danie, urządzenie, narzędzie, grunt, powierzchnię, zamówienie, stanowisko pracy
 • zapobiegać

  Definicja: 

  nie dopuścić do powstania czegoś (poprzez podjęcie środków ostrożności)

  Examples of use: 
  wypadkom, konfliktom, problemom, sporom, komplikacjom
 • przerabiać / przetwarzać

  Definicja: 

  zmieniać coś nadając inną postać, przeobrażać

  Examples of use: 
  surowce, żywność
 • programować

  Definicja: 

  układać program jakiegoś działania, tak aby mógł być przetworzony przez komputer

  Examples of use: 
  zadanie, maszynę
 • promować (produkt)

  Definicja: 

  reklamować coś w celu zwiększenia sprzedaży

  Examples of use: 
  technologię / produkt
 • wystawiać (produkty)

  Definicja: 

  umieścić coś tak, aby było widoczne, przyciągało uwagę

  Examples of use: 
  produkty
 • uwrażliwiać (personel) na

  Definicja: 

  zwiększać świadomość czegoś

  Examples of use: 
  zasady, cele, jakość, kwestie bezpieczeństwa
 • przyjmować / odbierać (ładunek)

  Definicja: 

  stać się odbiorcą czegoś lub nadawcą (listu, rozmowy telefonicznej)

  Examples of use: 
  ładunek
 • rekrutować / prowadzić nabór

  Definicja: 

  przyjmować kandydatów (do pracy itd.)

  Examples of use: 
  personelu
 • naprawiać / korygować

  Definicja: 

  usuwać uszkodzenia, doprowadzać do stanu używalności, do poprzedniego stanu

  Examples of use: 
  obróbkę, maszynę, system produkcji, urządzenia/instalację, proces produkcyjny, narzędzie
 • odnawiać

  Definicja: 

  przywrócić czemuś wygląd rzeczy nowej, odrestaurować, wyremontować

  Examples of use: 
  budynek
 • reperować / naprawiać

  Definicja: 

  doprowadzać do stanu używalności

  Examples of use: 
  przyrząd
 • składać sprawozdanie/raport (z)

  Definicja: 

  składać relację z czegoś

  Examples of use: 
  działań, czynów
 • reprezentować

  Definicja: 

  występować, działać w czyimś imieniu

  Examples of use: 
  władze, firmę
 • rozwiązywać, rozstrzygać (konflikty)

  Definicja: 

  znaleźć odpowiedź lub rozwiązanie (problemu)

  Examples of use: 
  konflikty
 • restaurować

  Definicja: 

  przywracać pierwotny stan czegoś

  Examples of use: 
  budynek, obraz
 • dokonać selekcji, selekcjonować (strategię)

  Definicja: 

  wybrać (kogoś lub coś) stosując określone preferencje

  Examples of use: 
  personel, działania, strategię
 • dokonać selekcji, selekcjonować

  Definicja: 

  wybrać (kogoś lub coś) stosując określone preferencje

  Examples of use: 
  części, produkty, sprzęt, parametry, sposób leczenia, metody, programy i treści nauczania
 • sprzedawać

  Definicja: 

  odstąpić komuś za jakąś sumę pieniędzy, zbywać

  Examples of use: 
  produkty
 • obsługiwać (klientów)

  Definicja: 

  zapewniać (klientom) to, czego sobie zażyczą

  Examples of use: 
  klientów / gości
 • układać / aranżować (kwiaty, ogród)

  Definicja: 

  kształtować wygląd czegoś

  Examples of use: 
  kwiaty, ogród
 • rozwiązywać (problem)

  Definicja: 

  znajdować właściwe wyjaśnienie lub rozwiązanie

  Examples of use: 
  problem, konflikt
 • przechowywać

  Definicja: 

  trzymać coś w bezpiecznym miejscu

  Examples of use: 
  zapasy, żywność
 • porządkować, organizować

  Definicja: 

  nadawać strukturę (czemuś)

  Examples of use: 
  dane, dokument
 • studiować (dokument)

  Definicja: 

  zaznajamiać się wnikliwie

  Examples of use: 
  dokument
 • nadzorować (personel)

  Definicja: 

  kontrolować, doglądać przebiegu lub pracy czegoś

  Examples of use: 
  produkcję, personel, zespół
 • nadzorować (produkcję, personel)

  Definicja: 

  kontrolować, doglądać przebiegu lub pracy czegoś

  Examples of use: 
  produkcję, personel, zespół
 • dostarczać / podawać

  Definicja: 

  zapewniać coś, co jest potrzebne

  Examples of use: 
  maszynie
 • wspierać

  Definicja: 

  udzielać komuś pomocy

  Examples of use: 
  kierownictwo, pracowników, przełożonego, sieć, zespół
 • syntetyzować (dane)

  Definicja: 

  łączyć w całość

  Examples of use: 
  dane
 • syntetyzować (produkt)

  Definicja: 

  stworzyć w drodze syntezy

  Examples of use: 
  produkt
 • przyjmować zamówienia

  Definicja: 

  wziąć jako próbkę czegoś

  Examples of use: 
  krwi, materiału
 • pobierać próbki

  Definicja: 

  wziąć zlecenie na wykonanie czegoś

  Examples of use: 
  zamówienia
 • inwentaryzować

  Definicja: 

  dokonać spisu i wyceny majątku (stanu posiadania)

  Examples of use: 
  składniki, sprzęt
 • pielęgnować / opiekować się

  Definicja: 

  troszczyć się o kogoś lub o coś

  Examples of use: 
  osobę, zwierzę / osobą, zwierzęciem
 • przewozić

  Definicja: 

  dostarczyć do miejsca przeznaczenia

  Examples of use: 
  osoby, produkty
 • obchodzić się (z) leczyć

  Definicja: 

  postępować z kimś lub z czymś, stosować zabiegi przywracające zdrowie

  Examples of use: 
  osobą, zwierzęciem / osobę, zwierzę
 • wyładowywać

  Definicja: 

  opróżnić

  Examples of use: 
  ładunek, maszynę
 • uaktualniać

  Definicja: 

  dostosowywac do obecnego stanu

  Examples of use: 
  plik, bazę danych, dokument, informacje
 • używać

  Definicja: 

  stosować w określonym celu

  Examples of use: 
  produktów, terminologii, sprzętu, technik, komponentów
 • poświadczać / zatwierdzać / certyfikować (badania i rozwój)

  Definicja: 

  nadać czemuś moc prawną, uczynić obowiązującym

  Examples of use: 
  procedurę, dane
 • witać

  Definicja: 

  pozdrawiać kogoś na początku spotkania słowem lub gestem

  Examples of use: 
  klientów, gości
 • pracować w zespole

  Definicja: 

  pracować z grupą osób zmierzających do wspólnego celu